Διαδικασία : 2015/2685(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0841/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0841/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0318

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 166kWORD 78k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.809v01-00
 
B8-0841/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή  (2015/2685(RSP))


Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή  (2015/2685(RSP))  
B8-0841/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της EE, της 20ής Ιουλίου 2015, σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία για τη Μέση Ανατολή,

–       έχοντας υπόψη την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2014, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (η «Ύπατη Εκπρόσωπος») επισκέφθηκε το Ισραήλ και την Παλαιστίνη στο πλαίσιο της πρώτης της επίσημης επίσκεψης στο εξωτερικό με αυτήν την ιδιότητα, και ότι ήταν επίσης η πρώτη ανώτερη αξιωματούχος της ΕΕ που πραγματοποίησε επίσκεψη μετά τον σχηματισμό της νέας ισραηλινής κυβέρνησης τον Μάιο του 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος έχει εκφράσει επανειλημμένα τη δέσμευσή της όσον αφορά την ανανέωση και την εντατικοποίηση του ρόλου της Ένωσης στην ειρηνευτική διαδικασία·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Απρίλιο του 2015, η Ύπατη Εκπρόσωπος όρισε νέο ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή («ο ειδικός εντεταλμένος της ΕΕ»)·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση αποτελεί τον βασικότερο χορηγό βοήθειας στους Παλαιστίνιους αλλά και τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο του Ισραήλ, καθώς και ότι το Ισραήλ έχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων 2020 και ότι αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σε συμφωνίες που σχετίζονται με γεωργικά, βιομηχανικά και φαρμακευτικά προϊόντα·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει, συνεπώς, να τεθεί ένα τέλος στη χρονική περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή διπλωματία έχει παραμείνει σε ρόλο παρατηρητή·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση θεωρεί ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή απαιτεί συνολική περιφερειακή λύση·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει επιβεβαιώσει επανειλημμένα την υποστήριξή της για τη λύση των δύο κρατών, στο πλαίσιο της οποίας το κράτος του Ισραήλ, με ασφαλή και αναγνωρισμένα σύνορα, και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος, θα συνυπάρχουν με ειρήνη και ασφάλεια, και ότι η ΕΕ έχει δηλώσει ότι δεν θα γίνει αποδεκτή καμία αλλαγή στα προ του 1967 σύνορα πλην αυτών που έχουν συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα των δύο κρατών·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία του παλαιστινιακού πληθυσμού και των δικαιωμάτων του στη Δυτική Όχθη, με ιδιαίτερη αναφορά στη Ζώνη Γ, καθώς και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, έχουν τεράστια σημασία για να παραμείνει βιώσιμη η λύση των δυο κρατών·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ήδη σε εξέλιξη μια διαδικασία αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους από διάφορα κράτη μέλη·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισραηλινοί εποικισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου και συνιστούν μείζον εμπόδιο για τις ειρηνευτικές προσπάθειες·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατοχή έχει ήδη διαρκέσει 50 έτη και ότι οι Συμφωνίες του Όσλο Ι υπογράφηκαν το 1993·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σχηματισμός της νέας ισραηλινής κυβέρνησης άνοιξε τον δρόμο για την επανεκκίνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ καταβάλλει προσπάθειες για την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων·

Ευρωπαϊκή ειρηνευτική πρωτοβουλία

1.      θεωρεί ότι, αν η Ένωση θέλει να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην επίτευξη της ειρήνης στην περιοχή, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σημείο καμπής· συνεπώς, επιδοκιμάζει τον ορισμό, από την Ύπατη Εκπρόσωπο, ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, ως σαφή ένδειξη της συμμετοχής της ΕΕ στις εξελίξεις της περιοχής·

2.      επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξεύρεση ολοκληρωμένων, μακρόχρονων και ειρηνικών λύσεων, όπως συνέβη με την πρόσφατη συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν·

3.      υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι πρωταρχικό τους καθήκον είναι να συμβάλλουν ενεργά στον σχηματισμό μιας ενιαίας ευρωπαϊκής θέσης σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή και να απέχουν από μονομερείς πρωτοβουλίες, οι οποίες αποδυναμώνουν την ευρωπαϊκή δράση· επισημαίνει ότι οι ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεν μπορούν να ζητούν από την Ένωση να ενεργεί με προδραστικό τρόπο, αν οι αποκλίνουσες θέσεις τους δεν επιτρέπουν στην Ένωση να ομιλεί με μία φωνή μέσω της Ύπατης Εκπροσώπου της·

4.      τονίζει την ανάγκη για μια συνολική ειρηνευτική ρύθμιση, η οποία θα εκπληρώνει τις θεμιτές φιλοδοξίες αμφότερων των μερών, δεδομένης και της έντονα επιδεινούμενης κατάστασης στην περιοχή, καθώς και των δευτερογενών επιπτώσεών της·

5.      καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν, σε συνεργασία με τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ, στη διαδικασία δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής ειρηνευτικής πρωτοβουλίας, η οποία πρέπει να δρομολογηθεί σε περίπτωση αποτυχίας των εν εξελίξει προσπαθειών του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για την έγκριση απόφασης σχετικά με τη δημιουργία πλαισίου για αυτή τη διαδικασία·

6.      ζητεί από την Ύπατη Εκπρόσωπο και τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ να χρησιμοποιούν καλύτερα τις πολιτικές σχέσεις και την εμπειρογνωμοσύνη που έχουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη όσον αφορά τα θεσμικά ζητήματα, δεδομένης της γεωγραφικής εγγύτητας, των ιστορικών δεσμών και των εντατικών οικονομικών συναλλαγών με την περιοχή της Μέσης Ανατολής, με σκοπό να διασφαλιστεί ένας περισσότερο ενεργός και αποτελεσματικός ρόλος στη διαδικασία ειρήνευσης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, και, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, μεταξύ των αραβικών κρατών και του Ισραήλ·

Ένα νέο «Κουαρτέτο»

7.      θεωρεί ότι η Ένωση πρέπει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στον επαναπροσδιορισμό των στόχων και της μορφής του «Κουαρτέτου»·

8.      στηρίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την πρωτοβουλία της Ύπατης Εκπροσώπου να ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των αραβικών κρατών στην ειρηνευτική διαδικασία, συνδέοντας τα κράτη αυτά με τις εργασίες της τετραμερούς διάσκεψης, καθώς και να ορίσει τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ ως απεσταλμένο της Ένωσης στο «Κουαρτέτο»·

9.      θεωρεί ότι οι στόχοι του «Κουαρτέτου» πρέπει να στραφούν στην εξεύρεση λύσης για την εν λόγω σύγκρουση·

Εφαρμογή ενωσιακού δικαίου

10.    ζητεί την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας της Ένωσης και των διμερών συμφωνιών ΕΕ-Ισραήλ, καθώς και του μηχανισμού ελέγχου της ΕΕ (οι «τεχνικοί διακανονισμοί») με τρόπο που δεν επιτρέπει σε προϊόντα προερχόμενα από ισραηλινούς εποικισμούς να εισαχθούν στην ευρωπαϊκή αγορά υπό το προτιμησιακό καθεστώς που προβλέπει η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ·

11.    καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να ελέγξουν επιτόπου όλες τις κατηγορίες για καταστροφές και βλάβες σε υποδομές και έργα που έχει χρηματοδοτήσει η ΕΕ στα κατεχόμενα εδάφη και να υποβάλουν τα αποτελέσματα στο Κοινοβούλιο·

Χρήση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης

12.    ζητεί από την Ένωση να συνεχίσει να παρέχει ουσιαστική οικονομική βοήθεια στον παλαιστινιακό λαό και να στηρίζει την οικοδόμηση παλαιστινιακού κράτους· ωστόσο, ζητεί επίσης να διασφαλιστούν καλύτεροι έλεγχοι για τη χρηματοδότηση που παρέχει η ΕΕ ώστε να μην είναι δυνατή η άμεση ή έμμεση εκτροπή της σε τρομοκρατικές οργανώσεις και δραστηριότητες· ζητεί να παρασχεθεί μεγαλύτερη οικονομική στήριξη στο Γραφείο Αρωγής και Έργων των ΗΕ (UNRWA), ενώ ταυτόχρονα τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης του βασικού προβλήματος των παλαιστινίων προσφύγων·

13.    αναγνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ παρέχει βοήθεια στη Γάζα και καλεί την Αίγυπτο να παραχωρήσει πρόσβαση στη βοήθεια με τρόπο τουλάχιστον παρόμοιο·

14.    επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση ανασυγκρότηση και αποκατάσταση της Λωρίδας της Γάζας, μετά τον πόλεμο το καλοκαίρι του 2014· τονίζει ότι ο στόχος αυτός πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της ΕΕ όσον αφορά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, και, σε αυτό το πλαίσιο, καλεί τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν για στήριξη του τριμερούς μηχανισμού για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των υλικών ανασυγκρότησης·

15.    επαναλαμβάνει την έκκληση που απηύθυνε προς τις ισραηλινές αρχές να θέσουν τέλος στον αποκλεισμό της Γάζας και να διασφαλίσουν το πλήρες άνοιγμα των σημείων διέλευσης·

16.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον απεσταλμένο του « Κουαρτέτου » στη Μέση Ανατολή, την Ισραηλινή Κυβέρνηση και την Ισραηλινή Βουλή, τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου