Mozzjoni għal riżoluzzjoni - B8-0842/2015Mozzjoni għal riżoluzzjoni
B8-0842/2015

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI dwar il-migrazzjoni u s-sitwazzjoni tar-rifuġjati

7.9.2015 - (2015/2833(RSP))

imressqa wara d-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura

Richard Howitt, Birgit Sippel, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Vincent Peillon, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Silvia Costa, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Kashetu Kyenge, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Tonino Picula, Miltiadis Kyrkos, Elly Schlein, Flavio Zanonato, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, José Blanco López, Eric Andrieu, Tanja Fajon, Marju Lauristin, Mercedes Bresso, Enrico Gasbarra, Udo Bullmann, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Afzal Khan, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Brando Benifei, Maria Arena, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Derek Vaughan, Andi Cristea, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Jonás Fernández, Hugues Bayet, Péter Niedermüller, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Demetris Papadakis, Pier Antonio Panzeri, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Tibor Szanyi, Isabelle Thomas, Elena Valenciano, Iris Hoffmann, Momchil Nekov, Kati Piri, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Tapardel, Theresa Griffin, Viorica Dăncilă, Elena Gentile, Matthias Groote, Goffredo Maria Bettini, Isabella De Monte, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Massimo Paolucci, Andrea Cozzolino, Renata Briano, Jutta Steinruck, Nicola Danti, Ricardo Serrão Santos, Caterina Chinnici, Jo Leinen, Lucy Anderson, Miapetra Kumpula-Natri, Arne Lietz, Damiano Zoffoli, Victor Negrescu, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Knut Fleckenstein, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Jytte Guteland, Iliana Iotova, Javi López, Martina Werner, Neena Gill, Carlos Zorrinhof'isem il-Grupp S&D

Ara wkoll il-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-B8-0832/2015

Proċedura : 2015/2833(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
B8-0842/2015
Testi mressqa :
B8-0842/2015
Dibattiti :
Testi adottati :

B8‑0842/2015

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-migrazzjoni u s-sitwazzjoni tar-rifuġjati

(2015/2833(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–       wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–       wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali,

–       wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

–       wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' Ġinevra tal-1951 u l-protokoll addizzjonali tagħha,

–       wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tal-1950,

–       wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2014 dwar il-migrazzjoni fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE, u tas-26 ta' Mejju 2015 dwar Sħubija Globali ġdida għall-Qerda tal-Faqar u l-Iżvilupp Sostenibbli wara l-2015,

–       wara li kkunsidra l-Inizjattiva dwar ir-Rotta tal-Migrazzjoni bejn l-UE u l-Qarn tal-Afrika, jew il-"Proċess ta' Kartum", adottata fit-28 ta' Novembru 2014 mill-Unjoni Afrikana u l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE,

–       wara li kkunsidra l-Aġenda Ewropea tal-Kummissjoni dwar il-Migrazzjoni tat-13 ta' Mejju 2015,

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' April 2015 dwar l-aħħar traġedji fil-Mediterran u l-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil[1],

–       wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-23 ta' April 2015,

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Diċembru 2014[2] dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni,

–       wara li kkunsidra d-diskors mill-President tal-Parlament Ewropew waqt iż-żjara tiegħu f'Lampedusa fit-2 u t-3 ta' Ottubru 2014, biex ifakkar l-anniversarju tat-traġedja tat-3 ta' Ottubru 2013,

–       wara li kkunsidra r-rapporti tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern tiegħu dwar iż-żjarat mid-delegazzjonijiet tiegħu f'Lampedusa f'Novembru 2011, fil-Ġordan fi Frar 2013 biex tiġi vvalutata s-sitwazzjoni tar-rifuġjati mis-Sirja, u fil-Bulgarija f'Jannar 2014 biex tiġi vvalutata s-sitwazzjoni tal-persuni li qed ifittxu asil u tar-rifuġjati, b'mod partikolari mis-Sirja,

–       wara li kkunsidra d-dibattiti fis-sessjoni plenarja tiegħu tad-9 ta' Ottubru 2013 dwar il-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni fil-Mediterran, b'attenzjoni partikolari għall-ġrajjiet traġiċi li seħħew 'il barra minn Lampedusa,

–       wara li kkunsidra d-dibattiti li saru fil-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern tiegħu mill-bidu tal-leġislatura attwali, b'mod partikolari dawk tat-22 ta' Lulju 2014 dwar l-implimentazzjoni tal-komunikazzjoni dwar il-ħidma tat-Task Force fil-Mediterran, tal-4 ta' Settembru 2014 dwar l-attivitajiet ta' Frontex fil-Mediterran u dwar it-Task Force fil-Mediterran, u tal-24 ta' Settembru 2014 dwar il-Ħames Rapport Annwali tal-Kummissjoni dwar l-Immigrazzjoni u l-Asil (2013) (COM(2014)0288) u dwar ir-Rapport Annwali tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) dwar is-Sitwazzjoni tal-Asil fl-Unjoni Ewropea (2013),

–       wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta' Diċembru 2013 dwar il-ħidma tat-Task Force fil-Mediterran (COM(2013)0869),

–       wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-20 ta' Diċembru 2013,

–       wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-Kummissjoni tat-22 ta' Mejju 2014 dwar l-implimentazzjoni tal-komunikazzjoni dwar il-ħidma tat-Task Force fil-Mediterran (SWD(2014)0173),

–       wara li kkunsidra l-konklużjonijiet adottati mill-Kunsill Ewropew fil-laqgħa tiegħu tas-26 u s-27 ta' Ġunju 2014, fejn iddefinixxa linji gwida strateġiċi għall-ippjanar leġiżlattiv u operazzjonali għas-snin li ġejjin fi ħdan l-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja,

–       wara li kkunsidra l-linji gwida politiċi għall-Kummissjoni li jmiss, ippreżentati fil-15 ta' Lulju 2014 mill-President Juncker fis-sessjoni plenarja tal-Parlament,

–       wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-11 ta' Settembru 2014 dwar il-politiki Ewropej dwar l-immigrazzjoni,

–       wara li kkunsidra l-impenji meħuda mill-Kummissarju għall-Migrazzjoni, l-Affarijiet Interni u ċ-Ċittadinanza, Dimitris Avramopoulos, fis-smigħ tiegħu fit-30 ta' Settembru 2014 quddiem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern,

–       wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-10 ta' Ottubru 2014 dwar il-ħtieġa li tittieħed azzjoni biex jiġu ġestiti aħjar il-flussi migratorji,

–       wara li kkunsidra r-rapport tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa (APKE) ta' April 2012 intitolat "Ħajjiet mitlufa fil-Baħar Mediterran: min hu responsabbli?",

–       wara li kkunsidra r-rapporti annwali tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tal-Migranti, b'mod partikolari r-rapport ippubblikat f'April 2013 dwar il-ġestjoni tal-fruntieri esterni tal-UE u l-impatt tagħha fuq id-drittijiet tal-bniedem tal-migranti, u r-rapport ippubblikat f'April 2014 dwar l-isfruttament ta' ħaddiema migranti,

–       wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-EASO dwar is-Sitwazzjoni tal-Asil fl-Unjoni Ewropea (2014),

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.     billi l-perjodu tas-sajf wera għal darb'oħra li l-migrazzjoni mhix kwistjoni temporanja – iż-żieda f'daqqa fin-numru ta' rifuġjati jidher li se tkompli bħala riżultat tal-instabbiltà dejjem tikber fil-fruntieri tal-Ewropa minħabba l-kunflitti fil-Lvant Nofsani u fl-Afrika sub-Saħarjana, flimkien ma' ksur sfaċċat tad-drittijiet tal-bniedem, żieda qawwija fil-vjolenza u t-terroriżmu u l-effetti devastanti tat-tibdil fil-klima, fatti li għal darb'oħra jindikaw il-ħtieġa urġenti li jsir dak kollu li hu possibbli biex jiġu salvati l-ħajjiet ta' persuni li jaħarbu minn pajjiżhom u qegħdin f'periklu, u l-ħtieġa għall-Istati Membri li jaderixxu mal-obbligi internazzjonali tagħhom, inklużi l-obbligi ta' salvataġġ fuq il-baħar;

B.     billi s-Sirja, l-Afganistan, l-Eritrea u l-Iraq kienu fost il-pajjiżi tal-oriġini ewlenin tal-persuni li jfittxu asil fi Frar 2015, u billi aktar minn żewġ terzi ta' dawn il-persuni li jfittxu asil għandhom id-dritt għall-asil jew għall-protezzjoni sussidjarja;

C.     billi l-aktar Kunsill Ewropew reċenti, tal-25 u tas-26 ta' Ġunju 2015, u l-laqgħa sussegwenti tal-Kunsill Ġustizzja u Affarijiet Interni tal-20 ta' Lulju 2015 fi Brussell, li fiha l-mexxejja tal-UE naqsu milli jaqblu dwar mekkaniżmu ta' ridistribuzzjoni għar-rilokazzjoni u r-risistemazzjoni u minflok qablu dwar mekkaniżmu volontarju;

D.     billi l-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk fit-3 ta' Settembru 2015 talab biex, mill-inqas, 100 000 rifuġjat jiġu mqassma mill-ġdid;

E.     billi, minflok it-teħid ta' deċiżjonijiet ad hoc attwali, jeħtieġ approċċ għall-operazzjonijiet fuq terminu itwal;

F.     billi l-pożizzjonijiet diversi meħuda mill-Istati Membri differenti tal-UE jkomplu jenfasizzaw il-fatt li l-UE għandha 28 politika frammentata dwar il-migrazzjoni, inklużi xi pożizzjonijiet dubjużi li jeħtieġ jiġu indirizzati kemm jista' jkun malajr;

G.     billi s-sitwazzjoni attwali fl-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, fir-Repubblika tas-Serbja u fl-Ungerija tiġbed l-attenzjoni dwar in-nuqqas ta' solidarjetà tal-mistħija lejn il-persuni li qed ifittxu asil, koordinazzjoni insuffiċjenti u nuqqas ta' azzjoni koerenti; billi din is-sitwazzjoni qed twassal għal kaos u ksur kontinwu tad-drittijiet tal-bniedem;

H.     billi l-mexxejja ta' wħud mill-Istati Membri u l-partiti tal-lemin estrem qegħdin jużaw is-sitwazzjoni attwali biex iħeġġu sentimenti kontra l-migrazzjoni filwaqt li jagħtu t-tort lill-UE għall-kriżi, u dan qed iwassal għal numru dejjem jikber ta' atti ta' vjolenza kontra l-migranti;

I.      billi n-nuqqas ta' proċeduri u standards armonizzati tal-asil fl-Istati Membri jwassal għal livelli differenti ta' protezzjoni, u f'ċerti każijiet anke għal garanziji mhux adegwati għall-persuni li jfittxu asil;

1.      Jesprimi n-niket u d-dwejjaq kbar tiegħu minħabba l-kriżi umanitarja attwali;

2.      Jesprimi s-solidarjetà tiegħu man-numru għoli ta' rifuġjati u migranti li huma vittmi ta' kunflitt interminabbli, ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem, nuqqasijiet tal-gvern tanġibbli u ripressjoni ħarxa;

3.      Iħeġġeġ lill-Istati Membri kollha u lill-istituzzjonijiet u lill-aġenziji Ewropej kollha jieħdu azzjoni immedjata b'reazzjoni għall-kriżi fil-Mediterran u madwar il-fruntieri tal-UE – azzjoni li għandha tibbaża ruħha fuq is-solidarjetà u l-kondiviżjoni ġusta tar-responsabbiltà, kif stabbilit fl-Artikolu 80 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u fuq approċċ olistiku li jieħu kont tad-dimensjonijiet kollha, inklużi l-migrazzjoni sikura u legali, ir-rispett sħiħ għad-drittijiet fundamentali u l-valuri fundamentali, il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi (mhux membri tal-UE) u l-konformità mill-ġdid mad-drittijiet fundamentali u mal-prinċipju ta' non-refoulement, permezz tal-koordinazzjoni tal-politiki interni u esterni tal-UE, b'mod partikolari l-politika barranija u ta' sigurtà komuni u l-politika dwar il-kummerċ u l-iżvilupp tagħha;

4.      Jappella għat-traspożizzjoni rapida u sħiħa u l-implimentazzjoni effikaċi tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil mill-Istati Membri parteċipanti kollha, biex b'hekk jiġu żgurati standards Ewropej komuni taħt il-leġiżlazzjoni eżistenti;

5.      Jiddeplora l-fatt li l-Kunsill Ewropew naqas milli jimplimenta l-inizjattivi proposti mill-Kummissjoni fl-Aġenda tiegħu dwar il-Migrazzjoni tat-13 ta' Mejju 2015 bl-istabbiliment ta' mekkanimżu kredibbli vinkolanti madwar l-UE kollha għas-solidarjetà li jkopri skema ta' risistemazzjoni obbligatorja flimkien ma' rilokazzjonijiet ta' emerġenza bejn l-Istati Membri; iqis li f'dan il-kuntest, huwa essenzjali fit-terminu twil li jsir eżami u mbagħad issir riforma tar-Regolament ta' Dublin permezz ta' rilokazzjoni vinkolanti, permanenti u obbligatorja madwar l-UE kollha flimkien ma' mekkaniżmu ta' ridistribuzzjoni ġusta; iħeġġeġ lill-Istati Membri, sadanittant, jagħmlu użu sħiħ mill-kriterji previsti fir-Regolament Dublin III, bħall-klawżoli li jikkonċernaw tfal mhux akkompanjati u riunifikazzjoni tal-familja u l-klawżoli diskrezzjonarji, fejn għaldaqstant jiġu żgurati standards Ewropej komuni taħt il-leġiżlazzjoni eżistenti;

6.      Jenfasizza li fl-2014 kważi nofs il-persuni li kienu qed ifittxu asil li waslu fl-Ewropa kienu intitolati għal asil jew protezzjoni sussidjarja jew ġew awtorizzati jibqgħu għal raġunijiet umanitarji; jenfasizza, għaldaqstant, il-ħtieġa li jsir aktar użu tal-kanali sikuri u legali u li tissaħħaħ id-dispożizzjoni tal-viżi umanitarji fil-Kodiċi dwar il-Viżi billi l-Istati Membri jiġu mistiedna jagħmlu użu akbar minn dawn il-viżi umanitarji;

7.      Jenfasizza li, flimkien ma' programm b'saħħtu dwar ir-risistemazzjoni u filwaqt li wieħed iqis li numru ta' Stati Membri ma għandhomx ir-riżorsi umani meħtieġa, l-Istati Membri għandhom jaqblu li jipprovdu mezzi legali oħrajn bħal riunifikazzjoni mtejba tal-familja, skema ta' sponsorizzazzjoni privata u arranġamenti tal-viżi flessibbli, inkluż għall-finijiet ta' studju u xogħol;

8.      Ifakkar li l-asil hu dritt tal-bniedem fundamentali garantit mid-drittijiet u l-obbligi internazzjonali li jorbtu lill-Istati Membri kollha; jenfasizza, għalhekk, li l-Istati Membri għandhom jagħmlu użu akbar mill-proċeduri għad-dispożizzjoni tagħhom biex jittrattaw talbiet urġenti ta' protezzjoni, b'użu akbar tal-qafas legali eżistenti, inkluża l-eżaminazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-asil ippreżentati fil-konsulati tagħhom f'pajjiżi terzi;

9.      Ifakkar li l-migrazzjoni hija fenomenu globali u kumpless li teħtieġ ukoll approċċ fuq terminu twil li jindirizza l-kawżi fundamentali tagħha, bħall-faqar, l-inugwaljanza, l-inġustizzja u l-kunflitt armat; iħeġġeġ lill-UE, lill-Istati Membri tagħha u lill-komunità internazzjonali jsaħħu r-rwol tagħhom fir-riżoluzzjoni tal-konflitti u b'mod partikolari jgħinu jsibu soluzzjonijiet politiċi sostenibbli f'dawk il-pajjiżi li qegħdin f'kunflitt, bħall-pajjiżi tal-Lvant Nofsani, is-Sirja u l-Libja, u jsaħħu d-djalogu politiku, inkluż ma' organizzazzjonijiet reġjonali, billi jinkorporaw l-elementi kollha tad-drittijiet tal-bniedem sabiex jappoġġjaw istituzzjonijiet inklużivi u demokratiċi, jibnu r-reżiljenza tal-komunitajiet lokali u jrawmu żvilupp soċjali u ekonomimku fil-pajjiżi tal-oriġini u fost il-popli tagħhom; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, tieħu rwol ewlieni u tlaqqa' flimkien il-mexxejja tad-dinja sabiex jindirizzaw din il-kwistjoni bħala prijorità għall-komunità internazzjonali b'mod ġenerali; jistenna bil-ħerqa l-Konferenza tal-Belt Valletta dwar il-Migrazzjoni bħala opportunità għal djalogu kostruttiv bejn l-UE, l-Unjoni Afrikana u l-pajjiżi ewlenin li flimkien jistgħu jieħdu azzjoni deċiżiva biex jindirizzaw is-sitwazzjoni tal-migrazzjoni b'mod xieraq;

10.    Jitlob li jiġiu stabbiliti kurituri umanitarji matul il-pajjiżi ta' tranżitu għar-rifuġjati (kemm fil-Mediterran u kif ukoll fil-Balkani tal-Punent), bil-għan li tiġi provduta għajnuna umanitarja u jiġi żgurat li l-aktar bżonnijiet bażiċi tar-rifuġjati huma koperti u d-drittijiet tal-bniedem tagħhom rispettati; jenfasizza li r-rispons umanitarju għall-kriżi tar-rifuġjati għandu jkun parti minn pjan fuq terminu itwal li jinkludi appoġġ għall-għajnuna umanitarja għall-pajjiżi ġirien tal-pajjiżi tal-oriġini tar-rifuġjati, isaħħaħ il-kapaċitajiet tagħhom ta' rkupru minn kmieni u ta' protezzjoni, isaħħaħ mill-ġdid ir-rwol tal-aġenziji relatati man-NU u jtejjeb is-sitwazzjoni politika, soċjali, tad-drittijiet tal-bniedem u ekonomika fil-pajjiżi tal-oriġini u ta' tranżizzjoni li qed jiżviluppaw;

11.    Jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li approċċ ġdid għall-migrazzjoni jkun ċentrali għall-qafas għall-iżvilupp il-ġdid u l-adozzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli fis-Summit tan-NU fi New York f'Settembru 2015;

12.    Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) ilaqqgħu konferenza internazzjonali dwar il-kriżi tar-rifuġjati, bil-parteċipazzjoni tal-UE, l-Istati Membri tagħha, l-aġenziji relatati man-NU, l-Istati Uniti tal-Amerika, l-NGOs internazzjonali rilevanti u l-Istati Għarab, fost l-oħrajn, bil-għan li tiġi stabbilita strateġija għall-għajnuna umanitarja globali komuni;

13.    Jistieden lill-Istati Membri jirratifikaw il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Ħaddiema Migranti kollha u tal-Membri tal-Familji tagħhom;

14.    Jieħu nota tat-tnedija tal-operazzjoni EUNAVFOR Med biex jiġu miġġielda t-traffikanti fil-Mediterran fi ħdan il-qafas ta' sforzi usa' biex tiġi indirizzata l-kriżi u jiġu salvati l-ħajjiet fil-baħar, u tal-proposta magħmula mill-VP/RGħ fil-laqgħa informali tal-ministri tad-difiża tat-3 ta' Settembru 2015 bil-ħsieb li tiżdied il-kapaċità tal-operazzjoni biex topera f'ibħra miftuħa sabiex taqbad u teqred il-bastimenti użati u tgħin biex it-traffikanti jiġu arrestati;

15.    Jistieden lill-Kummissjoni toħloq spazju u disponibbiltà baġitarji fi ħdan il-baġit għall-2016 u d-dispożizzjonijiet tal-qafas finanzjarju pluriennali, fejn jiġi permess appoġġ aktar malajr u aktar sostanzjali għal dawk l-Istati Membri fejn isiru l-aktar wasliet, flimkien ma' appoġġ lill-Istati Membri fl-akkoljenza u l-integrazzjoni tar-rifuġjati;

16.    Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jgħollu l-livelli tal-fondi u tal-mezzi mwarrba għar-rispons għall-kriżijiet umanitarji ġewwa u barra l-UE;

17.    Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu passi urġenti ħalli jiġġieldu kontra l-azzjonijiet vjolenti u d-diskors ta' mibegħda kontra l-migranti; jistieden ukoll lill-mexxejja tal-UE u tal-Istati Membri tagħha jieħdu pożizzjoni ċara favur is-solidarjetà Ewropea, ir-rispett għad-dinjità tal-bniedem, u d-drittijiet ta' dawk li jfittxu asil;

18.    Jifhem il-valur tal-approċċ "Hotspot", kif imħabbar fl-Aġenda dwar il-Migrazzjoni, fit-tisħiħ tal-appoġġ operazzjonali meta jaslu l-applikanti, inkluż għar-reġistrazzjoni u l-ipproċessar inizjali tal-persuni li jaslu, sakemm dan ir-rispons jindirizza wkoll il-kwistjoni dwar kif il-persuni li jfittxu asil għandhom jiġu mqassma fost l-Istati Membri u b'mod ċar jistabbilixxi mekkaniżmi effikaċi u sensittivi għall-ġeneru biex jiġu identifikati l-persuni bi bżonnijiet speċifiċi u jiġu riferuti għas-servizzi rilevanti;

19.    Jistieden lill-Kunsill u lill-Istati Membri jaġixxu issa, u jfakkar li l-iskop ta' din ir-riżoluzzjoni huwa li jiġu implimentati l-inizjattivi diġà mħabbra mill-Kummissjoni bil-għan li tiżdied is-solidarjetà u l-kondiviżjoni tar-responsabbiltà fost l-Istati Membri, inkluża l-proposta l-ġdida għal mekkaniżmu ta' rilokazzjoni permanenti abbażi tal-Artikolu 78(2) tat-TFUE, b'żieda ulterjuri fin-numru ta' postijiet ta' rilokazzjoni li tkun l-ewwel pass fid-direzzjoni t-tajba, filwaqt li jqis li l-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern bħalissa qed ifassal rapport li se jirrifletti l-orjentazzjoni politika tal-Parlament fuq perjodu medju u fit-tul b'rabta mal-migrazzjoni; jenfasizza l-bżonn li tingħata prijorità urġenti lis-sitwazzjoni tar-rifuġjati, li jekk ma tiġix ġestita, se tirriżulta fi qsim lejn l-UE kontinwu u li jkun aktar irregolari u ta' tħeddid għall-ħajja;

20.    Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.