Procedure : 2015/2833(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0837/2015

Indgivne tekster :

B8-0837/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0317

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 149kWORD 86k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0832/2015
7.9.2015
PE565.805v01-00
 
B8-0837/2015

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,


om migration og flygtninge i Europa (2015/2833(RSP))


Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Bart Staes, Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om migration og flygtninge i Europa (2015/2833(RSP))  
B8‑0837/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–       der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–       der henviser til FN-konventionen fra 1951 om flygtninges status og tillægsprotokollen hertil,

–       der henviser til sin beslutning af 9. oktober 2013 om EU's og medlemsstaternes foranstaltninger for at tackle flygtningestrømmen fra konflikten i Syrien(1),

–       der henviser til sin beslutning af 17. december 2014 om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration(2),

–       der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 om de seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitikker(3),

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. maj 2015 med titlen ”En europæisk dagsorden for migration” (COM(2015)0240),

–       der henviser til tipunktshandlingsplanen om migration fra det fælles rådsmøde for udenrigs- og indenrigsministre den 20. april 2015,

–       der henviser til konklusionerne fra det Det Europæiske Råds ekstraordinære møde om flygtningekrisen i Middelhavet den 23. april 2015,

–       der henviser til rapporten fra Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE) med titlen ”Lives lost in the Mediterranean Sea” fra april 2012,

–       der henviser til rapporterne fra FN’s særlige rapportør om migranters menneskerettigheder, navnlig rapporten ”Banking on mobility over a generation: follow-up to the regional study on the management of the external borders of the European Union and its impact on the human rights of migrants”, som blev offentliggjort i maj 2015,

–       der henviser til årsrapporten fra Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) om situationen på asylområdet i EU i 2014,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Europa som følge af den globale flygtningekrise er vidne til tilstrømningen af et uhørt stort antal personer, der søger beskyttelse i EU; der henviser til, at stigningen i antallet af flygtning ser ud til at fortsætte som følge af den stadig tiltagende ustabilitet ved Europas grænser på grund af konflikter kombineret med åbenlyse krænkelser af menneskerettighederne, en kraftig stigning i vold og terrorisme og de ødelæggende virkninger af klimaændringer, og at dette endnu en gang understreger det presserende behov for at gøre enhver mulig indsats for at redde mennesker, der flygter fra deres land og er i livsfare, og nødvendigheden af, at medlemsstaterne lever op til deres internationale forpligtelser, herunder forpligtelser til redningsaktioner på havet;

B.     der henviser til, at 2 800 kvinder, mænd og børn i 2015 ifølge UNHCR’s oplysninger er omkommet eller forsvundet under deres forsøg på at nå i sikkerhed i Europa; der henviser til, at Læger uden Grænser i en erklæring fra den 5. august 2015 har peget på den alvorlige mangel på fyldestgørende eftersøgnings- og redningsaktioner; der henviser til, at flygtninge og migranter også omkommer, mens de rejser gennem Europa; der henviser til, at 71 kvinder, mænd og børn i sidste måned blev fundet døde i en lastbil på vej fra Ungarn til Østrig;

C.     der henviser til, at EU og dets medlemsstater reelt tvinger flygtninge og indvandrere i armene på kriminelle menneskesmuglere ved at opstille hegn og lukke deres ydre grænser for ulovlig indvandring — uden at give muligheder for lovlig indrejse;

D.     der henviser til, at der fra januar til august 2015 ankom 229 460 personer til Grækenlands sø- og landgrænser, medens Italien fra januar til juli 2015 modtog 115 500 personer ved sine søgrænser ifølge UNHCR’s data; der henviser til, at Ungarn var vidne til 150 000 ankomster fra januar til juli 2015 ifølge Frontex-data;

E.     der henviser til, at antallet af ansøgninger om international beskyttelse i juli 2015 i EU-landene samt Norge og Schweiz var 123 294 og dermed for første gang kom over 100 000, ligesom det samlet repræsenterede en stigning på 28 % i forhold til juni 2015;

F.     der henviser til, at hovedoprindelseslandene for asylsøgere i 2015 er Syrien, Afghanistan, Eritrea og Irak ifølge Frontex-data; der henviser til, at langt de fleste af de mennesker, der flygter til Europa fra disse lande, opnår beskyttelse;

G.     der henviser til, at det ved Det Europæiske Råds seneste møde den 25.- 26. juni 2015 og det efterfølgende møde i Rådet for Retlige og Indre Anliggender den 20. juli 2015 ikke lykkedes at nå frem til en aftale om en obligatorisk omfordelingsmekanisme for flytning og genbosætning, og man nøjedes derfor med en frivillig mekanisme; der henviser til, at medlemsstaterne ikke kunne nå til enighed om fremskaffelse af 40 000 pladser til flytning af flygtninge fra Grækenland og Italien og kun afgav tilsagn om 32 256 pladser;

H.     der henviser til, at den tyske kansler Angela Merkel og den franske præsident François Hollande den 3. september 2015 nåede til enighed om behovet for at etablere en permanent og obligatorisk mekanisme for fordeling af flygtninge mellem alle medlemsstater;

I.      der henviser til, at formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, den 3. september 2015 opfordrede til omfordeling af mindst 100 000 flygtninge;

J.      der henviser til, at en undersøgelse fra Den Internationale Organisation for Migration (IOM) viser, at Europa er verdens farligste destination for ”ulovlige” migranter, hvilket på ny understreger nødvendigheden af at gøre enhver mulig indsats for at redde personer, der er i livsfare, og af, at medlemsstaterne lever op til deres internationale forpligtelser;

K.     der henviser til, at mange borgere udviser en uhørt grad af solidaritet med flygtninge ved at hilse dem varmt velkommen og yde dem en imponerende støtte; der henviser til, at de europæiske borgere dermed viser, at beskyttelse af nødlidende og medfølelse fortsat er ægte europæiske værdier;

L.     der påpeger, at den nuværende situation har afsløret en pinlig mangel på solidaritet med asylsøgere samt utilstrækkelig koordinering og usammenhængende tiltag fra regeringers side; der påpeger, at denne situation fører til kaos og krænkelser af menneskerettighederne;

M.    der henviser til, at visse medlemsstater og deres ledere har valgt en proaktiv tilgang og demonstreret at være rede og villige at modtage flygtninge; der finder, at andre medlemsstater bør følge dette gode eksempel;

N.     der påpeger, at de forskellige holdninger, som de forskellige medlemsstater giver udtryk for, er en understregning af, at EU har fortsat har 28 fragmenterede migrationspolitikker; der henviser til, at manglen på fælles asylprocedurer og standarder i medlemsstaterne resulterer i forskellige grader af beskyttelse og i nogle tilfælde endog helt utilstrækkelige garantier for asylsøgere;

O.     der henviser til, at lederne af nogle medlemsstater og højreekstremistiske partier benytter den nuværende situation som middel til at give næring til migrationsfjendtlige følelser, samtidig med at de giver EU skylden for krisen, og at dette bidrager til et stigende antal voldelige handlinger over for indvandrere;

P.     der henviser til, at mennesker i henhold til Genève-konventionen fra 1951 kan søge om asyl i et andet land, uanset hvilket land de kommer fra, så længe de har en velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af deres race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til en bestemt samfundsgruppe eller politiske overbevisning;

1.      udtrykker sin dybe sorg og beklagelse over den nuværende flygtningesituation og den mangel på solidaritet og ansvar, som medlemsstaterne har udvist; mener, at de restriktive asyl- og migrationspolitikker, som EU og dets medlemsstater fører, er årsag til menneskers død; opfordrer derfor til en omgående ændring af migrations- og asylpolitikkerne for at hindre yderligere tab af menneskeliv;

2.      udtrykker sin påskønnelse af de civilsamfundsgrupper og enkeltpersoner i hele Europa, som møder talstærkt frem for at hilse flygtninge og migranter velkommen og yde dem hjælp; bifalder varmt den bemærkelsesværdige strøm af offentlige støttetilkendegivelser, herunder fra trosbaserede organisationer, NGO’er og enkeltpersoner, der i stigende grad får regeringer til at ændre deres politik og retorik; opfordrer de europæiske borgere til at opretholde deres støtte og engagement til fordel for et humanitært svar på flygtningekrisen; er af den overbevisning, at sådanne handlinger vidner om et ægte engagement i de europæiske værdier og giver håb for Europas fremtid;

3.      anser de voksende ubalancer mellem medlemsstaterne såvel hvad angår flygtninges og migranters indrejsesteder som deres endelige rejsemål for at være uholdbare; beklager, at det ikke er lykkedes Det Europæiske Råd at nå til enighed om en bindende mekanisme for nødflytning af 40 000 flygtninge fra Grækenland og Italien til andre medlemsstater, og er dybt skuffet over, at medlemsstaterne til trods for klare retningslinjer fra Det Europæiske Råd indtil nu kun har givet tilsagn om 32 256 pladser over to år, mens alene Grækenland har modtaget 23 000 flygtninge på én uge; påskønner Østrigs og Tysklands beslutning om at tage imod flere tusinde flygtninge og indvandrere, der var strandet under uholdbare omstændigheder i Ungarn, og opfordrer alle medlemsstaterne til at følge dette eksempel på politisk lederskab baseret på humanitære værdier;

4.      glæder sig over Kommissionens nye initiativer til at firedoble antallet af flytningspladser for at lette presset på Ungarn og yderligere at støtte Grækenland og Italien; er ikke desto mindre af den opfattelse, at ad hoc-løsninger på nødsituationer kun kan give begrænsede resultater; støtter derfor Kommissionens yderligere forslag om en permanent flytningsmekanisme til brug i nødsituationer; opfordrer indtrængende Rådet til at vedtage begge foranstaltninger hurtigt og uden forsinkelse; er indstillet på at behandle den nye nødflytningsordning ved en hasteprocedure og erklærer sig, at det agter at fremme alle andre foranstaltninger, som foreslås af Kommissionen parallelt hermed med henblik på at sikre, at medlemsstaterne ikke forsinker den permanente flytningsordning; beklager den manglende samarbejdsvilje fra Rådets side omkring om den foregående nødflytningsforanstaltning, som førte til, at det ignorerede Parlamentets forslag i høringsproceduren; minder Rådet om, at Parlamentet går stærkt ind for en bindende flytningsmekanisme, der så vidt muligt tager hensyn til flygtningenes egne præferencer og i princippet kræver, at flygtningen giver sit samtykke til flytningen; opfordrer indtrængende Rådet til at tage hensyn til dette forslag, når det vedtager den nye nødflytningsforanstaltning; opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre, at alle initiativer på dette område foreslås og vedtages ved fælles beslutningstagning som bindende retsakter uden mulighed for fritagelser; opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre disse retsakter hurtigt og loyalt;

5.      understreger, at personers frie bevægelighed inden for Schengenområdet er en af de største landvindinger i den europæiske integrationsproces, at Schengenreglerne har en positiv indflydelse på tilværelsen for flere hundrede tusinde EU-borgere, både ved at gøre det nemt at krydse grænserne og ved at stimulere økonomien, og at den frie bevægelighed er en grundlæggende ret og en hjørnesten i unionsborgerskabet; fordømmer forsøgene på at undergrave Schengenområdets funktionsmåde;

6.      glæder sig over, at Kommissionen vil yde operationel støtte til frontlinjemedlemsstater såsom Grækenland, Italien og Ungarn ved at samle eksperter fra EU-agenturer som FRONTEX, Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) og Den Europæiske Politienhed (Europol)i ”hotspots”, der skal hjælpe medlemsstaterne med at foretage registrering af personer, der ankommer; minder medlemsstaterne om, at sådanne registreringscentres succes vil afhænge af deres vilje til at flytte flygtninge fra disse ”hotspots” til deres område; minder om, at tilbagesendelse af personer, der ikke opfylder betingelserne for beskyttelse, skal ske under fuld overholdelse af menneskerettighederne, og at frivillig tilbagevenden bør foretrækkes frem for tvangstilbagesendelse;

7.      opfordrer Kommissionen til at sikre et betydeligt budgetmæssigt råderum og beredskab i 2016-budgettet og bestemmelserne i den flerårige finansielle ramme (FFR) med henblik på at muliggøre en hurtigere og mere omfattende støtte til EASO og medlemsstaterne i forbindelse med disses indsats for modtagelse og integration af flygtninge, herunder inden for rammerne af flytningsordningerne;

8.      opfordrer til oprettelse af humanitære korridorer for flygtninge i transitlandene (i Middelhavsområdet og det vestlige Balkan) med henblik at yde humanitær bistand og at sikre, at deres mest basale behov dækkes og deres menneskerettigheder respekteres;

9.      opfordrer til en hurtig revision af Dublinforordningen med henblik på at indføre en permanent, EU-dækkende og retligt bindende ordning for fordeling af asylsøgere mellem medlemsstaterne efter en retfærdig, obligatorisk nøgle, der tager hensyn til de asylsøgernes behov og præferencer; vurderer, at en ordning, hvorefter asylsøgere kan ansøge om asyl i en medlemsstat, hvor de allerede har familie, tilknytning til lokalsamfund eller bedre beskæftigelsesmuligheder, vil forbedre deres integration betydeligt; mener, at en sådan ordning desuden vil medføre en betydelig reduktion af de irregulære sekundære strømme inden for EU samt af brugen af tvangsmidler såsom frihedsberøvelse af asylansøgere med henblik på tilbagesendelse til den ansvarlige medlemsstat; opfordrer endvidere Kommissionen til at fremsætte forslag om gensidig anerkendelse af positive afgørelser i asylsager, overførsel af international beskyttelsesstatus inden for EU og oprettelse af en fælles europæisk asyltjeneste; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til i mellemtiden at anvende bestemmelserne i Dublinforordningen uden indskrænkende fortolkning, i overensstemmelse med solidaritetsprincippet og de grundlæggende rettigheder, f.eks. rettighederne vedrørende uledsagede børn, familiesammenføring og diskretionære klausuler; konstaterer med tilfredshed, at Tyskland anvender Dublinforordningens suverænitetsklausul på syriske flygtninge, således at de kan blive i Tyskland i stedet for at blive sendt tilbage til modtagermedlemsstaten; tilskynder andre medlemsstater til at følge dette eksempel;

10.    konstaterer, at Frontex’ Poseidon- og Triton-operationer i Middelhavet og deres bidrag til at redde liv til søs er blevet tredoblet; mener, at der bør indføres et permanent, humanitært europæisk system for eftersøgning og redning;

11.    minder om, at mennesker med behov for beskyttelse har meget begrænsede muligheder for at rejse lovligt ind i EU, og beklager, at de er nødt til at anvende kriminelle smuglere og farlige ruter for at finde beskyttelse i Europa; mener, at det derfor er en høj prioritet, at EU og dets medlemsstater stiller sikre og lovlige indrejsemuligheder til rådighed for flygtninge; opfordrer Kommissionen til at foreslå et langt mere ambitiøst europæisk program for genbosætning med en væsentlig forøgelse af de 20 000 genbosætningspladser, der indtil nu er planlagt, og opfordrer medlemsstaterne til at stille de nødvendige pladser til rådighed; minder om, at UNHCR søger 230 000 genbosætningspladser til syriske flygtninge; opfordrer medlemsstaterne til at oprette programmer for private sponsorater, som kan gøre det muligt for NGO’er og andre grupper, såsom trosbaserede organisationer, at støtte genbosætningen af flygtninge; opfordrer medlemsstaterne til at fremme familiesammenføring, fjerne de retlige og praktiske hindringer for hurtigere beslutninger om familiesammenføring og følge Kommissionens retningslinjer for anvendelsen af direktivet om familiesammenføring i både bogstav og ånd; er af den opfattelse, at visumkodeksen bør ændres ved at indføje flere specifikke fælles bestemmelser om humanitært visum; opfordrer medlemsstaterne til at gøre fuld brug af de allerede eksisterende muligheder for udstedelse af humanitære visa på deres ambassader og konsulater, således at personer, der har brug for beskyttelse, kan rejse sikkert ind i EU med færge eller med fly i stedet for at sætte deres liv på spil i en synkefærdig smuglerbåd; opfordrer medlemsstaterne til at gøre det muligt at ansøge om asyl på deres ambassader og konsulater; opfordrer Kommissionen til at indføre visumfritagelse for Syrien, således at syriske flygtninge ikke længere behøver visum til Schengenområdet;

12.    er bekymret over Kommissionens forslag om at erklære EU’s tiltrædelseslande og potentielle kandidatlande, herunder landene i det vestlige Balkan og Tyrkiet, for sikre oprindelseslande i asylsammenhæng; påpeger, at de proceduremæssige rettigheder for borgere fra disse lande som følge heraf vil blive væsentligt begrænset i asylproceduren; påpeger, at en tilgang baseret på princippet om ”sikre lande” undergraver menneskerettighederne, især for medlemmer af sårbare grupper såsom mindretal og LGBTI-personer; minder om, at statsborgere fra det vestlige Balkan i 2014 havde en gennemsnitlig anekendelsesprocent på knap 5 % mod op til 50 % i nogle medlemsstater som f.eks. Finland og Italien; påpeger, at situationen med hensyn til menneskerettigheder og borgerlige frihedsrettigheder i kandidatlandene ofte ikke er en prioritet for Kommissionen, og at det derfor er vildledende at antyde, at krænkelser af menneskerettighederne ikke længere finder sted i disse lande;

13.    understreger, at EU også bør give personer, der ønsker at komme til Europa, lovlige kanaler for indrejse og ophold i EU; påpeger, at vandrende arbejdstagere på nuværende tidspunkt næsten ingen andre muligheder har for at komme lovligt ind i EU end via en asylansøgning; opfordrer til indførelse af en korridor for arbejdstagerindvandring for kandidatlande til EU-medlemskab, der kan give statsborgere fra disse lande lettere adgang til det europæiske arbejdsmarked; erindrer om, at det europæiske samfunds aldring gør det påkrævet at træffe målrettede foranstaltninger på migrationsområdet; mener, at den nuværende fragmentariske tilgang til regulering af migrationen fra både EU’s og dets medlemsstaters side bør erstattes af en EU-migrationskodeks; opfordrer medlemsstaterne til at ratificere og implementere den internationale konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder;

14.    fordømmer de tilfælde af umenneskelig og nedværdigende behandling af migranter og flygtninge, der har forekommet i alle europæiske lande, herunder hadefuld tale og voldshandlinger fra visse retshåndhævende myndigheders og ekstremistiske gruppers side; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til hurtigt at skride ind mod voldshandlinger og hadefuld tale rettet mod flygtninge og migranter; opfordrer endvidere EU’s og medlemsstaternes ledere til at tage klar stilling til fordel for europæisk solidaritet og respekt for flygtninges og migranters menneskelige værdighed og rettigheder;

15.    fordømmer frihedsberøvelsen af migranter og kriminaliseringen af deres handlinger, f.eks. ulovlig grænsepassage; mener, at en sådan fremgangsmåde med urette fremstiller migranter som kriminelle og som en trussel mod den offentlige orden; erindrer medlemsstaterne om, at de ikke kan tilsidesætte deres forpligtelser i henhold til menneskerettigheds- og asyllovgivningen under påskud af, at de pågældende personer har overtrådt gældende regler, medmindre der er tale om meget grove lovovertrædelser; opfordrer til, at enhver praksis med frihedsberøvelse bringes til ophør; understreger, at forholdene på modtagelsescentrene skal leve fuldt op til de grundlæggende rettighedsstandarder og EU-retten; opfordrer medlemsstaterne til ikke at straffe dem, der frivilligt hjælper indvandrere af humanitære grunde, herunder i form af transport;

16.    protesterer mod EUNAVFOR Med-operationen mod menneskesmuglere og -handlere i Middelhavsområdet; forkast den højtstående repræsentants initiativ til at iværksætte anden fase af operationen, der kan føre til utilsigtet dødbringende magtanvendelse mod ubevæbnede migranter og flygtninge; gentager sin appel om, at man afholder sig fra enhver handling, der ikke har hjemmel i folkeretten; beklager visse medlemsstaters overdrevne brug af militære midler i bestræbelserne for at løse flygtningekrisen; mener, at fokuseringen på militær bekæmpelse af smuglere, ødelæggelse af deres fartøjer, øget patruljering og opstilling af mure og hegn ved de ydre grænser gør det endnu farligere for personer, der flygter fra krig og forfølgelse, at nå frem til Europa og tvinger dem i endnu højere grad til at anvende menneskesmuglere; mener, at dette desuden sender et forkert signal om, at asylansøgere udgør en sikkerhedstrussel, der kan bekæmpes med militære midler; understreger, at medlemsstaterne har en forpligtelse til at sikre adgangen til EU for personer med behov for international beskyttelse;

17.    opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til omgående at suspendere samarbejdet vedrørende forebyggelse af ulovlig indvandring og forbedring af grænsekontrol med tredjelande som f.eks. Eritrea og Egypten, fordi disse grænsekontroller rent faktisk afviser flygtninge, og at suspendere enhver finansiel støtte til sådanne ordninger i lyset af FN- og NGO-rapporter om menneskerettighedskrænkelser; afviser forslagene fra medlemsstaterne om at oprette EU-asylcentre i tredjelande og inddrage de nordafrikanske lande samt Tyrkiet i europæiske eftersøgnings- og redningsoperationer med det formål at opfange flygtninge og sende dem tilbage til afrikansk og tyrkisk jord; opfordrer Kommissionen til i denne forbindelse at forelægge Parlamentet en evaluering af disse forslags overensstemmelse med folkeretten, navnlig Genevekonventionen, og af andre praktiske og juridiske hindringer for deres implementering; opfordrer til, at Khartoumprocessen erstattes af en proces baseret på fuld respekt for menneskerettighederne og med fokus på forbedring af levevilkårene for således at tage fat på de grundlæggende årsager til migration; opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at fokusere Valletta-topmødet i november på de grundlæggende årsager til migration såsom fattigdom, ulighed og uretfærdighed, klimaændringer, korruption, dårlig regeringsførelse og væbnede konflikter; afviser planerne om at kæde udviklingsbistand sammen med øget grænsekontrol eller tilbagetagelsesaftaler med tredjelande; anmoder EU, medlemsstaterne og det internationale samfund om at overveje, i hvor høj grad de bidrager til fattigdom og konflikter gennem landbrugs-, handels-, udenrigs-, freds- og andre politikker; opfordrer indtrængende EU, dets medlemsstater og det internationale samfund til at styrke deres rolle i konfliktløsning og navnlig være med til at finde holdbare politiske løsninger i konfliktramte lande såsom Irak, Syrien og Libyen og til at styrke den politiske dialog, herunder med regionale organisationer, der skal indbefatte alle menneskerettighedselementer og have til formål at støtte inkluderende og demokratiske institutioner, opbygge modstandsdygtighed i lokalsamfundet og fremme den sociale og demokratiske udvikling i oprindelseslandene og i deres befolkninger;

18.    opfordrer indtrængende medlemsstaterne og Kommissionen til at afsætte øgede midler og ressourcer til den humanitære indsats over for kriser i og uden for Den Europæiske Union; understreger, at den humanitære indsats i flygtningekrisen bør være en del af en mere langsigtet plan, der skal omfatte humanitær bistand til de lande, der grænser op til flygtningenes ´oprindelseslande, og foranstaltninger til at styrke deres kapacitet til hurtig genopretning og beskyttelse, styrke FN-agenturernes rolle og forbedre menneskerettighedssituationen og den økonomiske situation i oprindelses- og transitlandene;

19.    opfordrer til, at alle deltagende medlemsstater hurtigt og fuldstændigt gennemfører det fælles europæiske asylsystem i national ret og effektivt implementerer det, og derved sikrer fælles europæiske standarder i henhold til gældende lovgivning; anmoder Kommissionen om at sikre en passende overvågning af gennemførelses- og implementeringsprocesserne;

20.    minder om, at Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og indre anliggender — det er det kompetente udvalg på området — er i færd med at udarbejde en betænkning, der vil afspejle Parlamentets mellem- og langsigtede politiske retningslinjer for migration;

21.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0414.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0105.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA (2015)0176.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik