Menetlus : 2015/2685(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0843/2015

Esitatud tekstid :

B8-0843/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0318

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 132kWORD 66k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.811v01-00
 
B8-0843/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ELi rolli kohta Lähis-Ida rahuprotsessis (2015/2685(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lars Adaktusson, Gunnar Hökmark, Davor Ivo Stier, Tokia Saïfi, Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi rolli kohta Lähis-Ida rahuprotsessis (2015/2685(RSP))  
B8‑0843/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida rahuprotsessi kohta,

–       võttes arvesse välisasjade nõukogu 20. juuli 2015. aasta järeldusi Lähis-Ida rahuprotsessi kohta,

–       võttes arvesse Lähis-Ida neliku 8. veebruari 2015. aasta avaldust,

–       võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini 10. detsembri 2014. aasta avaldust seoses Palestiina ministri Abu Eini surmaga, 30. detsembri 2014. aasta avaldust Lähis-Ida rahuprotsessi puudutava hääletuse kohta ÜRO Julgeolekunõukogus, 6. jaanuari 2015. aasta avaldust olukorra kohta Iisraelis ja Palestiinas, 19. jaanuari 2015. aasta avaldust otsuse kohta kaevata edasi Hamasi käsitlev kohtuotsus, 11. veebruari 2015. aasta avaldust pärast kohtumist president Mahmoud Abbasiga, 18. märtsi 2015. aasta avaldust Iisraeli üldvalimiste kohta ja 7. mai 2015. aasta avaldust Iisraeli uue valitsuse moodustamise kohta,

–       võttes arvesse G7 välisministrite 15. aprilli 2015. aasta kohtumise kommünikeed,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et EL on korduvalt kinnitanud oma toetust kahe riigi lahendusele, mille aluseks on 1967. aasta piirid ja mille kohaselt Jeruusalemm on kummagi riigi pealinn ning Iisraeli riik ja iseseisev, demokraatlik, ühtekuuluv ja elujõuline Palestiina riik eksisteerivad kõrvuti rahus ja julgeolekus, ning arvestades, et EL on nõudnud otseste rahukõneluste jätkamist Iisraeli ja Palestiina omavalitsuse vahel;

B.     arvestades, et rahu saavutamine Lähis-Idas jääb rahvusvahelise üldsuse üheks peamiseks prioriteediks ning on piirkonna stabiilsuseks ja julgeolekuks vältimatu;

C.     arvestades, et pärast 17. märtsi 2015. aasta üldvalimisi moodustati 6. mail 2015 Iisraeli uus valitsus eesotsas peaminister Benjamin Netanyahuga; arvestades, et EL on valmis tegema Iisraeli uue valitsusega koostööd vastastikku kasulike kahepoolsete suhete alusel, samuti ühist huvi pakkuvates olulistes piirkondlikes ja ülemaailmsetes küsimustes;

D.     arvestades liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi kinnitust 30. detsembril 2014, mille kohaselt EL ergutab ja toetab jõupingutusi selleks, et saavutada püsiv rahu, mis põhineb kahe riigi lahendusel; arvestades, et kõrge esindaja ja komisjoni asepresident kutsus kokku Lähis-Ida neliku juhtide kohtumise 8. veebruaril 2015 Münchenis;

E.     arvestades, et nelik osaleb aktiivselt rahuprotsessi jätkumise ettevalmistamisel, mis hõlmab ka regulaarseid otsekontakte Araabia riikidega;

1.      kinnitab oma kindlat toetust kahe riigi lahendusele, mille aluseks on 1967. aasta piirid ja mille kohaselt Jeruusalemm on kummagi riigi pealinn ning Iisraeli riik ja iseseisev, demokraatlik ja elujõuline Palestiina riik eksisteerivad kõrvuti rahus ja julgeolekus, lähtudes enesemääramise õigusest ja järgides täielikult rahvusvahelist õigust; rõhutab, et vägivallast hoidumine ning inimõiguste ja humanitaarõiguse austamine on ainus viis, kuidas jõuda püsiva lahenduse ning õiglase ja kestva rahuni iisraellaste ja palestiinlaste vahel;

2.      rõhutab, et pooled peaksid jätkama läbirääkimisi nii kiiresti kui võimalik, et saavutada õiglane, püsiv ja igakülgne rahu; kutsub mõlemat poolt üles hoiduma sammudest, mis võiksid uuesti olukorda pingestada, sealhulgas ühepoolsetest meetmetes, mis võivad läbirääkimiste tulemusi kahjustada ja ohustada kahe riigi lahenduse elujõulisust;

3.      on rahul asjaoluga, et EL toetab aktiivselt osapooli usalduse taastamisel ja usaldusliku õhkkonna loomisel, mis on vajalik sisuliste läbirääkimiste alustamiseks nii pea kui võimalik; rõhutab, et EL on valmis tegema Araabia rahualgatuse alusel piirkondlike partneritega koostööd, ning tervitab Lähis-Ida neliku sellealaseid jätkuvaid pingutusi;

4.      tervitab ELi eesmärki tegutseda aktiivselt selle nimel, et saavutada uus mitmepoolne lähenemisviis rahuprotsessile, konsulteerides nii piirkonnas kui ka ÜRO Julgeolekunõukogus kõikide osapooltega, kaasa arvatud Lähis-Ida neliku partnerite, sh Ameerika Ühendriikidega; märgib, et vastavalt ELi seisukohale on rahvusvahelise toetusrühma moodustamine üks võimalik viis, kuidas sellele eesmärgile kaasa aidata, ning osutab, et nõukogu on palunud kõrgel esindajal ja komisjoni asepresidendil uurida võimalusi selle algatuse ellurakendamiseks koos piirkondlike ja rahvusvaheliste osalejatega ning anda selle kohta teavet 2015. aasta septembri algul; palub kõrgel esindajal ja komisjoni asepresidendil anda tulemuste kohta teavet ka Euroopa Parlamendile;

5.      tunnustab ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonna politseimissiooni ja Euroopa Liidu õigusriigimissiooni (EUPOL COPPS) tööd Palestiina territooriumidel, mille eesmärk on aidata Palestiina omavalitsusel ehitada üles tulevase Palestiina riigi institutsioonid politsei ja kriminaalõiguse valdkonnas; nõuab, et taas käivitataks ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika piirihaldamise abimissioon (EUBAM Rafah) ning sellele antaks laialdasem mandaat, samuti vajalikud vahendid ja töötajad, et missioon saaks täita selget rolli Gaza sektori ning Egiptuse ja Iisraeli vahelise piiri kontrollimisel;

6.      nõuab humanitaarolukorra kiiret parandamist Gaza sektoris; tervitab Iisraeli hiljutisi samme piirangute vähendamiseks Gaza sektoris; rõhutab, et on vaja uusi positiivseid meetmeid – arvestades samas Iisraeli õigustatud muret julgeoleku pärast –, mis võimaldaksid kogu humanitaarabi kohale toimetada, tegeleda ülesehitusega ja elavdada majandust; toonitab, et sõjaliste rühmituste hiljutised raketirünnakud on vastuvõetamatud ning viitavad olukorra halvenemise ohule; palub doonorriikidel maksta välja nii pea kui võimalik rahaline toetus, milleks nad kohustusid rahvusvahelisel Palestiina-teemalisel konverentsil („Gaza ülesehitamine”) Kairos 12. oktoobril 2014;

7.      rõhutab, et Palestiina-sisene leppimine on oluline tegur kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduseni jõudmiseks; toetab ELi üleskutset Palestiina rühmitustele seada leppimine ja Palestiina omavalitsuse naasmine Gazasse esmaseks prioriteediks. rõhutab, et Palestiina omavalitsus peab selles osas võtma suurema vastutuse ja teostama Gaza sektoris oma valitsemisfunktsiooni, muu hulgas julgeoleku ja tsiviilhalduse valdkonnas ning Gaza piiripunktides kohalviibimise kaudu;

8.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ELi eriesindajale Lähis-Ida rahuprotsessis, ÜRO peasekretärile, Lähis-Ida neliku esindajale, Araabia Riikide Liiga peasekretärile, Iisraeli Knessetile ja valitsusele, Palestiina omavalitsuse presidendile ja Palestiina Seadusandlikule Nõukogule.

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika