Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0843/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0843/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl ES vaidmens Artimųjų Rytų taikos procese

7.9.2015 - (2015/2685(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lars Adaktusson, Gunnar Hökmark, Davor Ivo Stier, Tokia Saïfi, Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0836/2015

Procedūra : 2015/2685(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0843/2015
Pateikti tekstai :
B8-0843/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0843/2015

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES vaidmens Artimųjų Rytų taikos procese

(2015/2685(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

–       atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2015 m. liepos 20 d. išvadas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 8 d. Artimųjų Rytų ketverto pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini 2014 m. gruodžio 10 d. pareiškimą dėl Palestinos ministro Abu Eino mirties, 2014 m. gruodžio 30 d. pareiškimą dėl JT Saugumo Tarybos balsavimo dėl Artimųjų Rytų taikos proceso, 2015 m. sausio 6 d. pareiškimą dėl padėties Izraelyje ir Palestinoje, 2015 m. sausio 19 d. pareiškimą dėl sprendimo apskųsti sprendimą dėl „Hamas“, 2015 m. vasario 11 d. pareiškimą po susitikimo su Prezidentu Mahmoudu Abbasu, 2015 m. kovo 18 d. pareiškimą dėl Izraelio visuotinių rinkimų ir 2015 m. gegužės 7 d. pareiškimą dėl naujosios Izraelio vyriausybės suformavimo,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 15 d. G 7 užsienio reikalų ministrų susitikimo pranešimą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi ES ne kartą patvirtino savo paramą dviejų valstybių sambūviu grindžiamam sprendimui, pagal kurį būtų laikomasi 1967 m. sienų, Jeruzalė būtų abiejų valstybių sostinė ir taikiai bei saugiai viena šalia kitos egzistuotų Izraelio Valstybė ir nepriklausoma, demokratinė, vientisa ir gyvybinga Palestinos Valstybė, ir ragino atnaujinti tiesiogines Izraelio ir Palestinos Administracijos taikos derybas;

B.     kadangi taikos siekis Artimuosiuose Rytuose ir toliau yra svarbiausias tarptautinės bendruomenės prioritetas ir būtina sąlyga siekiant regiono stabilumo ir saugumo;

C.     kadangi po 2015 m. kovo 17 d. įvykusių visuotinių rinkimų, kai 2015 m. gegužės 6 d. buvo suformuota naujoji Izraelio vyriausybė, o ministru pirmininku išrinktas Benjamin Netanyahu; kadangi ES yra pasirengusi bendradarbiauti su naująja Izraelio vyriausybe dėl abipusiai naudingų dvišalių santykių, taip pat svarbių ir abiem pusėms aktualių regioninių ir pasaulinių klausimų;

D.     kadangi Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė 2014 m. gruodžio 30 d. pareiškė, kad ES skatins ir rems pastangas siekti ilgalaikės taikos, paremtos dviejų valstybių sambūviu grindžiamu sprendimu; kadangi Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė 2015 m. vasario 8 d. Miunchene sušaukė Ketverto vadovų susitikimą;

E.     kadangi Ketvertas ir toliau aktyviai dalyvaus rengiantis atnaujinti taikos procesą artimiausiu laikotarpiu, įskaitant reguliarų ir tiesioginį bendravimą su arabų valstybėmis;

1.      pakartoja tvirtai remiąs dviejų valstybių sambūviu grindžiamą sprendimą, pagal kurį būtų laikomasi 1967 m. sienų, Jeruzalė būtų abiejų valstybių sostinė ir taikiai bei saugiai viena šalia kitos egzistuotų saugi Izraelio Valstybė ir nepriklausoma, demokratinė, vientisa ir gyvybinga Palestinos Valstybė, paremta apsisprendimo teise ir visapusiškai besilaikanti tarptautinės teisės; pabrėžia, kad nesmurtinės priemonės ir pagarba žmogaus teisėms bei humanitarinei teisei yra vienintelis būdas tvariam sprendimui ir tikrai bei ilgalaikei izraeliečių ir palestiniečių taikai pasiekti;

2.      pabrėžia, kad svarbu, jog šalys kuo greičiau atnaujintų derybas siekdamos tikros, ilgalaikės ir visuotinės taikos; ragina abi šalis vengti veiksmų, kurie galėtų sukelti tolesnį konflikto eskalavimą, be kita ko, vienašalių priemonių, kurios galėtų nulemti derybų rezultatus ir kelia grėsmę dviejų valstybių sambūviu grindžiamo sprendimo įgyvendinamumui;

3.      palankiai vertina tai, kad ES aktyviai rems šalis, siekdama atkurti pasitikėjimą ir sukurti pasikliovimu grindžiamą aplinką, kuri yra būtina norint kuo greičiau pradėti prasmingas derybas; pabrėžia, kad ES yra pasirengusi dalyvauti bendrame darbe su regioniniais partneriais remiantis Arabų taikos iniciatyva ir kad ji palankiai vertina Ketverto šiuo klausimu dedamas pastangas;

4.      palankiai vertina ES įsipareigojimą aktyviai dirbti siekiant atnaujinti daugiašalį požiūrį į taikos procesą, konsultuojantis su visomis susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis regione ir Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje, įskaitant Ketverto partnerius, ypač Jungtines Amerikos Valstijas; pažymi, kad, ES nuomone, tarptautinės paramos grupės įkūrimas yra galimas būdas prisidėti prie šio tikslo ir kad Taryba paprašė Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės išnagrinėti šios iniciatyvos įgyvendinimo su regioniniais ir tarptautiniais veikėjais galimybes bei pateikti ataskaitą 2015 m. rugsėjo mėn. pradžioje; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę pranešti apie savo išvadas ir Parlamentui;

5.      džiaugiasi darbu, atliktu vykdant bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misiją policijos ir teisinės valstybės srityse (EUPOL COPPS) Palestinos teritorijose, padedant Palestinos Administracijai, steigti būsimos Palestinos Valstybės institucijas policijos ir baudžiamosios teisenos srityje; ragina atnaujinti BSGP pasienio pagalbos misiją (EUBAM Rafah), užtikrinant platesnio užmojo įgaliojimus, tinkamas priemones ir darbuotojus, siekiant atlikti konkretų vaidmenį kontroliuojant Gazos Ruožo sienas su Egiptu ir Izraeliu;

6.      ragina skubiai pagerinti humanitarinę padėtį Gazoje; palankiai vertina veiksmus, kurių pastaruoju metu ėmėsi Izraelis, kad sumažintų apribojimus Gazoje; pabrėžia, kad svarbu imtis tolesnių teigiamų priemonių, tuo pat metu sprendžiant teisėtus Izraelio susirūpinimą keliančius saugumo klausimus, kad būtų galima visapusiškai teikti humanitarinę pagalbą, vykdyti rekonstrukciją ir atgaivinti ekonomiką; pabrėžia, kad neseniai kovotojų grupuočių įvykdytas apšaudymas raketomis yra nepriimtinas, ir atkreipia dėmesį į eskalacijos pavojų; primygtinai ragina paramos teikėjus kuo greičiau išmokėti savo finansinius įsipareigojimus, prisiimtus Kairo tarptautinėje konferencijoje Palestinos klausimams („Gazos atstatymas“) 2014 m. spalio 12 d.;

7.      pabrėžia, kad palestiniečių tarpusavio susitaikymas yra svarbus elementas siekiant dviejų valstybių sambūviu grindžiamo sprendimo; pritaria, kad ES ragina palestiniečių grupuotes svarbiausią pirmenybę teikti susitaikymui ir tam, kad Palestinos Administracija grįžtų į Gazą; pabrėžia, kad Palestinos Administracija privalo prisiimti šiuo požiūriu didesnę atsakomybę ir vyriausybės funkcijas Gazos Ruože, be kita ko, saugumo ir civilinės administracijos srityse bei dislokuojant pareigūnus Gazos Ruožo sienos perėjimo punktuose;

8.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, ES specialiajam įgaliotiniui Artimųjų Rytų taikos procese, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Ketverto atstovui, Arabų Valstybių Lygos generaliniam sekretoriui, Knesetui ir Izraelio vyriausybei, Palestinos Administracijos prezidentui ir Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai.