Návrh usnesení - B8-0876/2015Návrh usnesení
B8-0876/2015

NÁVRH USNESENÍ o Bělorusku

8.9.2015 - (2015/2834(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL

Postup : 2015/2834(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0876/2015
Předložené texty :
B8-0876/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0876/2015

Usnesení Evropského parlamentu o Bělorusku

(2015/2834(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že EU po parlamentních volbách v roce 2012 přerušila své oficiální vztahy s běloruskými orgány, a vzhledem k tomu, že od roku 2004 byly postupně zaváděny sankce v reakci na situaci v oblasti lidských práv a demokracie v této zemi;

B.     vzhledem k tomu, že Evropský parlament v současnosti nemá žádné oficiální vztahy s běloruským parlamentem; vzhledem k tomu, že parlamentní dialog je nahrazen dialogem s občanskou společností, zejména se zástupci politické opozice;

C.     vzhledem k tomu, že v březnu 2012 zahájila Komise evropský dialog o modernizaci s běloruskou společností;

D.     vzhledem k tomu, že běloruská vláda opakovaně projevila zájem o normalizaci vztahů s Evropskou unií; vzhledem k tomu, že se zlepšily dvoustranné vztahy mezi řadou členských států a Běloruskem; vzhledem k tomu, že Bělorusko zprostředkovalo jednání o dohodě o příměří na Ukrajině podepsané v Minsku;

E.     vzhledem k tomu, že v březnu 2015 se v rámci dialogu o modernizaci sešli zástupci EU se zástupci běloruského ministerstva zahraničních věcí a poprvé od roku 2009 jednali mimo jiné o otázkách volební reformy, soudnictví a lidských práv; vzhledem k tomu, že Bělorusko prohlásilo, že je připraveno obnovit dialog o lidských právech mezi EU a Běloruskem a přijmout zvláštního zástupce EU pro lidská práva;

F.     vzhledem k tomu, že 22. srpna běloruský prezident Alexandr Lukašenko vydal příkaz „v souladu s principy humanismu“ k propuštění šesti politických vězňů včetně někdejšího opozičního kandidáta na úřad prezidenta Mikoly Statkeviče;

G.     vzhledem k tomu, že zpráva zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku Miklóse Harasztiho (A/HRC/29/43) uvádí, že v Bělorusku nedošlo k významnému zlepšení celkové situace v oblasti lidských práv;

H.     vzhledem k tomu, že Bělorusko je členem Euroasijské hospodářské unie; vzhledem k tomu, že Rusko je nejvýznamnějším obchodním partnerem Běloruska a představuje téměř polovinu běloruského mezinárodního obchodu;

I.      vzhledem k tomu, že v Bělorusku je nadále využíván trest smrti, a vzhledem k tomu, že v roce 2014 byli popraveni tři lidé a další rozsudek trestu smrti byl vynesen 18. března 2015;

J.      vzhledem k tomu, že 15. listopadu 2015 má proběhnout další volba prezidenta;

 

1.      zastává názor, že politický dialog mezi EU a Běloruskem by měl být obnoven;

2.      zastává názor, že politika sankcí se ukázala jako kontraproduktivní, a žádá, aby byly sankce bezodkladně zrušeny;

3.      žádá, aby byly navázány normální parlamentní vztahy mezi Evropským parlamentem a parlamentem Běloruska; zastává názor, že to je rámec vhodný pro všestranný dialog o otázkách společného zájmu, a to i v případech, kdy jsou mezi partnery zásadní rozdíly;

4.      vyzývá běloruské orgány, aby vytvořily podmínky pro svobodnou a spravedlivou volbu prezidenta; zdůrazňuje, že je nutné zajistit všem demokratickým politickým silám prostor k politické diskusi a že musí být respektováno právo na svobodu shromažďování, sdružování a projevu; vyzývá příslušné orgány, aby zajistily transparentnost a účast veřejnosti na volebním procesu, a zejména aby:

      a)    ustavily nezávislé, pluralisticky sestavené volební komise,

      b)   zajistily transparentní sčítání hlasů odevzdaných ve volbách, včetně plné a otevřené kontroly ze strany členů volebních komisí a dalších zainteresovaných stran;

5.      vyzývá běloruské orgány, aby chránily bojovníky za lidská práva a novináře před obtěžováním, zastrašováním a násilím a aby veškeré případy takového jednání neprodleně, nestranně a řádně vyšetřily, stíhaly a trestaly;

6.      znovu vyzývá Bělorusko, aby vyhlásilo moratorium na trest smrti směřující k jeho zrušení; očekává, že tato otázka bude řádně projednána v rámci dialogu o lidských právech mezi Běloruskem a EU;

7.      vítá připravenost běloruských orgánů k obnovení dialogu s mezinárodními partnery včetně EU o problémech v oblasti lidských práv; podporuje doporučení zvláštního zpravodaje OSN pro oblast lidských práv ohledně vypracování vnitrostátního plánu opatření v oblasti lidských práv, který by zajistil zohlednění a plnění všech doporučení vydaných mezinárodním systémem lidských práv, a to na základě rozsáhlých konzultací se všemi organizacemi občanské společnosti činnými v oblasti lidských práv a se širokou veřejností;

8.      oceňuje přínos Běloruska pro jednání o dohodách z Minsku; žádá, aby byl využit potenciál Běloruska k překonání konfrontace mezi Ruskem, Ukrajinou a EU;

9.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům a vládám členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Parlamentním shromážděním OBSE a Rady Evropy, sekretariátu Společenství nezávislých států a parlamentu a vládě Běloruska.