Postup : 2015/2685(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0840/2015

Předložené texty :

B8-0840/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0318

NÁVRH USNESENÍ
PDF 169kWORD 112k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.808v01-00
 
B8-0840/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o úloze EU v mírovém procesu na Blízkém východě (2015/2685(RSP))


Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Marisa Matias, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o úloze EU v mírovém procesu na Blízkém východě (2015/2685(RSP))  
B8‑0840/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení týkající se palestinsko-izraelského konfliktu,

–       s ohledem na rozhodnutí Valného shromáždění OSN ze dne 29. listopadu 2012 udělit Palestině status nečlenského pozorovatelského státu,

–       s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 194 a na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 (1967), č. 252 (1968), č. 338 (1972), č. 476 (1980), č. 478 (1980) a č. 1860 (2009),

–       s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 67/19,

–       s ohledem na úmluvy OSN o lidských právech, jichž jsou Izrael a Palestina smluvními stranami,

–       s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva A/HRC/29/L.35 o zajištění odpovědnosti a spravedlnosti v případě všech porušení mezinárodního práva na okupovaném palestinském území včetně východního Jeruzaléma, která byla přijata dne 3. července 2015 za jednomyslné podpory EU,

–       s ohledem na Chartu OSN,

–       s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–       s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte (UNCRC) ze dne 20. listopadu 1989, zejména na její články 9 a 37,

–       s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání přijatou prostřednictvím rezoluce Valného shromáždění OSN č. 39/46 dne 10. prosince 1984,

–       s ohledem na dohody z Osla („Vyhlášení zásad o prozatímním uspořádání samosprávy“) ze dne 13. září 1993,

–       s ohledem na poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora nazvané „Právní důsledky výstavby zdi na okupovaném palestinském území“ ze dne 9. července 2004,

–       s ohledem na dohodu o přidružení uzavřenou mezi EU a Izraelem, a zejména na její článek 2,

–       s ohledem na závěry zasedání Rady ze dne 16. prosince 2013, 14. května 2012, 23. května a 18. července 2011 a 8. prosince 2009 o mírovém procesu na Blízkém východě,

–       s ohledem na závěry Rady EU pro zahraniční věci ze dne 20. července 2015 týkající se Blízkého východu,

–       s ohledem na obecné zásady EU na podporu dodržování mezinárodního humanitárního práva,

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové o situaci v Izraeli a Palestině,

–       s ohledem na rozhodnutí o uznání Státu Palestina, které dne 30. října 2014 přijala švédská vláda, a na skutečnost, že Palestinu v červnu 2015 uznal Vatikán,

–       s ohledem na dopis, jejž dne 13. dubna 2015 zaslalo místopředsedkyni, vysoké představitelce 16 ministrů zahraničních věcí členských států EU, kteří žádají o zavedení obecných pokynů ohledně označování produktů z izraelských osad v rámci celé EU,

–       s ohledem na prohlášení vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise Federicy Mogheriniové ze dne 7. května 2015 o sestavení nové izraelské vlády a na prohlášení jejího mluvčího o žhářském útoku na Západním břehu ze dne 31. července 2015 a o nedávných rozhodnutích Izraele týkajících se dalšího rozšiřování osad ze dne 29. července 2015,

–       s ohledem na místní prohlášení EU o provádění demolic v oblasti C a stavebních pracích na zdi v Cremisanu ze dne 24. srpna 2015,

–       s ohledem na zprávy vedoucích misí EU o východním Jeruzalémě z ledna 2012 a o „oblasti C a budování palestinského státu“ z července 2011, jakož i o násilí páchaném osadníky z dubna 2011 a na doprovodné sdělení vedoucích misí EU o násilí páchaném osadníky z února 2012,

–       s ohledem na pokyny EU týkající se způsobilosti izraelských subjektů a jejich činností na územích okupovaných Izraelem od června roku 1967, pokud jde o granty, ceny a finanční nástroje financované EU počínaje rokem 2014,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že 48 let po válce, která propukla v roce 1967, Izrael stále okupuje Palestinu, čímž porušuje mezinárodní právo a všechny příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN a Valného shromáždění, a vzhledem k tomu, že Stát Palestina s hranicemi z roku 1967 a s východním Jeruzalémem jako hlavním městem se ještě nestal plnoprávným členem OSN v souladu s rezolucí OSN z roku 1948;

B.     vzhledem k tomu, že Valné shromáždění OSN udělilo v listopadu 2012 Palestině status „nečlenského pozorovatelského státu“; vzhledem k tomu, že cílem mezinárodního společenství a deklarovaným postojem EU je dosažení spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci a mezi Araby a Izraelci v širším slova smyslu;

C.     vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyjádřil svou rozhodnou podporu řešení založenému na existenci dvou států a vycházejícímu z hranic v roce 1967, tedy Státu Izrael a nezávislého, demokratického a životaschopného Státu Palestina, jehož hlavním městem by byl východní Jeruzalém, které by vedle sebe existovaly bok po boku v míru;

D.     vzhledem k tomu, že po 20 letech, které uplynuly od uzavření dohod z Osla a během nichž Izrael odmítal jejich provádění, nemají již Palestinci důvěru v jednání;

E.     vzhledem k tomu, že prezident Státu Palestina Mahmúd Abbás uvedl, že hodlá prostřednictvím OSN stanovit harmonogram ukončení izraelské okupace palestinského území do tří let; vzhledem k tomu, že Liga arabských států tento akční plán podpořila a vyzvala k uspořádání mezinárodní konference, která by měla za cíl dosáhnout konečné dohody na základě arabské mírové iniciativy; vzhledem k tomu, že souběžně jsou v Radě bezpečnosti OSN vyvíjeny snahy, v jejichž čele stojí Francie;

F.     vzhledem k tomu, že následné snahy ze strany USA o smysluplný mírový proces mezi Izraelem a Palestinou zahrnující i kroky učiněné v roce 2014, nebyly úspěšné a existuje malá naděje, že by tato forma mohla mít v budoucnu úspěch;

G.     vzhledem k tomu, že politika izraelské vlády vede k dalšímu oslabování až úplnému zmaření možnosti dosažení řešení v podobě dvou států, jak bylo stanoveno příslušnými rezolucemi OSN a v příslušných závěrech Rady EU;

H.     vzhledem k tomu, že první kroky, jež v legislativní oblasti přijala izraelská koaliční vláda, která začala pracovat v květnu 2015, svědčí o její nacionalistické, extrémně pravicové ideologické orientaci podporující zakládání osad, včetně přijetí zákona umožňujícího nařídit nucenou výživu vězňů, kteří drží hladovku, zpřísnění sankcí pro osoby dopouštějící se kamenování a návrh na rozšíření trestu smrti; vzhledem k tomu, že se připravují legislativní návrhy, jejichž cílem je omezit pravomoci Nejvyššího soudu a zmenšit veřejný prostor pro subjekty občanské společnosti; vzhledem k tomu, že izraelská vláda oznámila, že ve východním Jeruzalémě a na Západním břehu budou vybudovány další stovky nových osad, a obnovila výstavbu dělící zdi, a to navzdory skutečnosti, že Mezinárodní soudní dvůr v roce 2004 rozhodl o protiprávnosti této výstavby;

I.      vzhledem k tomu, že na Západním břehu Jordánu, zejména v oblasti C a ve východním Jeruzalémě, jsou neskrývaně porušována práva palestinských obyvatel, kteří mimo jiné čelí násilí osadníků, odklánění vody, přísným omezením volného pohybu, demolicím jejich domovů a násilným vystěhováváním, vzhledem k tomu, že násilné přesidlování obyvatelstva okupovaných území představuje závažné porušení mezinárodního humanitárního práva; vzhledem k tomu, že politika územního plánování je používána jako nástroj umožňující vystěhování Palestinců a rozšíření osad; vzhledem k tomu, že dalším nástrojem nuceného přesídlení stovek Palestinců, zejména v údolí Jordánu, se také stávají vojenská cvičení; vzhledem k tomu, že podle OSN podnikli izraelští osadníci ve východním Jeruzalémě a na Západním břehu od začátku roku 2015 nejméně 120 útoků na palestinské obyvatelstvo; vzhledem k tomu, že podle izraelské nevládní organizace B’Tselem bylo v první polovině roku 2015 na okupovaných palestinských územích zabito nejméně 13 Palestinců v souvislosti se zásahy izraelských bezpečnostních sil a tři izraelští civilisté přišli o život v souvislosti s útoky Palestinců;

J.      vzhledem k tomu, že v izraelských věznicích je v současnosti zadržováno a vězněno 5 700 Palestinců, včetně 160 dětí, 26 žen a 400 osob zadržovaných v administrativní vazbě; vzhledem k tomu, že v izraelských věznicích je nyní zadržováno 10 členů Palestinské legislativní rady, z nichž tři jsou v administrativní vazbě; vzhledem k tomu, že dne 30. července 2015 schválil Kneset zákon o nuceném podávání stravy, který povoluje násilné krmení palestinských vězňů, kteří drží hladovku;

K.     vzhledem k tomu, že podle mezinárodního práva jsou izraelské osady protiprávní a již mnoho let představují zásadní překážku pro mírové úsilí; vzhledem k tomu, že produkty pocházející z izraelských osad se stále dovážejí na evropský trh za preferenčních podmínek, ačkoli současné právní předpisy EU dovoz takových produktů v rámci preferenčního režimu dohody o přidružení mezi EU a Izraelem neumožňují;

L.     vzhledem k tomu, že podle palestinské monitorovací skupiny židovští osadníci podnikli na Západním břehu od roku 2004 více než 11 000 útoků na Palestince; vzhledem k tomu, že podle izraelské lidskoprávní organizace Yesh Din vedlo v letech 2005 až 2014 pouze 1,9 % žalob v případech násilí ze strany osadníků k úspěšnému stíhání;

M.    vzhledem k tomu, že podle mezinárodního práva nesmí žádná třetí strana, včetně členských států, osady uznat nebo jim poskytnout pomoc a podporu a má povinnost proti nim vyjadřovat nesouhlas;

N.     vzhledem k tomu, že bývalá místopředsedkyně, vysoká představitelka přislíbila, že do července 2013 budou vydány obecné pokyny EU ohledně označování produktů pocházejících z území mimo hranice Izraele z roku 1967; vzhledem k tomu, že v dubnu 2015 vyjádřila jasná většina členských států EU prostřednictvím dopisu své rozladění nad opakovaným odkládáním přijetí těchto pokynů ze strany místopředsedkyně, vysoké představitelky a žádala ji, aby podnikla příslušné kroky; vzhledem k tomu, že tři členské státy EU, jmenovitě Spojené království, Dánsko a Belgie, vydaly své vlastní nezávazné pokyny platné na vnitrostátní úrovni;

O.     vzhledem k tomu, že podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) bylo během srpna 2015 v oblasti C a ve východním Jeruzalémě zbořeno 142 objektů vlastněných Palestinci, včetně 16 objektů, jejichž vybudování bylo hrazeno z dárcovských příspěvků; vzhledem k tomu, že tyto demolice si vyžádaly vystěhování 201 osob, včetně 121 dětí, a že 426 osobám, včetně 233 dětí, zasáhly do života jiným způsobem; vzhledem k tomu, že se jednalo o nejrozsáhlejší demolice v těchto oblastech od ledna 2013;

P.     vzhledem k tomu, že ani rok po izraelské vojenské operaci „Ochranné ostří“ zaměřené na Gazu, jež si vyžádala život 2 100 Palestinců a 66 Izraelců (včetně 1462 palestinských a 5 izraelských civilistů), strany nesplnily svou povinnost spočívající v řádném prošetření údajného porušování práva a postavení viníků před soud; vzhledem k tomu, že vyšetřovací komise OSN zabývající se touto operací došla v červnu 2015 k závěru, že válečných zločinů se dopustil Izrael i hnutí Hamás a že pustošení na tomto území nemělo obdoby; vzhledem k tomu, že Izrael odmítl s touto vyšetřovací komisí spolupracovat a neumožnil jí přístup do Gazy;

Q.     vzhledem k tomu, že dohoda o příměří ze dne 26. srpna 2014 nebyla naplněna, zejména pokud jde o ukončení blokády; vzhledem k tomu, že v důsledku přísných omezení dovozu stavebního materiálu nebylo dosud znovu postaveno žádné z 19 000 zcela zničených obydlí; vzhledem k tomu, že 100 000 osob zůstává i nadále vysídleno ze svých domovů; vzhledem k tomu, že voda v Pásmu Gazy z 95 % není pitná; vzhledem k tomu, že přetrvávající uzavření Pásma Gazy má na 1, 8 milionu obyvatel žijících na tomto území ničivý dopad; vzhledem k tomu, že podle Mezinárodního výboru Červeného kříže představuje uzavření Pásma Gazy kolektivní trest, který je jednoznačným porušením povinností Izraele vyplývajících z mezinárodního humanitárního práva; vzhledem k tomu, že zpráva Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) ze dne 1. září 2015 došla k závěru, že blokáda způsobila prudký zvrat v rozvoji Gazy a že se Gaza do roku 2020 stane neobyvatelnou;

R.     vzhledem k tomu, že Agentura OSN pro pomoc a podporu palestinským uprchlíkům (UNRWA), která poskytuje životně důležité služby palestinským uprchlíkům na okupovaných palestinských územích a také v Jordánsku, Libanonu a Sýrii, čelí vůbec největšímu nedostatku finančních prostředků ve své historii; vzhledem k tomu, že EU a členské státy jsou pro agenturu UNRWA i nadále největšími dárci a poskytují téměř 40 % celkové podpory, kterou agentura dostává;

S.     vzhledem k tomu, že v dubnu 2014 byla ustavena palestinská vláda jednoty, kterou podpořila hnutí Hamás i Fatáh a která přijímá zásady stanovené Kvartetem spočívající v odmítání násilí, dodržování dohod z minulosti a uznání Izraele a kterou podpořily rovněž Spojené státy a EU; vzhledem k tomu, že úsilí o palestinské usmíření však nepřineslo žádné hmatatelné výsledky;

T.     vzhledem k tomu, že od podpisu Mírové dohody z Osla v roce 1993 investovalo společenství dárců do mírové a rozvojové pomoci na okupovaných palestinských územích více než 23 miliard EUR; vzhledem k tomu, že míra nerovností, nezaměstnanosti a chudoby Palestinců se v uvedeném období vytrvale zvyšovala;

U.     vzhledem k tomu, že hodnocení spolupráce EU s okupovanými palestinskými územími a podpory palestinskému lidu, jež bylo vypracováno v květnu 2014 jménem Komise, dospělo k závěru, že stávající model spolupráce dosáhl svých mezí, neboť neexistuje paralelní politická aktivita EU zaměřená na řešení překážek, které představuje izraelská okupace a politika osidlování, jakož i politické rozdělení Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy;

V.     vzhledem k tomu, že status Jeruzaléma je nadále klíčovou otázkou mírového procesu na Blízkém východě; vzhledem k tomu, že EU a mezinárodní společenství nikdy neuznaly jednostrannou anexi východního Jeruzaléma Izraelem, vzhledem k tomu, že Palestinci žijící ve východním Jeruzalémě nadále trpí v důsledku nejistého legálního trvalého pobytu, konfiskace jejich půdy a systematické diskriminace v přístupu k veřejným službám, plánování a výstavbě a v přístupu k náboženským místům a památkám, což je výsledkem politik izraelské vlády, jejichž cílem je změnit demografické složení této oblasti;

W.    vzhledem k tomu, že počet palestinských uprchlíků, což je další klíčová otázka mírového procesu, dosahuje v současnosti podle agentury UNRWA téměř 5 milionů, přičemž většinu z nich tvoří uprchlíci druhé či třetí generace;

X.     vzhledem k tomu, že článek 2 dohody o přidružení uzavřené mezi EU a Izraelem jasně uvádí, že „vztahy mezi stranami se zakládají na dodržování lidských práv a demokratických zásad, jimiž se řídí jejich vnitřní a mezinárodní politika a jež tvoří základní prvek této dohody“;

Y.     vzhledem k tomu, že pro Západní břeh Jordánu včetně východního Jeruzaléma a pro Pásmo Gazy lze v plném rozsahu uplatnit mezinárodní lidská práva a humanitární právo, včetně čtvrté Ženevské úmluvy;

1.      požaduje ukončení izraelské okupace Západního břehu Jordánu, Pásma Gazy a východního Jeruzaléma;

2.      zdůrazňuje, že řešení v podobě dvou států vychází z rezoluce OSN z roku 1948 a je založeno na uznání obou států mezinárodním společenstvím, a proto naléhavě vyzývá všechny členské státy EU, orgány a instituce EU a organizace OSN, aby v souladu s rozhodnutím OSN z listopadu 2012 uznaly Stát Palestina, jehož hranice by odpovídaly hranicím vymezeným v roce 1967 a hlavním městem by byl východní Jeruzalém, jak je stanoveno v rezolucích OSN, a který by existoval bok po boku v míru a bezpečí se Státem Izrael;

3.      zdůrazňuje, že uznání Státu Palestina ze strany členských států by mělo přispět k okamžitému obnovení přímých mírových jednání mezi Izraelci a Palestinci, a naléhavě vyzývá EU, aby převzala úlohu skutečného politického aktéra v mírovém procesu na Blízkém východě podporováním smysluplných snah v rámci OSN směřujících k dosažení komplexního řešení, které bude zahrnovat i řešení všech otázek týkajících se konečného statusu; je přesvědčen, že pokrok mírového procesu na Blízkém východě by pomohl tomuto oslabenému regionu jako celku;

4.      znovu zdůrazňuje, že rozvoj vztahů mezi EU a Izraelem musí být rozhodně podmíněn dodržováním lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, jak je stanoveno článkem 2 dohody o přidružení;

5.      důrazně odsuzuje pokračující rozšiřování izraelských osad, které porušuje mezinárodní právo, živí v Palestincích zášť a ničí představu o schůdnosti řešení spočívajícího v existenci dvou států a hatí naději na jeho uskutečnění; vyzývá izraelské orgány, aby neprodleně zastavily a zvrátily svou politiku osidlování a zabírání půdy, přičemž by se mělo naléhavě začít územím jižně od Betléma;

6.      vyjadřuje hluboké znepokojení nad využíváním palestinských přírodních zdrojů Izraelem a rozšířením jevu nuceného vysidlování, zejména v oblasti C, což představuje závažné porušení mezinárodního práva; odsuzuje zejména nedávná rozhodnutí izraelského soudu, na jejichž základě je možné provádět demolice a nucené vystěhování beduínských komunit na Západním břehu za účelem budování židovských osad; vyzývá izraelské orgány, aby plně dodržovaly práva Beduínů a okamžitě zrušily příkaz k demolici a vystěhování vesnic Susya a Abu Nuwar;

7.      vyjadřuje hluboké rozčarování nad stále častějšími projevy násilí ze strany osadníků, které se vymyká kontrole, včetně žhářského útoku v palestinské vesnici Douma, jehož obětí se dne 28. července 2015 stalo 18měsíční palestinské dítě; vítá skutečnost, že tento zločin izraelské vedení všeobecně odsoudilo, i když z velké části neuznalo, že násilí ze strany osadníků je zakořeněnou zvyklostí vyplývající z desítky let trvající beztrestnosti a živenou podněcováním;

8.      vyzývá k bezodkladnému ukončení nezákonné blokády Pásma Gazy, jež představuje kolektivní trest namířený proti místnímu obyvatelstvu; vyzývá všechny strany ke skutečnému dodržování podmínek stanovených v dohodě o příměří ze srpna 2014; vyzývá EU, aby přijala konkrétní kroky nutící Izrael k ukončení blokády, zejména stanovením harmonogramu; lituje dlouhodobých restrikcí ze strany Izraele, pokud jde o dovoz stavebního materiálu do Gazy; vyzývá izraelskou vládu, aby ukončila svévolný a netransparentní proces, při němž je stavební materiál uváděn jako „zboží dvojího užití“, a uvedla svůj seznam dvojího užití do souladu s mezinárodními normami, zejména tím, že ze seznamu odstraní dřevo, kamenivo, ocelové tyče a cement; zdůrazňuje, že Izrael, jenž je okupující silou a vázán čtvrtou Ženevskou úmluvou, je jedinou a hlavní stranou odpovědnou za zachování minimálních životních podmínek obyvatel Gazy;

9.      znovu vyzývá k bezodkladné rekonstrukci a obnově Pásma Gazy po válce v létě 2014, která musí být prioritou v humanitární pomoci EU a mezinárodního společenství; vyjadřuje v této souvislosti uznání hrdinskému působení agentury UNRWA; vyzývá mezinárodní dárce, aby plnili své závazky, které přijali na konferenci v Káhiře v říjnu 2014;

10.    opětovně žádá o propuštění všech palestinských politických vězňů, zejména členů Palestinské legislativní rady; vyzývá k úplnému dodržování práv palestinských politických zadržených a vězňů v izraelských věznicích, včetně osob držících hladovku; domnívá se, že zákon o nuceném podávání stravy, který přijal Kneset dne 30. července 2015, představuje porušení mezinárodního práva, a proto vyzývá k jeho okamžitému zrušení;

11.    je přesvědčen, že by EU měla převzít odpovědnost a stát se skutečným politickým hráčem a pomocníkem v rámci mírového procesu na Blízkém východě, a proto EU vyzývá k tomu, aby

•     odsoudila politiku kolektivního trestání, již Izrael uplatňuje proti palestinskému lidu, a vyzvala k ukončení beztrestnosti Izraele v souvislosti se setrvalým hrubým porušováním mezinárodního a humanitárního práva, Charty OSN a Všeobecné deklarace lidských práv;

•     provedla článek 2 dohody o přidružení mezi EU a Izraelem tím, že tuto dohodu zmrazí, pokud bude Izrael pokračovat v porušování lidských práv;

•     uložila zákaz vývozu zbraní z EU do Izraele, zakázala dovoz všech zbraní z Izraele do EU a neprodleně ukončila veškerou spolupráci s Izraelem v rámci Evropské obranné agentury (EDA);

•     neposkytovala izraelským subjektům žádnou finanční podporu v rámci programu Horizont 2020;

•     prosazovala, aby Izrael byl požádán o odškodnění v souvislosti s projekty financovanými ze zdrojů EU, které byly zničeny během opakovaných útoků v Pásmu Gazy i na Západním břehu Jordánu;

•     podporovala žádost palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse, aby Palestině byla poskytnuta mezinárodní ochrana;

•     vyzvala vlády všech členských států EU k provádění pokynů ze dne 19. července 2013 a k zákazu dovozu veškerých izraelských produktů, které byly vyrobeny v nezákonně zřízených izraelských osadách na okupovaném palestinském území, do EU;

12.    vyzývá EU, aby na neustálé rozšiřování izraelských osad reagovala tím, že jednoznačně odmítne uplatňování dohod mezi EU a Izraelem na okupovaném palestinském území, důrazněji doporučí občanům a společnostem EU, jaký mají zaujmout postoj k osadám a osidlování, a v případě společností podílejících se na porušování práv v osadách přijme patřičná opatření, přijme konkrétní opatření vůči osadníkům, a to včetně přerušení styků a zákazu udělování víz, vyloučí výrobky z osad z vnitřního trhu EU a zmrazí vztahy mezi EU a Izraelem s ohledem na článek 2 dohody o přidružení;

13.    vítá závazek EU – v duchu diferenciace mezi Izraelem a jeho aktivitami na okupovaném palestinském území – zajistit, aby všechny dohody mezi EU a Izraelem jednoznačně a explicitně uváděly, že je nelze uplatňovat na územích okupovaných Izraelem v roce 1967, jak bylo opětovně uvedeno v závěrech zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 20. července 2015; vyzývá k jasnému označování izraelské produkce pocházející z osad na trhu EU, a to v souladu se stávajícími právními předpisy EU a s dlouhodobou politikou EU v této oblasti;

14.    vyjadřuje své hluboké znepokojení nad skutečností, že se agentura UNRWA potýká s vážným nedostatkem finančních prostředků; vyzývá k tomu, aby agentuře UNRWA byla poskytnuta dostatečná finanční podpora EU, a naléhavě žádá všechny ostatní dárce, aby financování ze své strany navýšili, přičemž rovněž vyzývá k tomu, aby se řešila podstata problému palestinských uprchlíků, zejména jejich právo na návrat; vyjadřuje uznání agentuře UNRWA za její mimořádné úsilí, které umožnilo, aby byl školní rok 2015/2016 otevřen i pro žáky z rodin palestinských uprchlíků, a k tomuto výsledku agentuře blahopřeje;

15.    vítá jednomyslné hlasování členských států EU ve prospěch rezoluce Rady OSN pro lidská práva ze dne 3. července 2015 nazvané „Zajištění odpovědnosti a spravedlnosti v souvislosti se všemi případy porušování mezinárodního práva na okupovaném palestinském území včetně východního Jeruzaléma“ a vyzývá EU, aby zajistila plné provádění doporučení obsažených ve zprávě nezávislé vyšetřovací komise OSN, včetně doporučení aktivně podporovat činnost Mezinárodního trestního soudu v souvislosti s okupovaným palestinským územím;

16.    opětovně vítá ratifikaci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu ze strany Palestiny; lituje toho, že vysoká představitelka, místopředsedkyně odmítla i jen vzít na vědomí tento důležitý krok směrem k odpovědnosti za budoucí porušování práva páchané všemi stranami; je přesvědčen, že takové jednání zcela otevřeně oslabuje důvěryhodnost politiky EU v oblasti lidských práv a její výroky o odpovědnosti a mezinárodní spravedlnosti;

17.    vyjadřuje znepokojení nad zprávami o zhoršujících se podmínkách pro lidskoprávní nevládní organizace v Izraeli a nad stále častějšími snahami stávající vlády umlčet projevy opozice a nezávislého umění, a to i přijímáním návrhů zákonů, jejichž cílem je výrazně omezit činnost nevládních organizací; vyzývá diplomatické mise EU, aby s izraelskými orgány o této naléhavé otázce jednaly a aby i nadále podporovaly lidská práva v celé zemi;

18.    vítá vytvoření společného seznamu a dosažení výrazného výsledku v posledních legislativních volbách v Izraeli, neboť tyto skutečnosti dávají hlas izraelským silám a občanům usilujícím o ukončení okupace a mírové řešení spočívající ve vytvoření dvou států;

19.    doufá, že palestinské politické síly budou schopny dosáhnout usmíření a národní jednoty, která přispěje k ukončení okupace;

20.    přijímá rozhodnutí o tom, že vypracuje zprávu o obchodu se zbraněmi a dalším zařízením určeným bezpečnostním složkám mezi členskými státy EU a Izraelem a Palestinou a o souladu takového obchodu se společným postojem EU; vyzývá k přijetí komplexního zbrojního embarga OSN, které by bylo uvaleno na všechny strany v regionu, aby se zabránilo dalšímu porušování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv;

21.    připomíná své rozhodnutí o zahájení iniciativy „Poslanci za mír“, jejímž cílem je sjednotit evropské, izraelské a palestinské poslance v úsilí o dosažení pokroku v mírovém programu, které bude doplňovat diplomatické úsilí EU;

22.    vyjadřuje rozhořčení nad tím, že izraelské orgány dlouhodobě a neodůvodněně brání návštěvě oficiálních orgánů Evropského parlamentu v Gaze; varuje, že pokud do 1. listopadu 2015 nedojde ke zlepšení, budou přijata odpovídající opatření;

23.    přijímá rozhodnutí o vyslání delegace ad hoc do Palestiny, včetně Gazy, a do Izraele s cílem vyhodnotit situaci na místě, pokud jde o zničení projektů financovaných EU v oblasti C a v Gaze a o možnost dosažení udržitelného řešení konfliktu;

24.    pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Knesetu, Palestinské legislativní radě, prezidentovi a vládě Státu Palestina, prezidentovi a vládě Izraele, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států a generálnímu komisaři UNRWA.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí