Postup : 2015/2685(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0839/2015

Předložené texty :

B8-0839/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0318

NÁVRH USNESENÍ
PDF 162kWORD 106k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.807v01-00
 
B8-0839/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o úloze EU v mírovém procesu na Blízkém východě (2015/2685(RSP))


Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Igor Šoltes, Bart Staes, Pascal Durand, Karima Delli, Klaus Buchner, Judith Sargentini, Ernest Maragall, Jordi Sebastià za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Laura Agea, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato

 

svým jménem

Usnesení Evropského parlamentu o úloze EU v mírovém procesu na Blízkém východě (2015/2685(RSP))  
B8‑0839/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení týkající se izraelsko-palestinského konfliktu,

–       s ohledem na závěry Rady EU pro zahraniční věci ze dne 20. července 2015 týkající se Blízkého východu,

–       s ohledem na obecné zásady EU týkající se mezinárodního humanitárního práva,

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové o situaci v Izraeli a Palestině,

–       s ohledem na rozhodnutí o uznání Palestinského státu, které dne 30. října 2014 přijala švédská vláda,

–       s ohledem na skutečnost, že v červnu 2015 uznal Palestinu Vatikán,

–       s ohledem na dopis, jejž dne 13. dubna 2015 zaslalo místopředsedkyni, vysoké představitelce 16 ministrů zahraničních věcí členských států EU, kteří žádají o zavedení obecných pokynů ohledně označování produktů z izraelských osad v rámci celé EU,

–       s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN týkající se izraelsko-palestinského konfliktu,

–       s ohledem na úmluvy OSN o lidských právech, jejichž smluvními stranami jsou Izrael a Palestina,

–       s ohledem na hlasování Valného shromáždění OSN o tom, zda bude Palestině přidělen status nečlenského pozorovatelského státu, které se konalo dne 29. listopadu 2012,

–       s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva o zajištění odpovědnosti a spravedlnosti v případě všech porušení mezinárodního práva na okupovaném palestinském území včetně Východního Jeruzaléma, která byla přijata dne 3. července 2015 za jednomyslné podpory EU,

–       s ohledem na arabskou mírovou iniciativu, kterou v březnu 2002 přijala Rada Ligy arabských států,

–       s ohledem na studii Evropského parlamentu ze dne 25. června 2015 nazvanou „Okupace/anexe území: dodržování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv a jednotná politika EU“,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že jednání pod vedením USA, jejichž cílem bylo dosažení úplného smíru v rámci izraelsko-palestinského konfliktu, byla v dubnu 2014 přerušena a vyhlídky na jejich smysluplné obnovení v krátkodobém či střednědobém horizontu jsou za stávající situace v rámci tzv. mírového procesu na Blízkém východě mizivé;

B.     vzhledem k tomu, že první kroky, jež v legislativní oblasti přijala izraelská koaliční vláda, která začala pracovat v květnu 2015, svědčí o její nacionalistické, extrémně pravicové ideologické orientaci podporující zakládání osad, jak dokládá přijetí zákona umožňujícího nařídit nucenou výživu vězňů, kteří drží hladovku, zpřísnění sankcí pro osoby dopouštějící se kamenování a návrh na rozšíření trestu smrti; vzhledem k tomu, že se připravují legislativní návrhy, jejichž cílem je omezit pravomoci Nejvyššího soudu a zmenšit veřejný prostor pro subjekty občanské společnosti; vzhledem k tomu, že izraelská vláda oznámila, že ve Východním Jeruzalémě a na Západním břehu budou vybudovány další stovky nových osad, a obnovila výstavbu dělící zdi, a to navzdory skutečnosti, že Mezinárodní soudní dvůr v roce 2004 rozhodl o protiprávnosti této výstavby;

C.     vzhledem k tomu, že palestinští obyvatelé na Západním břehu, zejména v oblasti C, a ve Východním Jeruzalémě čelí bezostyšnému porušování svých práv, včetně násilí osadníků, přerušování dodávek vody, přísného omezování svobody pohybu, demolicí obydlí a nuceného vystěhování; vzhledem k tomu, že v izraelských věznicích je v současnosti zadržováno 5 700 Palestinců, včetně 160 dětí, 26 žen a 400 administrativně zadržovaných osob; vzhledem k tomu, že násilné přesídlování obyvatelstva okupovaných území představuje závažné porušení mezinárodního humanitárního práva; vzhledem k tomu, že politika územního plánování je používána jako nástroj umožňující vystěhování Palestinců a rozšíření osad; vzhledem k tomu, že dalším nástrojem nuceného přesídlení stovek Palestinců, zejména v údolí Jordánu, se stávají vojenská cvičení; vzhledem k tomu, že podle OSN podnikli izraelští osadníci ve Východním Jeruzalémě a na Západním břehu od začátku roku 2015 nejméně 120 útoků na palestinské obyvatelstvo; vzhledem k tomu, že podle izraelské nevládní organizace B’Tselem bylo v první polovině roku 2015 na okupovaných palestinských územích zabito nejméně 13 Palestinců v souvislosti se zásahy izraelských bezpečnostních sil a 3 izraelští civilisté přišli o život v souvislosti s útoky Palestinců;

D.     vzhledem k tomu, že podle úřadu OCHA bylo během srpna 2015 v oblasti C a ve Východním Jeruzalémě zbořeno 142 objektů vlastněných Palestinci, včetně objektů, jejichž vybudování bylo hrazeno z dárcovských příspěvků; vzhledem k tomu, že tyto demolice si vyžádaly vystěhování 201 osob, včetně 121 dětí, a 426 osobám, včetně 233 dětí, zasáhly do života jiným způsobem; vzhledem k tomu, že se jednalo o nejrozsáhlejší demolice v těchto oblastech od ledna 2013;

E.     vzhledem k tomu, že ani rok po izraelské vojenské operaci „Ochranné ostří“ zaměřené na Gazu, jež si vyžádala život 2 100 Palestinců a 66 Izraelců (včetně 1462 palestinských a 5 izraelských civilistů), strany nesplnily svou povinnost spočívající v řádném prošetření údajného porušování práva a postavení viníků před soud; vzhledem k tomu, že vyšetřovací komise OSN zabývající se touto operací došla v červnu 2015 k závěru, že válečných zločinů se dopustil Izrael i hnutí Hamás a že pustošení na tomto území nemělo obdoby; vzhledem k tomu, že Izrael odmítl s touto vyšetřovací komisí spolupracovat a neumožnil jí přístup do Gazy;

F.     vzhledem k tomu, že dohoda o příměří ze dne 26. srpna 2014 nebyla naplněna, zejména pokud jde o ukončení blokády; vzhledem k tomu, že v důsledku přísných omezení dovozu stavebního materiálu nebylo dosud znovu postaveno žádné z 19 000 zcela zničených obydlí; vzhledem k tomu, že 100 000 osob zůstává i nadále vysídleno ze svých domovů; vzhledem k tomu, že tamější voda je z 95 % nevhodná ke konzumaci; vzhledem k tomu, že přetrvávající uzavření Pásma Gazy má na 1, 8 milionu obyvatel žijících na tomto území ničivý dopad; vzhledem k tomu, že podle Mezinárodního výboru Červeného kříže představuje uzavření Pásma Gazy kolektivní trest, který je jednoznačným porušením povinností Izraele vyplývajících z mezinárodního humanitárního práva; vzhledem k tomu, že zpráva Konference OSN o obchodu a rozvoji ze dne 1. září 2015 došla k závěru, že blokáda způsobila prudký zvrat v rozvoji Gazy a že Gaza by se mohla do roku 2020 stát neobyvatelnou;

G.     vzhledem k tomu, že se od srpna 2015 navzdory příměří několikrát stalo, že byly z Pásma Gazy vypáleny rakety; vzhledem k tomu, že jsou tyto útoky připisovány salafistickým organizacím či jiným hnutím soupeřícím s vládnoucím hnutím Hamás; vzhledem k tomu, že v souvislosti s uvedenými útoky nejsou na izraelské straně hlášeny žádné oběti na životě;

H.     vzhledem k tomu, že v dubnu 2014 byla ustavena palestinská vláda jednoty, již podpořily hnutí Hamás i Fatáh a která přijímá zásady stanovené Kvartetem spočívající v odmítání násilí, dodržování dohod z minulosti a uznání Izraele a již podpořily rovněž Spojené státy a EU; vzhledem k tomu, že úsilí o palestinské usmíření však nepřineslo žádné hmatatelné výsledky; vzhledem k tomu, že se palestinské vládě nedaří uplatňovat v Pásmu Gazy své pravomoci; vzhledem k tomu, že se palestinské vedení i nadále nechává zatahovat do vnitřních bojů o moc, přičemž posledním příkladem může být prezident palestinské samosprávy Mahmúd Abbás, který odstoupil ze své funkce ve výkonném výboru OOP a vyzval ke svolání mimořádného zasedání Palestinské národní rady; vzhledem k tomu, že se palestinská samospráva potýká se stále častějšími obviněními z klientelismu, autoritářství a zatýkání kritiků, korupce a zneužívání veřejných financí;

I.      vzhledem k tomu, že prezident Mahmúd Abbás uvedl, že hodlá prostřednictvím OSN stanovit časový harmonogram ukončení izraelské okupace palestinského území do tří let; vzhledem k tomu, že Liga arabských států tento akční plán podpořila a vyzvala k uspořádání mezinárodní konference, která by měla za cíl dosáhnout konečné dohody na základě arabské mírové iniciativy; vzhledem k tomu, že jsou v Radě bezpečnosti OSN vyvíjeny paralelní snahy, v jejichž čele stojí Francie;

J.      vzhledem k tomu, že od podpisu Mírové dohody z Osla („Vyhlášení zásad o přechodném uspořádání samosprávy“) v roce 1993 investovalo společenství dárců do mírové a rozvojové pomoci na okupovaných palestinských územích více než 23 miliard EUR; vzhledem k tomu, že míra nerovností, nezaměstnanosti a chudoby Palestinců se v uvedeném období vytrvale zvyšovala;

K.     vzhledem k tomu, že hodnocení spolupráce EU s okupovanými palestinskými územími a podpory palestinskému lidu, jež bylo provedeno v květnu 2014 jménem Komise, dospělo k závěru, že stávající model spolupráce dosáhl svých mezí, neboť neexistuje paralelní politická aktivita EU zaměřená na řešení překážek, které představuje izraelská okupace a politika osídlování a politické rozdělení Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy;

L.     vzhledem k tomu, že podle mezinárodního práva nesmí žádná třetí strana, včetně členských států, osady uznat nebo jim poskytovat pomoc a podporu a má povinnost se proti nim stavět;

M.    vzhledem k tomu, že bývalá místopředsedkyně, vysoká představitelka přislíbila, že do července 2013 budou vydány obecné pokyny EU ohledně označování produktů pocházejících z území mimo hranice Izraele z roku 1967; vzhledem k tomu, že v dubnu 2015 vyjádřila prostřednictvím dopisu jasná většina členských států EU své rozladění nad odkládáním přijetí těchto pokynů ze strany místopředsedkyně, vysoké představitelky a žádala ji, aby podnikla příslušné kroky; vzhledem k tomu, že tři členské státy EU, jmenovitě Spojené království, Dánsko a Belgie, vydaly své vlastní nezávazné pokyny platné na vnitrostátní úrovni;

1.      vyzývá EU, aby se zbavila iluzí o ve skutečnosti již neexistujícím mírovém procesu na Blízkém východě, který se ve stávající podobě jeví jako draze zaplacený neúspěšný projekt; vyzývá k přijetí zcela nového přístupu EU, který bude skutečně v zájmu míru a bezpečnosti jak palestinského, tak izraelského obyvatelstva;

2.      vyzývá EU, aby se přestala schovávat za vedení USA, které prokázalo nedostatek odhodlání zajistit důvěryhodný proces jednání, který by byl založen na rovnosti stran a dodržování mezinárodního práva;

3.      naléhavě žádá EU, aby plnila své povinnosti, které má jako vlivný aktér, a vypracovala pro tento region ambiciózní a komplexní mírovou iniciativu, jež by vycházela zejména z arabské mírové iniciativy; v této souvislosti bere na vědomí plány na vytvoření mezinárodní podpůrné skupiny, které byly oznámeny Radou EU pro zahraniční věci dne 20. července 2015; zdůrazňuje, že iniciativa, kterou by podpořil, by měla být založena na kritériích uvedených v závěrech Rady z července 2014 a na jednoznačném závazku stran, že budou dodržovat mezinárodní právo a budou se bezpodmínečně a v dobré víře účastnit těchto rozhovorů;

4.      opětovně zdůrazňuje, že míru mezi Izraelci a Palestinci lze dosáhnout pouze nenásilnými prostředky, jednáním ohledně dohody o konečném statusu, která vyřeší veškeré vzájemné požadavky; odsuzuje veškeré násilí, které je namířeno proti civilnímu obyvatelstvu na obou stranách, nebo je ohrožuje; opakuje, že je pevně odhodlán zasazovat se o bezpečnost Izraele; nadále podporuje politiku nenásilného odporu palestinské občanské společnosti a palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse;

5.      důrazně odsuzuje pokračující rozšiřování izraelských osad, které porušuje mezinárodní humanitární právo, živí v Palestincích zášť a ničí představu o schůdnosti řešení spočívajícího v existenci dvou států a hatí naději na jeho uskutečnění; vyzývá izraelské úřady, aby neprodleně zastavily a zásadně změnily svou politiku osídlování;

6.      vyjadřuje hluboké znepokojení nad využíváním palestinských přírodních zdrojů Izraelem a rozšířením jevu nuceného vysidlování, zejména v oblasti C, což představuje závažné porušení mezinárodního práva; odsuzuje zejména nedávná rozhodnutí izraelského soudu, na jejichž základě je možné provádět demolice a nucené vystěhování beduínských komunit na Západním břehu za účelem budování židovských osad; vyzývá izraelské orgány, aby plně dodržovaly práva Beduínů a okamžitě zrušily příkaz k demolici a vystěhování vesnic Susya a Abu Nuwar;

7.      vyjadřuje hluboké rozčarování nad stále častějším násilím ze strany osadníků, které se vymyká kontrole, a to včetně žhářského útoku v palestinské vesnici Douma, jehož obětí se dne 28. července 2015 stalo 18měsíční palestinské dítě; vítá skutečnost, že tento zločin izraelské vedení všeobecně odsoudilo, i když z velké části neuznalo, že násilí ze strany osadníků je zakořeněnou zvyklostí vyplývající z desítky let trvající beztrestnosti a živenou podněcováním;

8.      domnívá se, že složení izraelské koaliční vlády i její program, včetně intenzivnějšího rozšiřování osad, pokračující beztrestnosti v souvislosti s porušováním právních předpisů na okupovaných územích a násilného přesídlování Palestinců, představuje závažnou překážku pro řešení založené na existenci dvou států, a zdůrazňuje, že je třeba, aby EU přijala naléhavé kroky na ochranu proveditelnosti tohoto řešení; vyzývá EU, aby vznesla námitky proti neexistující vůli a snaze stávající izraelské vlády jednat o ukončení konfliktu;

9.      vyzývá orgány EU a členské státy, aby prosazovaly svůj právní požadavek na neuznávání osad a uplatňovaly účinnou a soudržnou politiku EU zaměřenou na rozlišování mezi Izraelem a jeho osadami a založenou na přísném dodržování mezinárodních právních předpisů a zásad EU;

10.    je přesvědčen, že takováto politika rozlišování je nezbytná k dosažení pozitivní dynamiky směrem ke skutečným mírovým jednáním; domnívá se, že by takový přístup přispěl ke změně struktury pobídek podněcujících izraelskou politiku osídlování a zpochybnil by výpočty nákladů a přínosů izraelské veřejnosti a politické elity v souvislosti s okupací;

11.    vybízí EU, aby v rámci této politiky rozlišování přijala následující opatření:

a.   posílila svou veřejnou diplomacii v reakci na rozšiřování osad a izraelské veřejnosti jasně sdělila, že tato politika vyplývá z intenzity, šíře a hloubky vztahů mezi EU a Izraelem a je z právního hlediska nezbytná;

b.   jednoznačně odmítla uplatňování dohod mezi EU a Izraelem na okupovaném palestinském území;

c.   vydala pokyny EU k označování produktů pocházejících z osad, které by se vztahovaly na celý dodavatelský řetězec;

d.   vytvořila přísnější mechanismus EU pro monitorování a dodržování pravidel volného obchodu, jenž by zabránil tomu, aby se na izraelské zboží obsahující nezpracovaný materiál pocházející z osad vztahovala preferenční cla v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Izraelem;

e.   vzala si příklad z rychlého a účinného zákazu EU zaměřeného na produkty z Krymu a vyloučila produkty z izraelských osad z vnitřního trhu EU;

f.    zmapovala evropské společnosti, jejichž činnosti souvisejí s osadami;

g.   vydala na úrovni EU pokyny pro občany a společnosti EU, jež by je odrazovaly od jakékoli hospodářské spolupráce se společnostmi, jejichž činnost přispívá k udržování nezákonných osad a jinému porušování mezinárodního práva na okupovaném palestinském území, a vyzvala k ukončení stávajících obchodních vztahů v duchu obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv;

h.   přijala konkrétní opatření vůči osadníkům, včetně přerušení styků a zákazu udělování víz osobám zapojeným do násilností;

i.    vytvořila pokyny pro finanční spolupráci mezi evropskými a izraelskými subjekty, které zajistí, že investiční fondy EU ani banky nebudou podporovat společnosti nebo fondy činné na území osad;

j.    neuznávala právní dokumenty vydané v izraelských osadách, jako jsou vlastnické listiny nebo doklady o vzdělání;

k.   pověřila Komisi a ESVČ, aby prováděly systematické hodnocení interakce EU a jejích členských států s Izraelem, a zajistila konsistentní uplatňování politiky rozlišování;

l.    přehodnotila vztahy mezi EU a Izraelem s ohledem na článek 2 dohody o přidružení;

12.    naléhavě žádá všechny členské státy, aby bezvýhradně uznaly Palestinský stát v hranicích z roku 1967; je rozhodně přesvědčen, že celoevropské uznání Palestinského státu zlepší vyhlídky na mír a podpoří úsilí – včetně úsilí izraelské občanské společnosti – o dosažení řešení založeného na existenci dvou států;

13.    vyjadřuje hluboké znepokojení nad nárůstem ničení, zajišťování a zabavování humanitární pomoci a zařízení v oblasti C a vyzývá Komisi, aby podala Parlamentu zprávu o svém úsilí dosáhnout kompenzace a záruk izraelských orgánů, že se tato situace nebude opakovat, a aby do oblasti C nadále investovala a poskytovala tam humanitární a rozvojovou pomoc EU; v této souvislosti bere na vědomí iniciativu EU na zahájení strukturovaného dialogu s Izraelem o situaci na Západním břehu Jordánu, lituje však skutečnosti, že nezahrnuje otázku osad; připomíná, že žádosti o kompenzaci za zničení infrastruktury financované EU jsou legitimní a neměly by být podmíněny výsledkem strukturovaného dialogu;

14.    žádá Komisi, aby zveřejnila seznam projektů financovaných EU a poškozených izraelskými vojenskými silami během konfliktu v Gaze v roce 2014, a žádá ESVČ, aby informovala Parlament o krocích, které dosud učinila vůči izraelské vládě k získání finanční kompenzace; zejména žádá podrobnosti o čistírně odpadních vod v severní Gaze spolufinancované z rozpočtu EU, Francie, Belgie a Švédska, jež byla během konfliktu vážně poškozena;

15.    vyzývá Evropskou komisi, aby radikálně změnila vzorec pomoci Palestincům s cílem zajistit, aby pomoc EU plně zohledňovala politický rozměr okupace a vedla k účinné podpoře palestinského sebeurčení, a nikoli k dotování izraelské okupace a ke zvyšování závislosti Palestinců na pomoci dárců; v této souvislosti zdůrazňuje, že je klíčové podporovat právo Palestinců na přístup k jejich přírodním zdrojům, zejména k vodě; vyzývá EU, aby zintenzivnila svou podporu palestinské občanské společnosti, včetně vládní odpovědnosti a boje proti korupci;

16.    vyzývá všechny strany ke skutečnému dodržování podmínek stanovených v dohodě o příměří ze srpna 2014; vyzývá zejména izraelské orgány, aby okamžitě, bezpodmínečně a v plném rozsahu ukončily nezákonnou blokádu Pásma Gazy; vyzývá EU, aby přijala konkrétní kroky nutící Izrael k ukončení blokády, zejména stanovením harmonogramu; lituje dlouhodobých restrikcí ze strany Izraele, pokud jde o dovážení stavebního materiálu do Gazy; vyzývá izraelskou vládu, aby ukončila svévolný a netransparentní proces, při němž je stavební materiál klasifikován jako „zboží dvojí užití“, a uvedla svůj seznam do souladu s mezinárodními normami, zejména tím, že z něj odstraní dřevo, kamenivo, ocelové tyče a cement;

17.    odsuzuje nedávné raketové útoky militantních skupin z Pásma Gazy, protože takovéto činy zvyšují nebezpečí nové spirály násilí; naléhavě vyzývá všechny strany, aby se zavázaly k nenásilí;

18.    vítá jednomyslné hlasování členských států EU ve prospěch rezoluce Rady OSN pro lidská práva ze dne 3. července nazvané „zajištění odpovědnosti a spravedlnosti v souvislosti se všemi případy porušování mezinárodního práva na okupovaném palestinském území, včetně Východního Jeruzaléma“ a vyzývá EU, aby zajistila plné provádění doporučení obsažených ve zprávě nezávislé vyšetřovací komise OSN, včetně doporučení aktivně podporovat činnost Mezinárodního trestního soudu v souvislosti s okupovaným palestinským územím;

19.    opět vítá ratifikaci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu ze strany Palestiny; lituje, že vysoká představitelka, místopředsedkyně odmítla i jen vzít na vědomí tento důležitý krok směrem k odpovědnosti za budoucí porušování práva páchané všemi stranami; je přesvědčen, že takové jednání zcela otevřeně oslabuje důvěryhodnost politiky EU v oblasti lidských práv a její výroky o odpovědnosti a mezinárodní spravedlnosti;

20.    vyjadřuje znepokojení nad zprávami o zhoršujících se podmínkách pro lidskoprávní nevládní organizace v Izraeli a nad stále častějšími snahami stávající vlády umlčet projevy opozice a nezávislého umění, a to i přijímáním návrhů zákonů, jejichž cílem je výrazně omezit činnost nevládních organizací; vyzývá diplomatické mise EU, aby s izraelskými orgány o této naléhavé otázce jednaly a aby i nadále podporovaly lidská práva v celé zemi;

21.    bere na vědomí úsilí palestinských Izraelců spojit se v rámci společného seznamu a dosáhnout výrazného výsledku v posledních legislativních volbách; vyzývá ESVČ a Evropskou komisi, aby výrazně posílily svou podporu menšinám v Izraeli a interakci s nimi a aby podpořily jejich úsilí o lepší politickou, hospodářskou a sociální účast;

22.    lituje dlouhodobé nejednoty Palestinců a vyzývá všechny palestinské síly, aby opět začaly usilovat o smíření, zejména tím, že uspořádají prezidentské a legislativní volby, které měly proběhnout již dávno; odsuzuje snahy o oslabení tohoto potenciálně historického procesu a vyzývá izraelské orgány, aby propustily všech 12 členů Palestinské legislativní rady, kteří jsou v současnosti zadržováni, i všechny ostatní palestinské politické vězně a osoby zadržované bez obvinění na základě administrativního rozhodnutí; vyzývá EU, aby přijala konkrétní opatření na podporu usmíření a palestinské vlády národní jednoty;

23.    přijímá rozhodnutí o tom, že vypracuje zprávu o obchodu se zbraněmi a dalším zařízením určeným bezpečnostním složkám mezi členskými státy EU a Izraelem/Palestinou a o souladu takového obchodu se společným postojem EU; vyzývá k přijetí komplexního zbrojního embarga OSN pro všechny strany v regionu, aby se zabránilo dalšímu porušování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv; trvá na tom, aby z rámcového výzkumného programu EU nebyly poskytovány žádné prostředky izraelským společnostem usilujícím o výrobu dronů;

24.    domnívá se, že jmenování Tonyho Blaira zvláštním vyslancem Kvartetu pro Blízký východ bylo nešťastným rozhodnutím, a vyjadřuje ulehčení nad tím, že byl jeho mandát ukončen; obecněji se domnívá, že by pro EU bylo prospěšné jmenovat vyslance s prokazatelnými znalostmi regionu, politickým vlivem a dokonalou etickou reputací;

25.    připomíná své rozhodnutí o zahájení iniciativy „Poslanci za mír“, jejímž cílem bude sjednotit evropské, izraelské a palestinské poslance v úsilí o dosažení pokroku v mírovém programu, které bude doplňovat diplomatické úsilí EU;

26.    vyjadřuje rozhořčení nad tím, že izraelské orgány dlouhodobě a neodůvodněně brání návštěvě oficiálních orgánů Evropského parlamentu v Gaze; varuje, že pokud do 1. listopadu 2015 nedojde ke zlepšení, budou přijata odpovídající opatření;

27.    přijímá rozhodnutí o vyslání delegace ad hoc do Gazy/Palestiny a do Izraele s cílem vyhodnotit situaci na místě, pokud jde o zničení projektů financovaných EU v oblasti C a v Gaze a o možnosti dosažení udržitelného řešení konfliktu;

28.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Kvartetu, izraelské vládě, Knesetu, prezidentovi palestinské samosprávy, Palestinské legislativní radě a orgánům Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí