Forslag til beslutning - B8-0872/2015Forslag til beslutning
B8-0872/2015

  FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Hviderusland

  8.9.2015 - (2015/2834(RSP))

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0866/2015

  Procedure : 2015/2834(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0872/2015
  Indgivne tekster :
  B8-0872/2015
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  B8‑0872/2015

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Hviderusland

  (2015/2834(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –       der henviser til sine tidligere beslutninger og henstillinger om Hviderusland,

  –       der henviser til topmødet i Det Østlige Partnerskab i Riga i maj 2015 og til erklæringen derfra,

  –       der henviser til de hviderussiske myndigheders løsladelse af seks politiske fanger den 22. august 2015,

  –       der henviser til det forestående præsidentvalg, der skal afholdes den 11. oktober 2015,

  –       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.     der henviser til, at der på trods af en nævneværdig grad af åbenhed fra de hviderussiske myndigheders side med hensyn til at etablere kontakt og gå i dialog med EU fortsat sker overtrædelser af menneskerettighederne i Hviderusland, herunder i form af intimidering af menneskerettighedsforkæmpere, politirazziaer mod menneskerettighedsorganisationer og beslaglæggelse af deres udstyr, og fjernelse med magt af folk fra Hviderusland;

  B.     der henviser til, at Europa-Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Hviderusland har aflagt sit første officielle besøg i Hviderusland siden 2002, og at det fandt sted i Minsk den 18.-19. juni 2015;

  C.     der henviser til, at der er gjort fremskridt inden for nogle politikområder såsom videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, det digitale marked, energisektoren, fødevaresikkerhed og kultur; der henviser til, at EU ikke desto mindre skal sikre sig, at dets ressourcer ikke anvendes til undertrykkelse af civilsamfundsorganisationer, menneskerettighedsforkæmpere, freelancejournalister og oppositionsledere;

  D.     der henviser til, at Hvideruslands valglov stadigvæk ikke lever op til internationalt anerkendte standarder, hvilket giver den siddende præsident en enorm fordel;

  E.     der henviser til, at de hviderussiske myndigheder langt om længe har løsladt alle seks politiske fanger efter i årevis at have benægtet deres eksistens;

  F.     der henviser til, at Hviderusland spillede en vigtig formidlende rolle i forbindelse med opnåelsen af aftalen om våbenhvile i Ukraine;

  G.     der henviser til, at konflikten i Ukraine har øget frygten i det hviderussiske samfund for, at den interne situation destabiliseres som følge af et magtskifte;

  1.      er fortsat dybt bekymret over situationen med hensyn til menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder i Hviderusland samt over de mangler, som uafhængige internationale observatører har konstateret under tidligere valg, og over den aktive forfølgelse af oppositionslederne efter valgene;

  2.      glæder sig over løsladelsen for nylig af de resterende politiske fanger; opfordrer den hviderussiske regering til at rehabilitere de løsladte politiske fanger og give dem alle deres borgerlige og politiske rettigheder tilbage; understreger dog, at tidligere lignende handlinger snarere var af symbolsk art og hverken bidrog til at forbedre situationen for det hviderussiske samfund eller til at forbedre forbindelserne med EU;

  3.      understreger, at det er nødvendigt for Hviderusland at afholde det forestående præsidentvalg i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder, at give oppositionen uhindret adgang til alle regeringskontrollerede kommunikationsmidler og give den lov til at deltage i valget på lige fod med andre;

  4.      forventer, at myndighederne holder op med at chikanere uafhængige medier af politiske årsager; opfordrer dem indtrængende til at standse deres praksis med administrativ forfølgelse og den vilkårlige anvendelse af artikel 2, stk. 9, i del 22 af loven om administrative overtrædelser mod freelancejournalister for at have arbejdet med udenlandske medier uden akkreditering, hvilket indskrænker ytringsfriheden og informationsformidlingen;

  5.      fremhæver behovet for at støtte alle uafhængige kilder til information for det hviderussiske samfund, herunder medier, som sender på hviderussisk fra udlandet;

  6.      gør opmærksom på situationen for nationale mindretal i landet og deres kulturelle organisationer, hvis ledere til tider er blevet skiftet ud med personer, som statsmyndighederne foretrækker, hvilket udgør en overtrædelse af en af de grundlæggende menneskerettigheder, nemlig foreningsfriheden;

  7.      opfordrer de hviderussiske myndigheder til at sikre, at de demokratiske principper, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i alle forhold respekteres i overensstemmelse med verdenserklæringen om menneskerettigheder og med internationale og regionale menneskerettighedsinstrumenter, som Hviderusland har ratificeret;

  8.      støtter Kommissionen i dens politik om et "kritisk engagement" over for de hviderussiske myndigheder; minder dog om, at EU via sine handlinger og ressourcer ikke må bidrage til at forværre situationen for oppositionen og civilsamfundet;

  9.      gentager sin opfordring til Kommissionen til med alle finansielle og politiske midler at støtte det hviderussiske civilsamfunds, uafhængige mediers og hviderussiske ikkestatslige organisationers bestræbelser på at opfylde det hviderussiske folks forhåbninger om demokrati;

  10.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (VP/HR), EU-Udenrigstjenesten, Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne.