Процедура : 2015/2833(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0837/2015

Внесени текстове :

B8-0837/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0317

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 173kWORD 121k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0832/2015
7.9.2015
PE565.805v01-00
 
B8-0837/2015

за приключване на разискванията по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника на дейността


относно миграцията и бежанците в Европа (2015/2833(RSP))


Юдит Саргентини, Ска Келер, Джийн Ламбърт, Улрике Луначек, Бенедек Явор, Барт Стас, Михаел Крамер от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно миграцията и бежанците в Европа (2015/2833(RSP))  
B8‑0837/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–       като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–       като взе предвид Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и допълнителния протокол към нея,

–       като взе предвид своята резолюция от 9 октомври 2013 г. относно мерките на ЕС и държавите членки за справяне с потока от бежанци в резултат на конфликта в Сирия(1),

–       като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2014 г. относно положението в Средиземноморието и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията(2),

–       като взе предвид своята резолюция от 29 април 2015 г. относно най-новите трагични събития в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на миграцията и убежището(3),

–       като взе предвид Европейската програма за миграцията на Комисията от 13 май 2015 г. (COM(2015)0240),

–       като взе предвид плана за действие от 10 точки относно миграцията, приет на съвместното заседание на Съвета по външни работи и на Съвета по вътрешни работи от 20 април 2015 г.,

–       като взе предвид заключенията от специалната среща на високо равнище на Европейския съвет относно бежанската криза в региона на Средиземноморието, проведена на 23 април 2015 г.,

–       като взе предвид доклада на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) от април 2012 г., озаглавен „Човешки жертви в Средиземно море“,

–       като взе предвид докладите на специалния докладчик на ООН по човешките права на мигрантите, и по-специално доклада, озаглавен „Залагане на мобилността в рамките на едно поколение: последващи действия, предприети във връзка с регионалното проучване относно управлението на външните граници на Европейския съюз и неговото въздействие върху човешките права на мигрантите“, публикуван през май 2015 г.,

–       като взе предвид годишния доклад на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) относно положението във връзка с предоставянето на убежище в Европейския съюз през 2014 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че вследствие на глобалната бежанска криза безпрецедентно голям брой лица търсят закрила в ЕС; като има предвид, че по всяка вероятност броят на бежанците ще продължи да се увеличава в резултат на нарастващата нестабилност по границите на Европа поради конфликти, в съчетание с крещящи нарушения на правата на човека, рязко увеличаване на насилието и тероризма и опустошителните последици от изменението на климата, и като има предвид, че това показва още веднъж неотложната необходимост от полагане на всички възможни усилия за спасяване живота на хората, които бягат от своите страни и са изложени на опасности, както и факта, че държавите членки следва да изпълняват своите международни задължения, включително и задълженията за спасяване по море;

Б.     като има предвид, че според данни на ВКБООН през 2015 г. са загинали или изчезнали 2800 жени, мъже и деца в опитите си да достигнат до сигурно място в Европа; като има предвид, че в изявление на организацията „Лекари без граници“ от 5 август 2015 г. се подчертава сериозната липса на подходящи операции по издирване и спасяване на лица; като има предвид, че бежанци и мигранти загиват също така и по пътя си през Европа; като има предвид, че миналия месец 71 жени, мъже и деца бяха намерени мъртви в камион на път от Унгария за Австрия;

В.     като има предвид, че ЕС и неговите държави членки на практика принуждават бежанците и мигрантите да прибягват до престъпни мрежи за незаконно превеждане на лица през граница, като издигат огради и „запечатват“ външните си граници срещу незаконната миграция, без да предоставят възможности за законно влизане;

Г.     като има предвид, че според данни на ВКБООН за периода януари – август 2015 г. Гърция е приела 229 460 души, пристигнали по море и по суша, а за периода януари – юли 2015 г. Италия е приела 115 500 души, пристигнали по море; като има предвид, че според данни на Frontex в Унгария са пристигнали 150 000 души за периода януари – юли 2015 г.;

Д.     като има предвид, че броят на молбите за международна закрила, подадени през юли 2015 г. в държави от ЕС, както и в Норвегия и Швейцария, е 123 294, като броят им за първи път надхвърля 100 000 и е с 28 % повече спрямо този за юни 2015 г.;

Е.     като има предвид, че според данни на Frontex през 2015 г. основните държави на произход на лицата, търсещи убежище, са Сирия, Афганистан, Еритрея и Ирак; като има предвид, че по-голямата част от лицата, бягащи от тези страни към Европа, получават закрила;

Ж.    като има предвид, че на последното заседание на Европейския съвет, проведено на 25 и 26 юни 2015 г., както и на последвалото заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 20 юли 2015 г. не можа да бъде постигнато споразумение за задължителен механизъм за преразпределяне, с цел преместването и презаселването на тези лица, а вместо това беше постигнато споразумение за доброволен механизъм; като има предвид, че държавите членки не успяха да постигнат споразумение за осигуряване на 40 000 места за преместването на бежанци от Гърция и Италия, а вместо това поеха ангажимент само за 32 256 места;

З.      като има предвид, че на 3 септември 2015 г. германският канцлер Ангела Меркел и френският президент Франсоа Оланд се договориха за необходимостта от създаването на постоянен и задължителен механизъм за разпределяне на бежанците между всички държави членки;

И.     като има предвид, че на 3 септември 2015 г. председателят на Европейския съвет Доналд Туск призова най-малко 100 000 бежанци да бъдат преразпределени;

Й.     като има предвид, че според проучване на Международната организация по миграция (МОМ) Европа е най-опасната в света дестинация за „незаконните“ мигранти, като се подчертава още веднъж, че е необходимо да бъдат положени всички възможни усилия за спасяване живота на хората, които се намират в опасност, както и че държавите членки следва да изпълняват международните си задължения за осигуряване на закрила;

К.     като има предвид, че много граждани демонстрират безпрецедентна солидарност с бежанците, като ги приветстват горещо и им предоставят впечатляваща подкрепа; като има предвид, че по този начин европейските граждани показват, че защитата на лицата в нужда и съчувствието си остават истински европейски ценности;

Л.     като има предвид, че настоящото положение показва смущаващата липса на солидарност от страна на някои правителства към лицата, търсещи убежище, както и недостатъчната координация и несъгласуваност на действията; като има предвид, че това води до хаотични ситуации и до нарушения на правата на човека;

М.    като има предвид, че някои държави членки и техните ръководители възприеха проактивен подход и демонстрираха готовност и добра воля за приемането на бежанци; като има предвид, че и други държави членки трябва да последват този добър пример;

Н.     като има предвид, че различните позиции, изразени от отделни държави членки, продължават да подчертават факта, че ЕС има 28 разпокъсани политики в областта на миграцията; като има предвид, че липсата на единна система от процедури и стандарти за предоставяне на убежище в държавите членки означава, че те осигуряват различна степен на защита, а в някои случаи дори и неадекватни гаранции за лицата, търсещи убежище;

О.     като има предвид, че ръководителите на някои държави членки и крайнодесните партии използват настоящата ситуация за подхранване на антимиграционните настроения, като едновременно с това обвиняват ЕС за кризата, и като има предвид, че това води до все повече насилствени прояви спрямо мигрантите;

П.     като има предвид, че съгласно Женевската конвенция от 1951 г. всяко лице може да потърси убежище в държава, различна от неговата страна на произход, ако са налице основателни опасения от преследване въз основа на раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политически убеждения;

1.      изразява дълбоко съжаление и скръб във връзка с настоящото положение на бежанците и липсата на солидарност и отговорност от страна на държавите – членки на ЕС; счита, че рестриктивните политики на ЕС и на неговите държави членки в областта на убежището и миграцията допринасят за загубата на човешки животи; следователно призовава за незабавна промяна на политиките в областта на убежището и миграцията с цел предотвратяване на по-нататъшна загуба на човешки живот;

2.      приветства групите на гражданското общество и хората от цяла Европа, които се мобилизират масово за посрещане и подпомагане на бежанците и мигрантите; горещо приветства забележителния изблик на обществена подкрепа, включително от страна на религиозни организации, НПО и отделни лица, което все повече подтиква правителствата към промяна на техните политики и изявления; насърчава европейските граждани да продължават със своята подкрепа и ангажимент по отношение на хуманитарната реакция в отговор на бежанската криза; счита, че тези действия представляват доказателство за реално придържане към европейските ценности и са знак за надежда за бъдещето на Европа;

3.      счита, че все по-големият дисбаланс между държавите членки във връзка с притока на бежанци и мигранти и крайното им местоназначение води до нетърпимост на положението; изразява съжаление за това, че Европейският съвет не успя да постигне споразумение относно задължителен механизъм за незабавно преместване на 40 000 бежанци от Гърция и Италия към други държави членки и е дълбоко разочарован от факта, че държавите членки, въпреки наличието на ясни насоки от Европейския съвет, до момента са поели ангажимент за осигуряването на само 32 256 места за период от две години, докато в Гърция са пристигнали 23 000 души само за една седмица; приветства решението на Австрия и Германия за приемането на хиляди бежанци и мигранти, блокирани при лоши условия в Унгария, и призовава всички държави членки да последват този пример на политическо лидерство, който се основава на хуманитарни ценности;

4.      приветства новите инициативи на Комисията за четирикратно увеличение на местата за преместване на новодошлите с цел облекчаване на положението в Унгария и оказване на допълнителна подкрепа за Гърция и Италия; все пак счита, че конкретните решения за реакция при извънредни ситуации водят само до ограничен ефект; затова подкрепя допълнителното предложение на Комисията за създаване на постоянен механизъм за преместване, който да се задейства при извънредни ситуации; настоятелно призовава Съвета за бързо и незабавно предприемане на тези мерки; изразява готовност за прилагане на новата схема за спешно преместване на лица по ускорена процедура и заявява намерението си паралелно с това да действа за придвижване на всички други мерки, предложени от Комисията, за да се гарантира, че държавите членки не забавят въвеждането на постоянна схема за преместване на лица; изразява съжаление относно липсата на сътрудничество от страна на Съвета във връзка с горепосочената мярка за спешно преместване, което доведе до пренебрегване на предложенията на Парламента в рамките на процедурата на консултация; припомня на Съвета, че Европейският парламент категорично подкрепя въвеждането на задължителен механизъм за преместване на лица, който, по възможност, да отчита предпочитанията на бежанците, като принципно се изисква съгласието им за евентуално преместване; настоятелно призовава Съвета да вземе предвид това предложение при приемането на новата мярка за спешно преместване на лица; призовава Комисията и Съвета да гарантират, че всички инициативи в тази област се предлагат и приемат чрез процедурата на съвместно вземане на решение като правно обвързващи актове, без право на отказ; призовава държавите членки към бързо и добросъвестно прилагане на тези актове;

5.      подчертава, че свободното движение на хора в рамките на Шенгенското пространство е едно от най-големите постижения на европейската интеграция, че Шенген оказва положително въздействие върху живота на стотици хиляди граждани на ЕС, като улеснява преминаването на границите и стимулира развитието на икономиките, както и че свободното движение на лица представлява основно право и стълб на европейското гражданство; осъжда опитите за подкопаване на функционирането на Шенгенското пространство;

6.      приветства оперативната подкрепа, която Комисията ще предостави на държавите членки по външните граници на Съюза, като например Гърция, Италия и Унгария, посредством създаването на „горещи точки“ чрез осигуряване на връзки между експерти от някои агенции на ЕС като Frontex, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) и Европейската полицейска служба (Европол), с цел подпомагане на държавите членки при регистрацията на пристигащите лица; припомня на държавите членки, че успехът на тези центрове за регистрация зависи от тяхното желание за преместване на бежанци от „горещите точки“ към собствената им територия; припомня, че процедурите за връщане на лица, които не отговарят на изискванията за получаване на закрила, трябва изцяло да съответстват на стандартите в областта на правата на човека, както и че следва се предпочита доброволно, а не принудително връщане на лица в техните страни;

7.      призовава Комисията да предвиди значителни бюджетни възможности и готовност в рамките на бюджета за 2016 г. и на разпоредбите на многогодишната финансова рамка, като по този начин се осигури по-бърза и голяма подкрепа за EASO и държавите членки във връзка с техните действия по приемане и интегриране на бежанци, включително в рамките на схемите за преместване на лица;

8.      призовава за създаване на хуманитарни коридори за бежанците в държавите на транзитно преминаване (в държавите от Средиземноморието и Западните Балкани), с цел предоставяне на хуманитарна помощ, удовлетворяване на най-основните им нужди и зачитане на техните човешки права;

9.      призовава за незабавно преразглеждане на Регламента от Дъблин чрез създаването на постоянна европейска правно обвързваща система за разпределение на лицата, търсещи убежище, между отделните държави членки, въз основата на справедливо и задължително разпределение, като същевременно се отчитат потребностите и предпочитанията на лицата, търсещи убежище; смята, че въвеждането на система, при която търсещите убежище могат да кандидатстват за убежище в държава членка, където вече имат семейни или общностни връзки или по-добри перспективи за работа, ще повиши значително перспективите им за интеграция; също така счита, че тази система би довела до значително намаляване на незаконните вторични движения в рамките на ЕС, както и на необходимостта от принудителни мерки, като например задържане на лица, търсещи убежище, с оглед на тяхното връщане в компетентната държава членка; освен това призовава Комисията да внесе предложения, които да позволяват взаимното признаване на удовлетворените молби за предоставяне на убежище, прехвърлянето на статута за международна закрила в рамките на ЕС и създаването на Обща европейска служба по въпросите на убежището; настоятелно призовава държавите членки междувременно да прилагат разпоредбите на Регламента от Дъблин без ограничително тълкуване, в съответствие с принципа на солидарност и при зачитане на основните права, като например правата, касаещи непридружените деца, събирането на семейството и дискреционните клаузи; приветства факта, че Германия прилага клаузата за суверенитет от Регламента от Дъблин по отношение на сирийските бежанци, за да могат те да останат в Германия, вместо да бъдат изпратени обратно в държавата членка на пристигане; насърчава и други държави членки да последват този пример;

10.    отбелязва утрояването на операциите на Frontex „Тритон“ и „Посейдон“ в Средиземно море и техния принос за спасяването на човешки живот по море; счита, че следва да бъде създадена постоянна хуманитарна европейска система за издирване и спасяване на лица;

11.    припомня, че за лицата, нуждаещи се от закрила, възможностите за законно влизане в ЕС са твърде ограничени и изразява съжаление за това, че им се налага да прибягват до престъпни мрежи за незаконно превеждане на лица през граница и опасни маршрути, за да намерят закрила в Европа; следователно счита, че за ЕС и неговите държави членки осигуряването на сигурни и законни пътища за бежанците представлява важен приоритет; призовава Комисията да предложи много по-амбициозна европейска програма за презаселване на лица, като досега планираните 20 000 места за презаселване бъдат значително увеличени, и призовава държавите членки да осигурят необходимите места; припомня, че ВКБООН търси 230 000 места за презаселване за сирийски бежанци; насърчава държавите членки да създадат програми за частно спонсориране, които ще позволят на НПО или други групи, като например религиозни организации, да помагат при презаселването на бежанци; призовава държавите членки да подобрят възможностите за събиране на семействата, да преодолеят правните и практически пречки за по-бързо вземане на решения относно събирането на семействата и да следват насоките на Комисията относно прилагането на буквата и духа на Директивата относно събиране на семейството; счита, че Визовият кодекс следва да бъде изменен, като бъдат включени повече специални общи разпоредби относно предоставянето на хуманитарни визи; призовава държавите членки да се възползват в пълна степен от вече съществуващите възможности за издаване на хуманитарни визи в своите посолства и консулски служби, така че лицата, нуждаещи се от закрила, да могат да влизат в ЕС по сигурен начин, с ферибот или със самолет, вместо да рискуват живота си на несигурни за мореплаване лодки за незаконно превеждане; призовава държавите членки да осигурят в своите посолства и консулски служби възможности за подаване на молби за предоставяне на убежище; призовава Комисията да премахне визите за Сирия, за да не се налага повече сирийските бежанци да получават виза, за да могат да влязат в Шенгенското пространство;

12.    изразява загриженост относно предложението на Комисията да обяви страните в процес на присъединяване към ЕС и потенциалните страни кандидатки за присъединяване, включително държавите от Западните Балкани и Турция, като сигурни страни на произход за целите на предоставянето на убежище; счита, че в резултат на това процесуалните права на гражданите на тези държави ще бъдат значително ограничени в рамките на процедурата по предоставяне на убежище; привлича вниманието върху факта, че подходът, основан на концепцията за „сигурни страни“, уронва правата на човека, и по-специално правата на лицата, принадлежащи към уязвими групи, като например малцинствата или лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица (ЛГБТИ); припомня, че през 2014 г. процентът на признаване на молбите за убежище на гражданите на държави от Западните Балкани беше средно към 5 %, а процентът на признаване достигна 50 % в някои държави членки като Финландия и Италия; посочва, че положението с правата на човека и гражданските свободи в страните кандидатки за присъединяване често не е приоритет за Комисията и че е заблуждаващо да се твърди, че в тези държави вече не съществуват нарушения на правата на човека;

13.    подчертава, че ЕС следва също така да предложи на лицата, които желаят да дойдат в Европа, легални пътища за влизане и пребиваване в ЕС; посочва, че понастоящем трудовите мигранти нямат почти никаква друга възможност да влязат законно в ЕС, освен да подадат молба за предоставяне на убежище; призовава за създаването на коридор за трудова имиграция за страните кандидатки за присъединяване към ЕС, което би улеснило достъпа на гражданите на тези държави до европейския пазар на труда; припомня, че във връзка със застаряването на обществото в Европа са необходими решителни действия също и в областта на миграцията; счита, че настоящият разпокъсан подход на ЕС и неговите държави членки за регулиране на миграцията следва да бъде заменен с кодекс на ЕС за миграцията; призовава държавите членки да ратифицират и приложат Международната конвенция за защита на правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства;

14.    осъжда инцидентите, свързани с нечовешко и унизително отношение към мигрантите и бежанците в европейските държави, включително подбуждащи към омраза изказвания и прояви на насилие от страна на някои правоприлагащи органи и екстремистки групировки; призовава Комисията и държавите членки да предприемат незабавни действия срещу проявите на насилие и подбуждащи към омраза изказвания, насочени към мигрантите; също така призовава ръководителите на ЕС и на държавите членки да заемат ясна позиция в полза на европейската солидарност, зачитането на човешкото достойнство и правата на бежанците и мигрантите;

15.    осъжда задържането на мигранти и криминализирането на техните действия, като например незаконното преминаване на границите; счита, че този подход погрешно представя мигрантите като престъпници и като заплаха за обществения ред; припомня, че държавите членки не могат да пренебрегват своите задължения, произтичащи от законодателството в областта на правата на човека и предоставянето на убежище, под претекст, че засегнатите лица са нарушили действащите правила, освен в случаите на много сериозни нарушения; призовава за прекратяване на практиките за задържане на лица; подчертава, че условията в приемните центрове трябва да отговарят напълно на стандартите в областта на основните права и законодателството на ЕС; призовава държавите членки да не наказват лицата, които доброволно помагат на мигрантите от хуманитарни съображения, включително и превозвачите;

16.    възразява срещу Военната операция на Европейския съюз в южната част на Централното Средиземноморие (EUNAVFOR MED) за борба с лицата, незаконно превеждащи хора през границите, и трафикантите на хора в Средиземноморието; отхвърля инициативата на върховния представител за стартиране на втори етап от операцията, която би могла да доведе до непреднамерено използване на смъртоносна сила срещу невъоръжени мигранти и бежанци; отново призовава за въздържане от каквото и да е действие, което не е обхванато от международното право; изразява съжаление за прекомерната милитаризация на усилията за разрешаване на кризата с бежанците от страна на някои държави членки; счита, че насочването на военни действия срещу контрабандистите, разрушаването на техните кораби, засиленото патрулиране и изграждането на стени и огради по външните граници засилва още повече опасността за хората, които бягат от войната и преследванията, за да достигнат до Европа, и ги принуждава още повече да прибягват до лица, незаконно превеждащи хора през границите; освен това счита, че така се изпраща погрешен сигнал, т.е. че лицата, търсещи убежище, представляват заплаха за сигурността, което може да се предотврати с военни средства; подчертава, че държавите членки са длъжни да осигурят достъп до територията на ЕС за лицата, които се нуждаят от международна закрила;

17.    призовава Комисията и държавите членки незабавно да преустановят сътрудничеството във връзка с предотвратяването на незаконната миграция и подобряването на граничния контрол с трети държави като Еритрея и Египет, тъй като този граничен контрол реално спира бежанците, както и да преустановят всякаква финансова помощ за подобни режими с оглед на докладите на ООН и на НПО относно нарушаване на правата на човека; отхвърля предложенията от страна на държавите членки да се създадат центрове за бежанци в трети държави и да се ангажират северноафриканските страни и Турция в европейски операции по издирване и спасяване, с цел залавяне на бежанци и връщането им на африканска и турска територия; във връзка с това призовава Комисията да представи на Парламента оценка за степента на съответствие на тези предложения с международното право в областта на убежището, както и за практическите и правни пречки за изпълнението на тези предложения; призовава процесът от Хартум да бъде заменен с процес, основаващ се на пълно зачитане на правата на човека и насочен към подобряване на условията на живот, с цел премахване на първопричините за миграцията; настоятелно призовава Комисията и Съвета да насочат срещата на високо равнище, която ще бъде проведена във Валета през ноември, към първопричините за миграцията като бедността, неравенството, несправедливостта, изменението на климата, корупцията, лошото управление и въоръжените конфликти; отхвърля плановете за обвързване на помощта за развитие с условието за упражняване на повече контрол по границите или със споразумения за обратно приемане на лица от трети държави; призовава ЕС, неговите държави членки и международната общност да преразгледат своя принос за пораждането на бедност и конфликти чрез провежданите от тях политики в областта на селското стопанство, търговията, външните отношения, мира и др.; настоятелно призовава ЕС, неговите държави членки и международната общественост да засилят ролята си в разрешаването на конфликти, и по-специално да спомогнат за намиране на устойчиво политическо решение в държавите, в които има конфликти, като например Ирак, Сирия и Либия, както и да засилят политическия диалог, включително с регионални организации, чрез обхващане на всички елементи на правата на човека, с цел да се подкрепят приобщаващите и демократични институции, да се изгради устойчивост у местните общности и да се насърчи социалното и демократично развитие в държавите на произход и сред техните народи;

18.    настоятелно призовава държавите членки и Комисията да увеличат финансирането и средствата за реакция при хуманитарни кризи в рамките на ЕС и извън него; подчертава факта, че хуманитарната реакция на кризата с бежанците следва да бъде част от по-дългосрочен план, който да включва хуманитарна помощ за държавите, граничещи с държавите на произход на бежанците, както и мерки за увеличаване на техния капацитет за бързо възстановяване и защита, да засилва ролята на агенциите на ООН и да подобрява човешките права и икономическото положение в държавите на произход и страните на транзитно преминаване;

19.    призовава всички участващи държави членки бързо и пълно да транспонират и ефективно да прилагат общата европейска система за убежище, като по този начин се осигурят общи европейски стандарти в рамките на съществуващото законодателство; изисква от Комисията да осигури подходящ мониторинг за процесите по транспониране и прилагане на законодателството;

20.    припомня, че комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на ЕП — компетентната по тези въпроси комисия — в момента изготвя доклад, в който ще бъдат отразени средносрочните и дългосрочните насоки на Парламента за политиката в областта на миграцията;

21.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

(1)

Приети текстове, P7_TA(2013)0414.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2014)0105.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2015)0176.

Правна информация - Политика за поверителност