Návrh usnesení - B8-0839/2015Návrh usnesení
B8-0839/2015

NÁVRH USNESENÍ o úloze EU v mírovém procesu na Blízkém východě

7.9.2015 - (2015/2685(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Igor Šoltes, Bart Staes, Pascal Durand, Karima Delli, Klaus Buchner, Judith Sargentini, Ernest Maragall, Jordi Sebastià za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Laura Agea, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato  
svým jménem

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0836/2015

Postup : 2015/2685(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0839/2015
Předložené texty :
B8-0839/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0839/2015

Usnesení Evropského parlamentu o úloze EU v mírovém procesu na Blízkém východě

(2015/2685(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení týkající se izraelsko-palestinského konfliktu,

–       s ohledem na závěry Rady EU pro zahraniční věci ze dne 20. července 2015 týkající se Blízkého východu,

–       s ohledem na obecné zásady EU týkající se mezinárodního humanitárního práva,

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové o situaci v Izraeli a Palestině,

–       s ohledem na rozhodnutí o uznání Palestinského státu, které dne 30. října 2014 přijala švédská vláda,

–       s ohledem na skutečnost, že v červnu 2015 uznal Palestinu Vatikán,

–       s ohledem na dopis, jejž dne 13. dubna 2015 zaslalo místopředsedkyni, vysoké představitelce 16 ministrů zahraničních věcí členských států EU, kteří žádají o zavedení obecných pokynů ohledně označování produktů z izraelských osad v rámci celé EU,

–       s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN týkající se izraelsko-palestinského konfliktu,

–       s ohledem na úmluvy OSN o lidských právech, jejichž smluvními stranami jsou Izrael a Palestina,

–       s ohledem na hlasování Valného shromáždění OSN o tom, zda bude Palestině přidělen status nečlenského pozorovatelského státu, které se konalo dne 29. listopadu 2012,

–       s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva o zajištění odpovědnosti a spravedlnosti v případě všech porušení mezinárodního práva na okupovaném palestinském území včetně Východního Jeruzaléma, která byla přijata dne 3. července 2015 za jednomyslné podpory EU,

–       s ohledem na arabskou mírovou iniciativu, kterou v březnu 2002 přijala Rada Ligy arabských států,

–       s ohledem na studii Evropského parlamentu ze dne 25. června 2015 nazvanou „Okupace/anexe území: dodržování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv a jednotná politika EU“,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že jednání pod vedením USA, jejichž cílem bylo dosažení úplného smíru v rámci izraelsko-palestinského konfliktu, byla v dubnu 2014 přerušena a vyhlídky na jejich smysluplné obnovení v krátkodobém či střednědobém horizontu jsou za stávající situace v rámci tzv. mírového procesu na Blízkém východě mizivé;

B.     vzhledem k tomu, že první kroky, jež v legislativní oblasti přijala izraelská koaliční vláda, která začala pracovat v květnu 2015, svědčí o její nacionalistické, extrémně pravicové ideologické orientaci podporující zakládání osad, jak dokládá přijetí zákona umožňujícího nařídit nucenou výživu vězňů, kteří drží hladovku, zpřísnění sankcí pro osoby dopouštějící se kamenování a návrh na rozšíření trestu smrti; vzhledem k tomu, že se připravují legislativní návrhy, jejichž cílem je omezit pravomoci Nejvyššího soudu a zmenšit veřejný prostor pro subjekty občanské společnosti; vzhledem k tomu, že izraelská vláda oznámila, že ve Východním Jeruzalémě a na Západním břehu budou vybudovány další stovky nových osad, a obnovila výstavbu dělící zdi, a to navzdory skutečnosti, že Mezinárodní soudní dvůr v roce 2004 rozhodl o protiprávnosti této výstavby;

C.     vzhledem k tomu, že palestinští obyvatelé na Západním břehu, zejména v oblasti C, a ve Východním Jeruzalémě čelí bezostyšnému porušování svých práv, včetně násilí osadníků, přerušování dodávek vody, přísného omezování svobody pohybu, demolicí obydlí a nuceného vystěhování; vzhledem k tomu, že v izraelských věznicích je v současnosti zadržováno 5 700 Palestinců, včetně 160 dětí, 26 žen a 400 administrativně zadržovaných osob; vzhledem k tomu, že násilné přesídlování obyvatelstva okupovaných území představuje závažné porušení mezinárodního humanitárního práva; vzhledem k tomu, že politika územního plánování je používána jako nástroj umožňující vystěhování Palestinců a rozšíření osad; vzhledem k tomu, že dalším nástrojem nuceného přesídlení stovek Palestinců, zejména v údolí Jordánu, se stávají vojenská cvičení; vzhledem k tomu, že podle OSN podnikli izraelští osadníci ve Východním Jeruzalémě a na Západním břehu od začátku roku 2015 nejméně 120 útoků na palestinské obyvatelstvo; vzhledem k tomu, že podle izraelské nevládní organizace B’Tselem bylo v první polovině roku 2015 na okupovaných palestinských územích zabito nejméně 13 Palestinců v souvislosti se zásahy izraelských bezpečnostních sil a 3 izraelští civilisté přišli o život v souvislosti s útoky Palestinců;

D.     vzhledem k tomu, že podle úřadu OCHA bylo během srpna 2015 v oblasti C a ve Východním Jeruzalémě zbořeno 142 objektů vlastněných Palestinci, včetně objektů, jejichž vybudování bylo hrazeno z dárcovských příspěvků; vzhledem k tomu, že tyto demolice si vyžádaly vystěhování 201 osob, včetně 121 dětí, a 426 osobám, včetně 233 dětí, zasáhly do života jiným způsobem; vzhledem k tomu, že se jednalo o nejrozsáhlejší demolice v těchto oblastech od ledna 2013;

E.     vzhledem k tomu, že ani rok po izraelské vojenské operaci „Ochranné ostří“ zaměřené na Gazu, jež si vyžádala život 2 100 Palestinců a 66 Izraelců (včetně 1462 palestinských a 5 izraelských civilistů), strany nesplnily svou povinnost spočívající v řádném prošetření údajného porušování práva a postavení viníků před soud; vzhledem k tomu, že vyšetřovací komise OSN zabývající se touto operací došla v červnu 2015 k závěru, že válečných zločinů se dopustil Izrael i hnutí Hamás a že pustošení na tomto území nemělo obdoby; vzhledem k tomu, že Izrael odmítl s touto vyšetřovací komisí spolupracovat a neumožnil jí přístup do Gazy;

F.     vzhledem k tomu, že dohoda o příměří ze dne 26. srpna 2014 nebyla naplněna, zejména pokud jde o ukončení blokády; vzhledem k tomu, že v důsledku přísných omezení dovozu stavebního materiálu nebylo dosud znovu postaveno žádné z 19 000 zcela zničených obydlí; vzhledem k tomu, že 100 000 osob zůstává i nadále vysídleno ze svých domovů; vzhledem k tomu, že tamější voda je z 95 % nevhodná ke konzumaci; vzhledem k tomu, že přetrvávající uzavření Pásma Gazy má na 1, 8 milionu obyvatel žijících na tomto území ničivý dopad; vzhledem k tomu, že podle Mezinárodního výboru Červeného kříže představuje uzavření Pásma Gazy kolektivní trest, který je jednoznačným porušením povinností Izraele vyplývajících z mezinárodního humanitárního práva; vzhledem k tomu, že zpráva Konference OSN o obchodu a rozvoji ze dne 1. září 2015 došla k závěru, že blokáda způsobila prudký zvrat v rozvoji Gazy a že Gaza by se mohla do roku 2020 stát neobyvatelnou;

G.     vzhledem k tomu, že se od srpna 2015 navzdory příměří několikrát stalo, že byly z Pásma Gazy vypáleny rakety; vzhledem k tomu, že jsou tyto útoky připisovány salafistickým organizacím či jiným hnutím soupeřícím s vládnoucím hnutím Hamás; vzhledem k tomu, že v souvislosti s uvedenými útoky nejsou na izraelské straně hlášeny žádné oběti na životě;

H.     vzhledem k tomu, že v dubnu 2014 byla ustavena palestinská vláda jednoty, již podpořily hnutí Hamás i Fatáh a která přijímá zásady stanovené Kvartetem spočívající v odmítání násilí, dodržování dohod z minulosti a uznání Izraele a již podpořily rovněž Spojené státy a EU; vzhledem k tomu, že úsilí o palestinské usmíření však nepřineslo žádné hmatatelné výsledky; vzhledem k tomu, že se palestinské vládě nedaří uplatňovat v Pásmu Gazy své pravomoci; vzhledem k tomu, že se palestinské vedení i nadále nechává zatahovat do vnitřních bojů o moc, přičemž posledním příkladem může být prezident palestinské samosprávy Mahmúd Abbás, který odstoupil ze své funkce ve výkonném výboru OOP a vyzval ke svolání mimořádného zasedání Palestinské národní rady; vzhledem k tomu, že se palestinská samospráva potýká se stále častějšími obviněními z klientelismu, autoritářství a zatýkání kritiků, korupce a zneužívání veřejných financí;

I.      vzhledem k tomu, že prezident Mahmúd Abbás uvedl, že hodlá prostřednictvím OSN stanovit časový harmonogram ukončení izraelské okupace palestinského území do tří let; vzhledem k tomu, že Liga arabských států tento akční plán podpořila a vyzvala k uspořádání mezinárodní konference, která by měla za cíl dosáhnout konečné dohody na základě arabské mírové iniciativy; vzhledem k tomu, že jsou v Radě bezpečnosti OSN vyvíjeny paralelní snahy, v jejichž čele stojí Francie;

J.      vzhledem k tomu, že od podpisu Mírové dohody z Osla („Vyhlášení zásad o přechodném uspořádání samosprávy“) v roce 1993 investovalo společenství dárců do mírové a rozvojové pomoci na okupovaných palestinských územích více než 23 miliard EUR; vzhledem k tomu, že míra nerovností, nezaměstnanosti a chudoby Palestinců se v uvedeném období vytrvale zvyšovala;

K.     vzhledem k tomu, že hodnocení spolupráce EU s okupovanými palestinskými územími a podpory palestinskému lidu, jež bylo provedeno v květnu 2014 jménem Komise, dospělo k závěru, že stávající model spolupráce dosáhl svých mezí, neboť neexistuje paralelní politická aktivita EU zaměřená na řešení překážek, které představuje izraelská okupace a politika osídlování a politické rozdělení Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy;

L.     vzhledem k tomu, že podle mezinárodního práva nesmí žádná třetí strana, včetně členských států, osady uznat nebo jim poskytovat pomoc a podporu a má povinnost se proti nim stavět;

M.    vzhledem k tomu, že bývalá místopředsedkyně, vysoká představitelka přislíbila, že do července 2013 budou vydány obecné pokyny EU ohledně označování produktů pocházejících z území mimo hranice Izraele z roku 1967; vzhledem k tomu, že v dubnu 2015 vyjádřila prostřednictvím dopisu jasná většina členských států EU své rozladění nad odkládáním přijetí těchto pokynů ze strany místopředsedkyně, vysoké představitelky a žádala ji, aby podnikla příslušné kroky; vzhledem k tomu, že tři členské státy EU, jmenovitě Spojené království, Dánsko a Belgie, vydaly své vlastní nezávazné pokyny platné na vnitrostátní úrovni;

1.      vyzývá EU, aby se zbavila iluzí o ve skutečnosti již neexistujícím mírovém procesu na Blízkém východě, který se ve stávající podobě jeví jako draze zaplacený neúspěšný projekt; vyzývá k přijetí zcela nového přístupu EU, který bude skutečně v zájmu míru a bezpečnosti jak palestinského, tak izraelského obyvatelstva;

2.      vyzývá EU, aby se přestala schovávat za vedení USA, které prokázalo nedostatek odhodlání zajistit důvěryhodný proces jednání, který by byl založen na rovnosti stran a dodržování mezinárodního práva;

3.      naléhavě žádá EU, aby plnila své povinnosti, které má jako vlivný aktér, a vypracovala pro tento region ambiciózní a komplexní mírovou iniciativu, jež by vycházela zejména z arabské mírové iniciativy; v této souvislosti bere na vědomí plány na vytvoření mezinárodní podpůrné skupiny, které byly oznámeny Radou EU pro zahraniční věci dne 20. července 2015; zdůrazňuje, že iniciativa, kterou by podpořil, by měla být založena na kritériích uvedených v závěrech Rady z července 2014 a na jednoznačném závazku stran, že budou dodržovat mezinárodní právo a budou se bezpodmínečně a v dobré víře účastnit těchto rozhovorů;

4.      opětovně zdůrazňuje, že míru mezi Izraelci a Palestinci lze dosáhnout pouze nenásilnými prostředky, jednáním ohledně dohody o konečném statusu, která vyřeší veškeré vzájemné požadavky; odsuzuje veškeré násilí, které je namířeno proti civilnímu obyvatelstvu na obou stranách, nebo je ohrožuje; opakuje, že je pevně odhodlán zasazovat se o bezpečnost Izraele; nadále podporuje politiku nenásilného odporu palestinské občanské společnosti a palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse;

5.      důrazně odsuzuje pokračující rozšiřování izraelských osad, které porušuje mezinárodní humanitární právo, živí v Palestincích zášť a ničí představu o schůdnosti řešení spočívajícího v existenci dvou států a hatí naději na jeho uskutečnění; vyzývá izraelské úřady, aby neprodleně zastavily a zásadně změnily svou politiku osídlování;

6.      vyjadřuje hluboké znepokojení nad využíváním palestinských přírodních zdrojů Izraelem a rozšířením jevu nuceného vysidlování, zejména v oblasti C, což představuje závažné porušení mezinárodního práva; odsuzuje zejména nedávná rozhodnutí izraelského soudu, na jejichž základě je možné provádět demolice a nucené vystěhování beduínských komunit na Západním břehu za účelem budování židovských osad; vyzývá izraelské orgány, aby plně dodržovaly práva Beduínů a okamžitě zrušily příkaz k demolici a vystěhování vesnic Susya a Abu Nuwar;

7.      vyjadřuje hluboké rozčarování nad stále častějším násilím ze strany osadníků, které se vymyká kontrole, a to včetně žhářského útoku v palestinské vesnici Douma, jehož obětí se dne 28. července 2015 stalo 18měsíční palestinské dítě; vítá skutečnost, že tento zločin izraelské vedení všeobecně odsoudilo, i když z velké části neuznalo, že násilí ze strany osadníků je zakořeněnou zvyklostí vyplývající z desítky let trvající beztrestnosti a živenou podněcováním;

8.      domnívá se, že složení izraelské koaliční vlády i její program, včetně intenzivnějšího rozšiřování osad, pokračující beztrestnosti v souvislosti s porušováním právních předpisů na okupovaných územích a násilného přesídlování Palestinců, představuje závažnou překážku pro řešení založené na existenci dvou států, a zdůrazňuje, že je třeba, aby EU přijala naléhavé kroky na ochranu proveditelnosti tohoto řešení; vyzývá EU, aby vznesla námitky proti neexistující vůli a snaze stávající izraelské vlády jednat o ukončení konfliktu;

9.      vyzývá orgány EU a členské státy, aby prosazovaly svůj právní požadavek na neuznávání osad a uplatňovaly účinnou a soudržnou politiku EU zaměřenou na rozlišování mezi Izraelem a jeho osadami a založenou na přísném dodržování mezinárodních právních předpisů a zásad EU;

10.    je přesvědčen, že takováto politika rozlišování je nezbytná k dosažení pozitivní dynamiky směrem ke skutečným mírovým jednáním; domnívá se, že by takový přístup přispěl ke změně struktury pobídek podněcujících izraelskou politiku osídlování a zpochybnil by výpočty nákladů a přínosů izraelské veřejnosti a politické elity v souvislosti s okupací;

11.    vybízí EU, aby v rámci této politiky rozlišování přijala následující opatření:

a.   posílila svou veřejnou diplomacii v reakci na rozšiřování osad a izraelské veřejnosti jasně sdělila, že tato politika vyplývá z intenzity, šíře a hloubky vztahů mezi EU a Izraelem a je z právního hlediska nezbytná;

b.   jednoznačně odmítla uplatňování dohod mezi EU a Izraelem na okupovaném palestinském území;

c.   vydala pokyny EU k označování produktů pocházejících z osad, které by se vztahovaly na celý dodavatelský řetězec;

d.   vytvořila přísnější mechanismus EU pro monitorování a dodržování pravidel volného obchodu, jenž by zabránil tomu, aby se na izraelské zboží obsahující nezpracovaný materiál pocházející z osad vztahovala preferenční cla v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Izraelem;

e.   vzala si příklad z rychlého a účinného zákazu EU zaměřeného na produkty z Krymu a vyloučila produkty z izraelských osad z vnitřního trhu EU;

f.    zmapovala evropské společnosti, jejichž činnosti souvisejí s osadami;

g.   vydala na úrovni EU pokyny pro občany a společnosti EU, jež by je odrazovaly od jakékoli hospodářské spolupráce se společnostmi, jejichž činnost přispívá k udržování nezákonných osad a jinému porušování mezinárodního práva na okupovaném palestinském území, a vyzvala k ukončení stávajících obchodních vztahů v duchu obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv;

h.   přijala konkrétní opatření vůči osadníkům, včetně přerušení styků a zákazu udělování víz osobám zapojeným do násilností;

i.    vytvořila pokyny pro finanční spolupráci mezi evropskými a izraelskými subjekty, které zajistí, že investiční fondy EU ani banky nebudou podporovat společnosti nebo fondy činné na území osad;

j.    neuznávala právní dokumenty vydané v izraelských osadách, jako jsou vlastnické listiny nebo doklady o vzdělání;

k.   pověřila Komisi a ESVČ, aby prováděly systematické hodnocení interakce EU a jejích členských států s Izraelem, a zajistila konsistentní uplatňování politiky rozlišování;

l.    přehodnotila vztahy mezi EU a Izraelem s ohledem na článek 2 dohody o přidružení;

12.    naléhavě žádá všechny členské státy, aby bezvýhradně uznaly Palestinský stát v hranicích z roku 1967; je rozhodně přesvědčen, že celoevropské uznání Palestinského státu zlepší vyhlídky na mír a podpoří úsilí – včetně úsilí izraelské občanské společnosti – o dosažení řešení založeného na existenci dvou států;

13.    vyjadřuje hluboké znepokojení nad nárůstem ničení, zajišťování a zabavování humanitární pomoci a zařízení v oblasti C a vyzývá Komisi, aby podala Parlamentu zprávu o svém úsilí dosáhnout kompenzace a záruk izraelských orgánů, že se tato situace nebude opakovat, a aby do oblasti C nadále investovala a poskytovala tam humanitární a rozvojovou pomoc EU; v této souvislosti bere na vědomí iniciativu EU na zahájení strukturovaného dialogu s Izraelem o situaci na Západním břehu Jordánu, lituje však skutečnosti, že nezahrnuje otázku osad; připomíná, že žádosti o kompenzaci za zničení infrastruktury financované EU jsou legitimní a neměly by být podmíněny výsledkem strukturovaného dialogu;

14.    žádá Komisi, aby zveřejnila seznam projektů financovaných EU a poškozených izraelskými vojenskými silami během konfliktu v Gaze v roce 2014, a žádá ESVČ, aby informovala Parlament o krocích, které dosud učinila vůči izraelské vládě k získání finanční kompenzace; zejména žádá podrobnosti o čistírně odpadních vod v severní Gaze spolufinancované z rozpočtu EU, Francie, Belgie a Švédska, jež byla během konfliktu vážně poškozena;

15.    vyzývá Evropskou komisi, aby radikálně změnila vzorec pomoci Palestincům s cílem zajistit, aby pomoc EU plně zohledňovala politický rozměr okupace a vedla k účinné podpoře palestinského sebeurčení, a nikoli k dotování izraelské okupace a ke zvyšování závislosti Palestinců na pomoci dárců; v této souvislosti zdůrazňuje, že je klíčové podporovat právo Palestinců na přístup k jejich přírodním zdrojům, zejména k vodě; vyzývá EU, aby zintenzivnila svou podporu palestinské občanské společnosti, včetně vládní odpovědnosti a boje proti korupci;

16.    vyzývá všechny strany ke skutečnému dodržování podmínek stanovených v dohodě o příměří ze srpna 2014; vyzývá zejména izraelské orgány, aby okamžitě, bezpodmínečně a v plném rozsahu ukončily nezákonnou blokádu Pásma Gazy; vyzývá EU, aby přijala konkrétní kroky nutící Izrael k ukončení blokády, zejména stanovením harmonogramu; lituje dlouhodobých restrikcí ze strany Izraele, pokud jde o dovážení stavebního materiálu do Gazy; vyzývá izraelskou vládu, aby ukončila svévolný a netransparentní proces, při němž je stavební materiál klasifikován jako „zboží dvojí užití“, a uvedla svůj seznam do souladu s mezinárodními normami, zejména tím, že z něj odstraní dřevo, kamenivo, ocelové tyče a cement;

17.    odsuzuje nedávné raketové útoky militantních skupin z Pásma Gazy, protože takovéto činy zvyšují nebezpečí nové spirály násilí; naléhavě vyzývá všechny strany, aby se zavázaly k nenásilí;

18.    vítá jednomyslné hlasování členských států EU ve prospěch rezoluce Rady OSN pro lidská práva ze dne 3. července nazvané „zajištění odpovědnosti a spravedlnosti v souvislosti se všemi případy porušování mezinárodního práva na okupovaném palestinském území, včetně Východního Jeruzaléma“ a vyzývá EU, aby zajistila plné provádění doporučení obsažených ve zprávě nezávislé vyšetřovací komise OSN, včetně doporučení aktivně podporovat činnost Mezinárodního trestního soudu v souvislosti s okupovaným palestinským územím;

19.    opět vítá ratifikaci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu ze strany Palestiny; lituje, že vysoká představitelka, místopředsedkyně odmítla i jen vzít na vědomí tento důležitý krok směrem k odpovědnosti za budoucí porušování práva páchané všemi stranami; je přesvědčen, že takové jednání zcela otevřeně oslabuje důvěryhodnost politiky EU v oblasti lidských práv a její výroky o odpovědnosti a mezinárodní spravedlnosti;

20.    vyjadřuje znepokojení nad zprávami o zhoršujících se podmínkách pro lidskoprávní nevládní organizace v Izraeli a nad stále častějšími snahami stávající vlády umlčet projevy opozice a nezávislého umění, a to i přijímáním návrhů zákonů, jejichž cílem je výrazně omezit činnost nevládních organizací; vyzývá diplomatické mise EU, aby s izraelskými orgány o této naléhavé otázce jednaly a aby i nadále podporovaly lidská práva v celé zemi;

21.    bere na vědomí úsilí palestinských Izraelců spojit se v rámci společného seznamu a dosáhnout výrazného výsledku v posledních legislativních volbách; vyzývá ESVČ a Evropskou komisi, aby výrazně posílily svou podporu menšinám v Izraeli a interakci s nimi a aby podpořily jejich úsilí o lepší politickou, hospodářskou a sociální účast;

22.    lituje dlouhodobé nejednoty Palestinců a vyzývá všechny palestinské síly, aby opět začaly usilovat o smíření, zejména tím, že uspořádají prezidentské a legislativní volby, které měly proběhnout již dávno; odsuzuje snahy o oslabení tohoto potenciálně historického procesu a vyzývá izraelské orgány, aby propustily všech 12 členů Palestinské legislativní rady, kteří jsou v současnosti zadržováni, i všechny ostatní palestinské politické vězně a osoby zadržované bez obvinění na základě administrativního rozhodnutí; vyzývá EU, aby přijala konkrétní opatření na podporu usmíření a palestinské vlády národní jednoty;

23.    přijímá rozhodnutí o tom, že vypracuje zprávu o obchodu se zbraněmi a dalším zařízením určeným bezpečnostním složkám mezi členskými státy EU a Izraelem/Palestinou a o souladu takového obchodu se společným postojem EU; vyzývá k přijetí komplexního zbrojního embarga OSN pro všechny strany v regionu, aby se zabránilo dalšímu porušování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv; trvá na tom, aby z rámcového výzkumného programu EU nebyly poskytovány žádné prostředky izraelským společnostem usilujícím o výrobu dronů;

24.    domnívá se, že jmenování Tonyho Blaira zvláštním vyslancem Kvartetu pro Blízký východ bylo nešťastným rozhodnutím, a vyjadřuje ulehčení nad tím, že byl jeho mandát ukončen; obecněji se domnívá, že by pro EU bylo prospěšné jmenovat vyslance s prokazatelnými znalostmi regionu, politickým vlivem a dokonalou etickou reputací;

25.    připomíná své rozhodnutí o zahájení iniciativy „Poslanci za mír“, jejímž cílem bude sjednotit evropské, izraelské a palestinské poslance v úsilí o dosažení pokroku v mírovém programu, které bude doplňovat diplomatické úsilí EU;

26.    vyjadřuje rozhořčení nad tím, že izraelské orgány dlouhodobě a neodůvodněně brání návštěvě oficiálních orgánů Evropského parlamentu v Gaze; varuje, že pokud do 1. listopadu 2015 nedojde ke zlepšení, budou přijata odpovídající opatření;

27.    přijímá rozhodnutí o vyslání delegace ad hoc do Gazy/Palestiny a do Izraele s cílem vyhodnotit situaci na místě, pokud jde o zničení projektů financovaných EU v oblasti C a v Gaze a o možnosti dosažení udržitelného řešení konfliktu;

28.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Kvartetu, izraelské vládě, Knesetu, prezidentovi palestinské samosprávy, Palestinské legislativní radě a orgánům Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění.