Návrh uznesenia - B8-0876/2015Návrh uznesenia
B8-0876/2015

NÁVRH UZNESENIA o Bielorusku

8.9.2015 - (2015/2834(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz, Kateřina Konečná v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice

Postup : 2015/2834(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0876/2015
Predkladané texty :
B8-0876/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0876/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o Bielorusku

(2015/2834(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže EÚ prerušila v nadväznosti na parlamentné voľby v roku 2012 oficiálne vzťahy s bieloruskými orgánmi a keďže od roku 2004 sa na rôznych úrovniach zavádzajú sankcie ako reakcia na stav spoločnosti a demokracie v krajine;

B.     keďže Európsky parlament v súčasnosti neudržiava oficiálne vzťahy s bieloruským parlamentom; keďže parlamentný dialóg nahradil dialóg s občianskou spoločnosťou, najmä so zástupcami politickej opozície;

C.     keďže Európska komisia v marci 2012 začala dialóg s bieloruskou spoločnosťou o modernizácii;

D.     keďže bieloruská vláda neustále vyjadruje záujem o normalizáciu vzťahov s Európskou úniou; keďže bilaterálne vzťahy medzi členskými štátmi a Bieloruskom sa zlepšili; keďže Bielorusko umožnilo rokovania o dohode o prímerí na Ukrajine, podpísanú v Minsku;

E.     keďže v marci 2015 zorganizovali bieloruské ministerstvo zahraničných vecí a EÚ v kontexte dialógu o modernizácii stretnutie, na ktorom sa po prvý raz od roku 2009 rokovalo o otázkach, ako sú reforma volebného systému, súdnictvo a ľudské práva; keďže Bielorusko vyjadrilo pripravenosť obnoviť dialóg medzi EÚ a Bieloruskom o ľudských právach a prijať osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva;

F.     keďže 22. augusta vydal prezident Alexander Lukašenko „v súlade so zásadou humanizmu” príkaz na prepustenie šiestich politických väzňov, medzi inými aj bývalého opozičného kandidáta na prezidenta Mikolu Statkeviča;

G.     keďže zo správy osobitného spravodajcu OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Bielorusku Miklósa Harasztiho (A/HRC/29/43) vyplýva, že celkový stav ľudských práv v Bielorusku sa výrazne nezlepšil;

H.     keďže Bielorusko je členom euroázijskej hospodárskej únie; keďže Rusko je najdôležitejším obchodným partnerom Bieloruska a predstavuje takmer polovicu jeho objemu zahraničného obchodu;

I.      keďže v Bielorusku sa aj naďalej využíva trest smrti a keďže v roku 2014 boli popravení traja ľudia a 18. marca 2015 bol vydaný nový rozsudok smrti;

J.      keďže na 15. novembra 2015 sú naplánované nové prezidentské voľby;

 

1.      nazdáva sa, že politický dialóg medzi EÚ a Bieloruskom by sa mal odblokovať;

2.      je presvedčený, že politika sankcií sa ukázala ako kontraproduktívna a žiada čo najrýchlejšie zrušenie sankcií;

3.      žiada, aby sa nadviazali obvyklé parlamentné vzťahy medzi Európskym parlamentom a bieloruským parlamentom; domnieva sa, že toto je vhodný rámec na komplexný dialóg o otázkach spoločného záujmu vrátane tých, na ktoré majú partneri zásadne odlišné názory;

4.      vyzýva bieloruské orgány, aby vytvorili podmienky na slobodné a spravodlivé prezidentské voľby; vyzdvihuje potrebu poskytnúť všetkým demokratickým politickým silám priestor na politickú diskusiu a právo na slobodu zhromažďovania, združovania a prejavu; vyzýva orgány, aby zabezpečili transparentnosť volebného procesu a účasť verejnosti na ňom, najmä s cieľom:

      a)    vytvoriť nezávislé, pluralisticky zložené volebné komisie;

      b)   zabezpečiť vo voľbách transparentné hlasovanie vrátane úplného a otvoreného pozorovania členov volebných komisií a ostatných zúčastnených strán;

5.      vyzýva bieloruské orgány, aby chránili obhajcov ľudských práv a novinárov pred šikanovaním, zastrašovaním a násilím a aby zabezpečili urýchlené, nestranné a dôkladné vyšetrovanie, stíhanie a potrestanie takýchto činov;

6.      opätovne vyzýva Bielorusko, aby zaviedlo moratórium na vykonávanie trestu smrti s predpokladom, že bude zrušený; očakáva, že tento problém sa bude efektívne riešiť v rámci dialógu medzi Bieloruskom a EÚ o ľudských právach;

7.      víta pripravenosť bieloruských orgánov obnoviť dialóg o problematike ľudských práv s medzinárodnými partnermi, ako je EÚ; podporuje odporúčanie osobitného spravodajcu OSN o situácii v oblasti ľudských práv týkajúce sa vypracovania národného akčného plánu pre ľudské práva s cieľom zabezpečiť následné opatrenia a vykonávanie všetkých odporúčaní, ktoré vydal medzinárodný systém ľudských práv po rozsiahlych konzultáciách so všetkými organizáciami občianskej spoločnosti podporujúcimi ľudské práva a so širokou verejnosťou;

8.      víta podiel Bieloruska na rokovaniach o dohodách podpísaných v Minsku; žiada, aby sa využil potenciál Bieloruska na prekonanie konfrontácií medzi Ruskom, Ukrajinou a EÚ;

9.      poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, parlamentným zhromaždeniam OBSE a Rady Európy, sekretariátu Spoločenstva nezávislých štátov, ako aj parlamentu a vláde Bieloruska.