Resolutsiooni ettepanek - B8-0876/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-0876/2015

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Valgevene kohta

8.9.2015 - (2015/2834(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel

Menetlus : 2015/2834(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0876/2015
Esitatud tekstid :
B8-0876/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0876/2015

Euroopa Parlamendi resolutsioon Valgevene kohta

(2015/2834(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et EL katkestas ametlikud suhted Valgevene ametivõimudega pärast 2012. aasta parlamendivalimisi, ning arvestades, et alates 2004. aastast on eri etappidel kehtestatud sanktsioone riigi inim- ja demokraatia olukorra tõttu;

B.     arvestades, et Euroopa Parlamendil ei ole praegu ametlikke suhteid Valgevene parlamendiga; arvestades, parlamentaarne dialoog on asendunud kodanikuühiskonnaga, eriti poliitilise opositsiooni esindajatega peetava dialoogiga;

C.     arvestades, et 2012. aasta märtsis alustas komisjon Valgevene ühiskonnaga moderniseerisime Euroopa dialoogi;

D.     arvestades, et Valgevene valitsus on pidevalt väljendanud huvi Euroopa Liiduga suhete normaliseerimise vastu; arvestades, et kahepoolsed suhted paljude liikmesriikide ja Valgevene vahel on paranenud; arvestades, et Valgevene hõlbustas läbirääkimisi Ukraina relvarahukokkuleppe üle, millele kirjutati alla Minskis;

E.     arvestades, et 2015. aasta märtsis pidasid EL ja Valgevene välisministeerium moderniseerimisdialoogi raames kohtumise, millel arutati – esmakordselt alates 2009. aastast – muu hulgas valimisreformi, kohtusüsteemi ja inimõiguste teemasid; arvestades, et Valgevene on väljendanud valmisolekut jätkata ELi-Valgevene inimõigustealast dialoogi ja võtta vastu ELi inimõiguste eriesindaja;

F.     arvestades, et 22. augustil andis Valgevene president Aleksandr Lukašenka humanismi põhimõtetele toetudes käsu vabastada kuus poliitvangi, nende hulgas endise opositsiooni presidendikandidaadi Mikola Statkevitši;

G.     arvestades, et Valgevene inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri Miklós Haraszti aruanne (A/HRC/29/43) näitas, et inimõiguste üldine olukord Valgevenes ei ole märkimisväärselt paranenud;

H.     arvestades, et Valgevene on Euraasia Majandusliidu liige; arvestades, et Valgevene tähtsaim kaubanduspartner on Venemaa, kelle arvele langeb peaaegu pool Valgevene rahvusvahelisest kaubandusest;

I.      arvestades, et Valgevenes kasutatakse jätkuvalt surmanuhtlust, ning arvestades, et 2014. aastal hukati kolm surmamõistetud inimest ja 18. märtsil 2015 langetati veel üks surmamõistev otsus;

J.      arvestades, et järgmised presidendivalimised on kavandatud 15. novembrile 2015;

 

1.      on arvamusel, et ELi ja Valgevene poliitilise dialoogi ummikseis tuleks kõrvaldada;

2.      on arvamusel, et sanktsioonide poliitika on osutunud kahjulikuks, ning nõuab, et sanktsioonid võimalikult kiiresti tühistataks;

3.      nõuab, et Euroopa Parlamendi ja Valgevene parlamendi vahel seataks sisse normaalsed parlamentidevahelised suhted; on arvamusel, et see on sobiv raamistik ulatusliku dialoogi pidamiseks ühist huvi pakkuvatel teemadel, sealhulgas küsimustes, milles partnerite seisukohad põhimõtteliselt erinevad;

4.      kutsub Valgevene ametivõime üles looma tingimusi vabadeks ja õiglasteks presidendivalimisteks; rõhutab vajadust anda kõigile poliitilistele jõududele ruumi poliitiliseks mõttevahetuseks ning austada õigust kogunemis-, ühinemis- ja sõnavabadusele; kutsub ametivõime üles tagama valamisprotsessides läbipaistvust ja üldsuse osalust, eelkõige

      a)    looma sõltumatuid, mitmekesise koosseisuga valimiskomisjone;

      b)   tagama valimistel läbipaistvat häältelugemist, sealhulgas täielikku ja avatud vaatlemist valimiskomisjoni liikmete ja muude sidusrühmade poolt;

5.      kutsub Valgevene ametivõime üles kaitsma inimõiguste kaitsjaid ja ajakirjanikke ahistamise, hirmutamise ja vägivalla eest ning viima kõigi selliste tegude puhul läbi kiire, erapooletu ja põhjaliku uurimise, vastutuselevõtmise ja karistamise;

6.      kordab üleskutset, et Valgevene kehtestaks surmanuhtluse kasutamisele moratooriumi eesmärgiga surmanuhtlus kaotada; ootab, et seda küsimust käsitletakse tõhusalt Valgevene ja ELi inimõigustealase dialoogi raames;

7.      kiidab Valgevene ametivõimude valmisolekut alustada selliste rahvusvaheliste partneritega nagu EL uuesti dialoogi inimõigustealaste probleemide üle; toetab ÜRO inimõiguste eriraportööri soovitust, mis käsitleb riikliku inimõiguste tegevuskava väljatöötamist, et tagada kõigi rahvusvahelise inimõiguste süsteemi antud soovituste järelmeetmed ja rakendamine, konsulteerides laialdaselt kõigi inimõigusi edendavate kodanikuühiskonna organisatsioonidega ja üldsusega;

8.      tunnustab Valgevene panust Minski kokkulepete üle peetud läbirääkimistesse; nõuab, et Valgevene potentsiaali kasutataks Venemaa, Ukraina ja ELi vahelise vastasseisu ületamiseks;

9.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, ÜRO peasekretärile, OSCE ja Euroopa Nõukogu parlamentaarsetele assambleedele, Sõltumatute Riikide Ühenduse sekretariaadile ning Valgevene parlamendile ja valitsusele.