Förslag till resolution - B8-0872/2015Förslag till resolution
B8-0872/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Vitryssland

8.9.2015 - (2015/2834(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0866/2015

Förfarande : 2015/2834(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0872/2015
Ingivna texter :
B8-0872/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-0872/2015

Europaparlamentets resolution om situationen i Vitryssland

(2015/2834(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner och rekommendationer om Vitryssland,

–       med beaktande av det toppmöte som det östliga partnerskapet höll i Riga i maj 2015 och dess förklaring,

–       med beaktande av de vitryska myndigheternas frigivning av sex politiska fångar den 22 augusti 2015,

–       med beaktande av det förestående presidentvalet, som utlysts till den 11 oktober 2015,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Trots att vitryska myndigheter har visat att man är öppen för kontakter och dialog med EU fortsätter kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Vitryssland, däribland påtryckningar och hot mot människorättsförsvarare, polisrazzior på människorättsorganisationer och beslagtagande av deras utrustning och tvångsbortförande av aktivister från landet.

B.     Det första officiella besök som Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Vitryssland avlagt sedan 2002 ägde rum i Minsk den 18 och 19 juni 2015.

C.     Framsteg har gjorts i samarbetet på vissa politikområden, såsom högre utbildning, yrkesutbildning, den digitala marknaden, energisektorn, livsmedelssäkerhet och kultur. EU måste dock säkerställa att dess resurser inte används för att förtrycka organisationer i det civila samhället, människorättsförsvarare, frilansande journalister och oppositionsledare.

D.     Den vitryska vallagen uppfyller fortfarande inte de internationellt erkända standarderna och ger den sittande presidenten enorma fördelar.

E.     De vitryska myndigheterna har slutligen frigivit alla sex politiska fångar efter att i flera år ha förnekat deras existens.

F.     Vitryssland spelade en viktig roll för att underlätta avtalet om eldupphör i Ukraina.

G.     Konflikten i Ukraina har ökat farhågorna i Vitryssland om en destabilisering av den inrikespolitiska situationen till följd av ett maktskifte.

1.      Europaparlamentet förblir djupt oroat över situationen för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i Vitryssland, liksom över de brister som oberoende internationella observatörer iakttagit under tidigare val och den aktiva förföljelsen av oppositionsledare efter valet.

2.      Europaparlamentet välkomnar frigivandet av de återstående politiska fångarna. Parlamentet uppmanar den vitryska regeringen att rehabilitera de frigivna politiska fångarna och återge dem alla deras medborgerliga och politiska rättigheter. Parlamentet betonar dock att tidigare liknande åtgärder mest har varit tomma gester och inte bidragit till någon förbättring av situationen i det vitryska samhället eller till förbättrade förbindelser med EU.

3.      Europaparlamentet betonar att Vitryssland måste genomföra det kommande presidentvalet i enlighet med internationellt erkända normer och ge oppositionen obehindrat tillträde till alla regeringskontrollerade medier och göra det möjligt för den att delta i valet på lika villkor.

4.      Europaparlamentet förväntar sig att myndigheterna upphör med trakasserierna mot oberoende medier på politiska grunder. Parlamentet uppmanar dem att upphöra med administrativt åtal och godtycklig tillämpning av artikel 22.9 avsnitt 2 i förvaltningslagen mot frilansande journalister för att ha samarbetat med utländska medier utan ackreditering, vilket begränsar rätten till yttrandefrihet och informationsspridning.

5.      Europaparlamentet betonar behovet av att stödja alla oberoende informationskällor om det vitryska samhället, inklusive medier som sänder på vitryska från utlandet.

6.      Europaparlamentet uppmärksammar situationen för landets minoriteter och deras kulturella organisationer, vars ledare ibland har ersatts av personer som de statliga myndigheterna föredrar, vilket utgör ett brott mot föreningsfriheten, som är en av de grundläggande mänskliga friheterna.

7.      Europaparlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att under alla omständigheter trygga respekten för de demokratiska principerna, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i enlighet med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och internationella och regionala människorättsinstrument som ratificerats av Vitryssland.

8.      Europaparlamentet stödjer kommissionen i dess politiskt ifrågasättande dialog med vitryska myndigheter. Parlamentet påminner dock om att EU genom sina handlingar och medel inte får bidra till en försämring av situationen för oppositionen och det civila samhället.

9.      Europaparlamentet uppmanar på nytt kommissionen att med finansiella och politiska medel stödja de insatser som görs av det civila samhället, oberoende medier och icke-statliga organisationer i Vitryssland för att stödja det vitryska folkets demokratisträvanden.

10.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, rådet, kommissionen och medlemsstaterna.