Návrh usnesení - B8-0837/2015Návrh usnesení
B8-0837/2015

NÁVRH USNESENÍ o migraci a uprchlících v Evropě

7.9.2015 - (2015/2833(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Bart Staes, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0832/2015

Postup : 2015/2833(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0837/2015
Předložené texty :
B8-0837/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0837/2015

Usnesení Evropského parlamentu o migraci a uprchlících v Evropě

(2015/2833(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–       s ohledem na Úmluvu o právním postavení uprchlíků přijatou v roce 1951 a její Protokol z roku 1967,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 9. října 2013 o opatřeních EU a členských států k řešení přílivu uprchlíků v důsledku konfliktu v Sýrii[1],

–       s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 2014 o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci[2],

–       s ohledem na své usnesení ze dne 29. dubna 2015 o tragédiích, k nimž došlo v poslední době ve Středozemním moři, a o migrační a azylové politice EU[3],

–       s ohledem na evropský program pro migraci, který přijala Komise dne 13. května 2015 (COM(2015)0240),

–       s ohledem na desetibodový akční plán pro migraci přijatý dne 20. dubna 2015 na společném zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro vnitřní věci,

–       s ohledem na závěry summitu Evropské rady věnovaného uprchlické krizi ve Středomoří, který se konal dne 23. dubna 2015,

–       s ohledem na zprávu Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) z dubna 2012 nazvanou „Ztráty na životech ve Středozemním moři“,

–       s ohledem na zprávy zvláštního zpravodaje OSN o lidských právech migrantů, zejména na zprávu nazvanou „Spoléhání se na mobilitu v průběhu generace: navázání na regionální studii o řízení vnějších hranic Evropské unie a jeho vlivu na lidská práva migrantů“, která byla zveřejněna v květnu 2015,

–       s ohledem na výroční zprávu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) o situaci v oblasti azylu v Evropské unii v roce 2014,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že v důsledku celosvětové uprchlické krize hledá v EU ochranu nebývale vysoký počet osob; vzhledem k tomu, že velký nápor uprchlíků bude zjevně pokračovat, a to v důsledku stále se zvyšující nestability na hranicích Evropy, která je způsobena konflikty a s nimi souvisejícím zcela zjevným porušováním lidských práv, prudkým nárůstem násilí a terorismu a ničivými vlivy, které způsobuje změna klimatu, a vzhledem k tomu, že tento vývoj opětovně podtrhuje skutečnost, že je naléhavě nezbytné vynaložit maximální úsilí na záchranu životů lidí, kteří prchají ze svých zemí a nacházejí se v nebezpečí a skutečnost, že je nezbytné, aby členské státy dostály svým mezinárodním závazkům, včetně povinnosti v oblasti záchrany osob na moři;

B.     vzhledem k tomu, že podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky zahynulo v roce 2015 nebo se pohřešuje na 2 800 dětí, žen a mužů v souvislosti s jejich snahou o nalezení bezpečného útočiště v Evropě; vzhledem k tomu, že organizace Lékaři bez hranic poukázala ve svém prohlášení z 5. srpna 2015 na palčivý nedostatek pátracích a záchranných operací; vzhledem k tomu, že uprchlíci a migranti přicházejí o život rovněž během své cesty přes Evropu; vzhledem k tomu, že minulý měsíc bylo nalezeno 71 mrtvých žen, mužů a dětí v kamionu, který směřoval z Maďarska do Rakouska;

C.     vzhledem k tomu, že EU a její členské státy v podstatě vhánějí uprchlíky a migranty do rukou zločineckých pašeráků lidí tím, že staví bariéry a uzavírají své vnější hranice před neregulerní migrací, aniž by jim poskytly možnost legálního vstupu;

D.     vzhledem k tomu, že podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky se v období od ledna do srpna 2015 dostalo po moři a po zemi do Řecka 229 460 osob a do Itálie 115 500 osob; vzhledem k tomu, že podle údajů agentury FRONTEX přišlo do Maďarska od ledna do července 2015 na 150 000 uprchlíků;

E.     vzhledem k tomu, že počet žádostí o mezinárodní ochranu v zemích EU, Norsku a Švýcarsku dosáhl v červenci 2015 počtu 123 294, čímž se poprvé dostal za stotisícovou hranici a byl o celkem 28 % vyšší než v červnu téhož roku;

F.     vzhledem k tomu, že podle údajů agentury FRONTEX jsou v roce 2015 hlavními zeměmi, z nichž pocházejí žadatelé o azyl, Sýrie, Afghánistán, Eritrei a Irák; vzhledem k tomu, že převážné většině lidí prchající z těchto zemí do Evropy je ochrana většinou přiznána;

G.     vzhledem k tomu, že na posledním zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 25. až 26. června 2015, a po něm následujícím zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci dne 20. července 2015 se nepodařilo dosáhnout dohody ohledně závazného mechanismu pro přerozdělování ve věci přemísťování a přesídlování uprchlíků a místo toho byl dohodnut mechanismus založený na dobrovolnosti; vzhledem k tomu, že členské státy nedosáhly dohody o poskytnutí 40 000 míst pro přemístění uprchlíků z Řecka a Itálie a místo toho přislíbily pouze 32 256 míst;

H.     vzhledem k tomu, že německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident François Hollande se dne 3. září 2015 dohodli, že je nezbytné zavést trvalý a povinný mechanismus pro umísťování uprchlíků ve všech členských státech;

I.      vzhledem k tomu, že předseda Evropské rady Donald Tusk vyzval dne 3. září 2015 k přerozdělení nejméně 100 000 uprchlíků;

J.      vzhledem k tomu, že z průzkumu Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) vyplývá, že Evropa je pro neregulérní migranty nejnebezpečnější destinací na světě, opětovně poukazuje na skutečnost, že je nezbytné vynaložit veškeré úsilí na záchranu ohrožených lidských životů a že členské státy musí dodržovat své závazky v oblasti mezinárodní ochrany;

K.     vzhledem k tomu, že mnoho občanů projevuje s uprchlíky nebývalou míru solidarity, že je vřele vítá a poskytuje jim působivou míru podpory; vzhledem k tomu, že evropští občané tak ukazují, že ochrana lidí v nouzi a soucit zůstávají ryzími evropskými hodnotami;

L.     vzhledem k tomu, že ve světle současné situace vyplývá na povrch zahanbující absence solidarity vůči žadatelům o azyl ze strany vlád a nedostatečně koordinované a soudržné kroky; vzhledem k tomu, že tato skutečnost vede k chaotické situaci a porušování lidských práv;

M.    vzhledem k tomu, že některé členské státy a jejich vedoucí osobnosti zaujali proaktivní přístup a prokázali připravenost a ochotu k přijímání uprchlíků; vzhledem k tomu, že by se tímto dobrým příkladem měly řídit i další členské státy;

N.     vzhledem k tomu, že různé postoje, které jednotlivé členské státy přijaly, nadále podtrhují skutčnost, že migrační politika EU má 28 různých podob; vzhledem k tomu, že chybějící jednotné postupy a standardy v oblasti azylového řízení v jednotlivých členských státech znamenají, že žadatelům o azyl jsou poskytovány různé úrovně ochrany a v některých případech dokonce nedostatečné záruky;

O.     vzhledem k tomu, že vedoucí představitelé některých členských států a strany krajní pravice využívají současné situace k posilování pocitů odporu vůči migraci a činí EU zodpovědnou za tuto krizi a vzhledem k tomu, že tato skutečnost přispívá k narůstajícímu počtu násilných činů vůči migrantům;

P.     vzhledem k tomu, že podle Ženevské úmluvy z roku 1951 mohou osoby bez ohledu na zemi svého původu požádat v jiné zemi o azyl, pokud mají odůvodněnou obavu, že budou ve své zemi pronásledovány z důvodu své rasy, vyznání, národnosti, příslušnosti k určité společenské skupině či za své politické názory;

1.      vyjadřuje hluboké politování a smutek nad současnou situací uprchlíků a nad nedostatečnou solidaritou a odpovědností členských států EU; je přesvědčen, že restriktivní azylová a migrační politika EU a jejích členských států způsobuje, že lidé umírají; vyzývá proto k okamžitému posunu v migrační a azylové politice v zájmu předejití dalším ztrátám na životech;

2.      chválí skupiny občanské společnosti a jednotlivce po celé Evropě, kteří se ve velkém mobilizují, aby uprchlíky a migranty přivítali a poskytli jim pomoc; velmi vítá pozoruhodnou podporu veřejnosti, včetně náboženských organizací, nevládních organizací a jednotlivců, které stoupající měrou vedou vlády k tomu, aby změnily své politiky a rétoriku; vybízí evropské občany, aby si svoji podporu a angažovanost v oblasti humanitární reakce na uprchlickou krizi udrželi; je přesvědčen o tom, že tyto činy dokazují skutečné lpění na evropských hodnotách a jsou znamením naděje pro budoucnost Evropy;

3.      domnívá se, že narůstající nerovnováha mezi členskými státy, pokud jde o příchod uprchlíků a migrantů i o jejich konečnou destinaci, je neúnosná; vyjadřuje politování nad tím, že se Evropská rada nedohodla na závazném mechanismu pro naléhavé přemístění 40 000 uprchlíků z Řecka a Itálie do dalších členských států a je hluboce znepokojen, že členské státy dosud navzdory jasným pokynům Evropské rady přislíbily pouze 32 256 míst pro období dvou let, ačkoli samotné Řecko zažívá příchod 23 000 uprchlíků za týden; vítá rozhodnutí Rakouska a Německa přijmout tisíce uprchlíků a migrantů, kteří uvízli v neúnosných podmínkách v Maďarsku, a vyzývá všechny členské státy, aby se řídily tímto příkladným politickým krokem, který vychází z humanitárních hodnot;

4.      vítá nové iniciativy Komise, které mají zečtyřnásobit místa pro přemísťování uprchlíků a usnadnit tak situaci Maďarska a podpořit Řecko a Itálii; domnívá se, že řešení mimořádných situací přijatá ad hoc ovšem mohou přinést pouze omezené výsledky; podporuje proto dodatečný návrh Komise, aby byl v mimořádných situacích uveden do chodu trvalý mechanismus přemísťování; naléhavě žádá Radu, aby obě opatření přijala okamžitě a neprodleně; je připraven zabývat se novým programem pro nouzové přemísťování osob v rámci zrychleného postupu a prohlašuje svůj záměr podporovat souběžně veškerá další opatření navrhovaná Komisí s cílem zajistit, aby členské státy trvalý program přemísťování neodsouvaly; vyjadřuje politování nad chybějící spoluprácí ze strany Rady na předchozím opatření nouzového přemísťování, což způsobilo, že byly opomenuty návrhy Parlamentu předložené v postupu konzultace; připomíná Radě, že Parlament jednoznačně podporuje závazný mechanismus přemísťování v podobě, která co možná nejvíce zohledňuje preference uprchlíků a která v zásadě vyžaduje souhlas uprchlíka s jeho přemístěním; naléhavě žádá Radu, aby při přijímání nového opatření pro nouzové přemísťování tento návrh zohlednila; vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily, aby byly všechny iniciativy v této oblasti navrženy a přijaty v rámci postupu spolurozhodování jako právně závazné akty neumožňující výjimky; vyzývá členské státy, aby tyto akty provedly neprodleně a v dobré víře;

5.      zdůrazňuje, že volný pohyb osob v rámci schengenského prostoru je jedním z nejvýznamnějších výdobytků evropské integrace, že schengenský prostor má pozitivní vliv na životy stovek tisíců občanů EU jak tím, že překračování hranic je díky němu pohodlné, tak tím, že povzbuzuje ekonomiku, a zdůrazňuje, že svoboda pohybu je základním právem a pilířem občanství EU; odsuzuje snahy o podlomení fungování schengenského prostoru;

6.      vítá operativní podporu, kterou Komise hodlá poskytnout členským státům nejvíce vystaveným přílivu migrantů, jako je Řecko, Itálie a Maďarsko, a to pomocí tzv. hotspotů, v nichž budou působit odborníci z agentur EU, např. agentury FRONTEX, Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) a Evropského policejního úřadu (Europol), aby těmto členským státům pomohli s registrací příchozích; připomíná členským státům, že úspěch těchto registračních center závisí na jejich vůli přemístit uprchlíky z hotspotů na jejich území; připomíná, že postupy týkající se návratu osob nezpůsobilých k ochraně musí být plně v souladu s normami v oblasti lidských práv a že dobrovolné návraty mají mít přednost před nucenými návraty;

7.      vyzývá Komisi, aby pro rok 2016 vytvořila v rozpočtovém opatření a ve víceletém finančním rámci významnou a pohotovostní rezervu, která by umožnila rychlejší a výraznější podporu EASO a členských států, pokud jde o jejich kroky související s přijímáním a začleňováním uprchlíků, a to i v rámci programů přemísťování;

8.      vyzývá ke zřízení humanitárních koridorů přes tranzitní země uprchlíků (ve Středomoří a na západním Balkánu) s cílem poskytovat humanitární pomoc a zajistit, že budou pokryty jejich nejzákladnější potřeby a dodržována jejich lidská práva;

9.      vyzývá k naléhavé revizi dublinského nařízení tak, že bude zřízen celounijní legálně závazný systém přerozdělení žadatelů o azyl mezi členskými státy, který bude založen na spravedlivém a povinném přidělení, zatímco budou zohledňovány potřeby a preference samotných žadatelů o azyl; navrhuje, že systém, v jehož rámci by uchazeči o azyl mohli požádat o azyl ve členském státě, kde již mají rodinné vazby, napojení na komunitu či lepší vyhlídky na zaměstnání, by značně zlepšil jejich možnost integrace; je přesvědčen, že takový systém by rovněž značně snížil sekundární podloudné přesuny uvnitř EU a potřebu donucovacích opatření jako zadržování uchazečů o azyl s cílem je přemístit nazpět do příslušného členského státu; dále vyzývá Komisi, aby předložila návrhy, které umožní vzájemné uznávání kladných rozhodnutí o azylu, přenos statusu mezinárodní ochrany uvnitř EU a vytvoření Evropské společné azylové služby; naléhavě vyzývá členské státy, aby mezitím uplatňovaly ustanovení dublinského nařízení bez omezujícího výkladu, v souladu se zásadou solidarity a základních práv, jako jsou ta, jež se týkají nedoprovázených dětí, sjednocení rodin a diskrečních ustanovení; vítá skutečnost, že Německo uplatňuje ustanovení o suverenitě dublinského nařízení na syrské uprchlíky, takže mohou v Německu zůstat, místo aby byli navráceni do členského státu, do nějž přijeli; vybízí další členské státy, aby si z toho vzaly příklad;

10.    bere na vědomí ztrojnásobení operací Triton a Poseidon agentury Frontex ve Středomoří a jejich příspěvek k záchraně životů; je přesvědčen, že by měl být zřízen evropský stálý a humanitární systém pátrání a záchrany;

11.    připomíná, že možnosti lidí, kteří potřebují ochranu, legálně vstoupit do EU jsou značně omezené, a odsuzuje skutečnost, že se musí obracet na zločince a pašeráky a používat nebezpečné trasy, aby v Evropě došli ochrany; je přesvědčen, že to, aby EU a členské státy poskytly bezpečnou a legální možnost přístupu pro uprchlíky, má mít vysokou prioritu; vyzývá Komisi, aby navrhla daleko ambicióznější evropský program přesidlování a podstatně navýšila 20 000 aktuálně plánovaných míst pro přesídlení, a vyzývá členské státy, aby poskytly potřebná místa; připomíná, že UNHCR hledá místo k přesídlení pro 230 000 syrských uprchlíků; vybízí členské státy, aby vytvořily programy soukromého sponzorování, které umožní neziskovým organizacím, jako jsou náboženské organizace, podporovat přesídlení uprchlíků; vyzývá členské státy, aby zlepšily sjednocování rodin, překonaly právní a praktické překážky rychlejších rozhodnutí o sjednocení rodin a držely se pokynů Komise pro uplatňování směrnice o sjednocování rodin, pokud jde o její znění i o její duch; je přesvědčen, že by vízový kodex měl být změněn tak, že bude obsahovat konkrétnější společná ustanovení o humanitárních vízech; vyzývá členské státy, aby na svých velvyslanectvích a konzulárních úřadech plně využívaly již existující možnosti vydávání víz z humanitárních důvodů, aby osoby, které potřebují ochranu, mohly vstoupit do EU bezpečně, na trajektu nebo na palubě letadla, a nemusely riskovat život na pašeráckém člunu, který se nehodí k plavbě na širém moři; žádá členské státy, aby umožnily žádat o azyl na svých velvyslanectvích a konzulárních úřadech; vyzývá Komisi, aby zrušila vízovou povinnost pro Sýrii tak, aby syrští uprchlíci již nepotřebovali víza ke vstupu do schengenského prostoru;

 

12.    vyjadřuje znepokojení nad návrhem Komise, podle nějž by kandidátské země a potenciální kandidátské země včetně zemí západního Balkánu a Turecka byly prohlášeny za bezpečné země původu pro účely azylu; je přesvědčen, že by v důsledku toho byla procesní práva občanů těchto zemí v azylovém řízení významně omezena; upozorňuje na skutečnost, že přístup založený na pojmu „bezpečných zemí“ podkopává lidská práva, zejména osob náležejících ke zranitelným skupinám, jako jsou menšiny či osoby LGBTI; připomíná, že v roce 2014 měli občané zemí západního Balkánu průměrnou míru uznaných žádostí o azyl takřka 5 % a v některých členských státech, jako je Itálie nebo Finsko, měli míru uznaných žádostí o azyl až 50 %; poukazuje na to, že situace ohledně lidských práv a občanských svobod v kandidátských zemích často pro Komisi není prioritou a že je zavádějící tvrdit, že v těchto zemích již nedochází k porušování lidských práv;

13.    zdůrazňuje, že by EU měla rovněž nabízet osobám, které chtějí přijít do Evropy, zákonné možnosti pro vstup a setrvání v EU; poukazuju na to, že dnes migrující pracovníci nemají téměř žádné jiné způsoby, jak do EU legálně vstoupit, než žádat o azyl; vyzývá, aby byl vytvořen koridor pro migranty za prací pro kandidátské země, což by občanům těchto zemí usnadnilo přístup na evropský pracovní trh; připomíná, že stárnutí populace v Evropě vybízí k rozhodné akci i na poli migrace; je přesvědčen, že současný přístup EU a členských států k regulaci migrace po částech by měl být nahrazen Kodexem EU pro migraci; vyzývá členské státy, aby ratifikovaly a provedly Mezinárodní úmluvu o ochraně práv všech migrujících pracovníků a jejich rodinných příslušníků;

14.    odsuzuje incidenty, při nichž došlo k nehumánnímu a degradujícímu zacházení s migranty a uprchlíky v různých evropských zemích včetně nenávistných projevů a násilných skutků ze strany některých donucovacích orgánů a extrémistických skupin; vyzývá Komisi a členské státy, aby naléhavě přijaly opatření proti projevům násilí a nenávisti vůči uprchlíkům a migrantům; vyzývá rovněž vedoucí představitele EU a členských států, aby zaujali jasný postoj ve prospěch evropské solidarity, respektování lidské důstojnosti a práv uprchlíků a migrantů;

15.    odsuzuje zadržování migrantů a kriminalizaci jejich činů, jako je nekalé překročení hranic; je přesvědčen, že tento přístup chybně ukazuje migranty jako kriminálníky a hrozbu pro veřejný pořádek; připomíná, že členské státy nesmějí zanedbávat své závazky v souladu s právními předpisy o lidských právech a azylu pod záminkou že dotčené osoby porušily stávající předpisy, to s výjimkou velmi vážných trestných činů; vyzývá k ukončení praxe zadržování; zdůrazňuje, že podmínky v přijímacích zařízeních musí plně splňovat standardy základních lidských práv a právní předpisy EU; vyzývá členské státy, aby nepenalizovaly ty, kdo dobrovolně pomáhají migrantům z humanitárních důvodů včetně dopravců;

16.    protestuje proti operaci EUNAVFOR Med proti pašerákům a převaděčům ve Středomoří; odmítá iniciativu vysoké představitelky k zahájení druhé fáze této operace, která by mohla vést k nezamýšlenému použití smrtící síly proti neozbrojeným migrantům a uprchlíkům; opakuje svou výzvu zdržet se jakékoli akce, která není pokryta mezinárodním právem; vyjadřuje politování nad nadměrnou militarizací úsilí o řešení uprchlické krize ze strany některých členských států; věří, že zaměření na vojenský boj proti pašerákům, ničení jejich plavidel, vylepšené hlídkování a stavění zdí a plotů na vnějších hranicích činí útěk lidí před válkou a pronásledováním do Evropy ještě nebezpečnějším a ještě více je nutí obracet se na pašeráky; dále je přesvědčen, že to vysílá chybný signál, tj. že uchazeči o azyl představují bezpečnostní hrozbu, které je možné čelit vojenskými prostředky; zdůrazňuje, že členské státy mají závazek zajistit lidem, kteří potřebují mezinárodní ochranu, přístup na území EU;

17.    vyzývá Komisi a členské státy, aby se třetími zeměmi, jako je Eritrea a Egypt, okamžitě přerušily spolupráci v předcházení nezákonné migraci a ve zpřísňování hraničních kontrol, v hraničních kontrolách, jež ve skutečnosti posílají uprchlíky zpět, a aby s ohledem na zprávy OSN a nevládních organizací o porušování lidských práv zastavily veškerou finanční pomoc těmto režimům; odmítá návrhy členských států zřídit ve třetích zemích azylová nebo detenční střediska a zapojit severoafrické země a Turecko do evropských pátracích a záchranných akcí s cílem zachytit uprchlíky a vracet je zpět na africké a turecké území; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby Parlamentu předložila hodnocení souladu těchto návrhů s mezinárodním azylovým právem a veškerých dalších praktických a právních překážek bránících jejich provedení; vyzývá k tomu, aby byl chartúmský proces nahrazen procesem založeným na plném respektování lidských práv a zaměřeným na zlepšení životních podmínek s cílem vyřešit skutečnou příčinu migrace; vyzývá Komisi a Radu, aby summit v La Vallettě v listopadu zaměřily na základní příčiny migrace, jako jsou chudoba, nerovnost, nespravedlnost, změna klimatu, korupce, špatná správa a ozbrojené konflikty; odmítá plány na navázání rozvojové pomoci na více hraničních kontrol či readmisní dohody se třetími zeměmi; vyzývá EU, její členské státy a mezinárodní společenství, aby přehodnotily svůj příspěvek k chudobě a konfliktům prostřednictvím zemědělské, obchodní, zahraniční, mírové politiky a dalších politik; naléhavě vyzývá EU, její členské státy a mezinárodní společenství aby posílily svou úlohu při řešení konfliktů a zejména aby pomáhaly nalézat udržitelná politická řešení v zemích, v nichž zuří konflikty, jako jsou Irák, Sýrie a Libye, a aby posílily politický dialog, včetně politického dialogu s regionálními organizacemi tím, že do něho zahrnou veškeré prvky lidských práv s cílem podpořit demokratické instituce posilující začlenění, budovat odolnost místních komunit a posilovat sociální a demokratický rozvoj v zemích původu těchto lidí i mezi jejich národy;

18.    naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, aby zvýšily financování a prostředky pro reakci na humanitární krize uvnitř a vně Evropské unie; zdůrazňuje, že humanitární odpověď na uprchlickou krizi by měla být součástí dlouhodobého plánu zahrnujícího humanitární podporu zemím sousedícím se zemí původu uprchlíků, opatření na posílení jejich rychlého zotavení a schopností ochrany, posílení úlohy agentur OSN a zlepšení politických, sociálních a lidských práv a humanitární situace v rozvojových zemích, z nichž uprchlíci pocházejí a jimiž procházejí;

19.    vyzývá k tomu, aby všechny zúčastněné členské státy rychle a v plném rozsahu provedly do svého práva ustanovení o společném evropském azylovém systému a účinně je uplatňovaly, čímž by zajistily existenci společných evropských standardů v rámci stávajících právních předpisů; žádá Komisi, aby zajistila řádné monitorování procesů provádění a uplatňování těchto předpisů;

20.    připomíná, že Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní záležitosti, který je příslušným pro dané otázky, v současnosti navrhuje zprávu, která bude odrážet střednědobé a dlouhodobé politické zaměření Parlamentu v otázkách migrace;

21.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.