Rezolūcijas priekšlikums - B8-0836/2015Rezolūcijas priekšlikums
B8-0836/2015

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par ES lomu Tuvo Austrumu miera procesā

7.9.2015 - (2015/2685(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Arne Gericke ECR grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0836/2015

Procedūra : 2015/2685(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0836/2015
Iesniegtie teksti :
B8-0836/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8‑0836/2015

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES lomu Tuvo Austrumu miera procesā

(2015/2685(RSP))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Tuvajiem Austrumiem,

–       ņemot vērā 2014. gada 17. novembrī pieņemtos Ārlietu padomes secinājumus par Tuvo Austrumu miera procesu,

–       ņemot vērā 2014. gada 22. jūlijā pieņemtos Ārlietu padomes secinājumus par Tuvo Austrumu miera procesu,

–       ņemot vērā ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 1701,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā izraēliešu un palestīniešu konflikts ir jāskata plašākā Izraēlas un arābu valstu konflikta kontekstā;

B.     tā kā jebkādas izmaiņas pašreizējā situācijā, kas skar izraēliešu un palestīniešu konfliktu, varētu izraisīt destabilizējošas sekas,

1.      atzinīgi vērtē Fernando Gentilini iecelšanu par ES īpašo pārstāvi Tuvo Austrumu miera procesā (ESĪP TAMP) un atbalsta viņu centienos atsākt Tuvo Austrumu miera procesu sadarbībā ar Kvartetu, Palestīniešu pašpārvaldi un Izraēlas valdību;

2.      atkārtoti pauž atbalstu risinājumam par divām valstīm divām tautām, kas panākts, pamatojoties uz attiecīgajām ANO Drošības padomes rezolūcijām; tādēļ atzinīgi vērtē arābu valstu miera iniciatīvu un jauno Izraēlas un Palestīnas politiskā procesa paradigmu, kas ir pamats noturīgam Izraēlas un arābu valstu konflikta risinājumam, un atbalsta nekavējošu atgriešanos pie tiešām miera sarunām;

3.      atzinīgi vērtē to pozitīvo lomu un nepieciešamo atbalstu, kuru ES vēlas sniegt, lai sekmētu izraēliešu un palestīniešu konflikta un plašākā Izraēlas un arābu valstu konflikta atrisināšanu miermīlīgā un konstruktīvā veidā, kas būtu ES interesēs drošības ziņā un nodrošinātu stabilitāti un labklājību Tuvajos Austrumos; aicina ES izstrādāt gan palestīniešiem, gan izraēliešiem paredzētu pozitīvu stimulu kopumu, kas sarunu sākumā būtu jāīsteno visām pusēm, tostarp tādiem reģionāliem dalībniekiem kā Arābu valstu līga, jo tikai tādā veidā ir iespējams sekmīgi radīt nepieciešamo pozitīvo gaisotni, kādā var atsākties miera process un atjaunoties uzticēšanās starp Izraēlu un Palestīniešu pašpārvaldi; šā iemesla dēļ mudina visas ES iestādes un dalībvalstis veicināt attiecības starp Izraēlu un tās kaimiņvalstīm tirdzniecības, kultūras, zinātnes, ūdensapgādes un ekonomikas jomā, kā arī veicināt trīspusēju tirdzniecību starp dalībvalstīm, Izraēlu un Palestīniešu pašpārvaldi;

4.      norāda, ka nesenie notikumi plašākā Tuvo Austrumu reģionā rada nopietnus draudus gan Eiropas Savienībai, gan arī tās tiešajiem kaimiņiem; atkārto ES pamatsaistības risināt Izraēlas, Jordānijas, Ēģiptes, Libānas, Sīrijas, Jemenas, Irākas, Lībijas, Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes (GCC) un visu pārējo Tuvo Austrumu valstu drošības jautājumus, tostarp pašreizējos un jaunos draudus šajā reģionā; šā iemesla dēļ jo īpaši norāda uz ISIS un citu teroristu organizāciju radīto nopietno apdraudējumu Tuvo Austrumu iedzīvotājiem un aicina attiecīgos reģiona dalībniekus pārtraukt finansēt teroristu grupējumus, kas pastrādā smagus noziegumus un neievēro cilvēktiesības;

5.      uzsver, ka ES ir obligāti jāstrādā partnerībā ar Izraēlu, Palestīniešu pašpārvaldi, Ēģipti un Jordāniju, lai nepieļautu teroristu grupējumu atkārtotu bruņošanos Gazā un Rietumkrastā, ieroču kontrabandu, raķešu izgatavošanu un tuneļu būvniecību; vēlreiz uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi demilitarizēt Gazu un pārtraukt Hamas bruņošanos, kā noteikts Ārlietu padomes 2014. gada jūlija secinājumos; aicina visus teroristu grupējumus nekavējoties pārtraukt darbību un izbeigt vardarbību, tādējādi nodrošinot ilgi gaidīto mieru, stabilitāti un labklājību gan Izraēlā, gan topošajā Palestīnas valstī;

6.      nosoda naidīgus izteikumus un naida kurināšanu publiskajā telpā, kas ir pretrunā ar Tuvo Austrumu miera procesu un ES vērtībām saistībā ar miera kultūras veicināšanu; aicina Palestīniešu pašpārvaldi atzīt Izraēlas leģitīmās tiesības pastāvēt kā ebreju tautas mājvietai; aicina Palestīniešu pašpārvaldi atbalstīt nevardarbību, ievērot iepriekšējos nolīgumus un veicināt sadarbību Gazas atjaunošanas jautājumā; atkārtoti aicina palestīniešu vadītājus konstruktīvi izmantot savu statusu Apvienoto Nāciju Organizācijā un neveikt nekādus vienpusējus pasākumus, kas attālinātu no sarunās panākta risinājuma;

7.      uzsver, ka ir jāatver teritorijas šķērsošanas punkti humānās palīdzības, komercpreču un cilvēku plūsmai uz Gazas joslu un no tās un ka ir nepieciešams ES finansējums konkrētiem, labi izstrādātiem projektiem Gazā atbilstoši trīspusējam finansiālā atbalsta mehānismam, kā arī ir jānodrošina, ka palīdzību saņem tie civiliedzīvotāji, kuriem tā paredzēta; atkārtoti norāda, ka Palestīniešu pašpārvaldei ir jāuzņemas rūpes par Gazas joslu;

8.      aicina Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu nodrošināt finansējumu NVO, kuras darbojas šajā reģionā un kuru politiskie mērķi atbilst vispārējiem Tuvo Austrumu miera procesa mērķiem;

9.      atzinīgi vērtē Eiropas un Vidusjūras gāzes platformas izveidi; uzsver nozīmi, kas šai iniciatīvai var būt reģionālās sadarbības veicināšanā un Ziemeļāfrikas valstu un Eiropas valstu tuvināšanā, sadarbojoties ar enerģētiku saistītajos jautājumos;

10.    uzsver, ka labāks dialogs par enerģētikas jautājumiem Vidusjūras reģionā varētu palīdzēt veicināt reģionālo sadarbību, sekmēt reģiona stabilitāti un nodrošināt vides integritāti; tāpēc ierosina ES vairāk iesaistīties enerģētikas diplomātijā Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā, kā noteikts Enerģētikas savienībā;

11.    uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim Tuvo Austrumu miera procesā, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, ANO Drošības padomes dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Tuvo Austrumu Kvarteta sūtnim, Izraēlas Knesetam un valdībai, Palestīniešu pašpārvaldes priekšsēdētājam un Palestīniešu likumdošanas padomei, Ēģiptes parlamentam un valdībai, Jordānijas parlamentam un valdībai, Izraēlas prezidentam un valdībai, Izraēlas prezidentam un valdībai, Persijas līča arābu valstu sadarbības padomei un Arābu valstu līgas dalībvalstīm.