Menetlus : 2015/2834(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0874/2015

Esitatud tekstid :

B8-0874/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/09/2015 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0319

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 129kWORD 68k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.842v01-00
 
B8-0874/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Valgevenes 2015. aastal toimuvate presidendivalimiste eel (2015/2834(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Peter Lundgren, Kristina Winberg fraktsiooni EFDD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Valgevenes 2015. aastal toimuvate presidendivalimiste eel (2015/2834(RSP))  
B8‑0874/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone ja soovitusi Valgevene kohta,

–       võttes arvesse 11. oktoobriks 2015 kavandatud peatseid presidendivalimisi,

–       võttes arvesse Valgevenega suhtlemiseks loodud Euroopa Parlamendi delegatsiooni 18.–19. juunil 2015 toimunud esimest ametlikku visiiti Minskisse pärast 2002. aastat,

–       võttes arvesse Valgevene ja ELi vahelise inimõigustealase dialoogi esimest vooru, mis toimus 28. juulil 2015,

–       võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu teostatud 2015. aasta Valgevene inimõiguste olukorra üldist korrapärast läbivaatamist,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et 22. augustil 2015 andis Valgevene president Aleksandr Lukašenka nn humanitaarkaalutlustel amnestia kuuele võimude poolt vangistatud opositsiooniliidrile;

B.     arvestades, et ükski vabastatud opositsiooniliikmetest ei saanud presidendivalimistel kandideerida, sest kandidaatide registreerimise tähtaeg möödus päev enne nende vabastamist; arvestades, et mõned vabastatud poliitikud on paigutatud politsei järelevalve alla ning nende liikumisvabadus on tõsiselt piiratud, samuti on neil kohustus korrapäraselt politseile aru anda;

C.     arvestades, et 2010. aasta presidendivalimisi iseloomustasid tsensuur, reidid ja opositsiooni üldine vägivaldne mahasurumine, muu hulgas vangistati kuni 700 opositsiooniaktivisti, sh seitse presidendikandidaati;

D.     arvestades, et pärast 2010. aasta valimisi uuendas EL Lukašenka ja veel 156 temaga lähedalt seotud isiku liikmesriikidesse sisenemise keeldu; arvestades, et 2015. aasta juulis kustutas nõukogu Valgevene suhtes kohaldatavate sanktsioonide nimekirjast 26 isikut ja neli ettevõtet, pikendades samas sanktsioone 31. oktoobrini 2015;

E.     arvestades, et Valgevene on Euroopas ainus riik, kus kasutatakse veel surmanuhtlust; arvestades, et Valgevene kriminaalseadustiku kohaselt viib hukkamised läbi laskekomando, nii et ohvrid surutakse põlvili ja neid tulistatakse kuklasse;

F.     arvestades, et 2012. aasta oktoobris teatas ÜRO inimõiguste komitee, et Valgevene valitsus rikub surmanuhtluse osas järgitavate tavadega süüdimõistetute ja nende perekonnaliikmete inimõigusi – näiteks korraldatakse hukkamised salaja, hukatute surnukehi ei anta perekonnaliikmetele üle ja alati ei avaldata hukatute sugulastele isegi nende matusepaika;

G.     arvestades, et 1. jaanuaril 2015 jõustus uus seadus, millega reguleeritakse kõiki meediakanaleid; arvestades, et tänu sellele seadusele on valitsusel võimalik sulgeda mis tahes massimeediakanalid, sh veebilehed, kui nende sisu on valitsuse meelest sobimatu;

H.     arvestades, et 2015. aasta aprillis allkirjastas president Lukašenka dekreedi nr 3, milles käsitletakse sotsiaalse ülalpeetavuse ennetamist (nn sotsiaalse parasiitluse seadus) ja millega nähakse ette, et kõik töötud kodanikud peavad maksma riigile igal aastal ligikaudu 250 USA dollari suurust maksu;

I.      arvestades, et 2015. aasta esimesel poolel peeti ajakirjanikke kinni, trahviti või vahistati vähemalt 30 korral ning see annab tunnistust sõltumatute ajakirjanike üha suuremast tagakiusamisest;

J.      arvestades, et 11. oktoobril 2015 toimuvad Valgevenes presidendivalimised;

K.     arvestades, et 28. juulil 2015 toimus Brüsselis Valgevene ja ELi vahelise inimõigustealase dialoogi esimene voor, mille käigus keskenduti inimõigustega tegeleva riikliku institutsiooni asutamisele, sõna-, kogunemis- ja ühinemisvabaduse paremale tagamisele, surmanuhtluse kaotamisele, ebainimliku ja inimväärikust alandava kohtlemise vastasele võitlusele ning laste õiguste tugevdamisele;

1.      peab murettekitavaks inimõiguste olukorra süstemaatilist halvenemist Valgevenes, sõna-, kogunemis- ja ühinemisvabaduse õiguse keelamist, kodanikuühiskonna organisatsioonide meelevaldset registreerimist ja surmanuhtluse kasutamist;

2.      peab kiiduväärseks, et Valgevene ametivõimud on avaldanud soovi suhted Euroopa ja USAga normaliseerida, kuid märgib, et 2015. aasta esimesel poolel ei paranenud inimõiguste üldine olukord Valgevenes üldse;

3.      toonitab, et suhete normaliseerumine peaks toimuma vastavalt seatud tingimustele; palub nõukogul tagada, et Valgevene suhtes kehtestatud sanktsioone leevendatakse üksnes siis, kui riik teeb demokraatia ja inimõiguste olukorra küsimuses konkreetseid edusamme;

4.      peab kiiduväärseks, et president andis kuuele „poliitvangile” amnestia, peab seda positiivseks märgiks ning loodab siiralt, et see tähendab riigi jaoks tõelisi muutusi, mitte ei kujuta endast üksnes peatsetest presidendivalimistest lähtuvat strateegilist otsust;

5.      palub ametivõimudel vabastatud poliitvangid rehabiliteerida, taastades kõik nende kodaniku- ja poliitilised õigused ning võimaldades neil Valgevene avalikku ellu taasintegreeruda ja selles osaleda;

6.      on veendunud, et kuue opositsiooniliidri vabastamine on küll positiivne märk, kuid see on siiski väga väike samm, mis ei taga oktoobris toimuvate valimiste usaldusväärsust; kutsub valitsust üles kodaniku- ja poliitiliste õiguste kasutamisele kehtestatud piiranguid lõdvendama, sest see on vabade ja õiglaste presidendivalimiste korraldamiseks hädavajalik;

7.      palub Valgevene ametivõimudel teha kõik endast oleneva, et valimised oleksid avatud, vabad ja demokraatlikud ning kooskõlas kõikide rahvusvaheliselt tunnustatud standarditega; kutsub ametivõime üles hoiduma oponentide marginaliseerimisest ja meedia kammitsemisest, et luua keskkond, kus kõikidel erakondadel on võimalik teistega võrdsetel alustel konkureerida;

8.      ootab, et Valgevene valitsus võtaks ka muid sisulisi meetmeid inimõiguste olukorra parandamiseks riigis ja rahumeelsete teisitimõtlejate represseerimise lõpetamiseks; on veendunud, et tõsiseltvõetava demokraatia saavutamiseks on vaja kohtusüsteemi põhjalikult reformida ning tagada piiranguteta sõna- ja kogunemisvabadus;

9.      tuletab meelde, et viimase kümne aasta jooksul on Valgevenes igal aastal surma mõistetud kaks kuni üheksa inimest; nõuab tungivalt, et Valgevene teeks esimese sammu surmanuhtluse täieliku kaotamise teel ning ühineks surmanuhtlusele kuulutatud üleüldise moratooriumiga;

10.    peab äärmiselt tähtsaks sidemete loomist ELi ja Valgevene vahel kõikidel võimalikel tasanditel; on eelkõige veendunud, et ELi strateegiline prioriteet peaks olema kodanikuühiskonna organite toetamine, ning kutsub komisjoni üles abistama Valgevene kodanikuühiskonda nii rahaliselt kui ka poliitiliselt;

11.    peab kiiduväärseks Valgevene kaasabi ning eelkõige tehnilist ja logistilist tuge Ukraina rahuprotsessi üle peetavatel läbirääkimistel ning Valgevene jõupingutusi Ukraina pingete leevendamiseks;

12.    peab kiiduväärseks, et Valgevene ühines 14. mail 2015 Bologna protsessi ja Euroopa kõrgharidusruumiga, ning kutsub riiki üles täitma tegevuskavas sätestatud kohustusi;

13.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, Euroopa välisteenistusele, nõukogule, komisjonile ja liikmesriikidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika