Rezolūcijas priekšlikums - B8-0876/2015Rezolūcijas priekšlikums
B8-0876/2015

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Baltkrievijā

8.9.2015 - (2015/2834(RSP)) Eiropas Parlaments,

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā

Procedūra : 2015/2834(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0876/2015
Iesniegtie teksti :
B8-0876/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8‑0876/2015

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Baltkrievijā

(2015/2834(RSP)) Eiropas Parlaments,

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā pēc Baltkrievijas 2012. gada parlamentārajām vēlēšanām ES ir apturējusi oficiālās attiecības ar Baltkrievijas iestādēm un tā kā kopš 2004. gada dažādos gadījumos ir ieviestas sankcijas, tādējādi reaģējot uz cilvēktiesību un demokrātijas stāvokli attiecīgajā valstī;

B.     tā kā Eiropas Parlamentam pašlaik nav oficiālu attiecību ar Baltkrievijas parlamentu; tā kā parlamentāro dialogu ir aizvietojis dialogs ar pilsonisko sabiedrību, jo īpaši politiskās opozīcijas pārstāvjiem;

C.     tā kā 2012. gada martā Komisija uzsāka īstenot Eiropas dialogus par modernizāciju ar Baltkrievijas sabiedrību;

D.     tā kā Baltkrievijas valdība pastāvīgi pauž interesi par attiecību normalizēšanu ar Eiropas Savienību; tā kā ir uzlabojušās daudzu dalībvalstu divpusējās attiecības ar Baltkrieviju; tā kā Baltkrievija sekmēja sarunas par Ukrainas pamiera nolīgumu, kuru parakstīja Minskā;

E.     tā kā 2015. gada martā saistībā ar modernizācijas dialogu ES un Baltkrievijas Ārlietu ministrija rīkoja sanāksmi, kurā — pirmo reizi kopš 2009. gada — apsprieda tādus jautājumus kā vēlēšanu reforma, tiesu vara un cilvēktiesības; tā kā Baltkrievija ir paudusi gatavību atsākt ES un Baltkrievijas cilvēktiesību dialogu un uzņemt ES īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos;

F.     tā kā 22. augustā Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko izdeva rīkojumu, kas paredzēja, ka, „pamatojoties uz humānisma principu”, atbrīvot sešus politieslodzītos, tostarp bijušo opozīcijas prezidenta kandidātu Mikolu Statkeviču;

G.     tā kā ANO īpašais referents par situāciju cilvēktiesību jomā Baltkrievijā Miklós Haraszti savā ziņojumā (A/HRC/29/43) atklāja, ka vispārējais stāvoklis cilvēktiesību jomā Baltkrievijā nav īpaši uzlabojies;

H.     tā kā Baltkrievija ir Eirāzijas Ekonomikas Savienības dalībvalsts; tā kā Krievija ir Baltkrievijas lielākais tirdzniecības partneris un veido gandrīz pusi no Baltkrievijas starptautiskās tirdzniecības apjoma;

I.      tā kā Baltkrievijā joprojām izpilda nāvessodu un tā kā 2014. gadā nāvessods tika izpildīts trijām personām, un vēl viens nāvessoda spriedums tika pasludināts 2015. gada 18. martā;

J.      tā kā nākamās prezidenta vēlēšanas ir paredzētas 2015. gada 15. novembrī,

1.      uzskata, ka būtu jāatjauno politiskais dialogs starp ES un Baltkrieviju;

2.      uzskata, ka sankciju politika ir sniegusi pretēju rezultātu, un prasa pēc iespējas drīzāk tās atcelt;

3.      prasa atsākt normālas parlamentāras attiecības starp Eiropas Parlamentu un Baltkrievijas parlamentu; uzskata, ka tā ir piemērota sistēma, kā īstenot visaptverošu dialogu par abas puses interesējošiem tematiem, tostarp tādiem, kuros partneru uzskati būtiski atšķiras;

4.      aicina Baltkrievijas iestādes nodrošināt apstākļus brīvām un godīgām prezidenta vēlēšanām; uzsver nepieciešamību nodrošināt visiem demokrātiskajiem politiskajiem spēkiem iespēju īstenot politisko diskusiju un ievērot tiesības uz pulcēšanās, biedrošanās un vārda brīvību; aicina iestādes nodrošināt pārredzamību un sabiedrības līdzdalību vēlēšanu procesos, un jo īpaši, lai:

      (a)  izveidotu neatkarīgas un daudzveidīgas vēlēšanu komisijas;

      (b)  nodrošinātu pārredzamu balsu skaitīšanu vēlēšanās, tostarp iespēju vēlēšanu komisijas locekļiem un citām ieinteresētām personām pilnībā un atklāti novērot šo procesu;

5.      aicina Baltkrievijas varas iestādes aizsargāt cilvēktiesību aizstāvjus un žurnālistus no vajāšanas, iebiedēšanas un vardarbības un veikt ātru, objektīvu un rūpīgu izmeklēšanu, saukšanu pie atbildības un sodīšanu par šādiem nodarījumiem;

6.      atkārtoti aicina Baltkrieviju noteikt moratoriju nāvessoda piemērošanai, lai vēlāk atceltu to pilnībā; sagaida, ka šis jautājums tiks efektīvi risināts cilvēktiesību dialogā starp Baltkrieviju un ES;

7.      atzinīgi vērtē Baltkrievijas iestāžu gatavību atsākt dialogu ar starptautiskajiem partneriem, piemēram, ES, par cilvēktiesību problēmām; atbalsta ANO īpašā referenta cilvēktiesību jautājumos ieteikumu par valsts cilvēktiesību rīcības plāna izstrādi, lai nodrošinātu visu starptautiskās cilvēktiesību sistēmas sniegto ieteikumu izpildes kontroli un īstenošanu, plaši apspriežoties ar visām cilvēktiesības veicinošām pilsoniskās sabiedrības organizācijām un sabiedrību kopumā;

8.      atzinīgi vērtē Baltkrievijas ieguldījumu sarunās par Minskas vienošanām; prasa izmantot Baltkrievijas potenciālu, lai novērstu sadursmes starp Krieviju, Ukrainu un ES;

9.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, EDSO Parlamentārajai asamblejai un Eiropas Padomes Parlamentārajai asamblejai, Neatkarīgo Valstu Savienības sekretariātam, kā arī Baltkrievijas parlamentam un valdībai.