Förslag till resolution - B8-0837/2015Förslag till resolution
B8-0837/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om migration och flyktingar i Europa

7.9.2015 - (2015/2833(RSP))

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Bart Staes, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0832/2015

Förfarande : 2015/2833(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0837/2015
Ingivna texter :
B8-0837/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-0837/2015

Europaparlamentets resolution om migration och flyktingar i Europa

(2015/2833(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–       med beaktande av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–       med beaktande av 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning och det tillhörande protokollet,

–       med beaktande av sin resolution av den 9 oktober 2013 om EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera flyktingflödet i samband med konflikten i Syrien[1],

–       med beaktande av sin resolution av den 17 december 2014 om situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU[2],

–       med beaktande av sin resolution av den 29 april 2015 om de senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik[3],

–       med beaktande av kommissionens europeiska migrationsagenda av den 13 maj 2015 (COM(2015)0240),

–       med beaktande av den handlingsplan i tio punkter som togs fram vid utrikesrådets och RIF-rådets gemensamma möte den 20 april 2015,

–       med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets särskilda toppmöte om flyktingkrisen i Medelhavet den 23 april 2015,

–       med beaktande av rapporten från Europarådets parlamentariska församling (Pace), Lives lost in the Mediterranean Sea, från april 2012,

–       med beaktande av rapporterna från FN:s särskilda rapportör för migranters mänskliga rättigheter, i synnerhet rapporten Banking on mobility over a generation: follow-up to the regional study on the management of the external borders of the European Union and its impact on the human rights of migrants, som publicerades i maj 2015,

–       med beaktande av årsrapporten från Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) om asylsituationen i Europeiska unionen (2014),

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Som en följd av den globala flyktingkrisen söker rekordmånga människor skydd i EU. Ökningen av antalet flyktingar ser ut att fortsätta till följd av den ständigt växande instabiliteten vid Europas gränser på grund av konflikter, flagranta kränkningar av de mänskliga rättigheterna, en kraftig upptrappning av våld och terrorism och de förödande effekterna av klimatförändringarna, något som återigen visar att vi omedelbart måste göra allt som står i vår makt för att rädda livet på människor som flyr sina länder och svävar i fara, och att EU:s medlemsstater måste leva upp till sina internationella skyldigheter, däribland räddningsaktioner till havs.

B.     2 800 kvinnor, män och barn har enligt uppgifter från UNHCR rapporterats döda eller saknade under 2015 i sina försök att nå en fristad i Europa. I ett uttalande av den 5 augusti 2015 påtalade Läkare utan gränser den allvarliga bristen på sök- och räddningsinsatser. Flyktingar och migranter dör även på resan genom Europa. Förra månaden hittades 71 kvinnor, män och barn döda i en lastbil på väg från Ungern till Österrike.

C.     EU och dess medlemsstater tvingar i själva verket flyktingar och migranter att söka sig till människosmugglare genom att bygga stängsel och stänga sina yttre gränser för olaglig migration utan att erbjuda möjligheter att ta sig in lagligt.

D.     Grekland tog mellan januari och augusti 2015 emot 229 460 människor som kommit via sjö- och landvägen, och Italien tog mellan januari och juli 2015 emot 115 500 människor som kommit via sjövägen, enligt uppgifter från UNHCR. Ungern tog emot150 000 flyktingar mellan januari och juli 2015, enligt uppgifter från Frontex.

E.     Antalet ansökningar om internationellt skydd i EU-länder plus Norge och Schweiz uppgick i juli 2015 till 123 294 och översteg därmed för första gången 100 000. Sammanlagt var detta 28 % fler än i juni 2015.

F.     Syrien, Afghanistan, Eritrea och Irak var de vanligaste ursprungsländerna för asylsökande under 2015, enligt uppgifter från Frontex. De allra flesta människor som flyr från dessa länder beviljas skydd i Europa.

G.     Vid det senaste Europeiska rådet den 25–26 juni 2015 och det därpå följande mötet i rådet (rättsliga och inrikes frågor) den 20 juli 2015 kunde man inte enas om en bindande mekanism för omplacering och vidarebosättning utan nöjde sig i stället med ett frivilligt system. Medlemsstaterna kunde inte enas om att erbjuda 40 000 platser för omplaceringen av flyktingar från Grekland och Italien, utan utlovade endast 32 256 platser.

H.     Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Hollande enades den 3 september 2015 om att införa ett permanent och bindande system för att fördela flyktingar mellan EU:s medlemsstater.

I.      Den 3 september 2015 begärde Europeiska rådets ordförande Donald Tusk att minst 100 000 flyktingar skulle omfördelas mellan medlemsstaterna.

J.      I en undersökning från Internationella organisationen för migration (IOM) uppges att Europa är världens farligaste destination för ”irreguljära” migranter, vilket än en gång kastar ljud på det faktum att alla tillgängliga resurser måste sättas in för att rädda människor i fara och att medlemsstaterna måste fullgöra internationella skyldigheter att ge skydd.

K.     Många medborgare visar mer än någonsin tidigare sin solidaritet med flyktingarna och tar emot dem och erbjuder dem imponerande stort stöd. Därmed visar Europas medborgare att skydd åt behövande och medkänsla fortfarande är genuint europeiska värden.

L.     Den aktuella situationen i visar på en pinsam brist på solidaritet med de asylsökande från regeringarnas sida och otillräckligt samordnade och enhetliga åtgärder. Denna situation skapar kaos och leder till kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

M.    Vissa medlemsstater och deras ledare har intagit en proaktiv hållning och visat på både beredskap och vilja att ta emot flyktingar. De andra medlemsstaterna borde ta efter detta goda exempel.

N.     De olika ståndpunkter som de enskilda medlemsstaterna har intagit fortsätter att belysa det faktum att EU har 28 fragmenterade politiska svar på migrationsfrågan. Bristen på ett enhetligt system för asylförfaranden och bestämmelser i medlemsstaterna innebär att de erbjuder olika skyddsnivåer och i vissa områden även otillräckliga garantier för de asylsökande.

O.     Ledarna i vissa medlemsstater och de högerextremistiska partierna utnyttjar den nuvarande situationen för att underblåsa invandringsfientliga känslor och detta leder till ökat våld mot migranterna.

P.     Enligt 1951 års Genèvekonvention kan människor söka asyl i ett annat land än det egna oavsett vilket deras ursprungsland är, förutsatt att det föreligger en välgrundad risk för att de ska förföljas på grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning.

1.      Europaparlamentet beklagar djupt och uttrycker sin stora sorg över den aktuella flyktingsituationen och EU-medlemsstaternas bristande solidaritet och ansvar. Parlamentet anser att EU:s och dess medlemsstaters restriktiva asyl- och migrationspolitik leder till att människor dör. Parlamentet efterlyser därför en omedelbar förändring av migrations- och asylpolitiken för att förhindra ytterligare förluster av människoliv.

2.      Europaparlamentet hyllar de grupper i det civila samhället och de individer i hela Europa som har mobiliserat sig för att ta emot och hjälpa flyktingar och migranter. Parlamentet ställer sig mycket positivt till det anmärkningsvärda stödet från allmänheten, bland annat från trosbaserade organisationer, icke-statliga organisationer och enskilda, vilket tvingar regeringarna att förändra sin politik och retorik. Parlamentet uppmuntrar Europas medborgare att fortsätta sitt stöd och engagemang för ett humanitärt svar på flyktingkrisen. Parlamentet anser att dessa handlingar visar att man står fast vid europeiska värden och inger hopp för Europas framtid.

3.      Europaparlamentet anser att de växande obalanserna mellan medlemsstaterna både vad gäller ankommande flyktingar och migranter och deras slutliga destination är ohållbar. Parlamentet beklagar att Europeiska rådet inte har kunnat enas om en bindande mekanism för nödomplacering av 40 000 flyktingar från Grekland och Italien till andra medlemsstater, och är djupt besviket över att medlemsstaterna, trots tydliga riktlinjer från Europeiska rådet, hittills bara har utlovat 32 256 platser under två år, samtidigt som 23 000 flyktingar på en vecka har anlänt enbart till Grekland. Parlamentet välkomnar Österrikes och Tysklands beslut att ta emot tusentals flyktingar och migranter som har varit strandsatta i Ungern under omänskliga förhållanden, och uppmanar samtliga medlemsstater att ta efter detta exempel på politiskt ledarskap som bygger på mänskliga värden.

4.      Europaparlamentet välkomnar kommissionens nya initiativ att fyrdubbla antalet omplaceringsplatser för att underlätta situationen i Ungern och hjälpa Grekland och Italien ytterligare. Dock anser parlamentet att tillfälliga lösningar på nödsituationer endast har begränsad effekt. Parlamentet välkomnar därför det andra förslaget från kommissionen om en mekanism för permanent omplacering som ska kunna aktiveras i nödsituationer. Parlamentet uppmanar rådet att snabbt anta båda dessa åtgärder utan dröjsmål. Parlamentet är berett att hantera det nya systemet för nödomplacering i enlighet med ett påskyndat förfarande och har för avsikt att samtidigt påskynda alla andra åtgärder som föreslagits av kommissionen för att säkerställa att medlemsstaterna inte försenar det permanenta systemet för omplacering. Parlamentet beklagar rådets bristande samarbetsvilja när det gäller den tidigare nödomplaceringsmekanismen, vilket medförde att rådet bortsåg från parlamentets förslag i samrådsförfarandet. Parlamentet påminner rådet om sin mycket positiva hållning till en bindande mekanism för omplacering, som i största möjliga utsträckning tar hänsyn till flyktingarnas önskemål och i princip kräver att flyktingarna godkänner omplaceringen. Parlamentet uppmanar rådet att ta detta förslag i beaktande när det ska anta den nya mekanismen för nödomplacering. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att se till att samtliga initiativ inom detta område läggs fram och antas i enlighet med medbeslutandeförfarandet såsom rättsligt bindande akter utan möjlighet till undantagsklausuler. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra dessa akter snabbt och med ärligt uppsåt.

5.      Europaparlamentet betonar att den fria rörligheten för personer inom Schengenområdet har varit ett av de viktigaste resultaten av den europeiska integrationen och att Schengen har en positiv inverkan på hundratusentals medborgares liv, inte bara genom att underlätta resor över gränserna utan också genom att stimulera ekonomin, och att den fria rörligheten är en grundläggande rättighet och en av pelarna för EU-medborgarskapet. Parlamentet fördömer försöken att undergräva Schengenområdets funktion.

6.      Europaparlamentet välkomnar det operativa stöd som kommissionen kommer att tillhandahålla till medlemsstater i frontlinjen, såsom Grekland, Italien och Ungern, via så kallade hotspots med samlade experter från EU-byråer såsom Frontex, Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) och Europeiska polisbyrån (Europol), för att hjälpa medlemsstaterna med registreringen av nyanlända. Parlamentet påminner medlemsstaterna om att framgången för dessa centrum är beroende av medlemsstaternas beredvillighet att omplacera flyktingar från dessa hotspots till sina territorier. Parlamentet påminner om att förfarandena för återsändande av personer som inte är berättigade till skydd måste vara helt förenliga med människorättsnormer och att frivilligt återvändande bör prioriteras framför påtvingat återvändande.

7.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa betydande budgetutrymme och beredskap i 2016 års budget och fleråriga budgetram, för att möjliggöra snabbare och mer omfattande stöd till Easos och medlemsstaternas insatser för mottagande och integrering av flyktingar, bland annat inom ramen för omplaceringssystemen.

8.      Europaparlamentet efterlyser inrättandet av humanitära korridorer i transitländerna (i Medelhavsområdet och västra Balkan) för att kunna erbjuda humanitärt bistånd och säkerställa att deras mest grundläggande behov tillfredsställs och att mänskliga rättigheter respekteras.

9.      Europaparlamentet efterlyser en omedelbar översyn av Dublinförordningen genom införande av ett permanent EU-omfattande rättsligt bindande system för fördelning av asylsökande mellan medlemsstaterna, vilket ska bygga på rättvis och obligatorisk fördelning samtidigt som de behov och önskemål som de asylsökande själva har tas i beaktande. Parlamentet anser att ett system som innebär att människor skulle kunna ansöka om asyl i en medlemsstat där de redan har familjeanknytning, samhälleliga kopplingar eller bättre utsikter till sysselsättning avsevärt skulle förbättra deras möjligheter att integreras. Dessutom skulle ett sådant system avsevärt minska både olagliga sekundära förflyttningar inom EU och behovet av straffrättsliga åtgärder såsom kvarhållande av asylsökande i syfte att föra dem tillbaka till den ansvariga medlemsstaten. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen att lägga fram förslag för att möjliggöra ömsesidigt erkännande av positiva asylbeslut, överföring av internationell skyddsstatus inom EU och inrättandet av en gemensam europeisk asyltjänst. Parlamentet uppmanar under tiden medlemsstaterna att utan strikt tolkning tillämpa de kriterier som anges i Dublinförordningen, i enlighet med solidaritetsprincipen och de mänskliga rättigheterna, såsom bestämmelserna om ensamkommande barn och familjeåterförening och klausuler om frivilligt ansvar, Parlamentet välkomnar att Tyskland tillämpar Dublinförordningens solidaritetsklausul när det gäller flyktingar från Syrien, genom vilken flyktingarna kan stanna i Tyskland i stället för att skickas tillbaka till den medlemsstat dit de först anländer. Parlamentet uppmanar de andra medlemsstaterna att ta efter detta exempel.

10.    Europaparlamentet noterar att anslagen till Frontex insatser Triton och Poseidon i Medelhavsområdet har tredubblats, liksom deras bidrag till att rädda liv till havs. Parlamentet anser att man bör upprätta ett permanent europeiskt system för humanitära sök- och räddningsinsatser.

11.    Europaparlamentet påminner om att möjligheterna för personer i behov av skydd att på laglig väg resa in i EU är väldigt begränsade och beklagar att de tvingas vända sig till kriminella smugglare och använda farliga vägar för att hitta skydd i Europa. Parlamentet anser därför att det är mycket viktigt att EU och medlemsstaterna erbjuder säkra och lagliga vägar för flyktingar. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram ett betydligt ambitiösare vidarebosättningsprogram och att utöka de 20 000 platser som hittills har planerats för vidarebosättning, samt uppmanar medlemsstaterna att erbjuda de platser som behövs. Parlamentet påminner om att UNHCR letar efter 230 000 vidarebosättningsplatser för syriska flyktingar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa privata sponsorprogram som ska göra det möjligt för icke-statliga organisationer eller andra grupper, såsom trosbaserade organisationer, att stödja flyktingars vidarebosättning. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja familjeåterförening, att ta itu med juridiska och praktiska hinder för snabbare beslut om familjeåterförening och att följa kommissionens riktlinjer om tillämpningen av direktivet om familjeåterförening, både i bokstav och anda. Parlamentet anser att viseringskodexen bör ändras genom införande av mer specifika gemensamma bestämmelser för viseringar av humanitära skäl. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att till fullo utnyttja de möjligheter som redan finns att utfärda viseringar av humanitära skäl vid sina ambassader och konsulat så att personer som behöver skydd kan ta sig till EU på ett säkert sätt, med färja eller flygplan i stället för att riskera sina liv på en sjöoduglig smugglarbåt. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra det möjligt att ansöka om visum vid sina ambassader och konsulat. Parlamentet uppmanar kommissionen att införa viseringsundantag för Syrien så att syriska flyktingar inte längre behöver visum för att resa in i Schengenområdet.

12.    Europaparlamentet är bekymrat över kommissionens förslag att förklara anslutningsländer och potentiella kandidatländer, däribland länderna i västra Balkan och Turkiet, för säkra ursprungsländer för asylsyften. Parlamentet anser att de processuella rättigheterna för medborgarna i dessa länder skulle begränsas kraftigt i asylförfaranden som en följd av detta. Parlamentet understryker att den strategi som bygger på begreppet ”säkra länder” undergräver de mänskliga rättigheterna, i synnerhet för människor som tillhör utsatta grupper, exempelvis minoriteter eller hbti-personer. Parlamentet påminner om att under 2014 hade medborgare från västra Balkan en genomsnittlig nivå för godkännande på nästan 5 % och en nivå för godkännande på upp till 50 % i vissa medlemsstater, såsom Finland och Italien. Parlamentet påpekar att status för mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter i kandidatländerna ofta inte prioriteras av kommissionen och att det är vilseledande att tro att brott mot mänskliga rättigheter inte längre förekommer i dessa länder.

13.    Europaparlamentet betonar att EU även bör erbjuda de personer som vill komma till Europa lagliga vägar för att resa in och uppehålla sig i EU. Parlamentet påpekar att det för närvarande knappt finns några sätt för migrerande arbetstagare att ta sig in i EU den lagliga vägen, förutom att ansöka om asyl. Parlamentet efterlyser en korridor för arbetskraftsinvandring från kandidatländerna, vilket skulle underlätta tillträdet till den europeiska arbetsmarknaden för medborgare i dessa länder. Parlamentet påminner om att det åldrande europeiska samhället är i behov av kraftfulla åtgärder även på migrationsområdet. Parlamentet anser att den nuvarande fragmenterade strategin för att reglera migration bör ersättas av en europeisk kodex för migration. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ratificera och genomföra den internationella konventionen om skydd för alla migrerande arbetare och deras familjemedlemmar.

14.    Europaparlamentet fördömer den omänskliga och förnedrande behandling som migranter och flyktingar utsätts för runtom i Europa, inbegripet vissa brottsbekämpande myndigheters och extremistgruppers hatpropaganda och våldshandlingar. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att snarast vidta åtgärder mot våldshandlingar och hatpropaganda som är riktade mot flyktingar och migranter. Parlamentet uppmanar EU:s och medlemsstaternas ledare att ta tydlig ställning för europeisk solidaritet och respekten för människovärdet och flyktingars och migranters rättigheter.

15.    Europaparlamentet fördömer kvarhållandet av migranter och kriminaliseringen av deras handlingar, såsom olagliga gränspassager. Parlamentet anser att denna strategi felaktigt målar upp en bild av migranter som kriminella och som hot mot den allmänna ordningen. Parlamentet påminner om att medlemsstaterna inte får försumma sina skyldigheter enligt människorätts- och asyllagstiftningen under förevändning att de berörda personerna har brutit mot gällande bestämmelser, utom när det gäller mycket allvarliga brott. Parlamentet begär att kvarhållandet får ett slut. Parlamentet betonar att förhållandena i anläggningarna för mottagande måste vara helt förenliga med människorättsnormer och EU:s lagstiftning. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att inte bestraffa dem som frivilligt hjälper migranter av humanitära skäl, inbegripet transportörer.

16.    Europaparlamentet är kritiskt till uppdraget Eunavfor Med mot människosmugglare och människohandlare i Medehavsområdet. Parlamentet förkastar initiativet från den höga representanten om att inleda fas två av uppdraget, vilket skulle kunna leda till obehörig användning av dödligt våld mot obeväpnade migranter och flyktingar. Parlamentet upprepar sin begäran att undvika de handlingar som inte omfattas av internationell rätt. Parlamentet beklagar vissa medlemsstaters överdrivna användning av militära medel i ansträngningarna för att lösa flyktingkrisen. Parlamentet anser att fokus på den militära kampen mot smugglare, förstörelsen av deras fordon, den utökade patrulleringen och byggandet av murar och stängsel vid de yttre gränserna gör resan ännu farligare för de människor som flyr krig och förföljelse för att nå Europa, och att det i ännu högre grad tvingar dem att vända sig till smugglare. Parlamentet anser dessutom att detta skickar fel signaler, dvs. att de asylsökande utgör ett hot mot säkerheten, som ska slås ned med militära medel. Parlamentet understryker att medlemsstaterna har en skyldighet att ge tillträde till EU:s territorium för människor som behöver internationellt skydd.

17.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att omedelbart stoppa det samarbete som går ut på att förhindra olaglig migration och förbättra gränskontroller med tredjeländer såsom Eritrea och Egypten, gränskontroller som i själva verket går ut på att skicka tillbaka flyktingar, och att upphöra med allt finansiellt stöd till sådana regimer mot bakgrund av FN:s och icke-statliga organisationers rapporter om människorättskränkningar. Parlamentet förkastar förslagen från medlemsstaterna om att inrätta asylcenter i tredjeländer och att involvera nordafrikanska länder och Turkiet i europeiska sök- och räddningsinsatser med syftet att fånga upp flyktingar och föra tillbaka dem till afrikansk och turkisk mark. Parlamentet uppmanar kommissionen att i detta syfte presentera en utvärdering för parlamentet om dessa förslags förenlighet med internationell asylrätt och om praktiska och rättsliga hinder för genomförandet av dem. Parlamentet kräver att Khartoumprocessen ersätts av en process som bygger på full respekt för de mänskliga rättigheterna och som inriktar sig på att förbättra levnadsförhållandena för att ta itu med migrationens grundorsaker. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att låta de underliggande orsakerna till migration stå i fokus för toppmötet i Valletta i november, såsom fattigdom, ojämlikhet, orättvisor, klimatförändringar, korruption, dålig samhällsstyrning och väpnade konflikter. Parlamentet förkastar planerna på att koppla utvecklingsbistånd till fler gränskontroller eller återtagandeavtal med tredjeländer. Parlamentet uppmanar EU, dess medlemsstater och det internationella samfundet att se över sitt bidrag till fattigdom och konflikter genom jordbruks-, handels-, utrikes- och fredspolitik och annan politik. Parlamentet uppmanar med eftertryck EU, dess medlemsstater och det internationella samfundet att ta större ansvar för konfliktlösning och i synnerhet att bidra till att finna hållbara politiska lösningar i konfliktdrabbade länder såsom Irak, Syrien och Libyen, samt att stärka den politiska dialogen, även med regionala organisationer, genom att inbegripa alla människorättsaspekter i syfte att stödja inkluderande och demokratiska institutioner, bygga upp lokala samhällens återhämtningsförmåga samt främja social och demokratisk utveckling i ursprungsländerna och bland folken där.

18.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att öka anslagen och medlen till hantering av humanitära kriser inom och utanför Europeiska unionen. Parlamentet understryker att de humanitära insatserna i flyktingkrisen bör ingå i en långsiktigare plan som inbegriper humanitärt stöd till de länder som gränsar till flyktingarnas ursprungsländer och åtgärder för att främja deras förmåga till snabb återhämtning och skydd, stärka FN-organens roll och förbättra de mänskliga rättigheterna liksom den ekonomiska situationen i ursprungs- och transitländerna.

19.    Europaparlamentet efterlyser ett snabbt och fullständigt införlivande och effektivt genomförande av det gemensamma europeiska asylsystemet från samtliga deltagande medlemsstaters sida för att därmed säkerställa gemensamma europeiska normer i enlighet med befintlig lagstiftning. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa effektiv övervakning av införlivandet och genomförandet.

20.    Europaparlamentet påminner om att utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor – som är ansvarigt utskott för sådana ärenden – för närvarande utarbetar ett betänkande som kommer att spegla parlamentets politiska linjer på medellång och längre sikt i fråga om migration.

21.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.