Postup : 2015/2685(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0841/2015

Předložené texty :

B8-0841/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0318

NÁVRH USNESENÍ
PDF 160kWORD 75k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.809v01-00
 
B8-0841/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o úloze EU v mírovém procesu na Blízkém východě  (2015/2685(RSP))


Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o úloze EU v mírovém procesu na Blízkém východě  (2015/2685(RSP))  
B8‑0841/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o mírovém procesu na Blízkém východě,

–       s ohledem na závěry ze zasedání Rady pro zahraniční věci o mírovém procesu na Blízkém východě ze dne 20. července 2015,

–       s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyně Komise („vysoká představitelka“) uskutečnila v listopadu 2014 svou první zahraniční oficiální návštěvu v této funkci do Izraele a Palestiny, kam jako první vrcholný představitel EU oficiálně zavítala i po vytvoření nové izraelské vlády v květnu 2015; vzhledem k tomu, že vysoká představitelka při několika příležitostech prohlásila, že je odhodlána obnovit a posílit úlohu Unie v mírovém procesu;

B.     vzhledem k tomu, že v dubnu 2015 jmenovala vysoká představitelka nového zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě („zvláštní zástupce EU“);

C.     vzhledem k tomu, že Unie je největším poskytovatelem pomoci Palestincům a současně nejvýznamnějším obchodním partnerem Izraele a Izrael má přístup k prostředkům EU v rámci programu Horizont 2020 a je účastníkem dohod o zemědělských produktech, o průmyslových výrobcích a o farmaceutických výrobcích;

D.     vzhledem k tomu, že by tedy měla skončit doba, kdy evropská diplomacie zaujímá roli pouhého pozorovatele;

E.     vzhledem k tomu, že se Unie domnívá, že mír na Blízkém východě vyžaduje řešení pro celý region;

F.     vzhledem k tomu, že Unie opakovaně potvrdila svou podporu řešení založenému na existenci dvou států, tedy Státu Izrael s bezpečnými a uznanými hranicemi a sousedního nezávislého, demokratického a životaschopného Státu Palestina, jejichž občané by vedle sebe žili v míru a bezpečí, a prohlásila, že nebudou uznány jiné změny hranic existujících před rokem 1967, včetně hranic Jeruzaléma jako hlavního města těchto dvou států, než změny dohodnuté mezi oběma stranami;

G.     vzhledem k tomu, že ochrana palestinských obyvatel a jejich práv na Západním břehu Jordánu, zejména pokud jde o oblast C, a ve východním Jeruzalému má pro zachování uskutečnitelnosti řešení založeného na existenci dvou států zásadní význam;

H.     vzhledem k tomu, že v některých členských státech probíhá proces uznání Státu Palestiny;

I.      vzhledem k tomu, že podle mezinárodního práva jsou izraelské osady nelegální a představují významnou překážku pro mírové úsilí;

J.      vzhledem k tomu, že okupace trvá již více než 50 let a dohody Oslo I byly podepsány v roce 1993;

K.     vzhledem k tomu, že vytvoření nové izraelské vlády otevřelo cestu k obnovení mírového procesu na Blízkém východě;

L.     vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN usiluje o obnovení mírových rozhovorů mezi Izraelci a Palestinci;

Evropská mírová iniciativa

1.      domnívá se, že chce-li se Unie zapojit do nastolení míru v tomto regionu, nyní je klíčový okamžik; proto vítá, že vysoká představitelka jmenovala zvláštního zástupce EU pro mírový proces na Blízkém východě, čímž vyslala jasný signál, že se EU v tomto regionu hodlá angažovat;

2.      zdůrazňuje, že Unie by měla být nápomocna dosažení komplexního, trvalého a mírového řešení, jako tomu bylo před nedávnem v případě dohody o íránském jaderném programu;

3.      připomíná členským státům, že jejich prvořadou povinností je aktivně přispívat k utváření jednotného evropského postoje k mírovému procesu na Blízkém východě a zdržet se jednostranných iniciativ oslabujících kroky na evropské úrovni; zdůrazňuje, že hlavy evropských států a vlád nemohou požadovat po Unii, aby byla v tomto regionu aktivní, pokud jejich rozdílné postoje brání Unii, aby hovořila jedním hlasem prostřednictvím vysoké představitelky;

4.      zdůrazňuje, že je nutné nastolit všeobecný mír, který bude splňovat legitimní očekávání obou stran, a to i s ohledem na prudce se zhoršující situaci v tomto regionu a rozšiřování konfliktu do dalších oblastí;

5.      vyzývá proto členské státy, aby spolu se zvláštním zástupcem EU vytvořily evropskou mírovou iniciativu, která by byla zahájena v případě selhání stávajícího úsilí Rady bezpečnosti OSN o přijetí rezoluce vymezující rámec tohoto procesu;

6.      naléhavě vyzývá vysokou představitelku a zvláštního zástupce EU, aby lépe využívali politických vztahů a institucionální odbornosti EU a jejích členských států, jež jsou založeny na zeměpisné blízkosti, historických vazbách a intenzivní hospodářské výměně Evropy s blízkovýchodním regionem, s cílem zaujmout aktivnější a efektivnější politickou úlohu v mírovém procesu mezi Izraelci a Palestinci a v širším kontextu mezi arabskými státy a Izraelem;

Nový Kvartet

7.      domnívá se, že Unie by měla hrát klíčovou úlohu v novém vymezení cílů a formátu Kvartetu;

8.      v této souvislosti podporuje záměr vysoké představitelky úžeji zapojit arabské státy do mírového procesu prostřednictvím jejich účasti na činnosti Kvartetu a navrhnout zvláštního zástupce EU na pozici vyslance Unie v Kvartetu;

9.      domnívá se, že cíle Kvartetu by měly být přeorientovány na nelezení politického řešení konfliktu;

Provádění právních předpisů Unie

10.    žádá plné a účinné provádění platných právních předpisů Unie a dvoustranných dohod mezi EU a Izraelem a rovněž souvisejícího kontrolního mechanismu EU – „technických ujednání“ –, tak aby nebyl možný dovoz produktů pocházejících z izraelských osad na evropský trh v rámci preferenčního režimu Dohody o přidružení mezi EU a Izraelem;

11.    vyzývá ESVČ a Komisi, aby na místě ověřily všechna obvinění týkající se zničení a poškození budov a projektů financovaných EU na okupovaných územích a aby předložily svá zjištění Parlamentu;

Uplatňování pravomocí Unie

12.    naléhavě vyzývá Unii, aby nadále poskytovala výraznou finanční pomoc palestinskému lidu a aby podporovala budování palestinského státu, avšak aby rovněž zajistila lepší kontrolu prostředků EU, aby nemohly být přímo či nepřímo přesměrovány na teroristické organizace nebo teroristickou činnost; žádá EU, aby více finančně podporovala Agenturu OSN pro pomoc a podporu palestinským uprchlíkům (UNRWA), a současně zdůrazňuje, že je nutné zabývat se podstatou problému palestinských uprchlíků;

13.    uznává, že Izrael v současnosti poskytuje pomoc Gaze, a vyzývá Egypt, aby umožnil přístup k pomoci alespoň na podobném základě;

14.    znovu vyzývá k bezodkladné rekonstrukci a obnově Pásma Gazy po válce v létě 2014; zdůrazňuje, že to musí být prioritou humanitární pomoci EU a mezinárodního společenství, a v této souvislosti naléhavě vyzývá členské státy, aby splnily svůj slib podpořit třístranný mechanismus pro monitorování a kontrolu materiálu pro rekonstrukci;

15.    znovu žádá izraelské orgány, aby neprodleně upustily od blokády Gazy a zajistily úplné otevření všech přechodů;

16.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni, vysoké představitelce, zvláštnímu zástupci EU, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ, Knesetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě.

Právní upozornění - Ochrana soukromí