Förslag till resolution - B8-0836/2015Förslag till resolution
B8-0836/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern

7.9.2015 - (2015/2685(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Arne Gericke för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0836/2015

Förfarande : 2015/2685(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0836/2015
Ingivna texter :
B8-0836/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-0836/2015

Europaparlamentets resolution om EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern

(2015/2685(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Mellanöstern,

–       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 17 november 2014 om fredsprocessen i Mellanöstern,

–       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 22 juli 2014 om fredsprocessen i Mellanöstern,

–       med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1701,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den israelisk-palestinska konflikten måste sättas i ett större sammanhang och ses som en del av den israelisk-arabiska konflikten.

B.     Alla förändringar av det rådande läget i den israelisk-palestinska konflikten kan få en destabiliserande verkan.

1.      Europaparlamentet välkomnar att Fernando Gentilini har utsetts till EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern och stöder honom i hans arbete för att gjuta nytt liv i denna fredsprocess i samarbete med kvartetten, den palestinska myndigheten och Israels regering.

2.      Europaparlamentet upprepar sitt fortsatta stöd för en framförhandlad tvåstatslösning grundad på de relevanta resolutionerna från FN:s säkerhetsråd. Parlamentet välkomnar därför det arabiska fredsinitiativet och det nya paradigmet för den israelisk-palestinska politiska processen som en grund för en bestående lösning på den israelisk-arabiska konfliken, och stöder ett omedelbart återupptagande av direkta fredsförhandlingar.

3.      Europaparlamentet välkomnar den positiva roll och det nödvändiga stöd som EU önskar bidra med för att underlätta en lösning på den israelisk-palestinska konflikten och på den större israelisk-arabiska konflikten genom fredliga och konstruktiva medel som tjänar EU:s intressen i fråga om säkerhet, stabilitet och välstånd i Mellanöstern. Parlamentet uppmanar EU att ta fram ett paket med positiva incitament för både palestinier och israeler, vilket skulle tillämpas av samtliga parter, inbegripet regionala aktörer såsom Arabförbundet, när förhandlingarna inleds, eftersom det enbart är så man kan lyckas skapa den positiva atmosfär som krävs för att fredsprocessen mellan Israel och den palestinska myndigheten ska kunna återupptas och förtroendet återupprättas. Av denna anledning uppmanas alla EU:s institutioner och medlemsstater eftertryckligen att uppmuntra handelsförbindelser och förbindelser på områdena kultur, vetenskap, vatten och ekonomi mellan Israel och dess grannar i regionen, inklusive trepartshandel mellan medlemsstater, Israel och den palestinska myndigheten.

4.      Europaparlamentet konstaterar att den senaste tidens händelseutveckling i det större Mellanösternområdet utgör ett allvarligt hot mot både EU och dess närmaste grannar. Parlamentet upprepar EU:s grundläggande engagemang för säkerheten i Israel, Jordanien, Egypten, Libanon, Syrien, Jemen, Irak, Libyen, Gulfstaternas samarbetsråd och alla andra länder i Mellanöstern, även med beaktande av befintliga och nya hot i regionen. Av detta skäl noterar parlamentet i synnerhet det allvarliga hot som IS och andra terroristorganisationer utgör mot civilbefolkningen i Mellanöstern, och uppmanar de relevanta regionala aktörerna att sluta finansiera terrorgrupper som begår fruktansvärda illdåd och kränker de mänskliga rättigheterna.

5.      Europaparlamentet framhåller att det är absolut nödvändigt att EU arbetar i partnerskap med Israel, den palestinska myndigheten, Egypten och Jordanien för att förhindra att terroristgrupper i Gaza och på Västbanken kommer över nya vapen, smugglar vapen, tillverkar raketer eller bygger tunnlar. Vidare understryker parlamentet åter det överväldigande behovet av ett demilitariserat Gaza och ett stopp för Hamas upprustning, i enlighet med rådets (utrikes frågor) slutsatser från juli 2014. Parlamentet uppmanar alla terroristgrupper att omedelbart upphöra med sin verksamhet och sin våldsanvändning, så att den fred, den stabilitet och det välstånd som man väntat så länge på till sist kan bli verklighet i både Israel och den framtida palestinska staten.

6.      Europaparlamentet fördömer hatpropaganda och uppvigling i det offentliga livet, som hämmar fredsprocessen i Mellanöstern och strider mot EU:s värden avseende främjandet av en fredskultur. Parlamentet uppmanar den palestinska myndigheten att erkänna Israels legitima rätt att existera som det judiska folkets hemland. Den palestinska myndigheten uppmanas även att upprätthålla icke-våld och att respektera de tidigare överenskommelserna samt underlätta samarbete i samband med Gazas återuppbyggnad. Parlamentet upprepar sin uppmaning till de palestinska ledarna att utnyttja sin FN-status på ett konstruktivt sätt och inte vidta några unilaterala åtgärder som gör det ännu svårare att nå en förhandlingslösning.

7.      Europaparlamentet understryker att man måste öppna gränsövergångarna för att möjliggöra ett flöde av humanitärt bistånd, kommersiella varor och personer till och från Gazaremsan och att EU-finansiering måste gå till specifika väl definierade projekt i Gaza och enbart i linje med trepartsmekanismen för finansiellt stöd samt att man måste säkerställa att den kommer fram till de avsedda personerna i civilbefolkningen. Parlamentet upprepar att den palestinska myndigheten måste ta kontrollen över Gazaremsan.

8.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att tillhandahålla finansiering för frivilligorganisationer i regionen vars politiska mål överensstämmer med de övergripande målen för fredsprocessen i Mellanöstern.

9.      Europaparlamentet välkomnar inrättandet av Euromed-plattformen för gas. Parlamentet vill framhålla den roll som detta initiativ kan spela när det gäller att främja regionalt samarbete och närma de nordafrikanska och europeiska länderna till varandra genom samarbete i energirelaterade frågor.

10.    Europaparlamentet betonar att en fördjupad dialog om energifrågor i Medelhavsområdet skulle kunna bidra till att främja regionalt samarbete och regional stabilitet och säkra miljöintegriteten. Parlamentet föreslår därför att EU engagerar sig starkare i energidiplomati i Nordafrika och Mellanöstern, i enlighet med energiunionen.

11.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, regeringarna och parlamenten i FN:s säkerhetsråds medlemsstater, Mellanösternkvartettens sändebud, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet, Egyptens parlament och regering, Jordaniens parlament och regering, Gulfstaternas samarbetsråd och Arabförbundets medlemsstater.