Procedure : 2015/2834(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0874/2015

Indgivne tekster :

B8-0874/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/09/2015 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0319

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 133kWORD 66k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.842v01-00
 
B8-0874/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,


om situationen i Hviderusland i lyset af det forestående præsidentvalg i 2015 (2015/2834(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Peter Lundgren, Kristina Winberg for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Hviderusland i lyset af det forestående præsidentvalg i 2015 (2015/2834(RSP))  
B8‑0874/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger og henstillinger om Hviderusland,

–       der henviser til det forestående præsidentvalg, der skal afholdes den 11. oktober 2015,

–       der henviser til det første officielle besøg i Hviderusland af Europa-Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Hviderusland siden 2002, der fandt sted den 18.-19. juni 2015 i Minsk,

–       der henviser til den første runde af dialogen om menneskerettighederne mellem EU og Hviderusland, der fandt sted den 28. juli 2015,

–       der henviser til Menneskerettighedsrådets universelle regelmæssige gennemgang af Hviderusland fra 2015,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at den hviderussiske præsident, Alexander Lukashenko, den 22. august 2015 udstedte en benådning af "humanitære årsager" til seks oppositionsledere, der var fængslet af myndighederne;

B.     der henviser til, at ingen af de løsladte politiske opponenter kan stille op til det næste præsidentvalg, eftersom fristen for registrering af kandidater udløb, dagen inden de blev løsladt; der henviser til, at nogle af de løsladte politikere er blevet sat under politiovervågning med strengt begrænset bevægelsesfrihed samt forpligtelse til regelmæssigt at rapportere til politiet;

C.     der henviser til, at præsidentvalget i 2010 blev spoleret af censur, razziaer og generelt af voldelige indgreb over for oppositionen, hvoraf 700 oppositionsaktivister, herunder syv præsidentkandidater, blev fængslet;

D.     der henviser til, at EU efter valget i 2010 fornyede et rejseforbud, der forbød Lukashenko og 156 af hans tilhængere at rejse ind i medlemsstaterne; der henviser til, at Rådet i juli 2015 fjernede 26 personer og fire virksomheder fra sin sanktionsliste for Hviderusland, mens det samtidig forlængede sanktionerne indtil den 31. oktober 2015;

E.     der henviser til, at Hviderusland er det sidste land i Europa, der anvender dødsstraf; der henviser til, at den hviderussiske strafferetsplejelov fastsætter, at alle henrettelser skal foregå ved skydning, hvilket betyder, at ofrene skydes i baghovedet efter at være tvunget ned på knæ;

F.     der henviser til, at FN's Menneskerettighedskomité i oktober 2012 meddelte, at den hviderussiske regerings praksis i forbindelse med dødsstraf, herunder udførelse af henrettelser i hemmelighed, afvisning af at udlevere ligene til familierne og muligheden for ikke at oplyse begravelsesstedet for de henrettede til deres pårørende krænker de dømtes og deres familiers menneskerettigheder;

G.     der henviser til, at en ny lovgivning vedrørende alle former for medier blev indført den 1. januar 2015; der henviser til, at denne lov giver regeringen mulighed for at nedlukke enhver massemediekanal, herunder onlinemedier, hvis de offentliggør indhold, som den finder "uhensigtsmæssig";

H.     der henviser til, at præsident Lukashenko i april 2015 underskrev dekret nr. 3 om forebyggelse af social afhængighed, den såkaldte "parasitismelov", der forpligter borgerne til at betale en årlig afgift på ca. 250 USD, hvis de er arbejdsløse;

I.      der henviser til, at der i første halvdel af 2015 fandt over 30 episoder sted, hvor journalister blev fængslet, fik bøder eller blev anholdt i forbindelse med en optrapning af chikane mod uafhængige journalister;

J.      der henviser til, at der afholdes præsidentvalg den 11. oktober 2015;

K.     der henviser til, at den første runde af dialogen om menneskerettighederne mellem Hviderusland og EU fandt sted den 28. juli 2015 i Bruxelles og fokuserede på oprettelsen af en national menneskerettighedsinstitution, forbedring af ytrings-, forsamlings- og foreningsfriheden, afskaffelse af dødsstraf og bekæmpelse af umenneskelig og nedværdigende behandling samt styrkelse af børns rettigheder;

1.      er bekymret over den systematiske forringelse af menneskerettighederne i Hviderusland, nægtelsen af retten til ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihed, den vilkårlige registreringsproces for civilsamfundsorganisationer og anvendelsen af dødsstraf;

2.      glæder sig over de hviderussiske myndigheders erklæringer med opfordring til normalisering af forbindelserne med Europa og USA, men bemærker, at den generelle menneskerettighedssituation i landet ikke forbedredes i den første halvdel af 2015;

3.      understreger, at en sådan normalisering bør ske i overensstemmelse med konditionalitetsprincippet; opfordrer Rådet til at gøre enhver lempelse af sanktionerne mod Hviderusland afhængig af konkrete fremskridt i situationen for demokrati og menneskerettigheder i landet;

4.      glæder sig over præsidentens benådning af seks "politiske fanger" som en positiv gestus og håber inderligt, at det må være et tegn på en reel forandring for landet og ikke kun et strategisk skridt forud for det kommende præsidentvalg;

5.      opfordrer myndighederne til at rehabilitere de løsladte politiske fanger ved at give dem alle deres borgerlige og politiske rettigheder tilbage og give dem mulighed for at genintegrere sig og deltage i de offentlige liv i Hviderusland;

6.      mener, at løsladelsen af de seks oppositionsledere, selv om den er positiv, kun udgør et "halvt skridt", der ikke garanterer et troværdigt valg i oktober; opfordrer regeringen til at lempe restriktionerne for civile og politiske rettigheder som et nødvendigt skridt i retning af frie og retfærdige præsidentvalg;

7.      opfordrer de hviderussiske myndigheder til at gøre, hvad de kan for at afholde valget på en åben, fri og demokratisk måde i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder; opfordrer myndighederne til at afstå fra at marginalisere deres opponenter og give medierne mundkurv på for at fremme et miljø, hvor enhver part har reel mulighed for at konkurrere på lige vilkår;

8.      forventer, at den hviderussiske regering tager andre betydningsfulde skridt til at forbedre menneskerettighederne i landet og standse undertrykkelsen af fredelig systemkritik; mener, at store reformer af retsvæsenet samt uhindret adgang til ytrings- og forsamlingsfrihed vil være nødvendige skridt i retning af et troværdigt demokrati;

9.      minder om, at mellem to og ni personer hvert år i løbet af de seneste ti år er blevet dømt til døden i Hviderusland; opfordrer indtrængende Hviderusland til at tilslutte sig et globalt moratorium om dødsstraf som et første skridt på vejen mod en universel afskaffelse;

10.    er fast overbevist om betydningen af at opbygge forbindelser mellem EU og Hviderusland på alle niveauer; er navnlig overbevist om, at støtte af civilsamfundsorganisationer skal være en strategisk prioritet i EU, og opfordrer Kommissionen til at hjælpe civilsamfundet i Hviderusland med finansielle og politiske midler;

11.    glæder sig over Hvideruslands positive rolle, særlig hvad angår teknisk og logistisk støtte i forbindelse med forhandlingerne i fredsprocessen i Ukraine og dets indsats for at lette spændingerne i landet;

12.    glæder sig over, at Hviderusland tilsluttede sig Bologna-processen inden for det europæiske område for videregående uddannelse den 14. maj 2015, og opfordrer landet til at opfylde de forpligtelser, der er fastsat i køreplanen;

13.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformanden i Kommissionen (HR/VP), EU-Udenrigstjenesten, Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik