Procedūra : 2015/2685(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0843/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0843/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0318

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 161kWORD 73k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.811v01-00
 
B8-0843/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par ES lomu Tuvo Austrumu miera procesā (2015/2685(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lars Adaktusson, Gunnar Hökmark, Davor Ivo Stier, Tokia Saïfi, Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES lomu Tuvo Austrumu miera procesā (2015/2685(RSP))  
B8‑0843

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par miera procesu Tuvajos Austrumos,

–       ņemot vērā 2015. gada 20. jūlijā pieņemtos Ārlietu padomes secinājumus par miera procesu Tuvajos Austrumos,

–       ņemot vērā Tuvo Austrumu Kvarteta 2015. gada 8. februāra paziņojumu,

–       ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federikas Mogerīni 2014. gada 10. decembra paziņojumu par palestīniešu ministra Abu Ein bojāeju, 2014. gada 30.decembra paziņojumu par ANO Drošības padomes balsojumu par Tuvo Austrumu miera procesu, 2015. gada 6. janvāra paziņojumu par stāvokli Izraēlā un Palestīnā, 2015. gada 19. janvāra paziņojumu par lēmumu pārsūdzēt spriedumu par Hamas, 2015. gada 11. februāra paziņojumu pēc viņas tikšanās ar prezidentu Mahmoud Abbas, 2015. gada 18. marta paziņojumu par vispārējām vēlēšanām Izraēlā un 2015. gada 7. maija paziņojumu par jaunās Izraēlas valdības izveidi,

–       ņemot vērā G7 ārlietu ministru sanāksmes 2015. gada 15. aprīļa komunikē,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā ES vairākkārt ir apliecinājusi atbalstu divu valstu risinājumam, proti, pamatojoties uz 1967. gada robežām un ar Jeruzalemi kā abu šo valstu galvaspilsētu, mierā un drošībā pastāv līdzās droša Izraēlas valsts un neatkarīga, demokrātiska un dzīvotspējīga Palestīnas valsts, un ir aicinājusi atjaunot tiešas miera sarunas starp Izraēlu un Palestīniešu pašpārvaldi (PP);

B.     tā kā miera nodrošināšana Tuvajos Austrumos aizvien ir starptautiskās sabiedrības galvenā prioritāte un tas ir obligāts priekšnoteikums stabilitātei un drošībai reģionā;

C.     tā kā pēc vispārējām vēlēšanām, kas notika 2015. gada 17. martā, 2015. gada 6. maijā tika izveidota jauna Izraēlas valdība ar Benjamin Netanyahu ministru prezidenta amatā; tā kā ES ir gatava sadarboties ar jauno Izraēlas valdību, lai veidotu savstarpēji izdevīgas divpusējas attiecības un risinātu svarīgus reģionālus un starptautiskus jautājumus, kuri ietilpst kopīgo interešu jomā;

D.     tā kā PV/AP 2014. gada 30. decembrī paziņoja, ka ES veicinās un atbalstīs centienus panākt noturīgu mieru, pamatojoties uz divu valstu risinājumu; tā kā PV/AP Minhenē 2015. gada 8. februārī sasauca Kvarteta vadītāju sanāksmi;

E.     tā kā Kvartets turpmākajā laikposmā joprojām aktīvi iesaistīsies miera procesa atsākšanas sagatavošanas darbos, tostarp regulāri un tieši informēs arābu valstis,

1.      atkārtoti pauž stingru atbalstu divu valstu risinājumam, kura pamatā būtu 1967. gada robežas, ar kuru saskaņā Jeruzaleme būtu abu valstu galvaspilsēta un kura rezultātā droša Izraēlas valsts mierā un drošībā pastāvētu līdzās neatkarīgai, demokrātiskai, suverēnai un dzīvotspējīgai Palestīnas valstij, ievērojot tiesības uz pašnoteikšanos un pilnībā ievērojot starptautiskās tiesības; uzsver, ka nevardarbīgi līdzekļi, cilvēktiesību un humanitāro tiesību ievērošana ir vienīgais veids, kā panākt ilgtspējīgu risinājumu un taisnīgu un ilgstošu mieru starp izraēliešiem un palestīniešiem;

2.      uzsver, ka pusēm ir svarīgi pēc iespējas drīz atsākt sarunas, lai panāktu taisnīgu, ilgstošu un visaptverošu mieru; aicina abas puses nepieļaut darbības, kas varētu izraisīt lielāku saasinājumu, tostarp neveikt vienpusējus pasākumus, kas negatīvi ietekmētu sarunu rezultātu un apdraudētu divu valstu risinājuma iespējamību;

3.      atzinīgi vērtē to, ka ES aktīvi atbalstīs puses, lai atjaunotu paļāvību un veidotu uzticēšanās gaisotni, kas nepieciešama, lai varētu pēc iespējas drīz iesaistīties jēgpilnās sarunās; uzsver, ka ES ir gatava iesaistīties kopīgā darbā ar reģionālajiem partneriem, pamatojoties uz arābu valstu miera iniciatīvu, un atzinīgi vērtē Kvarteta pašreizējos centienus šajā sakarā;

4.      atzinīgi vērtē ES apņemšanos aktīvi strādāt pie atjaunotas daudzpusējās pieejas miera procesam, konsultējoties ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp Kvarteta partneriem, jo īpaši ar ASV, partneriem reģionā un Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomi; norāda — ES uzskata, ka viens no iespējamiem veidiem, kā veicināt šā mērķa sasniegšanu, ir starptautiskas atbalsta grupas izveide, un Padome ir aicinājusi PV/AP izskatīt iespējas īstenot šo iniciatīvu kopā ar reģionāliem un starptautiskiem dalībniekiem un 2015. gada septembra sākumā ziņot par paveikto; aicina PV/AP ziņot par rezultātiem arī Parlamentam;

5.      atzinīgi vērtē darbu, kuru saskaņā ar kopējo drošības un aizsardzības politiku (KDAP) paveikusi Policijas un tiesiskuma misija palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS), palīdzot PP veidot jaunās Palestīnas valsts iestādes kārtības nodrošināšanas un krimināltiesību jomā; prasa pastiprināt KDAP Robežu palīdzības misijas (EU BAM Rafah) darbību, piešķirot tai vērienīgākas pilnvaras, pienācīgus līdzekļus un personālu, lai šai misijai būtu konkrēta loma, kontrolējot Gazas joslas robežas ar Ēģipti un Izraēlu;

6.      prasa steidzami uzlabot humanitāros apstākļus Gazā; atzinīgi vērtē Izraēlas nesen veiktos pasākumus, lai atvieglotu ierobežojumus Gazā; uzsver, ka ir svarīgi arī turpmāk īstenot pozitīvus pasākumus, lai pilnībā nodrošinātu humāno palīdzību un atjaunošanu un atveseļotu ekonomiku, vienlaikus pievēršoties Izraēlas leģitīmajām bažām par drošību; uzsver, ka nesenie kaujinieku grupu veiktie raķešu uzbrukumi nav pieņemami, un norāda uz saasinājuma draudiem; mudina līdzekļu devējus iespējami drīz izpildīt finansiālās saistības, kuras tie apņēmās 2014. gada 12. oktobrī Kairā notikušajā Starptautiskajā konferencē par Palestīnu (Gazas atjaunošana);

7.      uzsver, ka palestīniešu savstarpējs izlīgums ir svarīgs aspekts divu valstu risinājuma panākšanai; atbalsta ES aicinājumu palestīniešu grupējumiem par galveno prioritāti izvirzīt izlīguma panākšanu un PP atgriešanos Gazā; uzsver, ka PP šajā ziņā ir jāuzņemas lielāka atbildība un valdības funkcijas Gazas joslā, tostarp drošības un civilās pārvaldes jomā, nodrošinot klātesamību Gazas joslas robežšķērsošanas punktos;

8.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ES īpašajam pārstāvim Tuvo Austrumu miera procesā, ANO ģenerālsekretāram, Kvarteta pārstāvim, Arābu valstu līgas ģenerālsekretāram, Izraēlas Knesetam un valdībai, Palestīniešu pašpārvaldes priekšsēdētājam un Palestīniešu likumdošanas padomei.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika