Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0876/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0876/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Baltarusijos

8.9.2015 - (2015/2834(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu

Procedūra : 2015/2834(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0876/2015
Pateikti tekstai :
B8-0876/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0876/2015

Europos Parlamento rezoliucija dėl Baltarusijos

(2015/2834(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi po 2012 m. parlamento rinkimų ES sustabdė oficialius santykius su Baltarusijos valdžios institucijomis ir kadangi nuo 2004 m. skirtingais etapais buvo pradėtos taikyti sankcijos kaip atsakas į žmonių ir demokratijos padėtį šioje šalyje;

B.     kadangi Europos Parlamentas šiuo metu neturi oficialių santykių su Baltarusijos parlamentu; kadangi parlamentinį dialogą pakeitė dialogas su pilietine visuomene, visų pirma su politinės opozicijos atstovais;

C.     kadangi 2012 m. kovo mėn. Komisija pradėjo Europos dialogą modernizavimo klausimais su Baltarusijos visuomene;

D.     kadangi Baltarusijos vyriausybė ne kartą pareiškė norinti normalizuoti santykius su Europos Sąjunga; kadangi pagerėjo daugelio valstybių narių ir Baltarusijos dvišaliai santykiai; kadangi Baltarusija tarpininkavo derybose dėl ugnies nutraukimo Ukrainoje susitarimo, kuris buvo pasirašytas Minske;

E.     kadangi 2015 m. kovo mėn. vykdant dialogą modernizavimo klausimais ES ir Baltarusijos užsienio reikalų ministerija surengė susitikimą, kuriame pirmą kartą po 2009 m. buvo aptariami, be kita ko, su rinkimų reforma, teismine sistema ir žmogaus teisėmis susiję klausimai; kadangi Baltarusija pareiškė, jog yra pasirengusi atnaujinti ES ir Baltarusijos dialogą dėl žmogaus teisių ir priimti ES specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais;

F.     kadangi rugpjūčio 22 d. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka išleido „humanizmo principu pagrįstą“ įsakymą paleisti šešis politinius kalinius, įskaitant buvusį opozicijos kandidatą į prezidento postą Mikalajų Statkevičių;

G.     kadangi JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimais Miklóso Haraszti ataskaitoje (A/HRC/29/43) atskleidžiama, jog bendra žmogaus teisių padėtis Baltarusijoje iš esmės nepagerėjo;

H.     kadangi Baltarusija yra Eurazijos ekonominės sąjungos narė; kadangi Rusija yra svarbiausia Baltarusijos prekybos partnerė, o prekyba su ja sudaro beveik pusę Baltarusijos tarptautinės prekybos apimties;

I.      kadangi Baltarusijoje tebetaikoma mirties bausmė: 2014 m. ji įvykdyta trims asmenims, o 2015 m. kovo 18 d. mirties bausme nuteistas dar vienas asmuo;

J.      kadangi 2015 m. lapkričio 15 d. numatyti kiti parlamento rinkimai;

1.      laikosi nuomonės, kad reikėtų vėl pradėti ES ir Baltarusijos politinį dialogą;

2.      laikosi nuomonės, kad sankcijų politika pasirodė esanti žalinga ir ragina kaip galima greičiau sankcijas panaikinti;

3.      ragina užmegzti normalius parlamentinius Europos ir Baltarusijos parlamentų santykius; laikosi nuomonės, kad tai būtų tinkamas pagrindas išsamiam dialogui bendrojo intereso klausimais, net ir tais atvejais, kai partnerių pozicijos iš esmės skiriasi;

4.      ragina Baltarusijos valdžios institucijas sudaryti sąlygas, kad būtų surengti laisvi ir sąžiningi prezidento rinkimai; pabrėžia, kad visoms demokratinėms politinėms jėgoms reikia suteikti erdvės politinei diskusijai ir gerbti jų teisę į susirinkimų, asociacijos ir žodžio laisves; ragina valdžios institucijas užtikrinti skaidrumą ir visuomenės dalyvavimą rinkimų procese ir visų pirma:

      a)    sudaryti nepriklausomas rinkimų komisijas laikantis pliuralizmo principo;

      b)   rinkimuose užtikrinti skaidrų balsų skaičiavimo procesą, be kita ko, leisti jį visą atvirai stebėti rinkimų komisijos nariams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams;

5.      ragina Baltarusijos valdžios institucijas apsaugoti žmogaus teisių gynėjus ir žurnalistus nuo priekabiavimo, bauginimo ir smurto, o jei tokių atvejų pasitaiko – greitai atlikti nepriklausomą ir išsamų tyrimą, patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir nubausti kaltus asmenis;

6.      primena raginimą Baltarusijai pradėti mirties bausmės taikymo moratoriumą ir vėliau ją panaikinti; tikisi, kad su šia problema bus veiksmingai susidorota vykdant Baltarusijos ir ES dialogą žmogaus teisių klausimais;

7.      palankiai vertina tai, kad Baltarusijos valdžios institucijos pasirengusios iš naujo pradėti dialogą žmogaus teisių klausimais su tarptautiniais partneriais, pvz., ES; remia JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių klausimais rekomendaciją dėl nacionalinio žmogaus teisių srities veiksmų plano parengimo, kad būtų galima užtikrinti visų iš tarptautinės žmogaus teisių sistemos gautų rekomendacijų, pateiktų po plataus masto konsultacijų su visomis žmogaus teises propaguojančiomis pilietinės visuomenės organizacijomis ir plačiąja visuomene, įgyvendinimą ir tolesnius susijusius veiksmus;

8.      palankiai vertina Baltarusijos indėlį derybose dėl Minsko susitarimo; ragina panaudoti Baltarusijos potencialą siekiant pašalinti nesantaiką tarp Rusijos, Ukrainos ir ES;

9.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) ir Europos Tarybos parlamentinėms asamblėjoms, Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) sekretoriatui ir Baltarusijos parlamentui bei vyriausybei.