Предложение за резолюция - B8-0876/2015Предложение за резолюция
B8-0876/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Беларус

8.9.2015 - (2015/2834(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Иржи Мащалка, Милослав Рансдорф, Хелмут Шолц, Катержина Конечна от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2015/2834(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0876/2015
Внесени текстове :
B8-0876/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0876/2015

Резолюция на Европейския парламент относно Беларус

(2015/2834(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че след парламентарните избори през 2012 г. ЕС прекрати своите официални отношения с органите на Беларус, и като има предвид, че в различни етапи от 2014 г. насам бяха въведени санкции в отговор на положението с правата на човека и демокрацията в страната;

Б.     като има предвид, че Европейският парламент понастоящем не поддържа официални отношения с парламента на Беларус; като има предвид, че парламентарният диалог е заменен от диалог с гражданското общество, по-специално с представителите на политическата опозиция;

В.     като има предвид, че през март 2012 г. Комисията постави началото на европейските диалози с беларуското общество относно модернизацията;

Г.     като има предвид, че правителството на Беларус продължава да изразява интереса си към нормализиране на отношенията с Европейския съюз; като има предвид, че двустранните отношения между множество държави членки и Беларус са се подобрили; като има предвид, че Беларус улесни провеждането на преговорите по споразумението за прекратяване на огъня в Украйна, подписано в Минск;

Д.     като има предвид, че през март 2015 г. в контекста на диалога относно модернизацията ЕС и беларуското министерство на външните работи проведоха среща, на която –за първи път от 2009 г. насам – бяха обсъдени различни въпроси, включително реформата на избирателната система, съдебната система и правата на човека; като има предвид, че Беларус е изразила готовността си да възобнови диалога между ЕС и Беларус за правата на човека и да посрещне специалния представител на ЕС за правата на човека;

Е.     като има предвид, че на 22 август президентът на Беларус, Александър Лукашенко, издаде заповед „въз основа на принципа на хуманизма“ за освобождаване на шестима политически затворници, включително на бившия кандидат на опозицията за президент, Микола Статкевич;

Ж.    като има предвид, че в доклада на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Беларус, Миклош Харасти, (A/HRC/29/43) се разкрива, че няма значително подобрение в цялостното положение с правата на човека в Беларус;

З.      като има предвид, че Беларус е член на Евро-азиатския икономически съюз; като има предвид, че Русия е най-важният търговски партньор на Беларус и че с нея се извършва почти половината от международния търговски обмен на Беларус;

И.     като има предвид, че смъртното наказание продължава да се използва в Беларус, и като има предвид, че през 2014 г. трима души бяха екзекутирани и че на 18 март 2015 г. беше произнесена нова смъртна присъда;

Й.     като има предвид, че следващите избори за президент са насрочени за 15 ноември 2015 г.;

1.      счита, че политическият диалог между ЕС и Беларус следва да се възобнови;

2.      счита, че практиката показва, че политиката на санкции има обратния на желания ефект, и призовава за отмяна на санкциите във възможно най-кратък срок;

3.      призовава за установяване на нормални парламентарни отношения между Европейския парламент и парламента на Беларус; счита, че това е подходящата рамка за всеобхватен диалог по въпроси от общ интерес, включително по въпросите, по които партньорите имат съществени разногласия;

4.      призовава беларуските органи да създадат условията за провеждане на свободни и честни избори за президент; подчертава необходимостта всички демократични политически сили да разполагат с пространство за провеждане на политически дискусии и да се спазват правото на свобода на събранията и сдруженията и правото на свобода на изразяването на мнения; призовава органите да осигурят прозрачността и участието на гражданите в изборните процеси, и по-специално:

      а)    да създадат независими избирателни комисии с плуралистичен състав;

      б)   да гарантират прозрачното преброяване на гласовете на изборите, включително пълното и открито наблюдение от страна на членовете на избирателните комисии и други заинтересовани страни;

5.      призовава беларуските органи да защитават правозащитниците и журналистите от тормоз, сплашване и насилие и да извършват бързо, безпристрастно и щателно разследване, съдебно преследване и налагане на наказания за подобни действия;

6.      подновява своя призив към Беларус за въвеждането на мораториум върху прилагането на смъртното наказание с оглед на пълното му премахване; очаква този въпрос да бъде ефикасно решен в рамките на диалога по правата на човека между Беларус и ЕС;

7.      посреща със задоволство готовността на органите на Беларус да възобновят диалога с международни партньори като ЕС по проблемите, свързани с правата на човека; подкрепя препоръката на специалния докладчик на ООН за правата на човека относно разработването на национален план за действие за правата на човека, с цел да се гарантира, че се предприемат последващи действия и се прилагат всички препоръки, формулирани от международната система за правата на човека, въз основа на широки консултации с всички организации на гражданското общество, застъпващи се за правата на човека, и с широката общественост;

8.      приветства приноса на Беларус за постигането на договореностите от Минск; призовава да се използва потенциалът на Беларус за преодоляване на конфронтацията между Русия, Украйна и ЕС;

9.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на парламентите и правителствата на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на Парламентарните асамблеи на ОССЕ и Съвета на Европа, на секретариата на Общността на независимите държави и на парламента и правителството на Беларус.