Menettely : 2015/2685(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0843/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0843/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0318

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 133kWORD 67k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE568.811v01-00
 
B8-0843/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


EU:n roolista Lähi-idän rauhanprosessissa (2015/2685(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lars Adaktusson, Gunnar Hökmark, Davor Ivo Stier, Tokia Saïfi, Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n roolista Lähi-idän rauhanprosessissa (2015/2685(RSP))  
B8‑0843/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Lähi-idän rauhanprosessista,

–       ottaa huomioon 20. heinäkuuta 2015 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista,

–       ottaa huomioon 8. helmikuuta 2015 annetun Lähi-idän kvartetin julkilausuman,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 10. joulukuuta 2014 palestiinalaishallinnon ministerin Abu Einin kuolemasta, 30. joulukuuta 2014 Lähi-idän rauhanprosessia koskevasta YK:n turvallisuusneuvoston äänestyksestä, 6. tammikuuta 2015 Israelin ja Palestiinan tilanteesta, 19. tammikuuta 2015 Hamasia koskevan tuomion muutoksenhakupäätöksestä, 11. helmikuuta 2015 hänen tapaamisestaan presidentti Mahmud Abbasin kanssa, 18. maaliskuuta 2015 Israelin parlamenttivaaleista ja 7. toukokuuta 2015 Israelin uuden hallituksen muodostamisesta antamat julkilausumat,

–       ottaa huomioon 15. huhtikuuta 2015 annetun G7-maiden ulkoministerikokouksen tiedonannon,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että EU on toistuvasti vahvistanut tukensa kahden valtion ratkaisulle, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja Jerusalemin asemaan molempien valtioiden pääkaupunkina ja jossa turvallinen Israelin valtio ja itsenäinen, demokraattinen, alueellisesti yhtenäinen ja elinkelpoinen Palestiinan valtio elävät rauhassa ja turvassa rinnakkain, ja on vaatinut Israelin ja palestiinalaishallinnon suorien rauhanneuvottelujen käynnistämistä uudelleen;

B.     toteaa, että rauhan aikaan saaminen Lähi-itään on edelleen kansainvälisen yhteisön keskeinen painopiste sekä alueen vakauden ja turvallisuuden välttämätön edellytys;

C.     panee merkille, että 17. maaliskuuta 2015 pidettyjen parlamenttivaalien jälkeen muodostettiin 6. toukokuuta 2015 Israelin uusi hallitus, jonka pääministerinä toimii Benjamin Netanjahu; toteaa, että EU on valmis työskentelemään Israelin uuden hallituksen kanssa molempia osapuolia hyödyttävien kahdenvälisten suhteiden hyväksi sekä yhteistä etua koskevissa globaaleissa kysymyksissä;

D.     toteaa, että komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja ilmoitti 30. joulukuuta 2014, että EU edistää ja tukee ponnisteluja kahden valtion ratkaisuun perustuvan kestävän rauhan aikaan saamiseksi; ottaa huomioon, että komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja kutsui kvartetin johtajien kokouksen koolle 8. helmikuuta 2015;

E.     toteaa, että kvartetti on edelleen aktiivisesti mukana valmistelemassa rauhanprosessin uudelleen aloittamista tulevana kautena, mukaan luettuna säännöllinen ja suora yhteydenpito arabivaltioihin;

1.      muistuttaa tukevansa vakaasti kahden valtion ratkaisua, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja Jerusalemin asemaan molempien valtioiden pääkaupunkina ja joka käsittää turvallisen Israelin valtion ja itsenäisen, demokraattisen, alueellisesti yhtenäisen ja elinkelpoisen Palestiinan valtion, jotka elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden vallitessa itsemääräämisoikeuden ja kansainvälisen oikeuden täysimääräisen kunnioittamisen pohjalta; korostaa, että väkivallattomat menetelmät sekä ihmisoikeuksien ja humanitaarisen oikeuden kunnioittaminen ovat ainoa tapa saavuttaa kestävä ratkaisu sekä oikeudenmukainen ja kestävä rauha israelilaisten ja palestiinalaisten välille;

2.      korostaa, että on tärkeää, että osapuolet aloittavat mahdollisimman pian uudet neuvottelut, joiden tarkoituksena on saavuttaa oikeudenmukainen, kestävä ja kokonaisvaltainen rauha; kehottaa molempia osapuolia välttämään toimia, jotka voivat lisätä jännitteitä, mukaan luettuina yksipuoliset toimenpiteet, jotka voivat vaikuttaa neuvottelujen lopputulokseen ja vaarantaa kahden valtion ratkaisun toteutumiskelpoisuuden;

3.      suhtautuu myönteisesti siihen, että EU antaa aktiivisesti tukea osapuolille luottamuksen palauttamiseksi ja sellaisen luottamuksen ilmapiirin luomiseksi, joka on tarpeen merkityksellisten neuvottelujen aloittamiseksi mahdollisimman pian; korostaa, että EU on valmis osallistumaan yhteiseen työhön alueellisten kumppaniensa kanssa arabimaiden rauhanaloitteen pohjalta ja että se pitää myönteisinä kvartetin tämän osalta meneillään olevia toimia;

4.      suhtautuu myönteisesti siihen, että EU on sitoutunut työskentelemään aktiivisesti rauhanprosessia koskevan uudistetun monenvälisen lähestymistavan aikaansaamiseksi kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä kuullen, kvartetin jäsenet, etenkin Yhdysvallat, alueelliset kumppanit ja YK:n turvallisuusneuvosto mukaan lukien; panee merkille, että EU katsoo, että kansainvälisen tukiryhmän perustaminen on mahdollinen tapa edistää tavoitteen saavuttamista ja että neuvosto on pyytänyt komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tarkastelemaan vaihtoehtoja kyseisen aloitteen toteuttamiseksi alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa ja raportoimaan neuvostolle syyskuun alkupuolella 2015; kehottaa komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa raportoimaan myös parlamentille havainnoistaan;

5.      suhtautuu myönteisesti yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) mukaisen palestiinalaisalueilla toteutettavan poliisi- ja oikeusvaltio-operaation (EUPOL COPPS) toimintaan, jonka puitteissa palestiinalaishallintoa avustetaan tulevan Palestiinan valtion poliisitoimen ja rikosoikeudellisten instituutioiden kehittämisessä; kehottaa aloittamaan uudelleen YTPP:n alaan kuuluvan rajavalvonnan avustusoperaation (EUBAM Rafah) ja myöntämään sille entistä laajemmat toimivaltuudet sekä riittävän rahoituksen ja henkilöstön, jotta se voi hoitaa käytännön valvontatoimia Egyptin ja Israelin rajoilla Gazan kaistaleella;

6.      kehottaa parantamaan nopeasti humanitaarisia olosuhteita Gazassa; on tyytyväinen Israelin viimeaikaisiin toimiin rajoitusten lieventämiseksi Gazassa; korostaa, että on tärkeää toteuttaa lisää myönteisiä toimia – ja samalla huolehtia Israelin legitiimeistä turvallisuusnäkökohdista – jotta voidaan mahdollistaa täysimääräisesti humanitaarisen avun toimittaminen, jälleenrakentaminen ja talouden elpyminen; korostaa, että taisteluryhmien viimeaikaiset raketti-iskut ovat tuomittavia ja korostaa eskalaation riskiä; kehottaa avunantajia maksamaan mahdollisimman pian Kairossa 12. lokakuuta 2014 pidetyssä Palestiinaa käsitelleessä kansainvälisessä konferenssissa (”Gazan jälleenrakentaminen”) tekemänsä rahoitussitoumukset;

7.      korostaa, että palestiinalaisten keskinäinen sovinnonteko on tärkeä tekijä kahden valtion ratkaisuun pääsemiseksi; tukee EU:n vaatimusta siitä, että palestiinalaisryhmien olisi tehtävä sovinto ja asetettava palestiinalaishallinnon paluu Gazaan ensisijaiseksi tavoitteeksi; korostaa, että palestiinalaishallinnon on otettava suurempi vastuu tässä asiassa ja hoidettava hallintotehtävänsä Gazan alueella muun muassa turvallisuuden ja siviilihallinnon aloilla sekä olemalla läsnä Gazan rajanylityspaikoilla;

8.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, EU:n erityisedustajalle Lähi-idän rauhanprosessissa, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, kvartetin edustajalle, Arabiliiton pääsihteerille, knessetille ja Israelin hallitukselle, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö