Postup : 2015/2685(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0844/2015

Předložené texty :

B8-0844/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0318

NÁVRH USNESENÍ
PDF 168kWORD 111k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.812v01-00
 
B8-0844/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o úloze EU v mírovém procesu na Blízkém východě (2015/2685(RSP))


Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Adam Gierek, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o úloze EU v mírovém procesu na Blízkém východě (2015/2685(RSP))  
B8‑0844/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o mírovém procesu na Blízkém východě, zejména na usnesení ze dne 17. prosince 2014 o uznání státnosti Palestiny(1), usnesení ze dne 18. září 2014 o Izraeli a Palestině po válce v Gaze a o úloze EU(2) a na usnesení ze dne 5. července 2012 o politice EU v otázce Západního břehu Jordánu a východního Jeruzaléma(3),

–       s ohledem na závěry Rady o mírovém procesu na Blízkém východě ze dne 20. července 2015,

–       s ohledem na prohlášení vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise Federicy Mogheriniové o vytvoření nové izraelské vlády ze dne 7. května 2015 a na prohlášení jejího mluvčího o žhářském útoku na Západním břehu ze dne 31. července 2015 a o nedávných rozhodnutích Izraele týkajících se dalšího rozšiřování osad ze dne 29. července 2015,

–       s ohledem na místní prohlášení EU o demolicích v oblasti C a stavebních pracích na zdi v Cremisanu ze dne 24. srpna 2015,

–       s ohledem na podporu, kterou ve společném prohlášení ze dne 19. srpna 2015 jménem EU vyjádřili agentuře UNRWA vysoká představitelka, místopředsedkyně Komise, komisař pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření Johannes Hahn a komisař pro humanitární pomoc a řešení krizí Christos Stylianides,

–       s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé,

–       s ohledem na Evropsko-středomořskou prozatímní dohodu o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy na straně druhé,

–       s ohledem na příslušné rezoluce Valného shromáždění OSN a Rady bezpečnosti OSN,

–       s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války z roku 1949,

–       s ohledem na „Diplomatický plán pro řešení izraelsko-palestinského konfliktu a opatření k vytvoření diplomatické perspektivy a zajištění pozitivních impulsů pro dosažení dohody“, který představil místopředseda Knesetu Jechi´el Chilik Bar dne 27. července 2015,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že po iniciativě ministra zahraničí USA Johna Kerryho v letech 2013–2014 a po válce v Pásmu Gazy v létě 2014 nastala v blízkovýchodním mírovém procesu mezi Izraelci a Palestinci další patová situace, vzhledem k tomu, že v Radě bezpečnosti OSN se usiluje o obnovení mírového procesu; vzhledem k tomu, že místopředseda Knesetu Jechi´el Chilik Bar za podpory předních vůdců izraelské opozice představil v červenci 2015 „Diplomatický plán pro řešení izraelsko-palestinského konfliktu a opatření k vytvoření diplomatické perspektivy a zajištění pozitivních impulsů pro dosažení dohody“;

B.     vzhledem k tomu, že izraelsko-palestinský konflikt má nadále dopad na celou oblast Blízkého východu; vzhledem k tomu, že násilná krize v Sýrii, vzestup tzv. Islámského státu, sílící radikalizace a šíření terorismu na Blízkém východě představují pro Izrael a celý region vážné bezpečnostní hrozby a dále zhoršují utrpení Palestinců, avšak zároveň také formují společné zájmy arabských států a Izraele, a to v době, kdy dohoda o jaderné otázce s Íránem nabízí výjimečnou příležitost pro mírový proces, která by se neměla opomenout;

C.     vzhledem k tomu, že vysoká představitelka, místopředsedkyně Komise si poté, co se ujala funkce, zvolila v listopadu 2014 pro svou první oficiální zahraniční cestu Izrael a Palestinu a prokázala své osobní odhodlání obnovit a posílit zapojení EU v mírovém procesu na Blízkém východě; vzhledem k tomu, že Fernando Gentilini byl jmenován novým zvláštním zástupcem EU pro mírový proces na Blízkém východě; vzhledem k tomu, že EU navzdory svým ambicím a odhodlání plnit v této oblasti nezávislou úlohu stále nemá komplexní a soudržnou vizi, pokud jde o její zapojení do mírového procesu na Blízkém východě, které by mělo zohledňovat rychle se měnící situaci v regionu;

D.     vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně podpořil řešení v podobě dvou států, díky němuž by bylo možné mírové a bezpečné soužití Státu Izrael v rámci bezpečných a uznaných hranic a nezávislého, svrchovaného, celistvého a životaschopného Státu Palestina v rámci hranic z roku 1967, na základě vzájemně dohodnutých výměn území a s Jeruzalémem jakožto hlavním městem obou států; vzhledem k tomu, že většina klíčových prvků řešení v podobě dvou států je oběma stranám známa již z předchozích jednání;

E.     vzhledem k tomu, že podle odhadů žije na Západním břehu, včetně východního Jeruzaléma, asi 600 000 židovských osadníků; vzhledem k tomu, že pokračující demolice palestinských domů a přesidlování palestinských rodin, omezení svobody pohybu Palestinců a jejich přístupu k zemědělské půdě, násilí židovských osadníků, budování separačních bariér za zelenou linií a těžba palestinských přírodních zdrojů Izraelem jakožto okupační silou představuje v této oblasti jednoznačné porušení mezinárodního práva a zásadně ohrožuje možnost řešení v podobě dvou států;

F.     vzhledem k tomu, že podle Palestinské monitorovací skupiny židovští osadníci provedli na Západním břehu od roku 2004 více než 11 000 útoků na Palestince, vzhledem k tomu, že podle izraelské organizace Yesh Din, která se zabývá lidskými právy, skončilo v letech 2005 až 2014 pouze 1,9 % případů násilí osadníků projednávaných před soudem úspěšně, tedy trestním stíháním;

G.     vzhledem k tomu, že status Jeruzaléma je nadále klíčovou otázkou mírového procesu na Blízkém východě, vzhledem k tomu, že EU a mezinárodní společenství nikdy neuznaly jednostrannou anexi východního Jeruzaléma Izraelem; vzhledem k tomu, že Palestinci žijící ve východním Jeruzalémě nadále trpí v důsledku nejistého legálního trvalého pobytu, konfiskace jejich půdy a systematické diskriminace v přístupu k veřejným službám, plánování a stavebním pracím a v přístupu k náboženským místům a památkám, což je výsledkem politik izraelské vlády, jejichž cílem je změnit demografické složení této oblasti;

H.     vzhledem k tomu, že počet palestinských uprchlíků, což je další klíčová otázka mírového procesu, dosahuje v současnosti podle Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků (UNRWA) téměř 5 milionů, přičemž většinu z nich tvoří uprchlíci druhé či třetí generace;

I.      vzhledem k tomu, že sjednocení Palestiny představuje zásadní prvek mírového procesu na Blízkém východě a nezbytný předpoklad řešení v podobě dvou států; avšak vzhledem k tomu, že toto sjednocení je i nadále podrýváno vnitřním politickým napětím mezi Palestinci a izraelskou blokádou Pásma Gazy a tím, že v této oblasti neuplatňuje palestinská správa účinně své pravomoci;

J.      vzhledem k tomu, že na Pásmo Gazy, které je fakticky pod kontrolou hnutí Hamás, je od roku 2007 uvalena blokáda; vzhledem k tomu, že tato blokáda zničila jeho hospodářství, vedla k vysoké nezaměstnanosti a nedostatku základního zboží a má obrovský psychologický dopad na obyvatele, zejména na mladé lidi; vzhledem k tomu, že mnohé děti v Gaze zažily již třetí válku a trpí post-traumatickými následky těchto válek; vzhledem k tomu, že humanitární krize v Gaze se od války v létě 2014 dále zhoršila a že do této oblasti se nedostává dostatek stavebního materiálu; vzhledem k tomu, že EU opakovaně odsoudila raketové útoky z Gazy namířené na izraelská území a vyzvala k účinné prevenci pašování zbraní do pásma;

K.     vzhledem k tomu, že v izraelských věznicích je v současnosti zadržováno a vězněno 5 700 Palestinců, včetně 160 dětí, 26 žen a 400 administrativně zadržovaných osob; vzhledem k tomu, že v izraelských věznicích je nyní zadržováno 10 členů Palestinské legislativní rady, z nichž tři jsou v administrativní vazbě; vzhledem k tomu, že dne 30. července 2015 schválil Kneset zákon o nuceném podávání stravy, který povoluje krmit za použití síly palestinské vězně držící hladovku;

L.     vzhledem k tomu, že společenští aktéři, organizace zabývající se lidskými právy, míroví aktivisté, umělci, spisovatelé, akademici a veřejně činní intelektuálové jak na izraelské, tak palestinské straně tvoří důležitou společenskou a politickou vrstvu svých komunit a představují základ demokratického mírového hnutí; vzhledem k tomu, že rozmanitost hlasů a pohledů, dynamická občanská společnost a inkluzivní veřejná diskuse mohou posílit demokratické instituce na obou stranách a přispět k tomu, aby bylo dříve dosaženo míru a usmíření;

M.    vzhledem k tomu, že UNRWA, která poskytuje životně důležité služby palestinským uprchlíkům na okupovaných palestinských územích a také v Jordánsku, Libanonu a Sýrii, čelí vůbec největšímu nedostatku finančních prostředků ve své historii; vzhledem k tomu, že EU a členské státy jsou pro UNRWA i nadále největšími dárci a pokrývají téměř 40 % celkové podpory, kterou agentura dostává;

1.      vyjadřuje hluboké znepokojení v souvislosti s přetrvávající patovou situací mezi Izraelci a Palestinci, která nastala v mírovém procesu na Blízkém východě, a vyzývá k tomu, aby bylo okamžitě obnoveno důvěryhodné mírové úsilí na obou stranách, a to na základě jednoznačného závazku obou stran, že se zdrží jakéhokoli porušování mezinárodního práva, aby se tak dosáhlo skutečných a hmatatelných výsledků v rámci stanoveného harmonogramu;

2.      podporuje pokračující úsilí Rady bezpečnosti OSN, především iniciativu Francie, jejímž cílem je obnovení mírových jednání mezi Izraelci a Palestinci na základě rezoluce, která by stanovila rámec a časový plán tohoto procesu; jestliže však bude stávající patová situace trvat i nadále, vyzývá k tomu, aby byla připravena komplexní evropská mírová iniciativa, která by mohla být představena na mezinárodní mírové konferenci za účasti obou stran a všech příslušných regionálních a mezinárodních aktérů; podporuje zřízení mezinárodní podpůrné skupiny, jež bylo oznámeno v závěrech Rady pro zahraniční věci ze dne 20. června 2015; bere na vědomí diplomatický plán, který představil místopředseda Knesetu Jechi´el Chilik Bar, a považuje jej za důležitý příspěvek v úsilí o mír;

3.      opětovně připomíná svou silnou podporu řešení izraelsko-palestinského konfliktu, které by se zakládalo na existenci dvou států a díky němuž by bylo možné mírové a bezpečné soužití Státu Izrael v rámci bezpečných a uznaných hranic a nezávislého, svrchovaného, celistvého a životaschopného Státu Palestina v rámci hranic z roku 1967, na základě vzájemně dohodnutých výměn území a s Jeruzalémem jakožto hlavním městem obou států;

4.      zdůrazňuje, že zachování životaschopnosti řešení založeného na existenci dvou států přijetím konkrétních opatření a zajištěním plného dodržování práv místních obyvatel musí představovat pro EU a mezinárodní společenství okamžitou prioritu; s nadějí očekává zahájení strukturovaného dialogu mezi EU a Izraelem ohledně situace na Západním břehu a zachování řešení v podobě dvou států, v rámci něhož by se mělo hovořit i o otázce osad;

5.      opětovně zdůrazňuje, že míru mezi Izraelci a Palestinci lze dosáhnout pouze nenásilnými prostředky, a to vyjednáním dohody o konečném statusu, která vyřeší veškeré vzájemné požadavky; odsuzuje veškeré násilí, které je namířeno proti civilnímu obyvatelstvu na obou stranách, nebo je ohrožuje; opakuje, že je pevně odhodlán zasazovat se o bezpečnost Izraele; nadále podporuje politiku nenásilného odporu palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse;

6.      zdůrazňuje skutečnost, že jakéhokoli trvalého řešení izraelsko-palestinského konfliktu lze dosáhnout výhradně v rámci regionu za aktivní a trvalé podpory mezinárodního společenství; v této souvislosti zdůrazňuje význam arabské mírové iniciativy a vyzývá Izrael, aby na tuto iniciativu oficiálně reagoval; vyzývá k tomu, aby se do mírového procesu zapojili všichni příslušní regionální aktéři, kteří mají zvláštní zájem na otázkách týkajících se hranic a uprchlíků, především Liga arabských států a Egypt, Jordánsko a Libanon;

7.      zdůrazňuje, že je nejvyšší čas, aby EU plnila v mírovém procesu na Blízkém východě výraznou politickou úlohu; vítá osobní závazek místopředsedkyně, vysoké představitelky a důrazně podporuje její úsilí v této souvislosti; vítá závazek EU, který byl vyjádřen v závěrech zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 20. července 2015, aktivně pracovat na obnoveném multilaterálním přístupu k mírovému procesu v konzultaci se všemi zúčastněnými stranami a zapojit se na základě arabské mírové iniciativy do společné činnosti s regionálními partnery; zdůrazňuje však, že EU by se měla nejen zapojit, ale že by měla hrát v tomto procesu vedoucí úlohu v úzké spolupráci s dalšími klíčovými mezinárodními aktéry, a to tím, že bude provádět jasnou a konzistentní politiku zakotvenou v širší strategii pro změnu geopolitického uspořádání na Blízkém východě;

8.      naléhavě vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby účinně využila všech stávajících nástrojů EU včetně pozitivních i negativních pobídek, které poskytují prostředek, jak působit na Izrael i Palestince s cílem dosáhnout řešení založeného na existenci dvou států; zdůrazňuje, že budoucí vývoj vztahů EU jak s Izraelem, tak s Palestinci by měl být podmíněn jasným závazkem a citelným pokrokem směrem k míru a dodržování mezinárodního práva; vyzývá v tomto smyslu k pokračujícímu, úplnému a účinnému provádění všech příslušných právních předpisů a zásad EU a také dvoustranných dohod EU s oběma stranami, včetně článku 2 dohody o přidružení mezi EU a Izraelem a prozatímní dohody o přidružení EU-OOP;

9.      připomíná závazek, který vyjádřila Rada pro zahraniční věci ve svých závěrech ze dne 13. prosince 2013 – závazek opakovaný v různých závěrech a stanoviscích EU za poslední dva roky –, který stanoví, že: „v souvislosti s dohodou o konečném statusu poskytne EU oběma stranám nebývalou evropskou podporu v politické, ekonomické a bezpečnostní oblasti. Bude-li konečné mírové dohody dosaženo, Evropská unie nabídne Izraeli a budoucímu palestinskému státu zvláštní výsadní partnerství, a to včetně většího přístupu na evropské trhy, užších kulturních a vědeckých vztahů, usnadnění obchodu a investic i podpory vztahů mezi podniky. Oběma státům bude rovněž nabídnuta možnost posíleného politického dialogu a bezpečnostní spolupráce“;

10.    zdůrazňuje, že žádné finanční prostředky EU pro Izrael a evropské či jiné subjekty nesmí být použity tak, že by přímo či nepřímo přispívaly k budování nebo rozšiřování nelegálních izraelských osad na západním břehu, včetně východního Jeruzaléma, nebo k izraelským aktivitám porušujícím mezinárodní humanitární právo na okupovaných palestinských územích; vítá v této souvislosti pokyny Komise ze dne 19. července 2013 týkající se způsobilosti izraelských subjektů a jejich činností na územích okupovaných Izraelem od června roku 1967, pokud jde o granty, ceny a finanční nástroje financované EU počínaje rokem 2014, a vyzývá k jejich plnému provádění; zdůrazňuje odpovědnost příslušných orgánů EU při zajištění toho, aby žádné finanční prostředky EU pro Palestince nemohly být přímo či nepřímo převedeny na teroristické organizace nebo činnosti;

11.    je odhodlán posilovat svou spolupráci s politickými a občanskými subjekty izraelské a palestinské společnosti, které projevují skutečný závazek dosáhnout spravedlivého a trvalého míru na Blízkém východě; připomíná své rozhodnutí zahájit iniciativu „Poslanci za mír“ jako fórum za účelem posílení svého dialogu s demokraticky zvolenými členy Knesetu a Palestinské legislativní rady;

12.    zdůrazňuje, že arabští občané Izraele mohou potenciálně hrát významnou úlohu při dosažení míru mezi Izraelci a Palestinci, přičemž bere na vědomí vzestup koalice arabských stran jakožto třetí politické síly v Knesetu, která získala mnoho hlasů také od izraelských občanů židovského původu; zdůrazňuje, že řešení založené na dvou státech musí zaručit plné dodržování důstojnosti a individuálních i kolektivních práv etnických a náboženských menšin jakožto rovnoprávných občanů svých zemí, a to v obou státech; vybízí v tomto duchu Izrael, aby pracoval na širším začlenění arabských občanů do veřejného sektoru, a to ze sociálního, hospodářského i politického hlediska; zdůrazňuje také význam konzultací s vedoucími náboženskými představiteli obou stran v průběhu celého mírového procesu;

13.    uznává, že nevyhnutelnou součástí životaschopného a dlouhodobého míru mezi Izraelci a Palestinci bude zásadní dialog mezi lidmi; vyzývá EU, aby jednala s cílem posílit organizace občanské společnosti, organizace pro lidská práva, bojovníky za mír, umělce, spisovatele, akademiky a veřejně vystupující intelektuály, kteří se snaží prosazovat dialog, kulturní výměnu, budování míru, a mezilidské kontakty na obou stranách; vyzývá také k tomu, aby EU podporovala mezikulturní výměnu Izraelců a Palestinců a mezilidský dialog mezi mladými lidmi, a to včetně vzdělávacích projektů, sportovních a uměleckých iniciativ, a programy řízené mladými lidmi;

14.    odsuzuje pokračující budování nelegálních osad ze strany Izraele a jeho expanzní aktivity na Západním břehu včetně východního Jeruzaléma i nedávná oznámení izraelského předsedy vlády Benjamina Netanjahua o výstavbě 300 nových obytných jednotek v Beit El a 500 jednotek ve východním Jeruzalémě a rovněž zbourání 142 domů vlastněných Palestinci a další infrastruktury v oblasti C ve východním Jeruzalémě jen v srpnu 2015, včetně 16 struktur financovaných dárci, což podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí vedlo k přesídlení 201 Palestinců, z nichž bylo 121 dětí; zdůrazňuje dále, že výstavba izraelských osad na okupovaném palestinském území je podle mezinárodního práva nelegální, je v rozporu s mírem a představuje hlavní překážku mírového úsilí; vyjadřuje politování nad demolicí projektů financovaných EU a jejími členskými státy na okupovaných palestinských územích a vybízí EU a členské státy, aby nalezly společně s Izraelem odpovídající řešení, pokud jde o kompenzaci za zničený nebo konfiskovaný majetek, který byl financován evropskými daňovými poplatníky;

15.    vítá závazek EU, že v rámci rozlišení mezi Izraelem a jeho aktivitami na okupovaném palestinském území zajistí, aby všechny dohody mezi EU a Izraelem jednoznačně a explicitně uváděly, že je nelze uplatňovat na územích okupovaných Izraelem v roce 1967, jak bylo opětovně uvedeno v závěrech zasedání Rady pro zahraniční věci z 20. července 2015; vyzývá k jasnému označování izraelské produkce, pocházející z osad, na trhu EU, v souladu se stávajícími právními předpisy EU a s dlouhodobou politikou EU v této oblasti;

16.    vyjadřuje své hluboké znepokojení a připomíná své usnesení ze dne 5. července 2012, pokud jde o dále se zhoršující situaci palestinského obyvatelstva na Západním břehu, zvláště v oblasti C a ve východním Jeruzalémě, která je důsledkem pokračující výstavby osad ze strany Izraele a jeho rozpínavosti, omezení svobody pohybu pro Palestince, demolic palestinských domovů a přesídlování palestinských rodin, násilí židovských osadníků, výstavby bariéry za zelenou linií a využívání palestinských přírodních zdrojů Izraelem jakožto okupační mocí, což ohrožuje životaschopnost řešení založeného na existenci dvou států; vyzývá izraelské orgány, aby ukončily násilné přesídlování palestinského obyvatelstva a demolice palestinských domů a infrastruktury a aby jim předcházely, včetně vesnic Abú Navar a Susia;

17.    odsuzuje co nejdůrazněji nedávné útoky židovských osadníků proti Palestincům, zejména zabití 18měsíčního palestinského chlapce Alího Davabšáha a jeho otce a matky ve vesnici Duma, a vyjadřuje svou soustrast; vyjadřuje své hluboké znepokojení nad rostoucím násilím osadníků na Západním břehu, které přímo souvisí s izraelskou politikou osídlování; vítá prohlášení izraelského prezidenta Reuvena Rivlina a předsedy vlády Benjamina Netanjahua, v nichž odsoudili útok proti Davabšáhově rodině a nazvali jej teroristickým činem, avšak připomíná Izraeli jeho plnou odpovědnost za ochranu palestinského obyvatelstva na okupovaném území proti útokům a pronásledování ze strany židovských osadníků a za postavení všech pachatelů násilí z řad osadníků před soud;

18.    znovu opakuje, že podporuje právo palestinského lidu na sebeurčení; podporuje nadále uznání palestinské státnosti jakožto klíčový krok v odblokování patové situace v blízkovýchodním mírovém procesu a vzájemné uznání Izraele a Palestiny jakožto součást konečné dohody o konečném statusu; vítá členství Palestiny v Mezinárodním trestním soudu;

19.    opakuje svou výzvu ke skutečné palestinské jednotě, která je zásadní součástí blízkovýchodního mírového procesu; vyjadřuje politování nad nedávným opětovným zhoršením palestinského procesu usmíření v důsledku částečné obměny vlády národní jednoty koncem července 2015; bere na vědomí oznámení prezidenta Mahmúda Abbáse o jeho odstoupení jakožto vedoucího představitele Organizace pro osvobození Palestiny společně s několika členy výkonného výboru OOP; znovu opakuje svou výzvu k uskutečnění prezidentských a parlamentních voleb v Palestině, které by měly posílit demokratickou legitimitu palestinských vedoucích politických představitelů, přispět k usmíření uvnitř Palestiny a snížit politický vliv extrémistických sil včetně Hamásu;

20.    znovu vyzývá k bezodkladné rekonstrukci a obnově Pásma Gazy po válce v létě 2014, která musí být prioritou v humanitární pomoci EU a mezinárodního společenství; vyjadřuje v této souvislosti uznání hrdinskému působení Agentuře Organizace spojených národů pro pomoc a podporu palestinským uprchlíkům na Blízkém východě (UNRWA); vyzývá mezinárodní dárce, aby plnili závazky, které přijali na konferenci v Káhiře v říjnu 2014;

21.    vyzývá k okamžitému ukončení blokády Pásma Gazy, která je kolektivním trestem vůči místnímu obyvatelstvu, a k hospodářskému oživení této oblasti, neboť současný stav je neudržitelný a nahrává extrémistům; opakuje, že stabilita a prosperita Gazy je ve vlastním zájmu Izraele a posílí jeho bezpečnost; vítá nedávné pozitivní kroky Izraele ke zmírnění blokády, vybízí Izrael k pokračování v této cestě a palestinskou samosprávu ke kladné reakci; zdůrazňuje, že ukončení blokády Pásma Gazy spolu s řešením legitimních bezpečnostních obav Izraele by mělo nadále být důležitým bodem v agendě dvoustranných vztahů EU s Izraelem;

22.    naléhavě vyzývá palestinskou samosprávu, aby se ujala vlády v Pásmu Gazy, což je předpoklad udržitelné politické konsolidace v této oblasti; vítá závazek EU, který byl opět uveden v závěrech zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 20. července 2015, podporovat toto úsilí, mimo jiné obnovením a případně rozšířením oblasti působnosti a mandátu její mise pro pomoc na hraničním přechodu Rafáh EUBAM Rafah a policejní mise Evropské unie pro palestinská území EUPOL COPPS;

23.    vyzývá k okamžitému a definitivnímu ukončení vypalování raket z území Pásma Gazy na izraelské území a veškerých dalších teroristických činů z tohoto území namířených proti Izraeli; opětovně zdůrazňuje, že plné dodržování mezinárodních lidských práv a humanitárního práva oběma státy a nestátními subjekty, včetně jejich odpovědnosti, je úhelným kamenem dosažení trvalého míru a bezpečnosti mezi Izraelci a Palestinci a na Blízkém východě jako celku;

24.    opětovně žádá o propuštění všech palestinských politických vězňů, zejména členů Palestinské legislativní rady; vyzývá k úplnému dodržování práv palestinských zadržených a vězňů v izraelských věznicích, včetně osob držících hladovku; vyjadřuje své znepokojení nad zákonem o nuceném podávání stravy, který přijal Kneset dne 30. července 2015, a zdůrazňuje, že tento zákon musí být uplatňován plně v souladu s mezinárodním právem a standardy týkajícími se lidských práv;

25.    vyjadřuje hluboké znepokojení nad závažnou krizí ve financování agentury Organizace spojených národů pro pomoc a podporu palestinským uprchlíkům na Blízkém východě (UNRWA); vyzývá ke zvýšené finanční podpoře EU pro organizaci UNRWA a naléhavě vyzývá všechny další dárce, aby zvýšili financování této agentury, ale vyzývá také k tomu, aby byly řešeny hlavní důvody související se situací palestinských uprchlíků; vyjadřuje uznání organizaci UNRWA za její mimořádné úsilí, které umožnilo, aby byl školní rok 2015/2016 otevřen i pro žáky z rodin palestinských uprchlíků, a blahopřeje této organizaci;

26.    pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Knesetu, prezidentovi a vládě Izraele, Palestinské legislativní radě a palestinské samosprávě, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států, parlamentům a vládám Egypta, Jordánska a Libanonu a generálnímu komisaři UNRWA.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0103.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0029.

(3)

Úř. věst. C 349 E, 29.11.2013, s. 82.

Právní upozornění - Ochrana soukromí