Projekt rezolucji - B8-0836/2015Projekt rezolucji
B8-0836/2015

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie roli UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie

7.9.2015 - (2015/2685(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Arne Gericke w imieniu grupy ECR

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0836/2015

Procedura : 2015/2685(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0836/2015
Teksty złożone :
B8-0836/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0836/2015

Rezolucja Parlamentu w sprawie roli UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie

(2015/2685(RSP))

Parlament Europejski

–       uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Bliskiego Wschodu,

–       uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie,

–       uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie,

–       uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1701,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że konflikt między Izraelem a Palestyną należy postrzegać w szerszym kontekście konfliktu izraelsko-arabskiego;

B.     mając na uwadze, że każda zmiana status quo, która ma wpływ na konflikt izraelsko-palestyński, może doprowadzić do destabilizacji sytuacji;

1.      z zadowoleniem przyjmuje powołanie Fernanda Gentiliniego na stanowisko Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Procesu Pokojowego na Bliskim Wschodzie i wspiera go w dążeniach do wznowienia bliskowschodniego procesu pokojowego we współpracy z kwartetem bliskowschodnim, Narodową Władzą Palestyńską i rządem izraelskim;

2.      ponownie podkreśla swoje stałe poparcie dla wynegocjowanego rozwiązania opartego na koncepcji dwóch państw dla dwóch narodów, którego podstawą są stosowne rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ; z zadowoleniem przyjmuje arabską inicjatywę pokojową oraz nowy paradygmat dla izraelsko-palestyńskiego procesu politycznego, które stanowią podwaliny trwałego rozwiązania konfliktu izraelsko-arabskiego, oraz wyraża poparcie dla bezzwłocznego wznowienia bezpośrednich negocjacji pokojowych;

3.      z zadowoleniem przyjmuje fakt, że UE pragnie odgrywać pozytywną rolę i zapewnić niezbędne wsparcie dla procesu zażegnania konfliktu izraelsko-palestyńskiego oraz szerszego konfliktu izraelsko-arabskiego poprzez pokojowe i konstruktywne środki służące interesom UE w zakresie bezpieczeństwa, stabilności i dobrobytu na Bliskim Wschodzie; wzywa UE do opracowania pakietu pozytywnych zachęt – zarówno dla Palestyńczyków, jak i dla Izraelczyków – wdrażanych przez wszystkie strony, w tym podmioty regionalne, takie jak Liga Państw Arabskich, na początku negocjacji, gdyż jest to jedyny sposób na udane stworzenie niezbędnej pozytywnej atmosfery, w której można będzie wznowić proces pokojowy między Izraelem a Narodową Władzą Palestyńską oraz odbudować zaufanie; w związku z tym wzywa wszystkie instytucje UE oraz państwa członkowskie do pobudzania stosunków w dziedzinie handlu, kultury, nauki, energii i gospodarki między Izraelem i jego sąsiadami w regionie oraz do wspierania trójstronnych stosunków handlowych między państwami członkowskimi, Izraelem i Narodową Władzą Palestyńską;

4.      wskazuje, że ostatnie wydarzenia w całym regionie Bliskiego Wschodu stanowią poważne zagrożenie dla UE i jej najbliższych sąsiadów; ponownie podkreśla zdecydowane zaangażowanie UE na rzecz bezpieczeństwa Izraela, Jordanii, Egiptu, Libanu, Syrii, Jemenu, Iraku, Libii, Rady Współpracy Państw Zatoki i wszystkich innych państw Bliskiego Wschodu w związku z obecnymi i przyszłymi zagrożeniami w tym regionie; w tym kontekście zwraca w szczególności uwagę na poważne zagrożenie ze strony ISIS i innych organizacji terrorystycznych dla obywateli na Bliskim Wschodzie i wzywa odpowiednie podmioty regionalne do zaprzestania finansowania ugrupowań terrorystycznych, które dopuszczają się poważnych zbrodni i naruszeń praw człowieka;

5.      podkreśla bezwzględną konieczność współpracy partnerskiej UE z Izraelem, Narodową Władzą Palestyńską, Egiptem i Jordanią na rzecz walki z dozbrajaniem grup terrorystycznych w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu, jak również na rzecz zatrzymania przemytu broni, produkcji rakiet i budowy tuneli; podkreśla raz jeszcze nadrzędną konieczność demilitaryzacji Strefy Gazy oraz wstrzymania dostaw broni dla Hamasu zgodnie z konkluzją Rady do Spraw Zagranicznych z lipca 2014 r.; apeluje do wszystkich grup terrorystycznych o natychmiastowe wstrzymanie działań i niestosowanie przemocy, aby zarówno w Izraelu, jak i w przyszłym państwie palestyńskim mógł nastąpić długo wyczekiwany pokój, stabilność i dobrobyt;

6.      potępia nawoływanie i podżeganie do nienawiści w sferze publicznej, co działa na niekorzyść procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie i jest sprzeczne z wartościami europejskimi promującymi kulturę pokoju; wzywa Narodową Władzę Palestyńską do uznania uzasadnionego prawa Izraela do istnienia jako ojczyzna narodu żydowskiego; wzywa Narodową Władzę Palestyńską do zadbania o niestosowanie przemocy, do przestrzegania poprzednich porozumień oraz do ułatwienia współpracy w odbudowie Strefy Gazy; ponownie wzywa przywódców palestyńskich, by konstruktywnie korzystali ze statusu przyznanego im przez ONZ i nie podejmowali kroków, które jeszcze bardziej oddalałyby wynegocjowane rozwiązanie;

7.      podkreśla konieczność otwarcia przejść, które umożliwią niesienie pomocy humanitarnej, przepływ towarów i osób ze Strefy Gazy i do niej, jak również konieczność przeznaczenia funduszy unijnych na konkretne i jasno sprecyzowane projekty w Strefie Gazy wyłącznie w zgodzie z trójstronnym mechanizmem wsparcia finansowego z gwarancją, że trafią one do tych obywateli, dla których zostały przeznaczone; ponownie podkreśla konieczność przejęcia przez Narodową Władzę Palestyńską kontroli nad Strefą Gazy;

8.      apeluje do Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych o przekazanie funduszy organizacjom pozarządowym w regionie, których cele polityczne są zgodne z celami ogólnymi procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie;

9.      z zadowoleniem przyjmuje utworzenie eurośródziemnomorskiej platformy na rzecz gazu; podkreśla rolę, jaką ta inicjatywa może odegrać we wspieraniu regionalnej współpracy i zbliżaniu do siebie krajów Afryki Północnej i Europy dzięki współpracy w kwestiach energetycznych;

10.    podkreśla, że pogłębiony dialog na temat kwestii energetycznych w regionie Morza Śródziemnego może pobudzić regionalną współpracę, wspierać stabilność w regionie i zapewnić integralność środowiskową; sugeruje zatem, by UE zaangażowała się bardziej w dyplomację energetyczną w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, tak jak określono w założeniach unii energetycznej;

11.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Specjalnemu Przedstawicielowi Unii Europejskiej ds. Procesu Pokojowego na Bliskim Wschodzie, rządom i parlamentom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, rządom i parlamentom członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, wysłannikowi kwartetu bliskowschodniego, Knesetowi i rządowi Izraela, przewodniczącemu Narodowej Władzy Palestyńskiej i Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej, parlamentowi i rządowi Egiptu, parlamentowi i rządowi Jordanii, Radzie Współpracy Państw Zatoki oraz członkom Ligii Państw Arabskich.