Menetlus : 2015/2685(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0841/2015

Esitatud tekstid :

B8-0841/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0318

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 149kWORD 68k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.809v01-00
 
B8-0841/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ELi rolli kohta Lähis-Ida rahuprotsessis (2015/2685(RSP))


Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi rolli kohta Lähis-Ida rahuprotsessis (2015/2685(RSP))  
B8‑0841/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida rahuprotsessi kohta,

–       võttes arvesse ELi välisasjade nõukogu 20. novembri 2015. aasta järeldusi Lähis-Ida rahuprotsessi kohta,

–       võttes arvesse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahelist Euroopa-Vahemere piirkonna assotsiatsioonilepingut,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresident („kõrge esindaja”) tegi oma esimese ametliku välisvisiidi sellel ametikohal 2014. aasta novembris Palestiinasse ja Iisraeli, ning oli esimene ELi kõrge ametnik, kes külastas riiki pärast Iisraeli uue valitsuse moodustamist 2015. aasta mais; arvestades, et kõrge esindaja on korduvalt väljendanud oma pühendumust liidu rolli taastamiseks ja suurendamiseks rahuprotsessis;

B.     arvestades, et 2015. aasta aprillis nimetas kõrge esindaja uue ELi eriesindaja Lähis-Ida rahuprotsessis („ELi eriesindaja”);

C.     arvestades, et liit on suurim abiandja palestiinlastele ja ka Iisraeli suurim kaubanduspartner, ning Iisraelile on programmi ,,Horisont 2020" raames kättesaadavad ELi rahastamisvahendid, samuti on ta põllumajandus-, tööstus- ja farmaatsiatooteid käsitlevate kokkulepete lepingupartner;

D.     arvestades, et aeg, mil Euroopa diplomaatia püsis vaatleja positsioonil, peaks sellest tulenevalt otsa lõppema;

E.     arvestades, et liit on seisukohal, et rahu Lähis-Idas nõuab terviklikku lahendust piirkonnas;

F.     arvestades, et liit on korduvalt kinnitanud toetust kahe riigi kooseksisteerimisel põhinevale lahendusele, kus turvaliste ja tunnustatud piiridega Iisraeli riik ning tema naabrina sõltumatu, demokraatlik ja elujõuline Palestiina riik elavad külg külje kõrval rahus ja julgeolekus, ja on kinnitanud, et ei tunnistata mingeid 1967. aasta eelsete piiride muutmisi peale nende, milles osapooled on kokku leppinud, sealhulgas ka need, mis käsitlevad Jeruusalemma kahe riigi pealinnana;

G.     arvestades, et seetõttu on palestiinlaste ja nende õiguste kaitse Jordani Läänekaldal, eriti piirkonnas C ja Ida-Jeruusalemmas, ülimalt tähtis, et hoida kahe riigi lahendus elujõulisena;

H.     arvestades, et paljudes liikmesriikides töötatakse jätkuvalt Palestiina riigi tunnustamise nimel;

I.      arvestades, et Iisraeli asundused on rahvusvahelise õiguse järgi ebaseaduslikud ja suureks takistuseks rahupüüetele;

J.      arvestades, et okupeerimine on kestnud praeguseks enam kui 50 aastat ja Oslo kokkulepped allkirjastati 1993. aastal;

K.     arvestades, et Iisraeli uue valitsuse moodustamine andis võimaluse Lähis-Ida rahuprotsessi taaskäivitamiseks;

L.     arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogus jätkuvad jõupingutused Iisraeli ja Palestiina vaheliste rahukõneluste jätkamiseks;

Euroopa rahualgatus

1.      leiab, et liit on jõudnud punkti, kus tuleb otsustada, kas ta soovib kaasa aidata rahu tagamisele selles piirkonnas; peab seetõttu tervitatavaks asjaolu, et kõrge esindaja nimetas ELi eriesindaja Lähis-Ida rahuprotsessis, mis on selge sõnum ELi võetud kohustuse kohta selles piirkonnas;

2.      rõhutab, et liit peaks aitama kaasa terviklike, pika-ajaliste ja rahulike lahendusteni jõudmisele, nii nagu see toimus hiljutise kokkuleppega Iraani tuumaprogrammi osas;

3.      tuletab liikmesriikidele meelde, et nende esmane kohustus on aidata aktiivselt kaasa ühise Euroopa seisukoha väljatöötamisele Lähis-Ida rahuprotsessi edendamisel, ja hoiduda ühepoolsetest algatustest, mis nõrgestavad Euroopa mõju; rõhutab, et Euroopa riigipead ja valitsusjuhid ei saa nõuda, et liidu tegevus piirkonnas ennetaks tuleviku probleeme, kui nende lahknevate hoiakute tõttu ei ole liidul võimalik kõrge esindaja vahendusel edastada oma ühest seisukohta;

4.      toonitab vajadust kõikehõlmava rahu järele, mis täidab mõlema osapoole õigustatud püüdlused, seda ka piirkonnas järsult halveneva olukorra ja selle suureneva mõju kontekstis;

5.      kutsub seetõttu liikmesriike üles tegema ELi eriesindajaga koostööd Euroopa rahualgatuse loomisel, mis tuleks käivitada juhul, kui ÜRO Julgeolekunõukogu jätkuvad jõupingutused võtta vastu resolutsioon, milles sätestatakse antud projekti raamistik, ei anna tulemusi;

6.      nõuab, et kõrge esindaja ja ELi eriesindaja kasutaksid paremini ära ELi ja selle liikmesriikide poliitilisi sidemeid ja institutsioonilisi eksperditeadmisi, mis põhinevad Euroopa geograafilisel lähedusel, ajaloolistel sidemetel ja tihedatel majandussuhetel Lähis-Ida piirkonnaga, et tagada aktiivsem ja tulemuslikum poliitiline roll iisraellaste ja palestiinlaste vahelises rahuprotsessis, ning Araabia riikide ja Iisraeli vahel laiemalt;

 

Uus nelik

7.      leiab, et liidul peaks olema juhtiv roll neliku eesmärkide ja formaadi ümberkujundamisel;

8.      toetab sellega seoses kõrge esindaja kavatsust kaasata Araabia riike aktiivsemalt osalema rahuprotsessis, sidudes neid neliku tööga, ja nimetades ELi eriesindaja liidu saadikuks nelikusse;

9.      on seisukohal, et neliku eesmärkides tuleks konfliktiga toimetulekuks keskenduda poliitilise lahenduse leidmisele;

Liidu õiguse rakendamine

10.    nõuab olemasolevate ELi õigusaktide ning ELi ja Iisraeli kahepoolsete lepingute täielikku ja tulemuslikku rakendamist, ning sellega seonduvat kontrollimehhanismi, nn tehnilist korda, niisugusel kujul, mis ei võimalda Iisraeli asunduste toodete importi Euroopa turule ELi ja Iisraeli assotsieerimislepingu sooduskorra alusel;

11.    kutsub Euroopa välisteenistust ja komisjoni üles kontrollima kohapeal kõiki süüdistusi seoses ELi rahastatud rajatiste ja projektide purustamise ja kahjustamisega okupeeritud aladel, ning esitama tulemused Euroopa Parlamendile;

Liidu pädevuse rakendamine

12.    nõuab, et liit eraldaks palestiinlastele jätkuvalt märkimisväärset rahalist abi ja toetaks palestiinlaste riigi ülesehitamist, samuti, et liit tagaks parema kontrolli ELi rahaliste vahendite üle nii, et vahendeid ei oleks ei otseselt ega ka kaudselt võimalik suunata edasi terroriorganisatsioonidele või terroristlikuks tegevuseks; nõuab ELilt suuremat rahalist toetust ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile Lähis-Idas (UNRWA) ja rõhutab samal ajal vajadust tegelda selle põhjuseks oleva Palestiina põgenike probleemiga;

13.    tõdeb, et Iisrael annab praegu abi Gazale ning kutsub Egiptust üles avama juurdepääsu abile vähemalt samasugustel alustel;

14.    kordab oma üleskutset Gaza sektori kiireks ülesehitamiseks ja taastamiseks pärast 2014. aasta suvesõda; rõhutab, et see peab olema ELi ja rahvusvahelise ühenduse humanitaarabi prioriteet, ning nõuab seoses sellega, et liikmesriigid täidaksid oma lubadused toetada kolmepoolset mehhanismi taastamistöödeks ettenähtud materjalide jälgimisel ja kontrollimisel;

15.    kordab oma üleskutset Iisraeli ametiasutustele lõpetada koheselt Gaza blokeerimine ja tagada piiripunktide täielik avamine;

16.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Lähis-Ida neliku eriesindajale, Iisraeli Knessetile ja valitsusele ning Palestiina omavalitsuse presidendile ja Palestiina seadusandliku kogu esimehele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika