Förslag till resolution - B8-0876/2015Förslag till resolution
B8-0876/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Vitryssland

8.9.2015 - (2015/2834(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2015/2834(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0876/2015
Ingivna texter :
B8-0876/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-0876/2015

Europaparlamentets resolution om Vitryssland

(2015/2834(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     EU har avbrutit sina officiella förbindelser med de vitryska myndigheterna till följd av parlamentsvalet 2012, och sanktioner har införts i olika skeden sedan 2004 med anledning av den humanitära situationen och den bristfälliga demokratin i landet.

B.     Europaparlamentet har i nuläget inga officiella förbindelser med det vitryska parlamentet, och den parlamentariska dialogen har ersatts av en dialog med det civila samhället, framför allt företrädare för den politiska oppositionen.

C.     I mars 2012 inledde kommissionen den europeiska moderniseringsdialogen med det vitryska samhället.

D.     Vitrysslands regering har kontinuerligt gett uttryck för sitt intresse av att normalisera förbindelserna med Europeiska unionen, och de bilaterala förbindelserna mellan ett antal medlemsstater och Vitryssland har förbättrats. Vitryssland underlättade förhandlingarna om det avtal om eldupphör för Ukraina som undertecknades i Minsk.

E.     I mars 2015 höll EU och Vitrysslands utrikesministerium, inom ramen för moderniseringsdialogen, ett möte där man – för första gången sedan 2009 – diskuterade frågor som valreformer, rättsväsendet och de mänskliga rättigheterna. Vitryssland har förklarat sig berett att återuppta människorättsdialogen med EU och ta emot EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter.

F.     Den 22 augusti utfärdade Vitrysslands president, Alexander Lukasjenko, ”på grundval av humanitetsprincipen” en order om att frige sex politiska fångar, däribland den tidigare presidentkandidaten från oppositionen, Mikalaj Statkevitj.

G.     Rapporten (A/HRC/29/43) från FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Vitryssland, Miklós Haraszti, visade att det inte gjorts några betydande förbättringar av den allmänna situationen för de mänskliga rättigheterna i Vitryssland.

H.     Vitryssland är medlem i Euroasiatiska ekonomiska unionen, och landets viktigaste handelspartner är Ryssland, som står för nästan hälften av Vitrysslands internationella handel.

I.      Dödsstraffet tillämpas fortsatt i Vitryssland. Tre personer avrättades 2014, och ytterligare en dödsdom avkunnades den 18 mars 2015.

J.      Nästa presidentval planeras att hållas den 15 november 2015.

 

1.      Europaparlamentet anser att den politiska dialogen mellan EU och Vitryssland bör återupptas.

2.      Europaparlamentet anser att den förda politiken med sanktioner visat sig motverka syftet, och begär att sanktionerna hävs snarast möjligt.

3.      Europaparlamentet vill att normala parlamentariska förbindelser upprättas mellan Europaparlamentet och Vitrysslands parlament, och anser att detta utgör den lämpliga ramen för en omfattande dialog om frågor av gemensamt intresse, inbegripet frågor om vilka parterna har vitt skilda uppfattningar.

4.      Europaparlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att skapa förutsättningar för fria och rättvisa presidentval, och understryker behovet att ge alla demokratiska politiska krafter utrymme att föra politiska diskussioner och utöva rätten till mötes-, förenings- och yttrandefrihet. Myndigheterna uppmanas att garantera öppenhet och deltagande från allmänhetens sida i valprocesserna och i synnerhet att

      a)    inrätta oberoende, brett sammansatta valkommittéer,

      b)   säkerställa en insynsvänlig rösträkning i valen, inklusive obegränsade möjligheter för valkommittémedlemmarna och andra berörda parter att öppet övervaka rösträkningen.

5.      Europaparlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att skydda människorättsförsvarare och journalister mot trakasserier, hot och våld och att skyndsamt, opartiskt och noggrant utreda, lagföra och utdöma påföljder för eventuella sådana inslag.

6.      Europaparlamentet uppmanar på nytt Vitryssland att införa ett moratorium för tillämpningen av dödsstraff i syfte att avskaffa det. Parlamentet förväntar sig att denna fråga kommer att behandlas på ändamålsenligt sätt inom ramen för människorättsdialogen mellan Vitryssland och EU.

7.      Europaparlamentet välkomnar att de vitryska myndigheterna förklarat sig beredda att återuppta dialogen med internationella partner, t.ex. EU, om problemen med situationen för de mänskliga rättigheterna. Parlamentet ställer sig bakom rekommendationen från FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna gällande utarbetande av en nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna för att säkerställa uppföljning och genomförande av alla rekommendationer som utfärdats inom ramen för det internationella människorättssystemet, i brett samråd med alla människorättsfrämjande organisationer från det civila samhället och allmänheten i stort.

8.      Europaparlamentet välkomnar Vitrysslands bidrag till förhandlingarna om Minskavtalen, och vill att man utnyttjar landets potential för att övervinna konfrontationerna mellan Ryssland, Ukraina och EU.

9.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas parlament och regeringar, FN:s generalsekreterare, OSSE:s och Europarådets parlamentariska församlingar, sekretariatet för Oberoende staters samvälde samt Vitrysslands parlament och regering.