Menettely : 2015/2834(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0874/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0874/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/09/2015 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0319

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 129kWORD 67k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.842v01-00
 
B8-0874/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Valko-Venäjän tilanteesta ennen tulevia vuoden 2015 presidentinvaaleja (2015/2834(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Peter Lundgren, Kristina Winberg EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjän tilanteesta ennen tulevia vuoden 2015 presidentinvaaleja (2015/2834(RSP))  
B8‑0874/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja suosituksensa Valko-Venäjästä,

–       ottaa huomioon tulevat presidentinvaalit, jotka on määrä pitää 11. lokakuuta 2015,

–       ottaa huomioon suhteista Valko-Venäjään vastaavan Euroopan parlamentin valtuuskunnan Minskiin 18.–19. kesäkuuta 2015 tekemän ensimmäisen virallisen vierailun sitten vuoden 2002,

–       ottaa huomioon 28. heinäkuuta 2015 järjestetyn Valko-Venäjän ja EU:n välisen ihmisoikeusvuoropuhelun ensimmäisen kierroksen,

–       ottaa huomioon Valko-Venäjää koskevan vuonna 2015 tehdyn ihmisoikeusneuvoston yleisen määräaikaisarvioinnin,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka armahti 22. elokuuta 2015 ”humanitaarisista syistä” kuusi viranomaisten vangitsemaa oppositiojohtajaa;

B.     ottaa huomioon, että kukaan vapautetuista poliittisista vastustajista ei voi olla ehdolla tulevissa presidentinvaaleissa, koska ehdokasasettelun määräaika päättyi päivää ennen heidän vapauttamistaan; ottaa huomioon, että osa vapautetuista poliittisista vaikuttajista on poliisivalvonnassa, heidän liikkumistaan on rajoitettu tiukasti ja he ovat velvollisia ilmoittautumaan säännöllisesti poliisille;

C.     ottaa huomioon, että vuoden 2010 presidentinvaaleja leimasivat sensuuri, ratsiat ja yleisesti oppositioon kohdistetut ankarat toimet, joiden seurauksena jopa 700 oppositioaktivistia ja heidän joukossaan seitsemän presidenttiehdokasta vangittiin;

D.     ottaa huomioon, että vuoden 2010 vaalien jälkeen EU uusi matkustuskiellon, jolla Lukašenkalta ja 156:lta hänen liittolaiseltaan kiellettiin oikeus matkustaa jäsenvaltioihin; ottaa huomioon, että heinäkuussa 2015 EU:n neuvosto poisti 26 henkilöä ja neljä yritystä Valko-Venäjää koskevalta pakotelistaltaan samalla, kun se jatkoi pakotteiden voimassaoloa 31. päivään lokakuuta 2015;

E.     ottaa huomioon, että Valko-Venäjä on Euroopan viimeinen maa, jossa vielä käytetään kuolemanrangaistusta; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän rikoslain mukaan kaikki teloitukset suoritetaan ampumalla, ja tämä tarkoittaa sitä, että uhri pakotetaan polvilleen ja sen jälkeen häntä ammutaan takaraivoon;

F.     ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeuskomitea ilmoitti lokakuussa 2012, että Valko‑Venäjän viranomaisten kuolemanrangaistuskäytännöt, kuten teloitusten suorittaminen salassa, kieltäytyminen luovuttamasta ruumiita vainajan omaisille ja mahdollisuus olla ilmoittamatta teloitettujen hautauspaikkaa näiden omaisille, loukkaavat tuomittujen henkilöiden ja heidän omaistensa ihmisoikeuksia;

G.     ottaa huomioon, että 1. tammikuuta 2015 otettiin käyttöön uusi laki, jolla säädellään kaikkia tiedotusvälineitä; ottaa huomioon, että laki antaa viranomaisille mahdollisuuden lakkauttaa mitkä tahansa tiedotusvälineet, myös verkkoviestimet, jos ne julkaisevat ”sopimattomaksi” katsottua sisältöä;

H.     ottaa huomioon, että presidentti Lukašenka allekirjoitti huhtikuussa 2015 asetuksen nro 3 sosiaalisen riippuvuuden ennaltaehkäisystä eli niin sanotun sosiaalista parasitismia koskevan lain, joka velvoittaa kansalaiset maksamaan noin 250 Yhdysvaltain dollarin suuruisen vuosittaisen maksun, jos he eivät ole työelämässä;

I.      ottaa huomioon, että vuoden 2015 alkupuoliskolla riippumattomien toimittajien häirintä yltyi ja toimittajia otettiin kiinni, sakotettiin tai pidätettiin yli 30 tilanteessa;

J.      ottaa huomioon, että presidentinvaalit järjestetään 11. lokakuuta 2015;

K.     ottaa huomioon, että Brysselissä järjestettiin 28. heinäkuuta 2015 Valko-Venäjän ja EU:n välisen ihmisoikeusvuoropuhelun ensimmäinen kierros, jossa käsiteltiin kansallisen ihmisoikeusinstituutin perustamista, ilmaisun-, kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen liittyviä parannuksia, kuolemanrangaistuksen poistamista, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun torjuntaa sekä lasten oikeuksien parantamista;

1.      on huolestunut Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteen järjestelmällisestä heikkenemisestä, ilmaisun-, kokoontumis- ja yhdistymisvapautta koskevan oikeuden epäämisestä, kansalaisjärjestöjen mielivaltaisesta rekisteröintimenettelystä sekä kuolemanrangaistuksen käyttämisestä;

2.      suhtautuu myönteisesti Valko-Venäjän viranomaisten lausuntoihin, joissa on toivottu suhteiden normalisoimista Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin, mutta panee merkille, että yleinen ihmisoikeustilanne maassa ei parantunut vuoden 2015 alkupuoliskolla;

3.      korostaa, että suhteiden normalisoinnissa olisi noudatettava ehdollisuusperiaatetta; kehottaa neuvostoa asettamaan Valko-Venäjään kohdistettujen pakotteiden helpottamisen ehdoksi sen, että maan demokratia- ja ihmisoikeustilanne edistyy konkreettisesti;

4.      on ilahtunut presidentin kuudelle ”poliittiselle vangille” myöntämästä armahduksesta ja pitää sitä myönteisenä eleenä sekä toivoo vilpittömästi, että se olisi merkki maan todellisesta muuttumisesta eikä yksinomaan strateginen veto presidentinvaalien edellä;

5.      kehottaa viranomaisia palauttamaan vapautettujen poliittisten vankien maineen palauttamalla heille täysimääräisesti heidän kansalaisoikeutensa ja poliittiset oikeutensa sekä antamaan heille mahdollisuuden integroitua uudelleen ja osallistua Valko-Venäjän julkiseen elämään;

6.      katsoo, että kuuden oppositiojohtajan vapauttaminen on kylläkin myönteinen ele mutta että se ei vielä riitä takaamaan lokakuun vaalien uskottavuutta; kehottaa hallitusta höllentämään kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevia rajoituksia, koska se on välttämätöntä vapaiden ja oikeudenmukaisten presidentinvaalien kannalta;

7.      kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia pyrkimään kaikin tavoin siihen, että vaalit ovat avoimet, vapaat ja demokraattiset ja että ne järjestetään kansainvälisesti tunnustettujen vaatimusten mukaisesti; kehottaa viranomaisia pidättäytymään opposition edustajien syrjinnästä ja tiedotusvälineiden vaientamisesta, jotta luodaan edellytykset sille, että kaikki osapuolet pystyvät kamppailemaan tasavertaisesti;

8.      odottaa Valko-Venäjän hallituksen toteuttavan muita merkityksellisiä toimenpiteitä humanitaaristen oikeuksien parantamiseksi maassa ja rauhanomaisen toisinajattelun tukahduttamisen lopettamiseksi; katsoo, että oikeuslaitoksen perinpohjainen uudistaminen sekä mahdollisuus sananvapauden ja kokoontumisvapauden esteettömään käyttöön olisivat välttämättömiä uskottavan demokratian aikaansaamisen kannalta;

9.      muistuttaa, että viime vuosikymmenen aikana Valko-Venäjällä on tuomittu vuosittain kuolemaan kahdesta yhdeksään henkilöä; kehottaa Valko-Venäjää liittymään kuolemanrangaistuksen käytön maailmanlaajuiseen moratorioon ensimmäisenä toimena kohti sen pysyvää poistamista;

10.    uskoo vahvasti, että on tärkeää rakentaa EU:n ja Valko-Venäjän välisiä yhteyksiä kaikilla tasoilla; on vakuuttunut erityisesti siitä, että kansalaisjärjestöjen tukemisen on kuuluttava EU:n strategisiin prioriteetteihin, ja kehottaa komissiota avustamaan Valko‑Venäjän kansalaisyhteiskuntaa taloudellisesti ja poliittisesti;

11.    antaa Valko-Venäjälle tunnustusta sen myönteisestä panoksesta Ukrainan rauhanprosessiin liittyneiden neuvottelujen järjestämisessä ja etenkin teknisen ja logistisen tuen antamisessa sekä sen toiminnasta maassa vallitsevien jännitteiden purkamiseksi;

12.    pitää myönteisenä, että Valko-Venäjä liittyi Bolognan prosessiin ja eurooppalaiseen korkeakoulutusalueeseen 14. toukokuuta 2015, ja kehottaa maata noudattamaan etenemissuunnitelmassa määrättyjä velvoitteita;

13.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö