Πρόταση ψηφίσματος - B8-0839/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0839/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή

7.9.2015 - (2015/2685(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Igor Šoltes, Bart Staes, Pascal Durand, Karima Delli, Klaus Buchner, Judith Sargentini, Ernest Maragall, Jordi Sebastià εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Laura Agea, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato εξ ονόματός τους

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0836/2015

Διαδικασία : 2015/2685(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0839/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0839/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0839/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή

(2015/2685(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σχετικά με την Μέση Ανατολή, της 20ής Ιουλίου 2016,

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΥΕ/ΑΠ) κ. Federica Mogherini, σχετικά με την κατάσταση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση της σουηδικής κυβέρνησης να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στις 30 Οκτωβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη την αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Βατικανό, τον Ιούνιο του 2015,

–       έχοντας υπόψη την επιστολή που απέστειλαν στην ΑΠ/ΥΕ 16 υπουργοί εξωτερικών της ΕΕ στις 13 Απριλίου 2015, ζητώντας τη θέσπιση ενωσιακών κατευθυντήριων γραμμών για την ορθή σήμανση των προϊόντων που προέρχονται από οικισμούς,

–       έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση,

–       έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμβαλλόμενα μέρη των οποίων είναι το Ισραήλ και η Παλαιστίνη,

–       έχοντας υπόψη την ψηφοφορία που διεξήχθη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 29 Νοεμβρίου 2012 για αναγνώριση της Παλαιστίνης με το καθεστώς του κράτους παρατηρητή μη μέλους του ΟΗΕ,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ σχετικά με τη διασφάλιση της λογοδοσίας και της δικαιοσύνης για όλες τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, που εγκρίθηκε στις 3 Ιουλίου 2015, με ομόφωνη στήριξη της ΕΕ,

–       έχοντας υπόψη την Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2002 από το Συμβούλιο των Κρατών του Αραβικού Συνδέσμου,

–       έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο: κατοχή/προσάρτηση εδαφών: σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνέπεια της πολιτικής της ΕΕ, της 25ης Ιουνίου 2015,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπό την ηγεσία των ΗΠΑ διαπραγματεύσεις για τη συνολική διευθέτηση της σύγκρουσης Ισραήλ-Παλαιστίνης ανεστάλησαν τον Απρίλιο του 2014 και δεν υπάρχουν βραχυπρόθεσμες ή μεσοπρόθεσμες προοπτικές ουσιαστικής επανάληψης μέσα στις τρέχουσες παραμέτρους της αποκαλούμενης Ειρηνευτικής Διαδικασίας για τη Μέση Ανατολή·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρώτα νομοθετικά μέτρα της ισραηλινής κυβέρνησης συνασπισμού, που ανέλαβε καθήκοντα από τον Μάιο του 2015, επιβεβαίωσαν τους εθνικιστικούς, φιλοεποικιστικούς και ακροδεξιούς ιδεολογικούς προσανατολισμούς της, όπως υποδεικνύεται από την ψήφιση του νόμου αναγκαστικής σίτισης, τη σκλήρυνση των κυρώσεων κατά όσων εκτοξεύουν πέτρες και την πρόταση για επέκταση της επιβολής της θανατικής ποινής· λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκονται στη φάση επεξεργασίας νομοσχέδια που αποσκοπούν στον περιορισμό της εξουσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καθώς και τον περιορισμό του δημόσιου χώρου για τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισραηλινή κυβέρνηση έχει ανακοινώσει την κατασκευή εκατοντάδων νέων οικισμών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη και ξανάρχισε την κατασκευή του διαχωριστικού τείχους, παρά το γεγονός ότι αυτό εκρίθη παράνομο από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης το 2004·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παλαιστινιακός πληθυσμός στη Δυτική Όχθη, κυρίως στην περιοχή Γ και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, αντιμετωπίζει κατάφωρες παραβιάσεις των δικαιωμάτων του, μεταξύ των οποίων και η βία που ασκούν οι έποικοι, η εκτροπή των υδάτων, οι αυστηροί περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία, η κατεδάφιση οικιών και οι αναγκαστικές εξώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές 5.700 Παλαιστίνιοι – μεταξύ των οποίων 160 παιδιά, 26 γυναίκες και 400 διοικητικοί κρατούμενοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βίαιη μετακίνηση των κατοίκων των κατεχομένων εδαφών συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χωροταξική πολιτική χρησιμοποιείται ως μέσο για την εκδίωξη των Παλαιστινίων και την επέκταση των αυθαίρετων οικισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως μέσο για τον αναγκαστικό εκτοπισμό εκατοντάδων Παλαιστινίων, χρησιμοποιούνται επίσης και στρατιωτικές ασκήσεις, κυρίως στην κοιλάδα του Ιορδάνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, από τις αρχές του 2015, ισραηλινοί έποικοι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 120 επιθέσεις κατά Παλαιστινίων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ισραηλινή ΜΚΟ B’Tselem, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2015, τουλάχιστον 13 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας και 3 Ισραηλινοί άμαχοι σκοτώθηκαν από Παλαιστίνιους στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ΓΣΑΥ, 142 δομές που ανήκαν σε Παλαιστίνιους κατεδαφίστηκαν τον Αύγουστο του 2015, στην Περιοχή Γ και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, συμπεριλαμβανομένων και 16 δομών που χρηματοδοτούνταν από χορηγούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι κατεδαφίσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον εκτοπισμό 201 ατόμων, μεταξύ των οποίων 121 παιδιά, και επηρέασαν με διάφορους τρόπους ακόμη 426 άτομα, μεταξύ των οποίων 233 παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση κατεδάφισης που κατεγράφη στις περιοχές αυτές από τον Ιανουάριο
2013·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, ένα χρόνο μετά τη στρατιωτική επιχείρηση του ισραηλινού στρατού υπό την επωνυμία «αιχμή προστασίας» εναντίον της Γάζας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πάνω από 2 100 Παλαιστινίων και 66 Ισραηλινών (συμπεριλαμβανομένων αντίστοιχα 1 462 και 5 πολιτών), τα μέρη δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωσή τους να προβούν σε ουσιαστική διερεύνηση των καταγγελλόμενων παραβιάσεων και στην άσκηση διώξεων εναντίον των υπευθύνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεταστική επιτροπή των ΗΕ που συνεστήθη για την επιχείρηση αυτή κατέληξε τον Ιούνιο του 2015 στο συμπέρασμα ότι, τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς, διέπραξαν εγκλήματα πολέμου και ότι η καταστροφή επί του εδάφους ήταν πρωτοφανής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ αρνήθηκε να συνεργαστεί με αυτή την εξεταστική επιτροπή και αρνήθηκε την πρόσβαση στη Γάζα·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάπαυση του πυρός που επετεύχθη στις 26 Αυγούστου 2014 δεν εφαρμόστηκε, και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την άρση του αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία από τις 19.000 οικίες που καταστράφηκαν ολοσχερώς δεν έχουν μέχρι στιγμής ανακατασκευαστεί λόγω των σοβαρών περιορισμών που ισχύουν όσον αφορά την είσοδο οικοδομικών υλικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 100 000 άνθρωποι παραμένουν εκτοπισμένοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 95% του νερού δεν είναι ασφαλές προς πόση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός της Γάζας έχει καταστροφικές συνέπειες για τα 1,8 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στη Γάζα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, ο αποκλεισμός της Γάζας αποτελεί «συλλογική τιμωρία που επιβλήθηκε κατά σαφή παραβίαση των υποχρεώσεων του Ισραήλ σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της UNCTAD, της 1ης Σεπτεμβρίου 2015, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο αποκλεισμός οδήγησε σε απότομη αντιστροφή της ανάπτυξης της Γάζας και ότι, μέχρι το 2020, η Γάζα θα μπορούσε να καταστεί μη κατοικήσιμη·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Αύγουστο 2015 που συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός, υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις εκτόξευσης ρουκετών από τα Γάζα· λαμβάνοντας υπόψη ότι την ευθύνη των επιθέσεων αυτών ανέλαβαν οργανώσεις σαλαφιστών ή άλλα κινήματα αντίπαλα με την κυβερνώσα οργάνωση της Χαμάς· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις επιθέσεις αυτές δεν αναφέρθηκαν θύματα μεταξύ των Ισραηλινών·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Απρίλιο 2014, σχηματίστηκε παλαιστινιακή κυβέρνηση ενότητας με την αποδοχή της Χαμάς και της Φατάχ, η οποία ενστερνιζόταν τις αρχές της Τετραμερούς περί μη βίας, προσκόλλησης στις παλιές συμφωνίες και την αναγνώριση του Ισραήλ, και η οποία απολάμβανε της στήριξης των ΗΠΑ και της ΕΕ· εκτιμώντας ότι οι προσπάθειες προς την κατεύθυνση της παλαιστινιακής συμφιλίωσης δεν έχουν καταφέρει να κάνουν πολύ συγκεκριμένα βήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση δεν ήταν σε θέση να ασκήσει την εξουσία της στη Λωρίδα της Γάζας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παλαιστινιακή ηγεσία παρέμεινε βυθισμένη σε εσωτερικές διαμάχες για την εξουσία με, πιο πρόσφατη περίπτωση, την παραίτηση του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ), Μαχμούντ Αμπάς, από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΑΠ και τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Παλαιστινιακού Εθνικού Συμβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παλαιστινιακή Αρχή αντιμετωπίζει εντεινόμενες επικρίσεις για πρακτικές πατρωνίας, αυταρχισμό και συλλήψεις των επικριτικών φωνών, διαφθορά και κατάχρηση του δημοσίου χρήματος·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ) Μαχμούντ Αμπάς έχει δηλώσει την πρόθεσή του να θέσει ένα χρονοδιάγραμμα, μέσω των Ηνωμένων Εθνών, για τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής παλαιστινιακών εδαφών εντός τριών ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αραβικός Σύνδεσμος έχει υποστηρίξει αυτό το σχέδιο δράσης και έχει ζητήσει να διεξαχθεί διεθνής διάσκεψη για την αναζήτηση οριστικής διευθέτησης στη βάση της Αραβικής Ειρηνευτικής Πρωτοβουλίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταβάλλονται παράλληλες προσπάθειες, με αιχμή του δόρατος τη Γαλλία·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την υπογραφή της Διακήρυξης Αρχών του Όσλο το 1993, η κοινότητα των χορηγών έχει επενδύσει περισσότερα από 23 δισεκατομμύρια ευρώ σε ειρηνευτική και αναπτυξιακή βοήθεια στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την ίδια περίοδο, οι δείκτες ανισότητας, ανεργίας και φτώχειας μεταξύ των Παλαιστινίων αυξήθηκαν σταθερά·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση την αξιολόγηση της συνεργασίας της ΕΕ με τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και της βοήθειας προς τον παλαιστινιακό λαό, αξιολόγηση που διενεργήθη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάιο του 2014, συνάγεται ότι το ισχύον πρότυπο συνεργασίας έχει εξαντλήσει τα όριά του, δεδομένης της απουσίας οποιουδήποτε παράλληλου πολιτικού διαύλου που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η ΕΕ για να εξαλείψει τα εμπόδια που δημιουργούνται από την πολιτική κατοχής και εποικισμού του Ισραήλ και από την πολιτική διαίρεση Δυτικής Όχθης και Γάζας·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, κάθε τρίτος, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, υποχρεούται να μην αναγνωρίσει, βοηθήσει ή συνδράμει οικισμούς, καθώς και την υποχρέωση να αντιταχθεί αποτελεσματικά·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώην ΑΠ/ΥΕ δεσμεύτηκε να εκδώσει, από τον Ιούλιο του 2013, σε επίπεδο ΕΕ κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή σήμανση των εισαγόμενων προϊόντων που προέρχονται πέρα από τα προ του 1967 σύνορα του Ισραήλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Απρίλιο του 2015, μια σαφής πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ εξέφρασαν σε επιστολή τους την αγανάκτησή τους για την επανειλημμένη αναβολή των εν λόγω κατευθυντηρίων γραμμών που εκδίδονται από την ΑΠ/ΥΕ και ζήτησε από την τελευταία να αναλάβει δράση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τρία κράτη μέλη της ΕΕ – το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία και το Βέλγιο – έχουν εκδώσει τις δικές τους εθνικές κατευθυντήριες γραμμές·

1.      προτρέπει την ΕΕ να υπερβεί τις αυταπάτες του για την ουσιαστικά ακυρωμένη «Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή», η οποία έχει αποδειχθεί ότι είναι μια δαπανηρή αποτυχία στη σημερινή της μορφή· απευθύνει έκκληση για νέα προσέγγιση της ΕΕ που να υπηρετεί πραγματικά τα συμφέροντα της ειρήνης και της ασφάλειας τόσο του παλαιστινιακού όσο και του ισραηλινού λαού·

2.      καλεί την ΕΕ να σταματήσει να κρύβεται πίσω από την ηγεμονία των ΗΠΑ, η οποία έχει αποδείξει έλλειψη αποφασιστικότητας για την επίλυση του προβλήματος που να καθιστά δυνατή μια αξιόπιστη διαδικασία διαπραγματεύσεων με βάση την ισότητα των μερών και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου·

3.      καλεί την ΕΕ να αναλάβει τις ευθύνες της ως παράγων επιρροής και να πάρει το θάρρος να αναλάβει μια ολοκληρωμένη ειρηνευτική πρωτοβουλία για την περιοχή, στηριζόμενη κυρίως στην Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία· σημειώνει, εν προκειμένω, τα σχέδια για τη σύσταση μιας Διεθνούς Ομάδας Στήριξης, όπως ανακοινώθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις 20 Ιουλίου 2015· τονίζει ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα μπορούσε να στηρίξει πρέπει να βασίζεται στις παραμέτρους που διατυπώνονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουλίου 2014 και σε μια ξεκάθαρη δέσμευση των εμπλεκομένων μερών ότι θα σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και θα συμμετάσχουν χωρίς προϋποθέσεις και με καλή πίστη σε αυτές τις συνομιλίες·

4.      τονίζει και πάλι ότι τα μη βίαια μέσα είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων μέσω μιας τελικής συμφωνίας με διαπραγμάτευση που θα βάλει τέλος σε όλες τις αμοιβαίες απαιτήσεις· καταδικάζει όλες τις πράξεις βίας που διαπράττονται εναντίον πολιτών ή θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες σε αμφότερες τις πλευρές· επαναλαμβάνει τη σθεναρή δέσμευσή του στο ζήτημα της ασφάλειας του Ισραήλ· συνεχίζει να στηρίζει την πολιτική της μη βίαιης αντίστασης που έχει υιοθετήσει η παλαιστινιακή κοινωνία των πολιτών και ο παλαιστίνιο πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς·

5.      καταδικάζει ανεπιφύλακτα τη συνεχιζόμενη επέκταση των ισραηλινών οικισμών, πράγμα το οποίο αντιβαίνει το διεθνές δίκαιο, πυροδοτεί τη μνησικακία εκ μέρους των Παλαιστινίων και υπονομεύει τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές για μια λύση με δυο κράτη· καλεί τις ισραηλινές αρχές να σταματήσουν και να αναστρέψουν άμεσα την εποικιστική πολιτική τους·

6.      εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την εκμετάλλευση των παλαιστινιακών φυσικών πόρων από το Ισραήλ και την επικράτηση του αναγκαστικού εκτοπισμού, κυρίως στην περιοχή Γ, που συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου· εκφράζει τη λύπη του, συγκεκριμένα, για τις πρόσφατες ισραηλινές δικαστικές αποφάσεις που εγκρίνουν την κατεδάφιση και τον βίαιο εκτοπισμό των κοινοτήτων Βεδουίνων στη Δυτική Όχθη για την ανέγερση εβραϊκών οικισμών· καλεί τις ισραηλινές αρχές να σεβαστούν πλήρως τα δικαιώματα των Βεδουίνων και να ακυρώσουν αμέσως την κατεδάφιση και τις διαταγές έξωσης για τα χωριά στις κοινότητες Susya και Abu Nwar·

7.      εκφράζει την έντονη απογοήτευσή του για την αυξανόμενη τάση ανεξέλεγκτης βίας των εποίκων, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης δολοφονίας ενός 18μηνου παλαιστίνιου μωρού κατά τη διάρκεια εμπρηστικής επίθεσης στο παλαιστινιακό χωριό Δούμα στις 28 Ιουλίου 2015· χαιρετίζει την ευρεία καταδίκη αυτού του εγκλήματος από την ισραηλινή ηγεσία, παρόλο που σε μεγάλο βαθμό δεν παραδέχθηκε την ενδημική μορφή της βίας των εποίκων που διευκολύνεται από το από δεκαετίες κλίμα ατιμωρησίας και υποκίνησης·

8.      θεωρεί ότι η σύνθεση της ισραηλινής κυβέρνησης συνασπισμού, καθώς και η ατζέντα της, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του εποικισμού, το συνεχιζόμενο καθεστώς ατιμωρησίας για τις παραβιάσεις στα κατεχόμενα εδάφη και την βίαιη εκτόπιση των Παλαιστινίων, αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για τη λύση των δύο κρατών και υπογραμμίζει την ανάγκη η ΕΕ να λάβει επειγόντως μέτρα για την προστασία της βιωσιμότητας της λύσης αυτής· καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει την ανυπαρξία βούλησης και κινήτρων της σημερινής ισραηλινής κυβέρνησης να διαπραγματευτεί τον τερματισμό της σύγκρουσης·

9.      καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να επιβάλουν τη νομική απαίτησή τους για μη αναγνώριση και την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης πολιτικής διαφοροποίησης της ΕΕ μεταξύ του Ισραήλ και των οικισμών του, που θα εδράζεται στον αυστηρό σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των αρχών της ΕΕ·

10.    είναι πεπεισμένο ότι μια τέτοια πολιτική διαφοροποίησης είναι απαραίτητη προκειμένου να δημιουργηθεί θετική δυναμική προς την κατεύθυνση πραγματικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων· πιστεύει ότι μια τέτοια προσέγγιση θα συνέβαλε στην τροποποίηση της δομής των κινήτρων που στηρίζουν την εποικιστική πολιτική του Ισραήλ και θα αμφισβητούσε τους υπολογισμούς κόστους/ωφέλειας της ισραηλινής κοινής γνώμης και των πολιτικών ελίτ σε σχέση με την κατοχή·

11.    παροτρύνει την ΕΕ, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής διαφοροποίησης, να λάβει τα ακόλουθα μέτρα:

α.   να εντείνει τη δημόσια διπλωματία της σε απάντηση της εποικιστικής δραστηριότητας και να εκφράσει με σαφήνεια στο ισραηλινό κοινό ότι μια τέτοια πολιτική πηγάζει από την ένταση και το εύρος και το βάθος των σχέσεων ΕΕ-Ισραήλ και εδράζεται σε νομική επιταγή·

β.   να εξαιρέσει αυστηρά από την εφαρμογή των συμφωνιών ΕΕ-Ισραήλ τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη··

γ.   να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων που προέρχονται από τους οικισμούς, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού·

δ.   να καθιερώσει ισχυρότερο μηχανισμό παρακολούθησης και συμμόρφωσης της ΕΕ σε σχέση με το ελεύθερο εμπόριο, προκειμένου να αποφευχθεί η αποκόμιση οφέλους μέσω προτιμησιακών εμπορικών δασμών στο πλαίσιο της ΣΕΣ ΕΕ-Ισραήλ των ισραηλινών προϊόντων που περιέχουν μη επεξεργασμένα υλικά που προέρχονται από οικισμούς·

ε.   να αντλήσει από το παράδειγμα της ταχείας και αποτελεσματικής απαγόρευσης που επέβαλε η ΕΕ στα προϊόντα από την Κριμαία και να αποκλείσει από την εσωτερική αγορά της ΕΕ τα ισραηλινά προϊόντα που προέρχονται από οικισμούς·

στ. να πραγματοποιήσει χαρτογράφηση των ευρωπαϊκών εταιρειών με δραστηριότητες που συνδέονται με τους οικισμούς·

ζ.   να εκδώσει συμβουλές σε επίπεδο ΕΕ προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με τις οποίες θα τους αποθαρρύνει από οποιαδήποτε οικονομική εμπλοκή με τις εταιρείες των οποίων οι δραστηριότητες συνδράμουν ή συμβάλλουν στη διατήρηση των παράνομων οικισμών και άλλων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, και να ενθαρρύνει τον τερματισμό των υφιστάμενων επιχειρηματικών σχέσεων με το πνεύμα των κατευθυντηρίων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

η.   να λάβει συγκεκριμένα μέτρα έναντι των εποίκων, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης μιας πολιτικής που θα απαγορεύει τις επαφές και θα προβλέπει την απαγόρευση χορήγησης θεώρησης διαβατηρίου για όσους εμπλέκονται σε πράξεις βίας·

θ.   να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για την οικονομική συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών και ισραηλινών φορέων, που θα διασφαλίζουν ότι τα επενδυτικά κεφάλαια ή οι τράπεζες της ΕΕ δεν υποστηρίζουν επιχειρήσεις ή κεφάλαια που έχουν δραστηριότητα στους οικισμούς·

ι.    να αρνηθεί το παραδεκτό των νομικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί σε ισραηλινούς οικισμούς, όπως τίτλοι ιδιοκτησίας ή τίτλοι σπουδών·

ια.  να αναθέσει στην Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να προβούν σε συστηματική αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης της ΕΕ και των κρατών μελών της με το Ισραήλ και να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή της πολιτικής της διαφοροποίησης·

ιβ.  να προχωρήσει σε επανεξέταση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ υπό το πρίσμα του άρθρου 2 της συμφωνίας σύνδεσης·

12.    καλεί επειγόντως όλα τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν άνευ όρων το Παλαιστινιακό Κράτος σύμφωνα με τα σύνορα του 1967· πιστεύει ακράδαντα ότι η πανευρωπαϊκή αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης θα προωθήσει τις προοπτικές για ειρήνη και θα ενθαρρύνει τις προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένων και των προσπαθειών της ισραηλινής κοινωνίας των πολιτών, για να εξασφαλιστεί η λύση των δύο κρατών·

13.    εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση των κρουσμάτων καταστροφής, κατάσχεσης και δήμευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας και του εξοπλισμού στην περιοχή Γ και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις προσπάθειές της να ζητήσει αποζημίωση και εγγυήσεις για τη μη επανάληψη των φαινομένων αυτών εκ μέρους των ισραηλινών αρχών, να συνεχίσει τις επενδύσεις στην περιοχή Γ και την παροχή ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας από την ΕΕ· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, την πρωτοβουλία της ΕΕ για έναρξη διαρθρωμένου διαλόγου με το Ισραήλ σχετικά με την κατάσταση στη Δυτική Όχθη, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στην ατζέντα δεν περιλαμβάνεται το ζήτημα του εποικισμού· επαναλαμβάνει ότι οι αιτήσεις αποζημίωσης για την καταστροφή των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ υποδομών είναι νόμιμες και δεν θα πρέπει να εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα του διαρθρωμένου διαλόγου·

14.    ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιοποιήσει τον κατάλογο των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων που καταστράφηκαν από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις στη Γάζα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης του 2014, και ζητεί από την ΕΥΕΔ να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα διαβήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα προς τις ισραηλινές αρχές για χρηματική αποζημίωση· ζητεί, ιδιαίτερα, λεπτομέρειες σχετικά με το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων στη Βόρεια Γάζα που συγχρηματοδοτήθηκε από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τη Γαλλία, το Βέλγιο και τη Σουηδία, και το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων·

15.    καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει δραστικά το πρότυπο ενίσχυσης για τους Παλαιστίνιους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η βοήθεια της ΕΕ ενσωματώνει πλήρως την πολιτική διάσταση της κατοχής και υποστηρίζει αποτελεσματικά την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση, σε αντίθεση με την στήριξη της ισραηλινής κατοχής και την αύξηση της παλαιστινιακής εξάρτησης από τους δωρητές· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την κρίσιμη σημασία της υποστήριξης του δικαιώματος των Παλαιστινίων να έχουν πρόσβαση στους φυσικούς τους πόρους, ιδίως το νερό· ενθαρρύνει την ΕΕ να εντείνει τη στήριξή της στην παλαιστινιακή κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της λογοδοσίας της κυβέρνησης και της καταπολέμησης της διαφθοράς·

16.    καλεί όλα τα μέρη να εφαρμόσουν πραγματικά τους όρους που συμφωνήθηκαν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Αυγούστου 2014· συγκεκριμένα, καλεί τις ισραηλινές αρχές να άρουν αμέσως, άνευ όρων και πλήρως, τον παράνομο αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας· καλεί την ΕΕ να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να πιέσει το Ισραήλ να τερματίσει τον αποκλεισμό, κυρίως με τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος· αποδοκιμάζει τους συνεχιζόμενους περιορισμούς που έχει επιβάλει το Ισραήλ στην είσοδο οικοδομικών υλικών στη Γάζα· καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει την αυθαίρετη και αδιαφανή διαδικασία καταχώρισης υλικών ως «διπλής χρήσης» και να καταρτίσει κατάλογο υλικών διπλής χρήσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ιδίως αφαιρώντας από τον κατάλογο αυτό το ξύλου, τα αδρανή υλικά, τις βέργες οπλισμού χάλυβα και το τσιμέντο·

17.    καταδικάζει την πρόσφατη εκτόξευση ρουκετών από ένοπλες ομάδες από τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς μια τέτοια ενέργεια αυξάνει τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης της βίας· ασκεί πίεση σε όλα τα μέρη να δεσμευτούν για τη μη χρήση βίας·

18.    χαιρετίζει την ομόφωνη υπερψήφιση από τα κράτη μέλη της ΕΕ του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ της 3ης Ιουλίου με θέμα «Η διασφάλιση της λογοδοσίας και της δικαιοσύνης για όλες τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ», και καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων που περιέχονται στην έκθεση της Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων για ενεργό στήριξη του έργου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε σχέση με τα ΚΠΕ·

19.    χαιρετίζει, ακόμη μια φορά, την επικύρωση από την Παλαιστίνη του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου· αποδοκιμάζει την άρνηση της ΑΠ/ΥΕ να αναγνωρίσει ακόμη και αυτό το σημαντικό βήμα προς τη λογοδοσία για τις μελλοντικές παραβιάσεις που θα διαπραχθούν από όλες τις πλευρές· θεωρεί ότι μια τέτοια συμπεριφορά υπονομεύει κατάφωρα την αξιοπιστία της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ και τις δηλώσεις της σχετικά με τη λογοδοσία και τη διεθνή δικαιοσύνη·

20.    εκφράζει την ανησυχία του για τις πληροφορίες περί επιδείνωσης του κλίματος για τις ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ισραήλ και στις αυξανόμενες προσπάθειες της σημερινής κυβέρνησης να καταπνίξει τη διαφωνία και την ανεξάρτητη τέχνη, μεταξύ άλλων, μέσω της έγκρισης νομοσχεδίων με στόχο να περιοριστεί σημαντικά το έργο των ΜΚΟ· καλεί τις διπλωματικές αποστολές της ΕΕ να συνεργαστούν με τις ισραηλινές αρχές σχετικά με αυτό το πιεστικό θέμα και να συνεχίσουν να στηρίζουν τους φορείς που δραστηριοποιούνται στη χώρα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

21.    σημειώνει τις προσπάθειες των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών να συνεργαστούν στο πλαίσιο κοινού εκλογικού ψηφοδελτίου και να εξασφαλίσουν ισχυρό αποτέλεσμα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές· καλεί την ΕΥΕΔ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσουν σημαντικά τη στήριξη τους και την εμπλοκή τους με τις μειονότητες στο Ισραήλ και να στηρίξουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη καλύτερης πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής συμμετοχής·

22.    εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη παλαιστινιακή διχόνοια και καλεί όλες τις παλαιστινιακές δυνάμεις να επαναλάβουν τις προσπάθειες για συμφιλίωση, ιδίως με τη διεξαγωγή των από καιρό αναμενόμενων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών· καταγγέλλει τις απόπειρες υπονόμευσης αυτής της δυνητικά ιστορικής διαδικασίας και καλεί τις ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν και τα 12 μέλη του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου, που επί του παρόντος τελούν υπό κράτηση, καθώς και όλους τους άλλους παλαιστίνιους πολιτικούς κρατούμενους και όσους τελούν υπό διοικητική κράτηση χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες· καλεί την ΕΕ να αναλάβει συγκεκριμένη δράση για την προώθηση της συμφιλίωσης και να στηρίξει την παλαιστινιακή κυβέρνηση εθνικής ενότητας·

23.    αποφασίζει να συντάξει έκθεση σχετικά με το εμπόριο όπλων και άλλου εξοπλισμού ασφάλειας μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και Ισραήλ / Παλαιστίνης, και τη συμβατότητα των εν λόγω συναλλαγών με την κοινή θέση της ΕΕ· ζητεί να επιβληθεί ολοκληρωτικό εμπάργκο όπλων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της περιοχής προκειμένου να αποτραπούν οποιεσδήποτε περαιτέρω παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· επιμένει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα, δεν πρέπει να υπάρχουν κονδύλια που να στηρίζουν τις ισραηλινές εταιρείες που αποσκοπούν στην παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών·

24.    θεωρεί ότι ο ορισμός του Τόνι Μπλερ ως ειδικού απεσταλμένου της Τετραμερούς για τη Μέση Ανατολή ήταν μια ατυχής απόφαση και εκφράζει την ανακούφισή του για τη λήξη της θητείας του· πιστεύει ότι, σε γενικές γραμμές, η ΕΕ θα αποκομίσει οφέλη από τον ορισμό απεσταλμένων με αποδεδειγμένη γνώση της περιοχής, πολιτική επιρροή και άψογη διαπιστευτήρια δεοντολογίας·

25.    εκφράζει την αποφασιστικότητά του να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία «Βουλευτών για την Ειρήνη» με σκοπό ευρωπαίοι, ισραηλινοί και παλαιστίνιοι βουλευτές να συνεργασθούν για να καταρτιστεί μια ειρηνευτική ατζέντα και να συνδράμουν τις διπλωματικές προσπάθειες της ΕΕ·

26.    εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη παρεμπόδιση από τις ισραηλινές αρχές κάθε επίσκεψης των επισήμων φορέων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Γάζα· προειδοποιεί ότι, σε περίπτωση που δεν σημειωθεί βελτίωση μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2015, θα ληφθούν μέτρα·

27.    αποφασίζει να αποστείλει ad hoc αντιπροσωπεία στη Γάζα/Παλαιστίνη και το Ισραήλ για να αξιολογήσει επί τόπου την κατάσταση σε σχέση με την καταστροφή των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στην περιοχή Γ και στη Γάζα, και τις προοπτικές για μια βιώσιμη λύση στη σύγκρουση·

28.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στην Αποστολή των Τεσσάρων στη Μέση Ανατολή, την Ισραηλινή Κυβέρνηση, την Κνεσέτ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο και στην Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση.