Procedure : 2015/2833(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0838/2015

Ingediende teksten :

B8-0838/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 128kWORD 61k
7.9.2015
PE565.806v01-00
 
B8-0838/2015

naar aanleiding van verklaringen van de Raad en de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over migratie en vluchtelingen in Europa (2015/2833(RSP))


Marine Le Pen, Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer, Harald Vilimsky namens de ENF-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over migratie en vluchtelingen in Europa (2015/2833(RSP))  
B8-0838/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien de verklaringen van de Raad en de Commissie van 9 september 2015 over migratie en vluchtelingen in Europa,

–       gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.     overwegende dat volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) sinds 1 januari 2015 naar schatting 664 183 illegale immigranten de kust van Italië, Spanje, Griekenland en Malta hebben bereikt;

B.     overwegende dat volgens de IOM sinds begin dit jaar meer dan 2 700 personen zijn verdwenen of omgekomen in de Middellandse Zee;

C.     overwegende dat ook de migratiedruk via de westelijke Balkanlanden en de oostelijke grenzen dramatisch is toegenomen;

D.     overwegende dat mensenhandelaars en ‑smokkelaars illegale immigratie uitbuiten, het leven van illegale immigranten voor eigen winstbejag in gevaar brengen en verantwoordelijk zijn voor duizenden doden; overwegende dat smokkelaars met hun criminele activiteiten jaarlijks 20 miljard EUR winst maken; overwegende dat volgens Europol de georganiseerde criminele groeperingen die zich actief bezighouden met het vervoer van illegale immigranten over de Middellandse Zee, in verband zijn gebracht met mensen-, drugs- en wapenhandel;

E.     overwegende dat is aangetoond dat leden van Islamitische Staat en andere islamitische fundamentalistische en terroristische groeperingen zich onder de illegale immigranten verbergen om zo de Europese Unie binnen te komen;

F.     overwegende dat Qatar, Saudi-Arabië en andere Golfstaten terroristische groeperingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika financieren en weigeren vluchtelingen op te vangen;

G.     overwegende dat de operatie Sovereign Borders van de Australische regering zeer succesvol blijkt te zijn op het gebied van grenscontroles en het voorkomen van het verlies van mensenlevens op zee;

H.     overwegende dat de onwil van de EU en een aantal lidstaten om de buitengrenzen te beschermen en boten terug te slepen naar hun plaats van vertrek ertoe heeft geleid dat de EU en die lidstaten zijn uitgegroeid tot een onmisbare schakel in de mensenhandelketen;

I.      overwegende dat de overbrenging van illegale immigranten uit boten van mensensmokkelaars naar vaartuigen van de EU van onschatbare waarde is voor mensensmokkelaars, en dat dit de illegale immigratie bevordert en het bedrijfsmodel en de handelwijze van mensensmokkelaars alleen maar versterkt;

J.      overwegende dat de opnamecapaciteit van een groot aantal lidstaten reeds lang is overschreden;

K.     overwegende dat de publieke opinie in de meeste lidstaten duidelijk gekant is tegen verdere massale immigratie en dat de wil van het volk moet worden geëerbiedigd om het democratisch tekort in de EU te beperken;

L.     overwegende dat illegale immigranten in Turkije probleemloos valse Syrische paspoorten kunnen krijgen en dat dit een enorme bedreiging vormt voor de interne veiligheid van onze natiestaten;

1.      betreurt het verlies van mensenlevens in de Middellandse Zee; dringt er bij de lidstaten op aan hun beleid fundamenteel te wijzigen om een einde te maken aan de massale immigratie en het verlies van nog meer mensenlevens op zee te voorkomen;

2.      dringt er bij de EU en de lidstaten op aan het Australische model over te nemen en de buitengrenzen daadwerkelijk te herstellen en te beschermen;

3.      benadrukt dat het veel doeltreffender is om vluchtelingen in hun eigen regio op te vangen;

4.      spoort de Golfstaten aan hun verantwoordelijkheid op te nemen en vluchtelingen toe te laten;

5.      spoort de Golfstaten en Turkije aan de financiering van terroristische groeperingen stop te zetten;

6.      verzoekt de Europese Unie en de lidstaten het Schengenverdrag in te trekken en het recht van de lidstaten te herstellen om opnieuw zelf hun grenzen te controleren;

7.      verzoekt de lidstaten hun strijd tegen terrorisme op te drijven en hun binnenlandse veiligheid te beschermen;

8.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

 

Juridische mededeling - Privacybeleid