Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0836/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0836/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl ES vaidmens Artimųjų Rytų taikos procese

7.9.2015 - (2015/2685(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Arne Gericke ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0836/2015

Procedūra : 2015/2685(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0836/2015
Pateikti tekstai :
B8-0836/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0836/2015

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES vaidmens Artimųjų Rytų taikos procese

(2015/2685(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų,

–       atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2014 m. lapkričio 17 d. išvadas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

–       atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2014 m. liepos 22 d. išvadas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

–       atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1701,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Izraelio ir Palestinos konfliktas turi būti vertinamas platesniame Izraelio ir arabų konflikto kontekste;

B.     kadangi bet koks status quo pasikeitimas, darantis įtaką Izraelio ir Palestinos konfliktui, galėtų turėti destabilizuojantį poveikį;

1.      palankiai vertina tai, kad Fernando Gentilini paskirtas ES specialiuoju įgaliotiniu Artimųjų Rytų taikos procese (toliau – ES specialusis įgaliotinis) ir remia ES specialiojo įgaliotinio pastangas siekiant atnaujinti Artimųjų Rytų taikos procesą bendradarbiaujant su Ketvertu, Palestinos Administracija ir Izraelio vyriausybe;

2.      pakartoja toliau remiąs derybų keliu sutartą, dviejų valstybių sambūviu grindžiamą ir dviem tautoms skirtą sprendimą pagal atitinkamas JT Saugumo Tarybos rezoliucijas; todėl palankiai vertina Arabų taikos iniciatyvą ir naują Izraelio ir Palestinos politinio proceso modelį, siekiant ilgalaikio Izraelio ir arabų konflikto sprendimo, ir pritaria, kad reikia nedelsiant grįžti prie tiesioginių taikos derybų;

3.      palankiai vertina teigiamą ES vaidmenį ir reikalingą paramą, kurią ji nori suteikti siekdama sudaryti palankesnes sąlygas išspręsti Izraelio ir Palestinos konfliktą ir didesnį Izraelio ir arabų konfliktą taikydama taikias ir konstruktyvias priemones, kurios būtų naudingos ES saugumo, stabilumo ir klestėjimo Artimuosiuose Rytuose požiūriu; ragina ES derybų pradžioje parengti Palestinai ir Izraeliui skirtą teigiamų paskatų dokumentų rinkinį, kurį turi įgyvendinti visos šalys, įskaitant regiono veikėjus, pvz., Arabų Valstybių Lygą, kuris būtų vienintelis būdas būtinai teigiamai atmosferai, kurioje gali būti atnaujintas Izraelio ir Palestinos Administracijos taikos procesas ir atkurtas pasitikėjimas, sėkmingai sukurti; todėl primygtinai ragina visas ES institucijas ir valstybes nares skatinti prekybinius, kultūrinius, mokslinius, energetikos, vandens ir ekonomikos ryšius tarp Izraelio ir jo kaimyninių valstybių regione, įskaitant trišalę prekybą tarp valstybių narių, Izraelio ir Palestinos Administracijos;

4.      pažymi, kad pastarojo meto įvykiai platesniame Artimųjų Rytų regione kelia rimtą grėsmę ES ir jos artimiausiems kaimynams; pakartoja ES pamatinį įsipareigojimą padėti užtikrinti Izraelio, Jordanijos, Egipto, Libano, Sirijos, Jemeno, Irako, Libijos, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos ir visų kitų Artimųjų Rytų šalių saugumą, be kita ko, atsižvelgiant į esamas ir kylančias grėsmes regione; dėl šios priežasties atkreipia dėmesį į ISIS ir kitų teroristų organizacijų keliamą rimtą grėsmę Artimųjų Rytų šalių piliečiams ir ragina atitinkamus regiono subjektus nustoti finansuoti teroristų grupuotes, kurios vykdo brutalius žiaurumo aktus ir pažeidžia žmogaus teises;

5.      pabrėžia, jog būtina, kad ES, siekdama užkirsti kelią teroristų grupuočių Gazoje ir Vakarų Krante pakartotiniam ginklavimuisi, ginklų kontrabandai, raketų gamybai ir tunelių statybai, bendradarbiautų su Izraeliu, Palestinos Administracija, Egiptu ir Jordanija ; dar kartą pabrėžia, kad, atsižvelgiant į 2014 m. liepos mėn. Užsienio reikalų tarybos išvadas, ypač būtina demilitarizuoti Gazą ir sustabdyti grupuotės „Hamas“ ginklavimąsi; ragina visas teroristines grupuotes nedelsiant nutraukti savo veiklą ir atsisakyti smurto siekiant užtikrinti ilgai lauktą taiką, stabilumą ir klestėjimą Izraelyje ir būsimoje Palestinos Valstybėje;

6.      smerkia neapykantą kurstančią kalbą ir jos skatinimą visuomeninėje sferoje, nes tai prieštarauja Artimųjų Rytų taikos procesui ir ES vertybėms, propaguojančioms taikos kultūrą; ragina Palestinos Administraciją pripažinti Izraelio teisėtą teisę būti žydų tautos tėvyne; ragina Palestinos Administraciją nesiimti smurto, laikytis ankstesnių susitarimų ir sudaryti palankesnes bendradarbiavimo sąlygas siekiant atstatyti Gazą; pakartoja savo raginimą palestiniečių vadovybei konstruktyviai naudotis savo JT suteiktu statusu ir nesiimti vienašalių veiksmų, kuriais dar labiau būtų atitolta nuo derybų keliu sutariamo sprendimo;

7.      pabrėžia, kad reikia atidaryti perėjimo punktus humanitarinės pagalbos, komercinių prekių ir asmenų judėjimui į Gazos ruožą ir iš jo ir kad būtina, jog ES finansavimas būtų skiriamas konkretiems, aiškiai apibrėžtiems projektams Gazoje, atsižvelgiant tik į trišalį finansinės paramos mechanizmą, ir užtikrinant, kad parama būtų skiriama numatytiems civiliams gyventojams; primena, jog reikia, kad Palestinos Administracija galėtų imtis atsakomybės už Gazos Ruožą;

8.      ragina Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą teikti finansavimą regiono NVO, kurių politiniai tikslai atitinka bendruosius Artimųjų Rytų taikos proceso tikslus;

9.      teigiamai vertina tai, kad sukurta Europos ir Viduržemio jūros regiono dujų platforma; pabrėžia, kokį vaidmenį ši iniciatyva gali atlikti skatinant regioninį bendradarbiavimą ir labiau suartinant Šiaurės Afrikos ir Europos šalis, kurios bendradarbiautų energetikos klausimais;

10.    pabrėžia, kad intensyvesnis dialogas klausimais, susijusiais su energetika, Viduržemio jūros regione gali suteikti postūmį regioniniam bendradarbiavimui, skatinti regioninį stabilumą ir užtikrinti aplinkosauginį naudingumą; todėl siūlo ES aktyviau dalyvauti diplomatinėje veikloje energetikos srityje Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regione, kaip apibrėžta energetikos sąjungos nuostatose;

11.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui Artimųjų Rytų taikos procese, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, JT Saugumo Tarybos narių vyriausybėms ir parlamentams, Artimųjų Rytų ketverto pasiuntiniui, Knesetui ir Izraelio vyriausybei, Palestinos Administracijos Prezidentui ir Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai, Egipto parlamentui ir vyriausybei, Jordanijos parlamentui ir vyriausybei, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybai ir Arabų Lygai.