Projekt rezolucji - B8-0866/2015Projekt rezolucji
B8-0866/2015

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji na Białorusi w świetle zbliżających się wyborów prezydenckich w 2015 r.

8.9.2015 - (2015/2834(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Ramón Luis Valcárcel Siso w imieniu grupy PPE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0866/2015

Procedura : 2015/2834(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0866/2015
Teksty złożone :
B8-0866/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0866/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Białorusi w świetle zbliżających się wyborów prezydenckich w 2015 r.

(2015/2834(RSP))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje i zalecenia w sprawie Białorusi,

–       uwzględniając uwolnienie w dniu 22 sierpnia 2015 r. przez władze Białorusi sześciu więźniów politycznych,

–       uwzględniając zbliżające się wybory prezydenckie, które mają się odbyć w dniu 11 października 2015 r.,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że pomimo nasilenia kontaktów między Białorusią a UE i Stanami Zjednoczonymi, nadal czekamy na pozytywne zmiany związane z sytuacją praw człowieka i demokracji na Białorusi;

B.     mając na uwadze, że na Białorusi nadal mają miejsce przypadki wywierania nacisku na obrońców praw człowieka oraz zastraszania ich, a naloty policji i konfiskata sprzętu organizacji zajmujących się prawami człowieka, a także przymusowe wydalenia z Białorusi aktywistów nadal są codziennością;

C.     mając na uwadze, że władze nadal stosują praktykę prześladowania administracyjnego niezależnych dziennikarzy pracujących dla zagranicznych mediów bez akredytacji, a w ostatnich miesiącach udokumentowano kilka takich przypadków;

D.     mając na uwadze, że Białoruś pozostaje jedynym krajem w Europie, który wciąż wykonuje karę śmierci;

E.     mając na uwadze, że w dniu 2 kwietnia 2015 r. prezydent Łukaszenka podpisał dekret nr 3 o przeciwdziałaniu społecznemu pasożytnictwu, który nakłada na osoby bezrobotne obowiązek podjęcia pracy pod groźbą obowiązku wniesienia przez nie specjalnej opłaty do budżetu państwa lub odpowiedzialności administracyjnej w formie grzywny lub zatrzymania administracyjnego;

F.     mając na uwadze, że pierwsza od 2002 r. oficjalna wizyta Delegacji PE do spraw Stosunków z Białorusią miała miejsce w dniach 18–19 czerwca 2015 r. w Mińsku;

G.     mając na uwadze, że odnotowano postępy w kwestii współpracy sektorowej w obszarach takich jak między innymi szkolnictwo wyższe (proces boloński), szkolenia zawodowe, rynek cyfrowy, sektor energetyczny, bezpieczeństwo żywności i kultura;

H.     mając na uwadze, że pozytywnie oceniony został udział Białorusi jako mediatora w staraniach na rzecz znalezienia rozwiązania konfliktu na Ukrainie;

1.      w dalszym ciągu jest poważnie zaniepokojony sytuacją praw człowieka i podstawowych wolności na Białorusi oraz brakami zaobserwowanymi przez niezależnych międzynarodowych obserwatorów w czasie ostatnich wyborów;

2.      z zadowoleniem przyjmuje uwolnienie pozostałych więźniów politycznych i uważa to za potencjalny postęp ku polepszeniu stosunków między UE a Białorusią; wzywa rząd Białorusi do rehabilitacji uwolnionych więźniów politycznych oraz do przywrócenia im pełni praw obywatelskich i politycznych; przypomina, że zaistniałe w przeszłości okazje do naprawy stosunków nie zostały wykorzystane, ponieważ kroki podjęte przez Mińsk miały wyłącznie taktyczny charakter; wyraża zatem ostrożną nadzieję, że tym razem po działaniach zostaną przedsięwzięte środki dające solidną podstawę do przełomu we wzajemnych stosunkach;

3.      podkreśla, że Białoruś musi przeprowadzić zbliżające się wybory prezydenckie zgodnie z międzynarodowymi standardami, umożliwić opozycji nieograniczony dostęp do wszystkich kontrolowanych przez rząd środków komunikacji oraz pozwolić jej na udział w wyborach w oparciu o takie same zasady;

4.      oczekuje od władz zaprzestania nękania niezależnych mediów ze względów politycznych; apeluje o odejście od praktyki prześladowania administracyjnego i arbitralnego stosowania sekcji 2 art. 22(9) kodeksu administracyjnego przeciwko niezależnym dziennikarzom za współpracę z zagranicznymi mediami bez uzyskania akredytacji, gdyż ogranicza to prawo do wolności wypowiedzi i rozpowszechnianie informacji;

5.      przypomina, że od 2010 r. przeprowadzono na Białorusi egzekucję 10 osób, natomiast w samym 2014 r. przeprowadzono trzy egzekucje, oraz że w dniu 18 marca 2015 r. wydano kolejny wyrok śmierci; w tym kontekście wzywa Białoruś, która jest jedynym krajem w Europie nadal stosującym karę śmierci, do przyłączenia się do światowego moratorium na wykonywanie kary śmierci, co byłoby pierwszym krokiem do trwałego zniesienia tej kary;

6.      wzywa rząd Białorusi, by zastosował się do zaleceń Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych dotyczących zniesienia elementów pracy przymusowej w tym kraju;

7.      wzywa władze białoruskie do zadbania o to, aby bez względu na okoliczności przestrzegano zasad demokracji, praw człowieka i podstawowych wolności zgodnie z Powszechną deklaracją praw człowieka oraz międzynarodowymi i regionalnymi instrumentami dotyczącymi praw człowieka ratyfikowanymi przez Białoruś;

8.      ponownie apeluje do Komisji, aby środkami finansowymi i politycznymi wspierała wysiłki białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, niezależnych mediów i organizacji pozarządowych na Białorusi mające na celu realizację demokratycznych aspiracji narodu białoruskiego;

9.      zauważa postępy w kwestii współpracy sektorowej w obszarach takich jak między innymi szkolnictwo wyższe (proces boloński), szkolenia zawodowe, rynek cyfrowy, sektor energetyczny, bezpieczeństwo żywności i kultura;

10.    zauważa częstsze posługiwanie się językiem białoruskim w życiu publicznym; zwraca uwagę na plany białoruskiego Ministerstwa Oświaty dotyczące zwiększenia użycia języka białoruskiego w szkolnictwie oraz publikacji aktów ustawodawczych przez Trybunał Konstytucyjny zarówno po rosyjsku, jak i białorusku;

11.    jest zdecydowany kontynuować, również z wykorzystaniem Delegacji PE do spraw Stosunków z Białorusią, włączanie do polityki Unii Europejskiej krytycznego zaangażowania wobec Białorusi;

12.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (HR/VP), ESDZ, Radzie, Komisji oraz państwom członkowskim.