Procedure : 2015/2685(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0844/2015

Indgivne tekster :

B8-0844/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/09/2015 - 8.5
CRE 10/09/2015 - 8.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0318

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 160kWORD 89k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0836/2015
7.9.2015
PE565.812v01-00
 
B8-0844/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,


om EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten (2015/2685(RSP))


Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Adam Gierek, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Julie Ward for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten (2015/2635(RSP))  
B8‑0844/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om fredsprocessen i Mellemøsten, navnlig beslutning af 17. december 2014 om anerkendelse af Palæstina som stat(1), af 18. september 2014 om Israel og Palæstina efter Gazakrigen og EU's rolle(2) og af 5. juli 2012 om EU’s politik for Vestbredden og Østjerusalem(3),

–       der henviser til Rådets konklusioner af 20. juli 2015 om fredsprocessen i Mellemøsten,

–       der henviser til erklæring af 7. maj 2015 fra næstformanden/den højtstående repræsentant (NF/HR), Federica Mogherini, om dannelsen af den nye israelske regering og til erklæringer fra hendes talsmand af henholdsvis den 31. juli 2015 om ildspåsættelser på Vestbredden og den 29. juli 2015 om de seneste israelske beslutninger om yderligere bosættelser,

–       der henviser til den lokale EU-erklæring af 24. august 2015 om nedrivninger i område C og om opførelsen af adskillelsesmuren ved Cremisan,

–       der henviser til fælles erklæring af 19. august 2015 fra NF/HR, kommissæren med ansvar for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger, Johannes Hahn, og kommissæren med ansvar for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides, om EU's støtte til UNRWA,

–       der henviser til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side,

–       der henviser til Euro-Middelhavs-interimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gazastribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side,

–       der henviser til de relevante resolutioner fra FN's Generalforsamling og FN's Sikkerhedsråd,

–       der henviser til den fjerde Genèvekonvention fra 1949 om beskyttelse af civile personer i krigstid,

–       der henviser til det diplomatiske oplæg til en løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt og skridt til skabelse af en diplomatisk horisont og et positivt momentum henimod en aftale, der den 27. juli 2015 blev præsenteret af næstformand for Knesset Yehiel Hilik Bar,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

 

A.     der henviser til, at den amerikanske udenrigsminister John Kerrys initiativ i 2013-2014 og krigen i Gazastriben i sommeren 2014 er blevet efterfulgt af endnu et dødvande i fredsprocessen mellem israelere og palæstinensere; der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd gør bestræbelser på at genoptage fredsprocessen; der henviser til, at næstformand for Knesset Yehiel Hilik Bar i juli 2015 med støtte fra fremtrædende ledere fra den israelske opposition præsenterede et diplomatisk oplæg til en løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt og skridt til skabelse af en diplomatisk horisont og et positivt momentum henimod en aftale,

B.     der henviser til, at den israelsk-palæstinensiske konflikt vedbliver med at have en indvirkning på hele Mellemøsten; der henviser til, at den voldelige krise i Syrien, udbredelsen af den såkaldte Islamiske Stat, den øgede radikalisering og udbredelsen af terrorisme i Mellemøsten skaber betydelige sikkerhedstrusler for Israel og hele regionen og forværrer palæstinensernes lidelser yderligere, men også fælles interesser mellem de arabiske stater og Israel, mens atomaftalen med Iran skaber et sjældent momentum for fredsprocessen, som ikke bør forpasses;

C.     der henviser til, at NF/HR, som i denne egenskab aflagde sit første besøg i Israel og Palæstina i november 2014, har demonstreret sit personlige engagement i at forny og intensivere EU's engagement i fredsprocessen i Mellemøsten; der henviser til, at Fernando Gentilini er blevet udpeget til EU's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten; der henviser til, at EU, trods sine ambitioner og sit ønske om at spille en selvstændig rolle på dette område, stadig ikke har udviklet en omfattende og sammenhængende vision for sit engagement i fredsprocessen i Mellemøsten, som bør afspejle den regionale kontekst, der er under hastig forandring;

D.     der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har udtrykt sin støtte til tostatsløsningen, med staten Israel inden for sikre og anerkendte grænser og en uafhængig, suveræn, sammenhængende og levedygtig palæstinensisk stat, som lever side om side i fred og sikkerhed i overensstemmelse med 1967-grænserne, med indbyrdes aftalte arealombytninger og Jerusalem som hovedstad for begge stater; der henviser til, at de fleste af de centrale parametre i tostatsløsningen er kendt fra tidligere forhandlinger mellem de to parter;

E.     der henviser til, at det anslås, at 600 000 jødiske bosættere bor på Vestbredden, Østjerusalem indbefattet; der henviser til, at den fortsatte nedrivning af palæstinensiske hjem og fordrivelse af palæstinensiske familier, begrænsningerne i palæstinensernes bevægelsesfrihed og i deres adgang til landbrugsjord, jødiske bosætteres voldsanvendelse, opførelsen af adskillelsesmuren på den anden side af den grønne linje og den israelske besættelsesmagts udnyttelse af palæstinensiske naturressourcer i dette område udgør en klar overtrædelse af folkeretten og en grundlæggende trussel mod tostatsløsningen;

F.     der henviser til, at jødiske bosættere ifølge den palæstinensiske overvågningsgruppe har gennemført mere end 11 000 angreb mod palæstinensere på Vestbredden siden 2004; der henviser til, at kun 1,9 procent af de tilfælde af bosættervold, der blev indbragt for retten mellem 2005 og 2014, ifølge den israelske menneskerettighedsorganisation Yesh Din endte med domsfældelse;

G.     der henviser til, at Jerusalems status fortsat er et centralt spørgsmål i fredsprocessen i Mellemøsten; der henviser til, at EU og det internationale samfund aldrig har accepteret Israels ensidige annektering af Østjerusalem; der henviser til, at palæstinensere, der lever i Østjerusalem, stadig lider under fraværet af en sikker og lovlig bopælsstatus, konfiskering af deres land og systematisk forskelsbehandling i adgangen til offentlige tjenester, planlægning og byggeri og adgang til religiøse steder som følge af den israelske regerings politik, som har til formål at ændre områdets demografiske sammensætning;

H.     der henviser til, at antallet af palæstinensiske flygtninge, et andet centralt element i fredsprocessen, i øjeblikket er næsten 5 mio. ifølge De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA), hvoraf langt størstedelen er anden- eller tredjegenerationsflygtninge;

I.      der henviser til, at palæstinensisk enhed er en væsentlig del af fredsprocessen i Mellemøsten og en nødvendig betingelse for tostatsløsningen; der henviser til, at den imidlertid stadig undergraves af indbyrdes palæstinensiske politiske spændinger og af den israelske blokade af Gazastriben samt af den omstændighed, at Den Palæstinensiske Myndighed ikke formår at udøve en effektiv myndighed i dette område;

J.      der henviser til, at Gazastriben, som de facto kontrolleres af Hamas, har været underlagt blokade siden 2007; der henviser til, at blokaden har ødelagt områdets økonomi, hvilket har ført til høj arbejdsløshed og mangel på basale goder, og har voldsomme psykologiske konsekvenser for befolkningen, især de unge; der henviser til, at mange børn i Gaza allerede har oplevet tre krige og lider af posttraumatiske følger; der henviser til, at den humanitære krise i Gaza er blevet yderligere forværret af krigen i sommeren 2014 og af den utilstrækkelige indførsel af byggematerialer til området; der henviser til, at EU gentagne gange har fordømt raketangrebene fra Gaza mod israelsk territorium og opfordret til en effektiv forebyggelse af indsmugling af våben til Gazastriben;

K.     der henviser til, at der i israelske fængsler befinder sig 5 700 palæstinensiske tilbageholdte og fanger, herunder 160 børn, 26 kvinder og 400 administrativt tilbageholdte; der henviser til, at ti medlemmer af Det Palæstinensiske Lovgivende Råd tilbageholdes i israelske fængsler, og at tre af dem tilbageholdes administrativt; der henviser til, at Knesset den 30. juli 2015 vedtog en lov om tvangsfodring, som tillader tvangsmæssig fodring af sultestrejkende palæstinensiske fanger;

L.     der henviser til, at civilsamfundsaktører, menneskerettighedsorganisationer, fredsforkæmpere, kunstnere, forfattere, videnskabsfolk og intellektuelle debattører på både israelsk og palæstinensisk side er en vigtig del af den sociale og politiske struktur i deres respektive samfund og er afgørende for demokratiske fredsbevægelser på græsrodsniveau; der henviser til, at en mangfoldighed af stemmer og fortællinger, et dynamisk civilsamfund og en inklusiv offentlig debat kan styrke demokratiske institutioner på begge sider og bidrage til at bringe fred og forsoning nærmere;

M.    der henviser til, at UNRWA, som yder vital bistand til de palæstinensiske flygtninge i det besatte palæstinensiske område og også i Jordan, Libanon og Syrien, har oplevet den alvorligste finansieringskrise i sin levetid; der henviser til, at EU og dens medlemsstater fortsat er UNRWA's største bidragyder og tegner sig for 40 % af den samlede støtte til organisationen;

1.      er dybt bekymret over det fortsatte dødvande i fredsprocessen mellem israelere og palæstinensere og opfordrer til, at der snarest genoptages troværdige fredsbestræbelser mellem de to parter, på grundlag af et klart tilsagn fra dem begge om at ville afholde sig fra enhver krænkelse af folkeretten, med det formål at opnå egentlige og håndgribelige resultater inden for rammerne af en nærmere fastsat tidsplan;

2.      støtter de igangværende bestræbelser i FN's Sikkerhedsråd, især det initiativ, der er taget af Frankrig, med henblik på at genoptage fredsforhandlingerne mellem israelere og palæstinensere gennem en resolution, der skal indeholde en ramme og en tidsplan for denne proces; opfordrer imidlertid til et samlet europæisk fredsinitiativ, såfremt det nuværende dødvande i fredsprocessen varer ved, som vil kunne præsenteres på en international fredskonference med deltagelse af begge parter og alle relevante regionale og internationale aktører; opfordrer til, at der oprettes en international støttegruppe som bebudet i konklusionerne fra Udenrigsrådets møde den 20. juli 2015; bemærker, at det diplomatiske oplæg, som blev præsenteret af næstformand for Knesset Yehiel Hilik Bar, er et vigtigt bidrag til fredsbestræbelserne;

3.      gentager sin kraftige støtte til tostatsløsningen, med Staten Israel inden for sikre og anerkendte grænser og en uafhængig, suveræn, tilgrænsende og levedygtig palæstinensisk stat, som lever side om side i fred og sikkerhed i overensstemmelse med 1967-grænserne, med indbyrdes aftalte arealombytninger og Jerusalem som hovedstad for begge stater;

4.      understreger, at det må være en øjeblikkelig prioritet for EU og det internationale samfund at sikre en holdbar tostatsløsning gennem en konkret indsats og at sikre fuld respekt for den lokale befolknings rettigheder; ser frem til iværksættelsen af EU's strukturerede dialog med Israel om situationen på Vestbredden og sikring af tostatsløsningen, som også bør omfatte bosættelsesspørgsmålet;

5.      understreger igen, at ikkevoldelige midler er den eneste vej til opnåelse af fred mellem israelere og palæstinensere gennem en forhandlet aftale om den endelige status, som kan bilægge alle gensidige krav; fordømmer alle voldshandlinger, der indebærer angreb på eller fare for civile på begge sider; gentager sit stærke engagement med hensyn til Israels sikkerhed; støtter fortsat den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas' politik for ikkevoldelig modstand;

6.      understreger, at der kun kan opnås en varig løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt i en regional kontekst med det internationale samfunds aktive og fortsatte støtte; understreger i denne forbindelse betydningen af det arabiske fredsinitiativ og opfordrer til et officielt israelsk svar herpå; opfordrer til, at alle relevante regionale aktører inddrages i fredsprocessen, især Den Arabiske Liga samt Egypten, Jordan og Libanon, som har en særlig interesse i grænse- og flygtningespørgsmål;

7.      understreger, at det er på høje tid, at EU spiller en fremtrædende politisk rolle i fredsprocessen i Mellemøsten; glæder sig over NF/HR's personlige engagement og støtter kraftigt hendes bestræbelser i denne henseende; glæder sig over EU's tilsagn i konklusionerne fra Udenrigsrådets møde den 20. juli 2015 om at ville arbejde aktivt på en fornyet multilateral tilgang til fredsprocessen i samråd med alle relevante aktører og om at ville indgå i et fælles arbejde med regionale partnere på grundlag af det arabiske fredsinitiativ; understreger imidlertid, at EU ikke kun bør deltage i, men også spille en ledende rolle i denne proces i tæt samarbejde med andre centrale internationale aktører og følge en klar og konsekvent politik, der bygger på en bred strategi i forhold til den skiftende geopolitiske orden i Mellemøsten;

8.      opfordrer indtrængende NF/HR til at anvende alle eksisterende EU-instrumenter effektivt, herunder positive og negative incitamenter, som kan lægge pres på Israel og Palæstina med henblik på at opnå en tostatsløsning; understreger, at den fremtidige udvikling af EU's forbindelser med både Israel og Palæstina bør baseres på et klar tilsagn om og konkrete fremskridt hen imod fred og respekt for folkeretten; efterlyser i denne ånd en fortsat, fuldstændig og effektiv gennemførelse af al relevant EU-lovgivning og EU-retningslinjer samt EU's bilaterale aftaler med begge sider, herunder artikel 2 i associeringsaftalen mellem EU og Israel og interimsassocieringsaftalen mellem EU og PLO;

9.      minder om det tilsagn, som Udenrigsrådet gav i sine konklusioner af 13. december 2013 – et tilsagn, som er blevet gentaget i forskellige konklusioner og erklæringer fra EU i de seneste to år – der lyder som følger: "EU vil stille en hidtil uset pakke bestående af europæisk politisk, økonomisk og sikkerhedsmæssig støtte til rådighed for begge parter i forbindelse med en aftale vedrørende den endelige status. Hvis der opnås en endelig fredsaftale, vil Den Europæiske Union tilbyde Israel og den fremtidige palæstinensiske stat et særligt privilegeret partnerskab, herunder øget adgang til de europæiske markeder, tættere kulturelle og videnskabelige forbindelser, lettelse af samhandelen og investeringer samt fremme af forbindelserne mellem virksomheder. Begge stater vil også få tilbud om en styrket politisk dialog og et styrket sikkerhedssamarbejde".

10.    understreger, at ingen EU-midler til israelske, europæiske eller andre enheder må anvendes på en måde, som direkte eller indirekte bidrager til etablering eller udvidelse af ulovlige israelske bosættelser på Vestbredden, herunder i Østjerusalem, eller til israelske aktiviteter, der overtræder den humanitære folkeret i det besatte palæstinensiske område; glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens retningslinjer af 19. juli 2013 for, hvorvidt israelske enheder og deres aktiviteter i de områder, som Israel har besat siden juni 1967, kan komme i betragtning til tilskud, priser og finansielle instrumenter, der har været finansieret af EU fra og med 2014, og opfordrer til fuld gennemførelse heraf; understreger det ansvar, som de relevante EU-myndigheder har for at sikre, at ingen EU-midler til palæstinensere kan omdirigeres direkte eller indirekte til terroristorganisationer eller deres virksomhed;

11.    er fast besluttet på at styrke sit samarbejde med israelske og palæstinensiske politiske aktører og civilsamfundsaktører, der viser et oprigtigt engagement for at opnå retfærdig og varig fred i Mellemøsten; minder om sin beslutning om at iværksætte initiativet "Parliamentarians for Peace" som et forum til at intensivere sin dialog med demokratisk valgte medlemmer af Knesset og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd;

12.    understreger, at de arabiske statsborgere i Israel kan spille en vigtig rolle for at skabe fred mellem israelere og palæstinensere, og noterer sig Den Fælles Arabiske Listes fremgang som den tredje politiske kraft i Knesset, med mange stemmer også fra jødiske israelske borgere; understreger, at tostatsløsningen skal garantere fuld respekt for etniske og religiøse mindretals værdighed og individuelle og kollektive rettigheder som ligeværdige borgere i deres lande, i begge stater; opfordrer i denne ånd Israel til at arbejde hen imod en større integration af arabiske borgere i den offentlige sektor samt socialt, økonomisk og politisk; understreger, at det også er vigtigt, at de religiøse ledere på begge sider høres under hele fredsprocessen;

13.    erkender, at den mellemfolkelige dialog på græsrodsniveau vil være en uundgåelig del af en holdbar og varig fred mellem israelere og palæstinensere; opfordrer EU til at træffe foranstaltninger for at styrke civilsamfundsorganisationer, menneskerettighedsorganisationer, fredsaktivister, kunstnere, forfattere, akademikere og intellektuelle debattører, der søger at fremme dialog, kulturel udveksling, fredsopbygning og mellemfolkelige forbindelser på begge sider; opfordrer ligeledes EU til at træffe foranstaltninger for at fremme tværkulturel udveksling mellem israelere og palæstinensere og mellemfolkelig dialog blandt unge, herunder i uddannelsesprojekter, sports- og kunstinitiativer samt lederskabsprogrammer for unge;

14.    fordømmer Israels fortsatte ulovlige etablering og udvidelse af bosættelser på Vestbredden, herunder i Østjerusalem, og den seneste meddelelse fra den israelske premierminister Benjamin Netanyahu om opførelsen af 300 nye boliger i Beit El og 500 enheder i Østjerusalem samt nedrivningen af 142 palæstinensiskejede boliger og anden infrastruktur i område C og i Østjerusalem alene i august 2015, herunder 16 donorfinansierede strukturer, som førte til fordrivelsen af 201 palæstinensere, herunder 121 børn, ifølge FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA); understreger igen, at de israelske bosættelser i det besatte palæstinensiske område er ulovlige i henhold til folkeretten, strider mod fredsånden og udgør en betydelig hindring for fredsindsatsen; beklager dybt ødelæggelsen af projekter, der finansieres af EU og medlemsstaterne i det besatte palæstinensiske område, og opfordrer EU og medlemsstaterne til at finde en hensigtsmæssig løsning med Israel om erstatning for ødelagte eller konfiskerede aktiver, der finansieres af de europæiske skatteborgere;

15.    glæder sig over EU's tilsagn om — i en ånd af differentiering mellem Israel og dets aktiviteter i det besatte palæstinensiske område — at sikre, at alle aftaler mellem EU og Israel utvetydigt og udtrykkeligt angiver, at de ikke anvendes på de områder, som Israel besatte i 1967, hvilket bekræftes i konklusionerne fra Udenrigsrådet af 20. juli 2015; opfordrer til korrekt mærkning af varer fra israelske bosættelser på EU's marked i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning og EU's langvarige politik på dette område;

16.    udtrykker sin dybe bekymring — med henvisning til sin beslutning af 5. juli 2012 — over den yderligere forværrede situation for den palæstinensiske befolkning på Vestbredden, navnlig i område C og i Østjerusalem, som følge af Israels fortsatte etablering og udvidelse af bosættelser, begrænsninger af den frie bevægelighed for palæstinensere, nedrivning af palæstinensiske hjem og fordrivelse af palæstinensiske familier, vold fra jødiske bosætteres side, opførelse af adskillelsesbarrieren på den anden side af den grønne linje og Israels udnyttelse af palæstinensiske naturressourcer som besættelsesmagt, der truer gennemførelsen af en tostatsløsning; opfordrer de israelske myndigheder til at stoppe og forhindre tvangsoverførsel af den palæstinensiske befolkning og nedrivning af palæstinensiske boliger og infrastruktur, herunder i landsbyerne Abu Nawar og Susiya;

17.    fordømmer på det kraftigste jødiske bosætteres seneste angreb på palæstinensere, navnlig drabet på Ali Dawabshah, et 18 måneder gammel palæstinensisk barn og hans far og mor i landsbyen Duma, og giver udtryk for sin medfølelse; er dybt bekymret over den voksende bosættervold på Vestbredden, som er direkte knyttet til den israelske regerings bosættelsespolitik; glæder sig over erklæringerne fra den israelske præsident Reuven Rivlin og premierminister Benjamin Netanyahu, hvori de fordømmer angrebet mod Dawabshah-familien og kalder det en terrorhandling, men minder Israel om sit fulde ansvar for at beskytte den palæstinensiske befolkning i det besatte område mod jødiske bosætteres angreb og chikane og bringe alle, der begår bosættervold, for en domstol;

18.    gentager sin støtte til det palæstinensiske folks ret til selvbestemmelse; støtter fortsat anerkendelse af Palæstina som stat, hvilket er et afgørende skridt til at løsne hårdknuden i fredsprocessen i Mellemøsten, og den gensidige anerkendelse af Israel og Palæstina som en del af den endelige statusaftale; glæder sig over Palæstinas medlemskab af Den Internationale Straffedomstol;

19.    gentager sin opfordring til en reel palæstinensisk enhed, som er en vigtig del af fredsprocessen i Mellemøsten; beklager de nylige tilbageslag i den palæstinensiske forsoningsproces efter den delvise rokade i nationale konsensusregering i slutningen af juli 2015; noterer sig præsident Mahmoud Abbas' meddelelse om, at han træder tilbage som formand for Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) sammen med en række medlemmer af bestyrelsen i PLO; gentager sin opfordring til, at præsidentvalg og parlamentariske valg i Palæstina, som bør styrke den demokratiske legitimitet af det palæstinensiske politiske lederskab, bidrage til intern palæstinensisk forsoning og begrænse ekstremistiske kræfters politiske indflydelse, herunder Hamas;

20.    gentager sin opfordring til hurtig genopbygning og rehabilitering af Gazastriben efter krigen i sommeren 2014 som en prioriteret humanitær bistand for EU og det internationale samfund; udtrykker sin anerkendelse af UNRWA's heroiske indsats i denne sammenhæng; opfordrer internationale donorer til at indfri de løfter, som de gav på konferencen i Kairo i oktober 2014;

21.    opfordrer til en øjeblikkelig standsning af blokaden af Gazastriben, som udgør en kollektiv afstraffelse af den lokale befolkning, og til en økonomisk genopretning i området, eftersom den aktuelle situation er uholdbar og giver ekstremisterne vind i sejlene; gentager, at stabilitet og velstand i Gaza tjener Israels egne interesser og sikkerhed; glæder sig over de seneste positive skridt, som Israel har taget med hensyn til at ophæve blokaden, og tilskynder Israel til at fortsætte ad denne vej og Den Palæstinensiske Myndighed til at reagere positivt; understreger, at det fortsat bør stå højt på dagsordenen for EU's bilaterale forbindelser med Israel at ophæve blokaden af Gaza, samtidig med at der tages hensyn til Israels legitime sikkerhedsinteresser;

22.    opfordrer endnu engang indtrængende Den Palæstinensiske Myndighed til at påtage sig sine regeringsopgaver i Gazastriben som en forudsætning for en holdbar politisk konsolidering af området; glæder sig over EU's tilsagn, som gentages i Udenrigsrådets konklusionerne af 20. juli 2015, til at støtte disse bestræbelser, herunder gennem en reaktivering og eventuel udvidelse af anvendelsesområdet og mandatet for sine EUBAM Rafah- og EUPOL COPPS-missioner;

23.    kræver, at der øjeblikkeligt og definitivt sættes en stopper for affyring af raketter fra Gazastriben ind på israelsk område og alle andre terrorhandlinger mod Israel fra dette område; understreger igen, at fuld overholdelse af de internationale menneskerettigheder og den humanitære folkeret fra både statslige og ikke-statslige aktørers side, herunder deres ansvarlighed, er en hjørnesten for at opnå varig fred og sikkerhed mellem israelere og palæstinensere og i Mellemøsten som helhed;

24.    opfordrer igen til, at alle palæstinensiske politiske fanger løslades, navnlig medlemmer af Det Palæstinensiske Lovgivende Råd; opfordrer til fuld respekt for palæstinensiske tilbageholdtes og fangers rettigheder i israelske fængsler, herunder de sultestrejkendes rettigheder; udtrykker sin bekymring over den lov om tvangsfodring, som blev vedtaget af Knesset den 30. juli 2015, og understreger, at denne lov bør gennemføres i nøje overensstemmelse med internationale menneskerettighedslove og -standarder;

25.    udtrykker sin dybe bekymring over UNRWA's alvorlige finansieringskrise; opfordrer til øget EU-støtte til UNRWA og opfordrer indtrængende alle andre donorer til at øge deres finansiering af agenturet, men opfordrer ligeledes til, at det underliggende centrale spørgsmål vedrørende de palæstinensiske flygtninge behandles; anerkender og roser UNRWA for den ekstraordinære indsats, som gjorde det muligt at erklære skoleåret 2015/2016 åbent for palæstinensiske flygtningeelever;

26.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, Knesset, Palæstinas præsident og regering, Det Palæstinensiske Lovgivende Råd og Den Palæstinensiske Myndighed, Den Arabiske Ligas generalsekretær, Egyptens, Jordans og Libanons parlamenter og regeringer og UNRWA's generalkommissær.

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0103.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0029.

(3)

EUT C 349 E af 29.11.2013, s. 82.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik