Procedure : 2015/2685(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0843/2015

Indgivne tekster :

B8-0843/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0318

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 136kWORD 66k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.811v01-00
 
B8-0843/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,


om EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten (2015/2685(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lars Adaktusson, Gunnar Hökmark, Davor Ivo Stier, Tokia Saïfi, Tomáš Zdechovský for EPP-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten (2015/2685(RSP))  
B8‑0843/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om fredsprocessen i Mellemøsten,

–       der henviser til Udenrigsrådets konklusioner af 20. juli 2015 om fredsprocessen i Mellemøsten,

–       der henviser til Mellemøstkvartettens redegørelse af 8. februar 2015,

–       der henviser til redegørelserne fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, af 10. december 2014 om den palæstinensiske minister Abu Eins død, af 30. december 2014 om afstemningen i FN's Sikkerhedsråd om fredsprocessen i Mellemøsten, af 6. januar 2015 om situationen i Israel og Palæstina, af 19. januar 2015 om beslutningen om at appellere dommen vedrørende Hamas, af 11. februar 2015 efter hendes møde med præsident Mahmoud Abbas, af 18. marts 2015 om parlamentsvalget i Israel og af 7. maj 2015 om dannelsen af den nye israelske regering,

–       der henviser til kommunikéet af 15. april 2015 fra mødet mellem G7-landenes udenrigsministre,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at EU gentagne gange har bekræftet sin støtte til en tostatsløsning baseret på grænsedragningen fra 1967 med Jerusalem som hovedstad for begge stater, hvor Israel som en sikker stat og Palæstina som en uafhængig, demokratisk og levedygtig nabostat lever side om side i fred og sikkerhed, og har opfordret til at genoptage direkte fredsforhandlinger mellem Israel og Den Palæstinensiske Myndighed;

B.     der henviser til, at opnåelse af fred i Mellemøsten fortsat er en central prioritet for det internationale samfund og et ufravigeligt element for at opnå regional stabilitet og sikkerhed;

C.     der henviser til, at der efter parlamentsvalget den 17. marts 2015 blev dannet en ny israelsk regering den 6. maj 2015 med Benjamin Netanyahu som premierminister; der henviser til, at EU er parat til at samarbejde med den nye israelske regering om et bilateralt forhold til gavn for begge parter og om vigtige regionale og globale spørgsmål af fælles interesse;

D.     der henviser til, at NF/HR den 30. december 2014 udtalte, at EU ville fremme og støtte bestræbelserne på at opnå varig fred på grundlag af en tostatsløsning; der henviser til, at NF/HR indkaldte Kvartettens ledere til et møde den 8. februar 2015 i München;

E.     der henviser til, at Kvartetten fortsat vil være aktivt engageret i forberedelserne til en genoptagelse af fredsprocessen i den kommende periode, herunder regelmæssig og direkte kontakt med arabiske stater;

1.      gentager sin stærke støtte til en tostatsløsning baseret på grænsedragningen fra 1967 med Jerusalem som hovedstad for begge stater, hvor Israel som en sikker stat og en uafhængig, demokratisk, sammenhængende og levedygtig palæstinensisk stat lever side om side i fred og sikkerhed på grundlag af retten til selvbestemmelse og fuld respekt for folkeretten; understreger, at ikkevoldelige midler og respekt for menneskerettighederne og folkeretten er den eneste vej til at opnå en holdbar løsning og retfærdig og varig fred mellem israelere og palæstinensere;

2.      understreger, at det er vigtigt, at parterne genoptager forhandlingerne så hurtigt som muligt med henblik på at opnå retfærdig, varig og samlet fred; opfordrer begge parter til at undgå at tage skridt, som kan medføre yderligere optrapning, herunder ensidige foranstaltninger, der kan foregribe resultatet af forhandlingerne og true en tostatsløsning;

3.      glæder sig over, at EU aktivt vil støtte parterne i at genopbygge tilliden og skabe et tillidsfuldt klima, der er nødvendigt for hurtigst muligt at indgå i meningsfulde forhandlinger; understreger, at EU er parat til at indgå i et fælles arbejde med regionale partnere på grundlag af det arabiske fredsinitiativ, og hilser Kvartettens igangværende bestræbelser herpå velkommen;

4.      glæder sig over EU's tilsagn om at arbejde aktivt for en fornyet multilateral tilgang til fredsprocessen i samråd med alle relevante aktører, herunder partnere i Kvartetten, navnlig USA, i regionen og FN's Sikkerhedsråd; bemærker, at EU mener, at oprettelsen af en international støttegruppe er en mulig vej til at bidrage hertil, og at Rådet har anmodet NF/HR om at undersøge mulighederne for at gennemføre dette initiativ med regionale og internationale aktører og rapportere tilbage herom i begyndelsen af september 2015; opfordrer NF/HR til også at rapportere til Parlamentet om sine resultater;

5.      glæder sig over det arbejde, som udføres inden for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) og Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder (EUPOL COPPS) for at hjælpe Den Palæstinensiske Myndighed med at opbygge institutionerne i en fremtidig palæstinensisk stat på politi- og strafferetsområdet; kræver en reaktivering af FSFP's grænsebistandsmission (EUBAM Rafah), med et mere ambitiøst mandat, tilstrækkelige midler og tilstrækkeligt personale, med henblik på at spille en konkret rolle i forbindelse med kontrollen af Gazastribens grænser med Egypten og Israel;

6.      kræver en hurtig forbedring af de humanitære forhold i Gaza; ser med tilfredshed på Israels seneste skridt til at lempe restriktionerne i Gaza; understreger, at det er vigtigt at træffe yderligere positive foranstaltninger – samtidig med at der tages hensyn til Israels legitime sikkerhedsinteresser – for at muliggøre en fuld gennemførelse af humanitær bistand, genopbygning og økonomisk opsving; understreger, at militante gruppers nylige affyring af raketter er uacceptabel og understreger faren for eskalering; opfordrer indtrængende donorer til hurtigst muligt at opfylde de finansielle tilsagn, som de gav på den internationale konference om Palæstina ("Genopbygning af Gaza") i Kairo den 12. oktober 2014;

7.      understreger, at intern palæstinensisk forsoning er et vigtigt element for at opnå en tostatsløsning; støtter EU's opfordring til de palæstinensiske fraktioner om at give højeste prioritet til forsoning og Den Palæstinensiske Myndigheds tilbagevenden til Gaza; understreger, at Den Palæstinensiske Myndighed skal tage større ansvar i denne henseende og påtage sig sine regeringsopgaver i Gazastriben, også inden for sikkerhed og civil administration og gennem sin tilstedeværelse ved Gazas grænseovergange;

8.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, EU's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten, FN's generalsekretær, Kvartettens repræsentant, generalsekretæren for Den Arabiske Liga, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik