Menettely : 2015/2685(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0839/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0839/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0318

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 158kWORD 83k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.807v01-00
 
B8-0839/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


EU:n roolista Lähi-idän rauhanprosessissa (2015/2685(RSP))


Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Igor Šoltes, Bart Staes, Pascal Durand, Karima Delli, Klaus Buchner, Judith Sargentini, Ernest Maragall, Jordi Sebastià Verts/ALE-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Laura Agea, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato omissa nimissään

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n roolista Lähi-idän rauhanprosessissa (2015/2685(RSP))  
B8‑0839/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Israelin ja Palestiinan konfliktista,

–  ottaa huomioon 20. heinäkuuta 2015 annetut EU:n ulkoasiainneuvoston päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista,

–  ottaa huomioon kansainvälistä humanitaarista oikeutta koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin julkilausumat Israelin ja Palestiinan tilanteesta,

–  ottaa huomion Ruotsin hallituksen 30. lokakuuta 2014 tekemän päätöksen tunnustaa Palestiinan valtio,

–  ottaa huomioon Vatikaanin tunnustaneen Palestiinan valtion kesäkuussa 2015,

–  ottaa huomioon kirjeen, jonka 16 EU-maan ulkoasiainministerit osoittivat komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle 13. huhtikuuta 2015 ja jossa vaadittiin EU:n laajuisia suuntaviivoja siirtokunnista peräisin olevien tuotteiden asianmukaisesta merkitsemisestä,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Israelin ja Palestiinan konfliktista,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeussopimukset, joiden sopimuspuolia Israel ja Palestiina ovat,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksessa 29. marraskuuta 2012 toimitetun äänestyksen, jossa palestiinalaishallinnolle myönnettiin tarkkailijavaltion asema,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman tavoista varmistaa oikeuden toteutuminen ja vastuuseen saattaminen kansainvälisen oikeuden loukkauksista miehitetyillä palestiinalaisalueilla, Itä-Jerusalem mukaan lukien, joka hyväksyttiin 3. heinäkuuta 2015 EU:n yksimielisellä tuella,

–  ottaa huomioon arabien rauhanaloitteen, jonka Arabiliiton neuvosto hyväksyi maaliskuussa 2002,

–  ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2015 päivätyn Euroopan parlamentin tutkimuksen aiheesta ”Occupation/Annexation of a Territory: Respect for International Humanitarian Law and Human Rights and Consistent EU Policy”,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen johdolla käydyt neuvottelut Israelin ja Palestiinan konfliktin kokonaisvaltaisesta ratkaisemisesta keskeytettiin huhtikuussa 2014 ja eikä niiden mielekkääseen jatkamiseen lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä ole edellytyksiä niin kutsutun Lähi-idän rauhanprosessin nykyisissä puitteissa;

B.  panee merkille, että toukokuussa 2015 muodostetun Israelin koalitiohallituksen ensimmäiset lainsäädäntötoimet ovat vahvistaneet käsityksiä sen kansallismielisistä, siirtokuntamyönteisistä ja äärioikeistolaisista näkemyksistä, sillä se hyväksyi lain pakkoruokinnasta, kiristi kivien heittämisestä langetettavia rangaistuksia ja antoi ehdotuksen kuolemanrangaistuksen käytön laajentamista; toteaa, että valmisteilla on lakiehdotuksia, joilla pyritään rajoittamaan korkeimman oikeuden tuomiovaltaa sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden mahdollisuuksia julkiseen toimintaan; panee merkille, että Israelin hallitus on ilmoittanut satojen uusien siirtokuntien perustamisesta Itä-Jerusalemiin ja Länsirannalle ja että se jatkaa palestiinalaisalueet Israelista erottavan muurin rakentamista, vaikka Kansainvälinen tuomioistuin totesi sen laittomaksi vuonna 2004;

C.  toteaa, että Länsirannalla ja eritoten C-alueella ja Itä-Jerusalemissa asuvan palestiinalaisväestön oikeuksia poljetaan räikeästi, sillä he joutuvat siirtokuntalaisten väkivallan kohteeksi, heidän vesivaransa ohjataan muualle, heidän vapaata liikkumistaan rajoitetaan ankarasti, heidän talojaan puretaan ja heitä häädetään kodeistaan väkipakolla; panee merkille, että Israelin vankiloissa on 5 700 palestiinalaisvankia, muun muassa 160 lasta, 26 naista ja 400 hallinnollisin perustein pidätettyä; huomauttaa, että miehitetyn alueen asukkaiden pakkosiirto on vakava kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaus; toteaa, että kaavoituspolitiikkaa käytetään keinona häätää palestiinalaisia ja laajentaa laittomia siirtokuntia; toteaa, että myös armeijan harjoituksia käytetään verukkeena pakkosiirtää satoja palestiinalaisia, etenkin Jordan-joen laaksossa; ottaa huomioon, että YK:n mukaan siirtokuntalaiset ovat vuoden 2015 alusta toteuttaneet ainakin 120 hyökkäystä Itä-Jerusalemin ja Länsirannan palestiinalaisia vastaan; ottaa huomioon, että israelilaisen kansalaisjärjestön B'Tselemin mukaan Israelin turvallisuusjoukot ovat vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla surmanneet ainakin 13 palestiinalaista ja palestiinalaiset ainakin 3 israelilaista siviiliä miehitetyillä palestiinalaisalueilla;

D.  ottaa huomioon, että YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimiston (OCHA) mukaan elokuussa 2015 C-alueella ja Itä-Jerusalemissa tuhottiin 142 palestiinalaisten omistamaa rakennusta, joista 16 oli avunantajien rahoittamia; toteaa, että rakennusten purkamisen vuoksi jäi asunnottomaksi 201 ihmistä, joiden joukossa 121 lasta, ja purkamisesta oli muuta haittaa 426 ihmiselle, muun muassa 233 lapselle; toteaa, että tämä oli laajin näillä alueilla toteutettu purkukampanja sitten tammikuun 2013;

E.  toteaa, että Israelin Gazassa toteuttamasta sotilasoperaatiosta ”Suojaava terä”, jossa kuoli yli 2 100 palestiinalaista ja 66 israelilaista (muun muassa 1 462 palestiinalaista siviiliä ja 5 israelilaista siviiliä), on kulunut vuosi eivätkä osapuolet ole noudattaneet velvollisuuttaan tutkia tarkoin väitetyt loukkaukset ja asettaa niihin syyllistyneet syytteeseen; ottaa huomioon, että operaatioita käsittelevä YK:n tutkintakomissio totesi kesäkuussa 2015, että sekä Israel että Hamas syyllistyivät sotarikoksiin ja että tuhot alueella olivat ennennäkemättömiä; panee merkille, että Israel kieltäytyi yhteistyöstä tutkintakomission kanssa ja epäsi siltä pääsyn Gazaan;

F.  panee merkille, ettei 26. elokuuta 2014 aikaansaatua tulitaukoa eikä eteenkään saarron lopettamista ole pantu täytäntöön; toteaa, että yhtään 19 000:sta täysin tuhoutuneesta kodista ei ole tähän mennessä rakennettu uudelleen, koska rakennusmateriaalien tuontia alueelle rajoitetaan ankarasti; toteaa, että 100 000 ihmistä on joutunut siirtymään asuinalueiltaan; toteaa, että 95 prosenttia vedestä on juomakelvotonta; toteaa, että Gazan jatkuvalla saarrolla on tuhoisa vaikutus 1,8 miljoonaan Gazassa asuvaan ihmiseen; toteaa, että Punaisen Ristin kansainvälisen komitean mukaan Gazan saarto on kollektiivinen rangaistus, joka rikkoo selvästi kansainvälisestä humanitaarisesta oikeudesta johtuvia Israelin velvoitteita; panee merkille, että 1. syyskuuta 2015 antamassaan raportissa YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi (UNCTAD) totesi, että saarto on johtanut Gazan kehityksen jyrkkään taantumiseen ja että Gazasta saattaa tulla asuinkelvoton vuoteen 2020 mennessä;

G.  panee merkille, että Gazasta on laukaistu raketteja useaan otteeseen elokuun 2015 tulitauon jälkeen; panee merkille, että iskujen tekijäksi on ilmoittautunut salafistijärjestöjä tai muita vallassa olevan Hamasin kanssa kilpailevia liikkeitä; panee merkille, että näissä iskuissa ei ole ilmoitettu kuolleen israelilaisia;

H.  ottaa huomioon, että Hamasin ja Fatahin sekä Yhdysvaltojen ja EU:n kannattama Palestiinan kansallisen yhtenäisyyden hallitus muodostettiin huhtikuussa 2014 ja se hyväksyi kvartetin periaatteet eli väkivallattomuuden, aiemmista sopimuksista kiinnipitämisen ja Israelin tunnustamisen; toteaa, että pyrkimyksissä palestiinalaisten sovinnontekoon ei ole kuitenkaan edistytty merkittävästi; toteaa, että hallitus ei ole onnistunut saamaan Gazan aluetta hallintaansa; ottaa huomioon, että palestiinalaisjohto on yhä jumiutunut sisäiseen valtakamppailuun, josta tuorein osoitus on palestiinalaishallinnon presidentin Mahmud Abbasin ero PLO:n toimeenpanevan komitean johdosta ja palestiinalaisneuvoston hätäkokouksen koolle kutsuminen; toteaa, että palestiinalaishallintoa syytetään yhä enenevässä määrin ylimielisyydestä, autoritaarisuudesta ja hallinnon arvostelijoiden pidätyksistä, korruptiosta ja julkisten varojen väärinkäytöstä;

I.  toteaa, että presidentti Mahmud Abbas on ilmoittanut aikeestaan laatia YK:n välityksellä aikataulu Israelin miehityksen lopettamiseksi palestiinalaisalueilla kolmen vuoden kuluessa; ottaa huomioon, että Arabiliitto on tukenut tätä toimintasuunnitelmaa ja vaatinut kansainvälistä konferenssia, jossa pyrittäisiin löytämään lopullinen ratkaisu arabien rauhanaloitteen pohjalta; ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvosto on esittänyt samanlaisia toimia Ranskan johdolla;

J.  ottaa huomioon, että Oslossa vuonna 1993 allekirjoitetun periaatejulistuksen jälkeen avunantajayhteisö on investoinut yli 23 miljardia euroa rauhaan ja kehitysapuun miehitetyillä palestiinalaisalueilla; toteaa, että palestiinalaisten eriarvoisuus sekä työttömyys- ja köyhyysaste ovat nousseet tasaisesti saman ajanjakson kuluessa;

K.  ottaa huomioon, että komission toimeksiannosta toukokuussa 2014 tehdyssä arviossa EU:n yhteistyöstä miehitettyjen palestiinalaisalueiden kanssa ja tuesta Palestiinan kansalle todettiin, että nykyisen yhteistyömallin rajat ovat tulleet vastaan, koska EU:lla ei ole sen rinnalle poliittista linjaa, jolla puuttua Israelin miehitys- ja asutustoimista sekä Länsirannan ja Gazan alueen poliittisesta jakautumisesta johtuviin esteisiin;

L.  ottaa huomioon, että kansainvälisen oikeuden nojalla jokaisella kolmannella osapuolella, EU:n jäsenvaltiot mukaan lukien, on velvollisuus olla tunnustamatta, avustamatta tai tukematta siirtokuntia sekä velvollisuus konkreettisesti vastustaa niitä;

M.  ottaa huomioon, että nykyisen komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan edeltäjä sitoutui antamaan heinäkuuhun 2013 mennessä EU:n laajuiset suuntaviivat sellaisten israelilaisten tuontituotteiden merkitsemisestä, jotka on tuotettu Israelin ennen vuotta 1967 voimassa olleiden rajojen ulkopuolella; panee merkille, että huhtikuussa 2015 päivätyssä kirjeessä selvä enemmistö EU:n jäsenvaltioista ilmaisi turhautumisensa siihen, että komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja on toistuvasti lykännyt näiden suuntaviivojen antamista, ja kehotti tätä ryhtymään toimiin; panee merkille, että kolme EU:n jäsenvaltiota – Yhdistynyt kuningaskunta, Tanska ja Belgia – on antanut omat vapaaehtoiset kansalliset suuntaviivansa;

1.  kehottaa EU:ta luopumaan illuusioistaan tosiasiassa kuopatun ”Lähi-idän rauhanprosessin” suhteen, joka on nykymuodossaan osoittautunut kalliiksi ja epäonnistuneeksi; kehottaa laatimaan aivan uudenlaisen EU:n lähestymistavan, joka todella edistäisi rauhaa ja Palestiinan ja Israelin kansojen turvallisuutta;

2.  vaatii EU:ta lopettamaan Yhdysvaltojen vetovastuun käyttämisen verukkeena, sillä Yhdysvallat ei ole riittävän päättäväisesti pyrkinyt käynnistämään uskottavaa neuvotteluprosessia, joka perustuisi osapuolten tasaveroisuuteen ja kansainvälisen oikeuden noudattamiseen;

3.  vaatii, että EU vaikutusvaltaisena toimijana täyttää velvollisuutensa ja tekee rohkean ja kattavan aluetta koskevan rauhanaloitteen, joka perustuu erityisesti arabien rauhanaloitteeseen; panee merkille EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa 20. heinäkuuta 2015 mainitun mahdollisuuden perustaa kansainvälinen tukiryhmä; painottaa, että minkä tahansa EU:n tukeman aloitteen on perustuttava heinäkuussa 2014 annetuissa neuvoston päätelmissä esitettyihin tekijöihin ja siihen, että osapuolet sitoutuvat selkeästi noudattamaan kansainvälistä oikeutta ja saapuvat neuvottelupöytään ilman ennakkoehtoja ja hyvässä uskossa;

4.  korostaa jälleen, että väkivallattomat keinot ovat ainoa tapa saavuttaa Israelin ja Palestiinan välinen rauha sellaisten lopullista asemaa koskevasta sopimuksesta käytävien neuvottelujen avulla, joilla ratkaistaan kaikki kummankin osapuolen esittämät vaatimukset; tuomitsee kaiken väkivallan, joka kohdistuu kumman tahansa osapuolen siviiliväestöön tai saattaa siviilejä vaaraan; muistuttaa jälleen voimakkaasta sitoutumisestaan Israelin turvallisuuteen; tukee edelleen Palestiinan kansalaisyhteiskunnan ja presidentti Mahmud Abbasin harjoittamaa väkivallatonta vastarintaa;

5.  tuomitsee voimakkaasti Israelin siirtokuntien jatkuvan laajentamisen, joka on vastoin kansainvälistä humanitaarista oikeutta, lietsoo palestiinalaisten kaunaa ja heikentää mahdollisuuksia toteuttaa kestävä kahden valtion ratkaisu; kehottaa Israelin viranomaisia lopettamaan välittömästi siirtokuntien laajentamisen ja aloittamaan niiden purkamisen;

6.  on vakavasti huolissaan siitä, että Israel hyödyntää Palestiinan luonnonvaroja ja että väestön pakkosiirrot yleistyvät etenkin C-alueella täysin kansainvälisen oikeuden vastaisesti; pitää erityisesti valitettavina israelilaisten tuomioistuinten viimeaikaisia päätöksiä, joissa hyväksytään beduiiniyhteisöjen tuhoaminen ja pakkosiirrot Länsirannalla juutalaisten siirtokuntien rakentamista varten; kehottaa Israelin viranomaisia kunnioittamaan täysin beduiinien oikeuksia ja kumoamaan välittömästi purku- ja häätömääräykset Susyan ja Abu Nwarin yhteisöjen kylissä;

7.  on seurannut tyrmistyneenä siirtokuntalaisten pidäkkeettömän väkivallan kiihtymistä, josta on tuoreena esimerkkinä 18 kuukauden ikäisen palestiinalaisvauvan murha palestiinalaisen Douman kylän tuhopoltossa 28. heinäkuuta 2015; pitää myönteisenä, että Israelin johto on tuominnut laajasti tämän rikoksen, vaikka se on haluton tunnustamaan siirtokuntalaisten harjoittaman väkivallan laajuutta, jota edistää vuosikymmeniä jatkunut rankaisemattomuuden ja vihan lietsonnan ilmapiiri;

8.  katsoo, että Israelin koalitiohallituksen kokoonpano ja hallitusohjelma, muun muassa siirtokuntien laajentamisen vauhdittaminen, rankaisemattomuuden jatkaminen miehitetyillä alueilla tehdyistä rikkomuksista ja palestiinalaisten pakkosiirrot, ovat merkittävä este kahden valtion ratkaisun toteuttamiselle ja tekevät yhä ilmeisemmäksi, että EU:n on kiireesti ryhdyttävä toimiin ratkaisun toteutuskelpoisuuden turvaamiseksi; kehottaa EU:ta tuomitsemaan Israelin nykyisen hallituksen aloitteettomuuden ja haluttomuuden neuvotella konfliktille ratkaisu;

9.  vaatii EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita panemaan täytäntöön oikeudellisen velvollisuutensa olla tunnustamatta laittomia toimia sekä harjoittamaan tehokasta ja kattavaa EU:n politiikkaa, jossa tehdään ero Israelin ja sen siirtokuntien välillä ja joka perustuu kansainvälisen oikeuden ja EU:n periaatteiden ehdottomaan kunnioittamiseen;

10.  on vakuuttunut tällaisen eriyttämispolitiikan välttämättömyydestä, jotta saadaan luotua myönteinen tahtotila vilpittömiin rauhanneuvotteluihin; uskoo, että tällaisella toimintamallilla voitaisiin osaltaan muuttaa Israelin siirtokuntapolitiikan taustalla olevien yllykkeiden rakennetta ja kyseenalaistaa Israelin yhteiskunnallisen ja poliittisen eliitin laskelmat miehityksen kustannuksista ja hyödyistä;

11.  katsoo, että EU:n olisi osana eriyttämispolitiikkaansa

a.  tehostettava julkista diplomatiaansa siirtokuntatoiminnan johdosta ja varmistettava Israelin väestön ymmärtävän, että EU:n toiminnan vaikuttimena on unionin ja Israelin siteiden tiiviys, laajuus ja syvyys sekä oikeudellinen välttämättömyys;

b.  tehtävä selväksi, ettei EU:n ja Israelin välisiä sopimuksia sovelleta miehitettyihin palestiinalaisalueisiin;

c.  annettava EU:n suuntaviivat siirtokuntien tuotteiden asianmukaisesta merkitsemisestä tuotantoketjun alusta loppuun;

d.  perustettava vapaakauppaa varten toimivampi EU:n sääntöjen noudattamisen valvontamekanismi, jotta israelilaisiin tuotteisiin, joihin sisältyy siirtokunnista peräisin olevia jalostamattomia ainesosia, ei sovellettaisi EU:n ja Israelin vapaakauppasopimukseen perustuvia etuuskohtelukaupan tulleja;

e.  sovellettava tässä tapauksessa yhtä nopeaa ja tehokasta EU:n tuontikieltoa kuin Krimin niemimaalta peräisin oleviin tuotteisiin ja suljettava Israelin siirtokuntien tuotteet pois EU:n sisämarkkinoilta;

f.  kartoitettava eurooppalaiset yritykset, joilla on siirtokuntiin liittyvää toimintaa;

g.  kehotettava unionin kansalaisia ja yrityksiä EU:n laajuisesti pidättäytymään taloussuhteista yrityksiin, joiden toiminta edesauttaa laittomien siirtokuntien ylläpitämistä ja muita kansainvälisen oikeuden loukkauksia miehitetyillä palestiinalaisalueilla, sekä kannustettava katkaisemaan liikesuhteet tällaisiin yrityksiin YK:n antamien liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien suuntaviivojen mukaisesti;

h.  ryhdyttävä siirtokuntalaisia koskeviin konkreettisiin toimiin, kuten päätettävä yhteydenpidon katkaisemisesta ja väkivaltaisuuksiin osallistuneiden henkilöiden viisumikiellosta;

i.  laadittava suuntaviivat eurooppalaisten ja israelilaisten yhteisöjen rahoitusyhteistyöstä, joilla varmistetaan, että EU:n investointirahastot tai pankit eivät tue siirtokunnissa toimivia yrityksiä tai rahastoja;

j.  oltava hyväksymättä Israelin siirtokunnissa annettuja oikeudellisia asiakirjoja, kuten kauppakirjoja tai tutkintotodistuksia;

k.  annettava komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon tehtäväksi suorittaa järjestelmällinen arviointi EU:n ja jäsenvaltioiden vuorovaikutuksesta Israelin kanssa sekä varmistettava, että eriyttämispolitiikkaa sovelletaan johdonmukaisesti;

l.  tarkasteltava uudelleen EU:n ja Israelin suhteita assosiaatiosopimuksen 2 artiklan näkökulmasta;

12.  kehottaa kaikkia jäsenvaltioita tunnustamaan ehdoitta Palestiinan valtion vuoden 1967 rajoihin perustuvan suunnitelman mukaisesti; on vakuuttunut, että jos kaikki Euroopan maat tunnustavat Palestiinan valtion, rauhannäkymät paranevat, ja kannustaa ponnisteluja, myös Israelin kansalaisyhteiskunnan ponnisteluja, kahden valtion ratkaisun turvaamiseksi;

13.  on huolestunut tuhoamisen, haltuunottojen ja humanitaarisen avun ja tarvikkeiden takavarikoinnin lisääntymisestä C-alueella ja pyytää komissiota raportoimaan Euroopan parlamentille pyrkimyksistään vaatia Israelin viranomaisilta korvauksia ja takeita siitä, ettei tällainen toistu, sekä jatkamaan investointeja C-alueelle ja toimittamaan sinne EU:n humanitaarista ja kehitysapua; panee merkille EU:n aloitteen jäsennetyn vuoropuhelun aloittamiseksi Israelin kanssa Länsirannan tilanteesta, mutta pitää valitettavana, ettei siinä käsitellä siirtokuntia; toistaa näkemyksensä, että korvausten vaatiminen EU:n rahoittaman infrastruktuurin tuhoamisesta on perusteltua eikä niiden saamisen tulisi riippua jäsennetyn vuoropuhelun tuloksesta;

14.  pyytää komissiota julkistamaan luettelon EU:n rahoittamista hankkeista, joita Israelin sotavoimat vaurioittivat Gazan operaatiossa vuonna 2014, ja pyytää Euroopan ulkosuhdehallintoa tiedottamaan Euroopan parlamentille, millä tavoin Israelin viranomaisilta on tähän mennessä pyritty saamaan rahallisia korvauksia; pyytää erityisesti yksityiskohtaisia tietoja Pohjois-Gazan jätevedenpuhdistamosta, jonka rahoitukseen EU:n talousarvio, Ranska, Belgia ja Ruotsi osallistuivat ja joka vaurioitui taisteluissa pahasti;

15.  kehottaa komissiota muuttamaan radikaalisti palestiinalaisten avustamistapaa, jotta EU:n antamassa avussa otettaisiin täysin huomioon miehityksen poliittinen ulottuvuus ja lujitettaisiin tehokkaasti palestiinalaisten itsemääräämisoikeutta sen sijaan, että tuetaan Israelin miehitystoimia ja lisätään palestiinalaisten riippuvuutta avunantajista; painottaa, että on erittäin tärkeää tukea palestiinalaisten oikeutta käyttää alueensa luonnonvaroja ja eritoten vesivaroja; rohkaisee EU:ta tehostamaan tukeaan Palestiinan kansalaisyhteiskunnalle, myös hallituksen vastuullisuuden ja korruption torjunnan aloilla;

16.  kehottaa kaikkia osapuolia panemaan täytäntöön elokuun 2014 tulitaukosopimuksen ehdot; kehottaa Israelin viranomaisia erityisesti lopettamaan Gazan alueen laittoman saarron välittömästi, ehdoitta ja kaikilta osin; kehottaa EU:ta toteuttamaan konkreettisia toimia painostaakseen Israelia lopettamaan saarron, erityisesti asettamalla aikataulun; pitää valitettavana, että Israel rajoittaa jatkuvasti rakennusmateriaalien tuontia Gazaan; kehottaa Israelin hallitusta lopettamaan mielivaltaisen ja avoimuuden puutteen leimaaman prosessin, jossa se luetteloi materiaaleja ”kaksikäyttöisiksi”, ja saattamaan kaksikäyttötuotteiden luettelonsa kansainvälisten normien mukaiseksi, erityisesti poistamalla siitä puutavaran, aggregaatit, teräspalkit ja sementin;

17.  tuomitsee taistelijaryhmien viimeaikaiset raketti-iskut Gazan alueelta, koska tällaiset toimet lisäävät uuden väkivallan kierteen uhkaa; vaatii kaikkia osapuolia sitoutumaan väkivallattomuuteen;

18.  pitää myönteisenä, että EU:n jäsenvaltiot äänestivät yksimielisesti 3. heinäkuuta 2015 YK:n ihmisoikeusneuvoston aiheesta ”Ensuring accountability and justice for all violations of international law in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem” (oikeuden toteutumisen ja vastuuseen saattamisen varmistaminen kansainvälisen oikeuden loukkauksista miehitetyillä palestiinalaisalueilla, Itä-Jerusalem mukaan lukien) antaman päätöslauselman puolesta, ja kehottaa EU:ta varmistamaan, että YK:n riippumattoman tutkintakomission raporttiin sisältyvät suositukset pannaan täytäntöön täysimääräisesti, mukaan lukien suositukset Kansainvälisen rikostuomioistuimen työn tukemisesta miehitettyjä palestiinalaisalueita koskevissa asioissa;

19.  pitää jälleen kerran myönteisenä, että Palestiina on ratifioinut Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön; pitää valitettavana, että komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja on kieltäytynyt tunnustamasta tätä merkittävää askelta, jolla edistetään kaikkien osapuolten saattamista vastuuseen tulevista rikkomuksista; katsoo, että tällainen suhtautuminen kyseenalaistaa täysin EU:n ihmisoikeuspolitiikan uskottavuuden ja sen viralliset lausunnot vastuullisuudesta ja kansainvälisestä oikeudesta;

20.  ilmaisee huolensa tiedoista, joiden mukaan israelilaisten ihmisoikeusjärjestöjen toimintaedellytykset ovat heikentyneet, ja nykyisen hallituksen kasvavista pyrkimyksistä tukahduttaa toisinajattelu ja riippumaton taide muun muassa hyväksymällä lakiehdotuksia, joilla pyritään rajoittamaan merkittävästi kansalaisjärjestöjen toimintaa; kehottaa EU:n diplomaattiedustustoja käsittelemään tätä kiireellistä asiaa Israelin viranomaisten kanssa ja jatkamaan ihmisoikeusalan toimijoiden tukemista maassa;

21.  panee merkille Israelin palestiinalaisten pyrkimykset muodostaa yhteinen lista ja yltää merkittävään tulokseen viime parlamenttivaaleissa; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota lisäämään huomattavasti tukeaan Israelin vähemmistöille ja yhteyksiään niihin sekä tukemaan niiden ponnisteluja parantaa poliittista, taloudellista ja yhteiskunnallista osallistumista;

22.  pitää valitettavana palestiinalaisten jatkuvaa epäyhtenäisyyttä ja kehottaa kaikkia palestiinalaisryhmiä aloittamaan uudelleen ponnistelut sovinnon aikaansaamiseksi ja erityisesti järjestämään jo kauan odotetut presidentin- ja parlamenttivaalit; tuomitsee yritykset vaarantaa tämä mahdollisesti historiallinen prosessi ja kehottaa Israelin viranomaisia vapauttamaan kaikki 12 pidätettyinä olevaa Palestiinan lakiasäätävän neuvoston jäsentä ja kaikki muut palestiinalaiset poliittiset vangit ja hallinnollisin perustein pidätetyt henkilöt, joille ei ole luettu syytteitä; kehottaa EU:ta toteuttamaan konkreettisia toimia sovinnon edistämiseksi ja Palestiinan kansallisen yhtenäisyyden hallituksen tukemiseksi;

23.  päättää laatia mietinnön EU:n jäsenvaltioiden ja Israelin tai Palestiinan välisestä asekaupasta ja muiden turvallisuusvarusteiden kaupasta sekä tällaisen kaupan yhteensopivuudesta EU:n yhteisen kannan kanssa; vaatii YK:ta asettamaan alueen kaikki osapuolet kattavaan asevientikieltoon, jotta voidaan estää uudet kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset ja ihmisoikeusrikkomukset; vaatii, ettei EU:n tutkimuksen puiteohjelmasta rahoiteta israelilaisia yhtiöitä, joiden tarkoituksena on tuottaa miehittämättömiä ilma-aluksia;

24.  katsoo, että Tony Blairin nimittäminen Lähi-idän kvartetin erityisedustajaksi oli onneton päätös, ja on huojentunut hänen jätettyä tehtävänsä; katsoo yleisemmin, että EU:n kannattaa nimittää lähettiläitä, jotka todistettavasti tuntevat asianomaisen alueen, joilla on poliittista vaikutusvaltaa ja jotka ovat eettisesti nuhteettomia;

25.  muistuttaa päätöksestään käynnistää ”Parlamentaarikot rauhan puolesta” -aloite, jonka tavoitteena on tuoda yhteen Euroopan parlamentin, Israelin knessetin ja Palestiinan lakiasäätävän neuvoston jäseniä, jotta nämä edesauttaisivat rauhansuunnitelman edistämistä ja täydentäisivät EU:n diplomaattisia toimia;

26.  pitää pöyristyttävänä, että Israelin viranomaiset jatkuvasti ja perusteetta estävät Euroopan parlamentin virallisten elinten vierailut Gazassa; varoittaa tämän johtavan toimenpiteisiin, ellei käännettä parempaan tapahdu 1. marraskuuta 2015 mennessä;

27.  päättää lähettää tilapäisen valtuuskunnan Gazaan ja Palestiinaan sekä Israeliin arvioimaan EU:n rahoittamien hankkeiden tuhoja paikan päällä C-alueella ja Gazassa sekä mahdollisuuksia löytää kestävä ratkaisu konfliktiin;

28.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Lähi-idän kvartetille, Israelin hallitukselle ja knessetille, palestiinalaishallinnon presidentille, Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle sekä Välimeren unionin parlamentaarisen edustajakokouksen elimille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö