Διαδικασία : 2015/2685(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0840/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0840/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0318

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 189kWORD 122k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.808v01-00
 
B8-0840/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (2015/2685(RSP))


Martina Anderson, Νεοκλής Συλικιώτης, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Σοφία Σακοράφα, Younous Omarjee, Marisa Matias, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Malin Björk, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Τάκης Χατζηγεωργίου, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (2015/2685(RSP))  
B8-0840/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη σύρραξη Παλαιστίνης-Ισραήλ,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 29ης Νοεμβρίου 2012 να αναγνωρίσει στην Παλαιστίνη καθεστώς κράτους παρατηρητή μη μέλους του οργανισμού,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 194 και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 242 (1967), 252 (1968), 338 (1972), 476 (1980), 478 (1980) και 1860 (2009),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα 67/19 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,

–       έχοντας υπόψη τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις οποίες συμβαλλόμενα μέρη είναι το Ισραήλ και η Παλαιστίνη,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών A/HRC/29/L.35 σχετικά με την εξασφάλιση λογοδοσίας και δικαιοσύνης για όλες τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, περιλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, που εγκρίθηκε στις 3 Ιουλίου 2015 με ομόφωνη στήριξη από την ΕΕ,

–       έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–       έχοντας υπόψη την 4η Σύμβαση της Γενεύης,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού της 20ής Νοεμβρίου 1989, και ιδίως τα άρθρα 9 και 37,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, που εγκρίθηκε μέσω του ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ 39/46 της 10ης Δεκεμβρίου 1984,

–       έχοντας υπόψη τις Συμφωνίες του Όσλο ("Διακήρυξη Αρχών για τις Προσωρινές Συμφωνίες Αυτοκυβέρνησης") της 13ης Σεπτεμβρίου 1993,

–       έχοντας υπόψη τη συμβουλευτική γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου με τίτλο «Οι Νομικές Συνέπειες από την κατασκευή Τείχους στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη» της 9ης Ιουλίου 2004,

–       έχοντας υπόψη της Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτής,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία για τη Μέση Ανατολή της 16ης Δεκεμβρίου 2013, της 14ης Μαΐου 2012, της 23ης Μαΐου και της 18ης Ιουλίου 2011 και της 8ης Δεκεμβρίου 2009,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ της 20ής Ιουλίου 2015 σχετικά με την Μέση Ανατολή,

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) Federica Mogherini σχετικά με την κατάσταση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση της σουηδικής κυβέρνησης να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης από τις 30 Οκτωβρίου 2014 και την αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Βατικανό τον Ιούνιο 2015,

–       έχοντας υπόψη την επιστολή που απέστειλαν στην ΑΕ/ΥΕ 16 Υπουργοί Εξωτερικών στις 13 Απριλίου 2015 ζητώντας να θεσπισθούν για ολόκληρη την ΕΕ κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή σήμανση των προϊόντων με προέλευση τους οικισμούς,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΑΕ/ΥΕ Federica Mogherini σχετικά με τον σχηματισμό της νέας ισραηλινής κυβέρνησης της 7ης Μαΐου 2015 και της δηλώσεις του εκπροσώπου της σχετικά με την επίθεση εμπρησμού στη Δυτική Όχθη της 31ης Ιουλίου 2015 και σχετικά με τις πρόσφατες ισραηλινές αποφάσεις για περαιτέρω επεκτάσεις οικισμών της 29ης Ιουλίου 2015,

–       έχοντας υπόψη την τοπική δήλωση της ΕΕ σχετικά με τις κατεδαφίσεις στη Ζώνη Γ και σχετικά με τα έργα κατασκευής του διαχωριστικού τείχους στο Cremisan της 24ης Αυγούστου 2015,

–       έχοντας υπόψη τις εκθέσεις των Επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ σχετικά με την Ανατολική Ιερουσαλήμ του Ιανουαρίου 2012, σχετικά με τη «Ζώνη Γ και οικοδόμηση του Παλαιστινιακού Κράτους» του Ιουλίου 2011 και σχετικά με τις βιαιοπραγίες των εποίκων του Απριλίου 2011, καθώς και το συνοδευτικό σημείωμα των Επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ σχετικά με τις βιαιοπραγίες των εποίκων του Φεβρουαρίου 2012,

–       έχοντας υπόψη τις «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιλεξιμότητα των ισραηλινών οντοτήτων και των δραστηριοτήτων τους στα εδάφη που κατέχει το Ισραήλ από τον Ιούνιο 1967 όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, τα έπαθλα και τα χρηματοδοτικά μέσα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ από το 2014 και μετέπειτα»,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι 48 έτη μετά τον πόλεμο του 1967 το Ισραήλ συνεχίζει να έχει υπό κατοχή την Παλαιστίνη, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και όλες τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κράτος της Παλαιστίνης στα σύνορα του 1967 και με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα δεν έχει ακόμη καταστεί πλήρες μέλος των ΗΕ σύμφωνα με το ψήφισμα των ΗΕ του 1948·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο 2012 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών παραχώρησε στην Παλαιστίνη καθεστώς «κράτους παρατηρητή μη μέλους»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεύρεση δίκαιης και διαρκούς ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, και μεταξύ Αράβων και Ισραηλινών σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, αποτελεί στόχο της διεθνούς κοινότητας και δεδηλωμένη θέση της ΕΕ·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει κατ' επανάληψη εκφράσει την υποστήριξή του για τη λύση των δύο κρατών, με το Κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο Παλαιστινιακό Κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα του 1967, να ζουν ειρηνικά το ένα δίπλα στο άλλο·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι 20 έτη μετά τις Συμφωνίες του Όσλο και τη μη εφαρμογή τους από το Ισραήλ, οι Παλαιστίνιοι δεν έχουν πλέον ουδεμία εμπιστοσύνη στις διαπραγματεύσεις·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος του Κράτους της Παλαιστίνης Μαχμούντ Αμπάς έχει δηλώσει την πρόθεσή του να ορίσει χρονοδιάγραμμα μέσω του ΟΗΕ για να τεθεί τέρμα στην ισραηλινή κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών εντός τριών ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Σύνδεσμος Αραβικών Κρατών έχει υποστηρίξει αυτό το σχέδιο δράσης και έχει ζητήσει να διεξαχθεί διεθνής διάσκεψη προς αναζήτηση μιας οριστικής διευθέτησης στη βάση της Αραβικής Ειρηνευτικής Πρωτοβουλίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι παράλληλες προσπάθειες, με προεξάρχουσα τη Γαλλία, καταβάλλονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι διαδοχικές προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, περιλαμβανομένων εκείνων του 2014, για ουσιαστική ειρηνευτική διεργασία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης έχουν αποτύχει, με πολύ μικρή δυνατότητα επιτυχίας κινήσεων αυτής της μορφής στο μέλλον·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές της ισραηλινής κυβέρνησης οδηγούν σε διάβρωση και ολοσχερή καταστροφή των δυνατοτήτων για μία λύση δύο κρατών, όπως ορίζεται από όλες τις σχετικές αποφάσεις των ΗΕ καθώς και από όλα τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρώτα νομοθετικά δείγματα από την ισραηλινή κυβέρνηση συνασπισμού που έχει αναλάβει την εξουσία από τον Μάιο 2015 έχουν επιβεβαιώσει τις εθνικιστικές, υπέρ των οικισμών και ακροδεξιές ιδεολογικές τάσεις της, περιλαμβανομένων της έγκρισης του νόμου περί αναγκαστικής σίτισης, της επιβολής σκληρότερων κυρώσεων σε όσους πετούν πέτρες και μιας πρότασης για ευρύτερη χρήση της ποινής θανάτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι προετοιμάζονται σχέδια νόμων προς περιορισμό της εξουσίας του Ανώτατου Δικαστηρίου και μείωσης του δημοσίου χώρου για τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισραηλινή κυβέρνηση έχει ανακοινώσει την κατασκευή εκατοντάδων νέων οικισμών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη και έχει συνεχίσει την ανέγερση του διαχωριστικού τείχους παρά το ότι έχει κριθεί παράνομη από το Διεθνές Δικαστήριο το 2004·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παλαιστινιακός πληθυσμός κυρίως στη Ζώνη Γ και την Ανατολική Ιερουσαλήμ αντιμετωπίζει κατάφωρες παραβιάσεις των δικαιωμάτων του, μεταξύ άλλων βία από τους εποίκους, εκτροπή υδάτων, αυστηρούς περιορισμούς της ελεύθερης διακίνησης, κατεδάφιση οικιών και αναγκαστικές εξώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διά της βίας μεταφορά κατοίκων εδάφους υπό κατοχή συνιστά βαρεία παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική σχεδιασμού χρησιμοποιείται ως μέσο για την έξωση Παλαιστινίων και την επέκταση των προκεχωρημένων οικισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στρατιωτικά γυμνάσια χρησιμοποιούνται επίσης ως μέσο για διά της βίας εκτόπιση εκατοντάδων Παλαιστινίων, κυρίως στην Κοιλάδα του Ιορδάνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα ΗΕ οι Ισραηλινοί έποικοι έχουν προβεί σε τουλάχιστον 120 επιθέσεις κατά Παλαιστινίων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη από την αρχή του έτους 2015· λαμβάνοντας υπόψη, ότι σύμφωνα με την ισραηλινή ΜΚΟ B’Tselem, τουλάχιστον 13 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας και τρεις Ισραηλινοί πολίτες σκοτώθηκαν από Παλαιστινίους το πρώτο ήμισυ του 2015 στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές 5 700 Παλαιστίνιοι – μεταξύ των οποίων 160 παιδιά, 26 γυναίκες και 400 διοικητικοί κρατούμενοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι 10 μέλη του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τρία είναι υπό διοικητική κράτηση, κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Ιουλίου 2015 η Κνέσετ ενέκρινε τον νόμο περί αναγκαστικής σίτισης, ο οποίος επιτρέπει την αναγκαστική σίτιση Παλαιστινίων κρατουμένων που είναι σε απεργία πείνας·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισραηλινοί οικισμοί είναι παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και συνιστούν μείζον εμπόδιο για τις ειρηνευτικές προσπάθειες, το έχουν δε πράξει επί πολλά έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα των ισραηλινών οικισμών εξακολουθούν να εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά με προτιμησιακή μεταχείριση, παρά το ότι η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ δεν επιτρέπει την εισαγωγή αυτών των προϊόντων υπό τους προτιμησιακούς όρους της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ομάδα Παρακολούθησης, εβραίοι έποικοι έχουν προβεί σε περισσότερες από 11 000 επιθέσεις κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από το 2004· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Yesh Din, μόνον το 1,9% των υποθέσεων βίας από εποίκους που οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστηρίων μεταξύ 2005 και 2014 κατέληξαν σε επιτυχή δίωξη·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του διεθνούς δικαίου οιοσδήποτε τρίτος, περιλαμβανομένων των κρατών μελών, έχει καθήκον να μην αναγνωρίζει, βοηθεί ή ενισχύει τους οικισμούς, καθώς και καθήκον να εναντιώνεται στην πράξη σε αυτούς·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η προηγούμενη ΑΕ/ΥΕ υποσχέθηκε να εκδώσει έως τον Ιούλιο 2013 ενωσιακής εμβέλειας κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ορθή σήμανση των εισαγομένων προϊόντων που προέρχονται από εδάφη που κείνται πέραν των προ του 1967 συνόρων του Ισραήλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι με επιστολή τον Απρίλιο 2015 μια σαφής πλειονότητα των κρατών μελών εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την επανειλημμένη αναβολή της έκδοσης αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών από την ΑΕ/ΥΕ και την παρότρυναν να αναλάβει δράση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τρία κράτη μέλη – το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία και το Βέλγιο – έχουν εκδώσει τις δικές τους εθνικές κατευθυντήριες γραμμές·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των ΗΕ (ΓΣΑΥ) 142 δομές που ανήκαν σε Παλαιστίνιους κατεδαφίστηκαν τον Αύγουστο 2015 στη Ζώνη Γ και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, μεταξύ αυτών και 16 δομές που είχαν χρηματοδότηση από χορηγούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι κατεδαφίσεις έφεραν τον εκτοπισμό 201 ατόμων, μεταξύ των οποίων 121 παιδιά, και έπληξαν κατ' άλλους τρόπους 426 άτομα, μεταξύ των οποίων 233 παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση κατεδάφισης που κατεγράφη στις περιοχές αυτές από τον Ιανουάριο 2013·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα έτος μετά τη στρατιωτική επιχείρηση του ισραηλινού στρατού «αιχμή προστασίας» εναντίον της Γάζας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσοτέρων από 2 100 Παλαιστινίων και 66 Ισραηλινών (συμπεριλαμβανομένων αντίστοιχα 1 462 και 5 πολιτών), τα μέρη δεν έχουν συμμορφωθεί προς την υποχρέωσή τους να προβούν σε ουσιαστική διερεύνηση των καταγγελλόμενων παραβιάσεων και να ασκήσουν διώξεις κατά των υπευθύνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεταστική επιτροπή των ΗΕ για την επιχείρηση αυτή κατέληξε τον Ιούνιο 2015 στο συμπέρασμα ότι, τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς, είχαν διαπράξει εγκλήματα πολέμου και ότι η καταστροφή στα συγκεκριμένα εδάφη ήταν πρωτοφανής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ αρνήθηκε να συνεργαστεί με αυτή την εξεταστική επιτροπή και αρνήθηκε την πρόσβαση στη Γάζα·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάπαυση του πυρός που επετεύχθη στις 26 Αυγούστου 2014 δεν έχει εφαρμοσθεί, συγκεκριμένα όσον αφορά την άρση του αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία από τις 19 000 οικίες που καταστράφηκαν ολοσχερώς δεν έχει μέχρι σήμερα ανακατασκευαστεί λόγω των σοβαρών περιορισμών που ισχύουν για την είσοδο οικοδομικών υλικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 100 000 άνθρωποι είναι ακόμη εκτός των εστιών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 95 % του νερού στη Γάζα δεν είναι ασφαλές προς πόση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός της Γάζας έχει καταστροφικό αντίκτυπο στα 1,8 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στη Γάζα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, ο αποκλεισμός της Γάζας αποτελεί «συλλογική τιμωρία που επιβλήθηκε κατά σαφή παραβίαση των υποχρεώσεων που έχει το Ισραήλ σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο»· λαμβάνοντας υπόψη ότι έκθεση της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) της 1ης Σεπτεμβρίου 2015 έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο αποκλεισμός έχει οδηγήσει σε απότομη αντιστροφή της ανάπτυξης της Γάζας και ότι η Γάζα θα μπορούσε να καταστεί έως το 2020 μη κατοικήσιμη·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) – που παρέχει ζωτικές υπηρεσίες σε παλαιστίνιους πρόσφυγες στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, αλλά και στην Ιορδανία, τον Λίβανο και τη Συρία – αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη χρηματοδοτική κρίση στην ιστορία του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της παραμένουν ο μεγαλύτερος δωρητής της UNRWA, καλύπτοντας περίπου το 40% της συνολικής στήριξης που λαμβάνει η υπηρεσία·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο 2014 συστάθηκε μια παλαιστινιακή κυβέρνηση ενότητας αποδεκτή από τη Χαμάς και την Φατάχ, η οποία ενστερνιζόταν τις αρχές της Τετραμερούς περί μη βίας, τήρησης των συμφωνιών του παρελθόντος και την αναγνώριση του Ισραήλ, και την οποία υποστήριζαν οι ΗΠΑ και η ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες προς την κατεύθυνση της παλαιστινιακής συμφιλίωσης δεν έχουν όμως σημειώσει συγκεκριμένη πρόοδο·

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την υπογραφή της Διακήρυξης Αρχών του Όσλο το 1993, η κοινότητα των χορηγών έχει επενδύσει περισσότερα από 23 δισεκατομμύρια EUR σε ειρηνευτική και αναπτυξιακή βοήθεια στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη· λαμβάνοντας υπόψη ότι την ίδια περίοδο οι δείκτες ανισότητας, ανεργίας και φτώχειας μεταξύ των Παλαιστινίων έχουν αυξηθεί σταθερά·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση την αξιολόγηση της συνεργασίας της ΕΕ με τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και της βοήθειας προς τον παλαιστινιακό λαό, που διενεργήθηκε εξ ονόματος της Επιτροπής τον Μάιο 2014, συνάγεται ότι το ισχύον πρότυπο συνεργασίας έχει εξαντλήσει τα όριά του, δεδομένης της απουσίας οιουδήποτε παράλληλου πολιτικού διαύλου που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η ΕΕ για να εξαλείψει τα εμπόδια που τίθενται από την πολιτική κατοχής και εποικισμού του Ισραήλ και από την πολιτική διαίρεση Δυτικής Όχθης και Γάζας·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομικό καθεστώς της Ιερουσαλήμ παραμένει βασικό ζήτημα στην ειρηνευτική διεργασία στη Μέση Ανατολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η διεθνής κοινότητα ουδέποτε απεδέχθησαν τη μονομερή προσάρτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Παλαιστίνιοι που ζουν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ συνεχίζουν να υποφέρουν από την έλλειψη ασφαλούς νομικού καθεστώτος διαμονής, από την κατάσχεση της γης τους και από τις συστηματικές διακρίσεις στην πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, τον χωροταξικό σχεδιασμό και την ανέγερση κτηρίων, καθώς και στην πρόσβαση σε θρησκευτικούς τόπους και χώρους ως αποτέλεσμα των πολιτικών της ισραηλινής κυβέρνησης που αποβλέπουν στην αλλαγή της δημογραφικής σύνθεσης της περιοχής·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των παλαιστινίων προσφύγων, άλλο ένα βασικό ζήτημα στην ειρηνευτική διεργασία, ανέρχεται επί του παρόντος σε σχεδόν 5 εκατομμύρια σύμφωνα με την UNRWA, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι πρόσφυγες δεύτερης ή τρίτης γενεάς·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ δηλώνει σαφώς ότι: «οι σχέσεις μεταξύ των μερών καθώς και όλες οι διατάξεις της ίδιας της Συμφωνίας βασίζονται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών που καθοδηγούν την εσωτερική και εξωτερική πολιτική τους και αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της παρούσας Συμφωνίας»·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης, έχει πλήρη εφαρμογή στη Δυτική Όχθη, περιλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και της Λωρίδας της Γάζας·

1.      ζητεί τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής της Δυτικής Όχθης, της Γάζας και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ·

2.      τονίζει ότι η λύση των δύο κρατών βασίζεται στην απόφαση των Ηνωμένων Εθνών του 1948 και την αναγνώριση αμφοτέρων των κρατών από τη διεθνή κοινότητα, παροτρύνει επομένως όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών να αναγνωρίσουν σύμφωνα με την απόφαση των ΗΕ του Νοεμβρίου 2012 το Κράτος της Παλαιστίνης στα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως θεσπίζεται στις αποφάσεις των ΗΕ, το οποίο να ζει ειρηνικά και με ασφάλεια δίπλα στο Κράτος του Ισραήλ·

3.      τονίζει ότι η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από τα κράτη μέλη θα συμβάλει στην άμεση επανάληψη των αμέσων ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, παροτρύνει δε την ΕΕ να καταστεί πραγματικός πολιτικός παράγοντας στην ειρηνευτική διεργασία στη Μέση Ανατολή υποστηρίζοντας ουσιαστικές προσπάθειες στο πλαίσιο των ΗΕ προς την εξεύρεση περιεκτικής λύσης που να περιλαμβάνει όλα τα θέματα οριστικού νομικού καθεστώτος· πιστεύει ότι μία πρόοδος στην ειρηνευτική διεργασία στη Μέση Ανατολή θα σημάνει οφέλη για όλη τη δοκιμαζόμενη περιοχή·

4.      επαναβεβαιώνει ότι η ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Ισραήλ πρέπει να έχει απαρέγκλιτη προϋπόθεση τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 2 της συμφωνίας σύνδεσης·

5.      καταδικάζει έντονα τη συνεχιζόμενη επέκταση των ισραηλινών εποικισμών, στοιχείο που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, πυροδοτεί τη μνησικακία εκ μέρους των παλαιστινίων και υπονομεύει το βιώσιμο και τις προοπτικές για τη λύση των δυο κρατών· καλεί τις ισραηλινές αρχές να θέσουν πάραυτα τέρμα στην πολιτική εποικισμού και τις κατασχέσεις γης και να αντιστρέψουν αυτή την πορεία, αρχίζοντας κατεπειγόντως με τις γαίες νοτίως της Βηθλεέμ·

6.      εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την εκμετάλλευση των παλαιστινιακών φυσικών πόρων από το Ισραήλ και την ευρεία χρήση των αναγκαστικών εκτοπίσεων, κυρίως στη Ζώνη Γ, που συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου· αποδοκιμάζει ειδικότερα τις πρόσφατες ισραηλινές αποφάσεις δικαστηρίων που εγκρίνουν την κατεδάφιση και αναγκαστική εκτόπιση κοινοτήτων Βεδουίνων στη Δυτική Όχθη για την ανέγερση εβραϊκών οικισμών· καλεί τις ισραηλινές αρχές να σέβονται πλήρως τα δικαιώματα των Βεδουίνων και να ακυρώσουν πάραυτα τις εντολές κατεδάφισης και έξωσης για τα χωριά των κοινοτήτων Susya και Abu Nwar·

7.      εκφράζει βαθύ φόβο για την ανερχόμενη τάση ανεξέλεγκτης βίας από τους εποίκους, περιλαμβανομένου του πρόσφατου φόνου ενός παλαιστινιακού νηπίου ηλικίας 18 μηνών σε επίθεση εμπρησμού στο παλαιστινιακό χωριό Douma στις 28 Ιουλίου 2015· χαιρετίζει την ευρεία καταδίκη αυτού του εγκλήματος από την ισραηλινή ηγεσία, μολονότι η ηγεσία αυτή δεν αναγνωρίζει την ενδημικής φύσης βία των εποίκων η οποία διευκολύνεται από ένα κλίμα ατιμωρησίας και υποκίνησης που κυριαρχεί επί δεκαετίες·

8.      ζητεί τον άμεσο τερματισμό του παράνομου αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας, ο οποίος αποτελεί συλλογική τιμωρία του τοπικού πληθυσμού, καλεί όλα τα μέρη να εφαρμόσουν στην πράξη τους όρους στους οποίους κατάληξαν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Αυγούστου 2014· καλεί την ΕΕ να λάβει συγκεκριμένα μέτρα πίεσης προς το Ισραήλ για να θέσει τέρμα στον αποκλεισμό, ειδικότερα χάρις στον ορισμό χρονοδιαγράμματος· αποδοκιμάζει τη συνέχιση των περιορισμών που επιβάλλει το Ισραήλ στην είσοδο οικοδομικών υλικών στη Γάζα· καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση να θέσει τέρμα στην αυθαίρετη και αδιαφανή διεργασία του χαρακτηρισμού υλικών ως 'διπλής χρήσης' και να ευθυγραμμίσει τον κατάλογο των ειδών διπλής χρήσης προς τα διεθνή πρότυπα, ειδικότερα διαγράφοντας από αυτόν τα ξύλα, το σκυροκονίαμα, τις ράβδους χάλυβα και το τσιμέντο· τονίζει ότι το Ισραήλ, ως η δύναμη κατοχής και σύμφωνα με την Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης, είναι ο μοναδικός και κύριος υπεύθυνος για τη διατήρηση των ελάχιστων συνθηκών διαβίωσης για τους κατοίκους της Γάζας·

9.      επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την επείγουσα ανοικοδόμηση και αποκατάσταση της Λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο το καλοκαίρι 2014, η οποία πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα· συγχαίρει, στο πλαίσιο αυτό, την UNRWA για το ηρωικό της έργο· καλεί τους διεθνείς δωρητές να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις που έδωσαν κατά τη Διάσκεψη του Καΐρου τον Οκτώβριο 2014·

10.    ζητεί και πάλι την απόλυση όλων των Παλαιστίνιων πολιτικών κρατουμένων, ιδίως των μελών του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου· ζητεί τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των Παλαιστίνιων πολιτικών κρατουμένων και κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές, μεταξύ δε άλλων και αυτών που βρίσκονται σε απεργία πείνας· θεωρεί ότι ο νόμος περί αναγκαστικής σίτισης που ενέκρινε η Κνέσετ στις 30 Ιουλίου 2015 συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητεί να ανακληθεί πάραυτα·

11.    πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της να καταστεί ουσιαστικός πολιτικός παράγων και να διευκολύνει την ειρηνευτική διεργασία στη Μέση Ανατολή, ζητεί δε από την ΕΕ:

•     να καταδικάσει την πολιτική της συλλογικής τιμωρίας που ακολουθεί το Ισραήλ έναντι του παλαιστινιακού λαού και να ζητήσει να δοθεί τέλος στην ατιμωρησία του Ισραήλ όσον αφορά τις συνεχιζόμενες κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς και του ανθρωπιστικού δικαίου, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου·

•     να εφαρμόσει το άρθρο 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, παγώνοντας τη Συμφωνία για όσο διάστημα το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα·

•     να επιβάλει απαγόρευση στην εξαγωγή όπλων από την ΕΕ στο Ισραήλ, να απαγορεύσει όλες τις εισαγωγές όπλων από το Ισραήλ στην ΕΕ και να θέσει τέρμα πάραυτα σε όλη τη συνεργασία με το Ισραήλ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA)·

•     να μη χορηγεί κονδύλια σε οντότητες του Ισραήλ μέσω του Horizon 2020·

•     ζητεί από το Ισραήλ να καταβάλει αποζημιώσεις για τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα που καταστράφηκαν κατά τις επανειλημμένες επιθέσεις τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη·

•     στηρίζει το αίτημα του Παλαιστίνιου Προέδρου Μαχμούντ Αμπάς να τεθεί η Παλαιστίνη υπό διεθνή προστασία·

•     καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να υλοποιήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της 19ης Ιουλίου 2013, να ζητήσουν απαγόρευση των εισαγωγών στην ΕΕ όλων των προϊόντων του Ισραήλ που παράγονται στους παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στα υπό κατοχή παλαιστινιακά εδάφη·

12.    ζητεί από την ΕΕ να παράσχει απόκριση στη συνεχιζόμενη επέκταση των ισραηλινών οικισμών αποκλείοντας αυστηρά την εφαρμογή των συμφωνιών ΕΕ-Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, ενισχύοντας τις συμβουλές που παρέχει στου πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ σχετικά με τους οικισμούς και δραστηριότητές τους, αναλαμβάνοντας δράση έναντι των επιχειρήσεων της ΕΕ που συνεργούν στις παραβιάσεις στους οικισμούς, λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα έναντι των εποίκων, μεταξύ άλλων την έγκριση πολιτικής μη επαφών και απαγόρευσης θεωρήσεων (visa), αποκλείοντας τα προϊόντα των οικισμών από την εσωτερική αγορά της ΕΕ και παγώνοντας τις σχέσεις ΕΕ-Ισραήλ υπό το φως του άρθρου 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης·

13.    χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ – στο πνεύμα της διαφοροποίησης μεταξύ του Ισραήλ και των δραστηριοτήτων του στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη – να εξασφαλίσει ότι όλες οι συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ πρέπει να αναφέρουν ρητά και απερίφραστα τη μη εφαρμοσιμότητά τους στα εδάφη που κατέλαβε το Ισραήλ το 1967, όπως επαναλαμβάνεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 20ής Ιουλίου 2015· ζητεί την ορθή σήμανση των προϊόντων από ισραηλινούς οικισμούς στην αγορά της ΕΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και την από μακρού πολιτική της ΕΕ εν προκειμένω·

14.    εκφράζει βαθειά ανησυχία για τη σοβαρή χρηματοδοτική κρίση της UNRWA· ζητεί να δοθεί αυξημένη οικονομική στήριξη στην UNRWA και παροτρύνει όλους τους άλλους δωρητές να αναβαθμίσουν τη χρηματοδοτική τους συμμετοχή για την υπηρεσία, αλλά ζητεί επίσης και την αντιμετώπιση του βασικού θέματος των παλαιστινίων προσφύγων, ήτοι του δικαιώματος της επιστροφής· επαινεί και συγχαίρει την UNRWA για τις εξαιρετικές της προσπάθειες που κατέστησαν δυνατό να χαρακτηρισθεί το σχολικό έτος 2015-2016 ανοικτό για μαθητές που είναι παλαιστίνιοι πρόσφυγες·

15.    χαιρετίζει την ομόφωνη υπερψήφιση από τα κράτη μέλη της ΕΕ της απόφασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ της 3ης Ιουλίου με τίτλο «εξασφάλιση λογοδοσίας και δικαιοσύνης για όλες τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, περιλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ», και καλεί την ΕΕ να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων που περιέχονται στην έκθεση της Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεών της για ενεργό στήριξη του έργου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε σχέση με τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη·

16.    χαιρετίζει για μία ακόμη την επικύρωση από την Παλαιστίνη του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου· αποδοκιμάζει την άρνηση της ΑΕ/ΥΕ ακόμη και να αναγνωρίσει αυτό το σημαντικό βήμα προς τη λογοδοσία για τις μελλοντικές παραβιάσεις που θα διαπραχθούν από όλες τις πλευρές· θεωρεί ότι αυτή η συμπεριφορά υπονομεύει κατάφωρα την αξιοπιστία της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ και τις δηλώσεις της σχετικά με τη λογοδοσία και τη διεθνή δικαιοσύνη·

17.    εκφράζει ανησυχία για τις πληροφορίες περί επιδείνωσης του κλίματος για τις ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ισραήλ και για τις αυξανόμενες προσπάθειες της σημερινής κυβέρνησης να καταπνίξει τη διαφωνία και την ανεξάρτητη τέχνη, μεταξύ άλλων, μέσω της έγκρισης νομοσχεδίων με στόχο να περιοριστεί σημαντικά το έργο των ΜΚΟ· καλεί τις διπλωματικές αποστολές της ΕΕ να συνεργαστούν με τις ισραηλινές αρχές σχετικά με αυτό το πιεστικό θέμα και να συνεχίσουν να στηρίζουν τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της χώρας·

18.    χαιρετίζει τον σχηματισμό της Κοινής Λίστας και το δυνατό αποτέλεσμα που έφερε στις τελευταίες εκλογές στο Ισραήλ, διότι δίδει φωνή στις ισραηλινές δυνάμεις και τους πολίτες που προσπαθούν να θέσουν τέρμα στην κατοχή και να επιτύχουν ειρηνική λύση των δύο κρατών·

19.    ελπίζει ότι οι παλαιστινιακές πολιτικές δυνάμεις θα μπορέσουν να επιτύχουν συμφιλίωση και εθνική ενότητα, το οποίο θα βοηθήσει στο να τεθεί τέρμα στην κατοχή·

20.    αποφασίζει να συντάξει έκθεση σχετικά με το εμπόριο όπλων και άλλου εξοπλισμού ασφάλειας μεταξύ κρατών μελών και του Ισραήλ και της Παλαιστίνης και με τη συμβατότητα αυτού του εμπορίου με την κοινή θέση της ΕΕ· ζητεί να επιβληθεί περιεκτικό εμπάργκο όπλων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της περιοχής για να αποτραπούν περαιτέρω παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

21.    υπενθυμίζει την απόφασή του να δρομολογήσει πρωτοβουλία «Βουλευτές για την Ειρήνη» με σκοπό να συνεργασθούν ευρωπαίοι, ισραηλινοί και παλαιστίνιοι βουλευτές για να προωθηθεί μια ατζέντα για την ειρήνη και να υπάρξει δραστηριότητα που να συμπληρώνει τις διπλωματικές προσπάθειες της ΕΕ·

22.    εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη παρεμπόδιση από τις ισραηλινές αρχές οιασδήποτε επίσκεψης των επισήμων φορέων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Γάζα· προειδοποιεί ότι εάν δεν σημειωθεί βελτίωση έως την 1η Νοεμβρίου 2015 θα ληφθούν μέτρα·

23.    αποφασίζει να αποστείλει ad hoc αντιπροσωπεία στην Παλαιστίνη, περιλαμβανομένης της Γάζας, και το Ισραήλ για να αξιολογήσει επί τόπου την κατάσταση όσον αφορά την καταστροφή των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στη Ζώνη Γ και στη Γάζα, καθώς και τις προοπτικές για μια βιώσιμη λύση στη σύγκρουση·

24.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την Κνεσέτ, το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση του Κράτους της Παλαιστίνης, το Πρόεδρο και την Κυβέρνηση του Ισραήλ, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών και τον Γενικό Επίτροπο της UNRWA.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου