Förfarande : 2015/2685(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0843/2015

Ingivna texter :

B8-0843/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0318

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 134kWORD 65k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.811v01-00
 
B8-0843/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (2015/2685(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lars Adaktusson, Gunnar Hökmark, Davor Ivo Stier, Tokia Saïfi, Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (2015/2685(RSP))  
B8-0843/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om fredsprocessen i Mellanöstern,

–       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 20 juli 2015 om fredsprocessen i Mellanöstern,

–       med beaktande av uttalandet av den 8 februari 2015 från Mellanösternkvartetten,

–       med beaktandet av uttalandena från kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, av den 10 december 2014 om den palestinske ministern Abu Eins död, av den 30 december 2014 om FN:s säkerhetsråds omröstning om fredsprocessen i Mellanöstern, av den 6 januari 2015 om situationen i Israel och Palestina, av den 19 januari 2015 om beslutet att överklaga domen avseende Hamas, av den 11 februari 2015 efter hennes möte med president Mahmud Abbas, av den 18 mars 2015 om det allmänna valet i Israel och av den 7 maj 2015 om bildandet av den nya israeliska regeringen,

–       med beaktande av kommunikén från G7-ländernas utrikesministermöte den 15 april 2015,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     EU har upprepade gånger bekräftat sitt stöd för tvåstatslösningen, med utgångspunkt i 1967 års gränser och med Jerusalem som båda staternas huvudstad, där den säkra staten Israel och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet. EU har också efterlyst ett återupptagande av direkta fredssamtal mellan Israel och den palestinska myndigheten.

B.     Att uppnå fred i Mellanöstern är och förblir en huvudprioritering för det internationella samfundet och en oeftergivlig faktor för regional stabilitet och säkerhet.

C.     Efter det allmänna valet den 17 mars 2015 bildades en ny israelisk regering den 6 maj 2015 med Benjamin Netanyahu som premiärminister. EU är redo att samarbeta med den nya israeliska regeringen om ömsesidigt fördelaktiga bilaterala förbindelser och viktiga regionala och globala frågor av gemensamt intresse.

D.     Den 30 december 2014 konstaterade vice ordföranden/den höga representanten att EU skulle främja och stödja insatser för att uppnå en varaktig fred grundad på en tvåstatslösning. Vice ordföranden/den höga representanten sammankallade Mellanösternkvartettens ledare till ett möte i München den 8 februari 2015.

E.     Kvartetten kommer att förbli aktivt engagerad i att förbereda återupptagandet av fredsprocessen under den kommande perioden, med regelbundna och direkt uppsökande kontakter med arabstaterna.

1.      Europaparlamentet upprepar sitt starka stöd för tvåstatslösningen baserad på gränserna från 1967, med Jerusalem som huvudstad för båda staterna, där den säkra staten Israel och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet på grundval av rätten till självbestämmande och med full respekt för internationell rätt. Parlamentet betonar att icke-våld och respekt för de mänskliga rättigheterna och humanitär rätt är det enda sättet att uppnå en hållbar lösning och en rättvis och varaktig fred mellan israeler och palestinier,

2.      Europaparlamentet betonar betydelsen av att parterna återupptar förhandlingarna så snart som möjligt för att uppnå en rättvis, varaktig och övergripande fred. Parlamentet uppmanar bägge parter att undvika åtgärder som kan medföra ytterligare upptrappning, bland annat unilaterala åtgärder som kan komma att föregripa utfallet av förhandlingarna och hota en fungerande tvåstatslösning.

3.      Europaparlamentet välkomnar att EU aktivt kommer att stödja parterna i arbetet med att återuppbygga förtroendet och skapa den anda av tillit som krävs för att meningsfulla förhandlingar ska kunna hållas så snart som möjligt. Parlamentet betonar att EU är redo att arbeta tillsammans med regionala partner med utgångspunkt i det arabiska fredsinitiativet och välkomnar kvartettens insatser i detta hänseende.

4.      Europaparlamentet välkomnar EU:s engagemang att aktivt verka för en förnyad multilateral strategi för fredsprocessen i samråd med alla berörda parter, medräknat parterna i kvartetten, särskilt Förenta staterna, i regionen och FN:s säkerhetsråd. Parlamentet konstaterar att EU betraktar inrättandet av en internationell stödgrupp som ett möjligt sätt att bidra till detta, och att rådet har uppmanat vice ordföranden/den höga representanten att utreda möjligheter att genomföra detta initiativ med regionala och internationella aktörer och att avge en rapport i början av september 2015. Parlamentet uppmanar också vice ordföranden/den höga representanten att rapportera till parlamentet om vad hon kommer fram till.

5.      Europaparlamentet välkomnar det arbete som utförts av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitikens (GSFP) polisinsatser och EU:s rättsstatsuppdrag (Eupol Copps) i de palestinska områdena för att bistå den palestinska myndigheten i att bygga upp institutionerna för en framtida palestinsk stat på de polisiära och straffrättsliga områdena. Parlamentet efterlyser återaktivering av GSFP:s gränsövervakningsuppdrag (EU BAM Rafah) med ett mer ambitiöst mandat samt tillräckliga resurser och personal för att utöva en konkret roll i kontrollen över Gazaremsans gränser tillsammans med Egypten och Israel.

6.      Europaparlamentet kräver en snabb förbättring av den humanitära situationen i Gaza. Parlamentet välkomnar de åtgärder som Israel nyligen vidtagit för att lätta på restriktionerna i Gaza och understryker betydelsen av ytterligare positiva insatser, samtidigt som man tar hänsyn till Israels legitima säkerhetsöverväganden, i syfte att möjliggöra dels åtgärder för att allt humanitärt bistånd ska komma fram, dels återuppbyggnad och ekonomisk återhämtning. De raketbeskjutningar som militanta grupper utfört på senare tid är oacceptabla och visar tydligt på risken för upptrappning. Parlamentet uppmanar bestämt givarna att så snart som möjligt uppfylla de finansiella åtaganden som de ingick vid den internationella Palestinakonferensen (”Återuppbyggnaden av Gaza”) i Kairo den 12 oktober 2014.

7.      Europaparlamentet betonar att försoning mellan palestinier är viktigt för att tvåstatslösningen ska kunna uppnås. Parlamentet stöder EU:s uppmaning till de palestinska fraktionerna att högprioritera försoning och den palestinska myndighetens återkomst till Gaza. Parlamentet betonar att den palestinska myndigheten måste ta ett större ansvar i detta avseende och fylla sin regeringsfunktion på Gazaremsan, även i fråga om säkerhet och civil förvaltning och genom sin närvaro vid Gazas gränsövergångar.

8.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, FN:s generalsekreterare, kvartettens företrädare, Arabförbundets generalsekreterare, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy