Procedure : 2015/2834(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0876/2015

Indgivne tekster :

B8-0876/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/09/2015 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 132kWORD 64k
8.9.2015
PE565.844v01-00
 
B8-0876/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,


om Hviderusland (2015/2834(RSP))


Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Hviderusland (2015/2834(RSP))  
B8‑0876/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at EU suspenderede sine diplomatiske forbindelser med de hviderussiske myndigheder efter parlamentsvalget i 2012, og til, at der har været indført forskelige sanktioner siden 2004 som følge af menneskerettighedssituationen og den demokratiske situation i landet;

B.     der henviser til, at Europa-Parlamentet for øjeblikket ikke har nogen officielle forbindelser med Hviderusland; der henviser til, at den parlamentariske dialog er blevet erstattet af en dialog med civilsamfundet og navnlig med repræsentanter for den politiske opposition;

C.     der henviser til, at Kommissionen i marts 2012 lancerede den europæiske dialog om modernisering med det hviderussiske samfund;

D.     der henviser til, at den hviderussiske regering hele tiden har givet udtryk for ønsket om en normalisering af forbindelserne med Den Europæiske Union; der henviser til, at de bilaterale forbindelser mellem mange medlemsstater og Hviderusland er levet forbedret; der henviser til, at Hvideruslands indsats var fremmende for forhandlingerne om en våbentilstand i Ukraine, som blev undertegnet i Minsk;

E.     der henviser til, at EU og det hviderussiske udenrigsministerium i marts 2015 holdt et møde som led i moderniseringsdialogen, hvor man for første gang siden 2009 bl.a. drøftede valgreform, retsvæsen og menneskerettigheder; der henviser til, at Hviderusland har erklæret sig rede til at genoptage menneskerettighedsdialogen mellem EU og Hviderusland og til at modtage EU's særlige menneskerettighedsrepræsentant;

F.     der henviser til, at Hvideruslands præsident Alexander Lukashenko den 22. august udstedte en ordre "på grundlag af det humanitære princip" om at løslade seks fanger, herunder tidligere oppositionskandidat til præsidentvalget Mikola Statkevich;

G.     der henviser til, at rapporten fra FN's særlige ordfører om menneskerettighedssituationen i Hviderusland (A/HRC/29/43) konkluderede, at der ikke havde kunnet konstateres nogen væsentlig forbedring i menneskerettighedssituationen generelt i Hviderusland;

H.     der henviser til, at Hviderusland er medlem af Den Eurasiske Økonomiske Union; der henviser til, at Rusland er Hvideruslands vigtigste handelspartner og tegner sig for næsten hele Hvideruslands udenrigshandel;

I.      der henviser til, at dødsstraffen stadig anvendes i Hviderusland, og til, at tre mennesker blev henrettet i 2014, mens der blev afsagt en ny dødsdom den 8. marts 2015;

J.      der henviser til, at der er udskrevet nyt præsidentvalg den 15. november 2015;

 

1.      mener, at den politiske dialog mellem EU og Hviderusland bør genoptages;

2.      mener, at sanktionspolitikken har vist sig at virke mod hensigten, og opfordrer til en ophævelse af sanktionerne så hurtigt som muligt;

3.      opfordrer til, at der etableres normale parlamentariske forbindelser mellem Europa-Parlamentet og det hviderussiske parlament; er af den opfattelse, at dette er en passende ramme for en omfattende dialog om spørgsmål af fælles interesse, bl.a. spørgsmål, hvor parterne har vidt forskellige holdninger;

4.      opfordrer de hviderussiske myndigheder til at skabe forudsætningerne for et frit og retfærdigt præsidentvalg; understreger behovet for at sikre, at alle politiske bevægelser får råderum til politiske diskussioner, og nødvendigheden af at sikre forsamlingsfriheden, foreningsfriheden og ytringsfriheden; opfordrer myndighederne til at sikre åbenhed og offentlig medvirken i valgprocessen og navnlig til at:

      (a)  oprette uafhængige pluralistiske valgkommissioner;

      (b)  sikre åbenhed i stemmeoptællingen bl.a. ved at medlemmerne af valgkommissionerne og andre interesserede parter får uhindret adgang til at observere optællingen;

5.      opfordrer de hviderussiske myndigheder til at beskytte menneskerettighedsforkæmpere og journalister mod chikane, intimidering og vold og til at foretage en hurtig, upartisk og tilbundsgående efterforskning, retsforfølgelse og domfældelse af sådanne handlinger;

6.      gentager sin opfordring til Hviderusland til at indføre et moratorium for brug af dødsstraffen med henblik på helt at afskaffe den; forventer, at dette spørgsmål vil blive behandlet inden for rammerne af menneskerettighedsdialogen mellem Hviderusland og EU;

7.      glæder sig over de hviderussiske myndigheders villighed til at genoptage dialogen med deres internationale partnere som f.eks. EU om menneskerettighedsproblemer; støtter henstillingen fra FN's særlige ordfører om menneskerettigheder om udvikling af en national menneskerettighedshandlingsplan for at sikre, at alle henstillinger fra det internationale menneskerettighedssystem følges op og gennemføres i bredt samarbejde med alle menneskerettighedsorganisationer i civilsamfundet og befolkningen generelt;

8.      giver udtryk for sin anerkendelse af Hvideruslands bidrag til Minsk-aftalen; opfordrer til at Hviderusland udnytter sine muligheder for at standse konfrontationen mellem Rusland, Ukraine og EU;

9.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, FN’s generalsekretær, OSCE's Parlamentariske Forsamling, Europarådets Parlamentariske Forsamling, sekretariatet for Fællesskabet af Uafhængige Stater og parlamentet og regeringen i Hviderusland.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik