Procedura : 2015/2685(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0843/2015

Teksty złożone :

B8-0843/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0318

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 145kWORD 76k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.811v01-00
 
B8-0843/2015

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie roli UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie (2015/2685(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lars Adaktusson, Gunnar Hökmark, Davor Ivo Stier, Tokia Saïfi, Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu w sprawie roli UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie (2015/2685(RSP))  
B8‑0843/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie,

–       uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie,

–       uwzględniając oświadczenie kwartetu bliskowschodniego z dnia 8 lutego 2015 r.,

–       uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini z dni: 10 grudnia 2014 r. w sprawie śmierci palestyńskiego ministra Abu Eina, 30 grudnia 2014 r. dotyczące głosowania Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, 6 stycznia 2015 r. w sprawie sytuacji w Izraelu i Palestynie, 19 stycznia 2015 r. dotyczące decyzji o odwołaniu się od wyroku w sprawie Hamasu, 11 lutego 2015 r. po spotkaniu z prezydentem Mahmudem Abbasem, 18 marca 2015 r. w sprawie wyborów powszechnych w Izraelu oraz 7 maja 2015 r. w sprawie sformowania nowego rządu izraelskiego,

–       uwzględniając komunikat ze spotkania ministrów spraw zagranicznych grupy G7 z dnia 15 kwietnia 2015 r.,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że UE wielokrotnie potwierdzała swoje poparcie dla rozwiązania dwupaństwowego w oparciu o granice z 1967 r., z Jerozolimą jako stolicą obydwu państw i przewidującego, że bezpieczne Państwo Izrael oraz sąsiadujące z nim niepodległe, demokratyczne i zdolne do samostanowienia Państwo Palestyna współistniałyby obok siebie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa, oraz wzywała do wznowienia bezpośrednich rozmów pokojowych między Izraelem a Narodową Władzą Palestyńską (NWP);

B.     mając na uwadze, że osiągnięcie pokoju na Bliskim Wschodzie pozostaje jednym z najważniejszych priorytetów wspólnoty międzynarodowej i niezbędnym czynnikiem stabilności i bezpieczeństwa w regionie;

C.     mając na uwadze, że w następstwie wyborów powszechnych z dnia 17 marca 2015 r. w dniu 6 maja 2015 r. sformowano nowy rząd Izraela, którego premierem został Benjamin Netanyahu; mając na uwadze, że UE jest gotowa dążyć do wypracowania z nowym rządem izraelskim wzajemnie korzystnych stosunków dwustronnych, a także pracować nad ważnymi zagadnieniami regionalnymi i globalnymi będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania;

D.     mając na uwadze, że wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel oświadczyła w dniu 30 grudnia 2014 r., że UE będzie propagować i wspierać wysiłki na rzecz osiągnięcia trwałego pokoju w oparciu o rozwiązanie dwupaństwowe; mając na uwadze, że wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel zwołała w dniu 8 lutego 2015 r. w Monachium posiedzenie przywódców kwartetu bliskowschodniego;

E.     mając na uwadze, że kwartet bliskowschodnie będzie nadal aktywnie uczestniczyć w przygotowaniach do wznowienia w najbliższym okresie procesu pokojowego, obejmujących regularne i bezpośrednie kontakty z państwami arabskimi;

1.      przypomina o swoim zdecydowanym poparciu dla rozwiązania dwupaństwowego opartego na granicach z 1967 r., z Jerozolimą jako stolicą obu państw, przewidującego, że bezpieczne Państwo Izrael oraz sąsiadujące z nim niepodległe, demokratyczne i zdolne do samostanowienia Państwo Palestyna współistnieją obok siebie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa, na podstawie prawa do samostanowienia i przy pełnym poszanowaniu prawa międzynarodowego; podkreśla, że jedyną drogą do osiągnięcia trwałego rozwiązania i sprawiedliwego i trwałego pokoju między Izraelczykami i Palestyńczykami są działania bez użycia przemocy oraz przestrzeganie praw człowieka i prawa humanitarnego;

2.      podkreśla, jak ważne jest, aby strony jak najszybciej wznowiły negocjacje w celu osiągnięcia sprawiedliwego, trwałego i powszechnego pokoju; wzywa obie strony, by unikały kroków, które mogłyby pobudzić dalszą eskalację konfliktu, w tym jednostronnych działań, które mogłyby przesądzić wynik negocjacji i zagrozić osiągnięciu rozwiązania dwupaństwowego;

3.      wyraża zadowolenie, że UE aktywnie wesprze strony z myślą o przywróceniu zaufania i stworzeniu klimatu ufności niezbędnego do jak najszybszego rozpoczęcia konstruktywnych negocjacji; podkreśla, że UE jest gotowa zaangażować się we wspólne działania z partnerami regionalnymi w oparciu o arabską inicjatywę pokojową i z zadowoleniem przyjmuje obecne wysiłki kwartetu bliskowschodniego w tym zakresie;

4.      z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie UE do aktywnego poszukiwania nowego wielostronnego podejścia do procesu pokojowego w porozumieniu ze wszystkimi ważnymi podmiotami, w tym partnerami z kwartetu bliskowschodniego, zwłaszcza Stanami Zjednoczonymi, partnerami w regionie i w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych; zauważa, że w opinii UE ustanowienie międzynarodowej grupy wsparcia jest jednym z możliwych sposobów służących osiągnięciu tego celu, oraz że Rada zwróciła się do wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel o zbadanie możliwości realizacji tej inicjatywy wspólnie z podmiotami regionalnymi i międzynarodowymi oraz do złożenia sprawozdania na początku września 2015 r.; zwraca się do wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel, by poinformowała także Parlament o swoich ustaleniach;

5.      wyraża zadowolenie z prac misji policyjnej i w zakresie praworządności (EUPOL COPPS) prowadzonej na terytoriach palestyńskich w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO), polegającej na pomocy NWP w tworzeniu instytucji policyjnych i karnoprawnych przyszłego państwa palestyńskiego; postuluje reaktywowanie misji pomocy granicznej (EUBAM Rafah) w ramach WPBiO, która dysponowałaby bardziej ambitnym mandatem oraz odpowiednimi środkami i personelem, pozwalającymi odgrywać konkretną rolę w zakresie kontroli granic Strefy Gazy z Egiptem i Izraelem;

6.      apeluje o szybką poprawę sytuacji humanitarnej w Stefie Gazy; z aprobatą przyjmuje niedawne kroki podjęte przez Izrael w celu złagodzenia restrykcji w Gazie; podkreśla, jak ważne jest podjęcie dalszych pozytywnych działań – przy uwzględnieniu uzasadnionych obaw Izraela dotyczących bezpieczeństwa – aby umożliwić pełne dostawy pomocy humanitarnej, odbudowę i ożywienie gospodarcze; podkreśla, że niedawny ostrzał rakietowy przez bojówki jest niedopuszczalny i zwraca uwagę na niebezpieczeństwo eskalacji; nakłania darczyńców do jak najszybszej realizacji zobowiązań finansowych podjętych na kairskiej międzynarodowej konferencji w sprawie Palestyny pod hasłem „Odbudowa Gazy” w dniu 12 października 2014 r.;

7.      podkreśla, że wewnątrzpalestyńskie pojednanie jest ważnym elementem służącym osiągnięciu rozwiązania dwupaństwowego; popiera apel UE do palestyńskich frakcji o nadanie najwyższego priorytetu kwestii pojednania i powrotu NWP do Gazy; podkreśla, że NWP musi w tym względzie przyjąć większą odpowiedzialność i objąć swoją funkcję rządową w Strefie Gazy, także w dziedzinie bezpieczeństwa i administracji cywilnej oraz przez obecność na przejściach granicznych w tej strefie;

8.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, przedstawicielowi kwartetu bliskowschodniego, Sekretarzowi Generalnemu Ligi Państw Arabskich, Knesetowi i rządowi Izraela, prezydentowi Narodowej Władzy Palestyńskiej i Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności