Procedure : 2015/2834(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0878/2015

Indgivne tekster :

B8-0878/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/09/2015 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0319

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 135kWORD 71k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.846v01-00
 
B8-0878/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,


om situationen i Hviderusland (2015/2834(RSP))


Heidi Hautala, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Hviderusland (2015/2834(RSP))  
B8‑0878/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Hviderusland, særlig den af 29. marts 2012 om situationen i Hviderusland(1) og den af 16. februar 2012 om dødsstraf i Hviderusland, navnlig sagerne om Dzmitrij Kanavalau og Uladzislau Kavalyou(2),

–       der henviser til sin henstilling af 12. september 2013 til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om EU's politik over for Hviderusland(3),

–       der henviser til erklæringen af 22. august 2015 fra næstformanden/den højtstående repræsentant (NF/HR), Federica Mogherini, og kommissæren med ansvar for naboskabspolitikken og udvidelsesforhandlingerne, Johannes Hahn, om frigivelsen af politiske fanger i Hviderusland,

–       der henviser til den fælles erklæring fra Det Østlige Partnerskabs topmøde, der blev afholdt i Riga den 21.-22. maj,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Hviderusland er et af de stiftende medlemmer af Det Østlige Partnerskab; der henviser til, at EU og østeuropæiske ledere ved mange lejligheder har bekræftet, at Det Østlige Partnerskab er baseret på et værdifællesskab samt på principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet;

B.     der henviser til, at Hviderusland i den senere tid har givet udtryk for vilje til at forbedre og normalisere forbindelserne med EU; der henviser til, at udviklingen af reelt samarbejde og partnerskab kun kan baseres på fælles værdier, og navnlig på demokrati og menneskerettigheder;

C.     der henviser til, at seks politiske fanger, som var blevet benådet af Lukashenko "på grundlag af princippet om medmenneskelighed", den 22. august 2015 blev løsladt fra fængsler i Hviderusland og genforenet med deres familier;

D.     der henviser til, at der fortsat er tilfælde af pression og trusler mod menneskerettigheds-forkæmpere i Hviderusland, med politirazziaer og beslaglæggelse af udstyr; der henviser til, at myndighederne stadig praktiserer administrativ forfølgelse af freelancejournalister, der arbejder for udenlandske medier uden akkreditering, og at adskillige tilfælde er blevet dokumenteret i de seneste måneder;

E.     der henviser til, at Den Europæiske Union fortsat er stærkt opsat på yderligere at forsvare menneskerettighederne i Hviderusland, herunder ytrings‑ og mediefriheden;

F.     der henviser til, at Hviderusland afholder præsidentvalg den 11. oktober; der henviser til, at der siden 1994 ikke er blevet afholdt frie og retfærdige valg i Hviderusland efter en valglov, der er i overensstemmelse med internationale standarder; der henviser til, at OSCE/ODIHR har udstationeret sin langvarige valgobservationsmission i hele Hviderusland og vil koordinere det arbejde, der udføres af korttidsobservatører; der henviser til, at der som sædvanlig vil blive udstedt en erklæring om de foreløbige resultater og konklusioner dagen efter valget, og at der vil blive offentliggjort en endelig rapport om observationen af hele valgprocessen ca. to måneder efter afslutningen af denne proces;

G.     der henviser til, at forbindelserne mellem EU og Hviderusland tidligere var inde i en positiv udvikling, idet Hviderusland viste vilje til at udvikle konstruktive forbindelser med EU, og man kunne se en vis bevægelse i retning af bedre forhold for civilsamfundet, oppositionen og den frie presse; der imidlertid henviser til, at de brutale indgreb efter præsidentvalget i 2010, stramningen af den repressive politik samt en bølge af undertrykkelse af menneskerettighedsforkæmpere og uafhængige medier førte til en betydelig forværring af disse forbindelser;

H.     der henviser til, at Rådet den 13. og 31. juli 2015 reviderede de restriktive foranstaltninger over for Hviderusland og ændrede visumforbuddet og listen over indefrysning af aktiver og fjernede nogle embedsmænd og virksomheder fra sidstnævnte; der henviser til, at 175 personer, herunder Alexander Lukashenko, i øjeblikket er underlagt indrejseforbud, og at de alle – plus 18 økonomiske enheder – er underlagt indefrysning af aktiver i EU; der henviser til, at der i løbet af de kommende måneder skal foretages en vurdering af EU's restriktive foranstaltninger, i forbindelse med hvilken der tages højde for den seneste udvikling og alle andre faktorer, som dannede grundlag for indførelsen af de restriktive foranstaltninger;

I.      der henviser til, at EU og Republikken Hviderusland den 28. juli 2015 havde en dialog om menneskerettighederne i Bruxelles, som fokuserede på en vifte af problemstillinger, herunder oprettelsen af en national menneskerettighedsinstitution, ytrings‑, forsamlings‑ og foreningsfrihed, dødsstraf, bekæmpelse af tortur og mishandling samt børns rettigheder;

J.      der henviser til, at Hviderusland er det eneste europæiske land, der anvender dødsstraf; der henviser til, at henrettelsesdatoerne ikke kendes af de pårørende eller af offentligheden, at de henrettedes lig ikke overdrages til de pårørende med henblik på begravelse, og at begravelsesstedet ikke offentliggøres;

K.     der henviser til, at EU ifølge nogle kilder arbejder på at udvikle en ny form for økonomisk samarbejde inden for rammerne af Det Østlige Partnerskab, som vil knytte Hviderusland til EU i mindre grad, end en associeringsaftale ville gøre, uden at der indføres toldpræferencer, eftersom Hviderusland er medlem af Den Eurasiske Økonomiske Union;

L.     der henviser til, at den europæiske dialog om modernisering med det hviderussiske samfund, der blev indledt i 2012, har haft en positiv indvirkning på indledningen af en konstruktiv debat i det hviderussiske samfund om nødvendige reformer i landet og på kendskabet til EU; der henviser til, at der er behov for en videreudvikling af indhold, formål, strategi, passende finansiering og forvaltningsstruktur i forbindelse med denne dialog samt for en bedre koordinering heraf med initiativer under Det Østlige Partnerskab;

M.    der henviser til, at Hviderusland har gjort en betydelig indsats og spillet en vigtig rolle i forbindelse med krisen i det østlige Ukraine ved at fremme dialogen mellem parterne; der henviser til, at over 27 000 ukrainske flygtninge er flyttet til Hviderusland siden januar 2014;

N.     der henviser til, at det statslige foretagende "Direktoratet for Opførelse af Atomkraftværker" under Energiministeriet har meddelt, at den første atomkraftsikkerhedsrelaterede beton til Ostrovets atomkraftværkets enhed 1 blev støbt den 6. november 2013; der henviser til, at opførelsen af det første atomkraftværk blev godkendt ved et præsidentielt dekret den 2. november 2013; der henviser til, at den første af to enheder med 1 170 megawatt elektisk effekt (MWe) med den russiske VVER-type (AES-2006) teknologi ifølge planen skal være i drift i 2018, og at den anden enhed ifølge planen skal være driftsklar i 2020;

1.      glæder sig over, at seks politiske fanger blev løsladt den 22. august 2015 og opfordrer de hviderussiske myndigheder til at rehabilitere dem og fuldt ud give dem deres borgerlige og politiske rettigheder tilbage;

2.      mener, at dette er et vigtigt første skridt i retning af at forbedre forbindelserne med EU, men er stadig dybt bekymret over den generelle situation med hensyn til menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i Hviderusland, som er blevet forværret gennem længere tid;

3.      understreger, at de hviderussiske myndigheder i de foregående år tog nogle positive skridt, og at der var tegn på forbedringer med hensyn til menneskerettighederne og borgernes rettigheder i landet, men at situationen derefter igen pludseligt blev forværret;

4.      kræver fjernelse af alle hindringer for og begrænsninger på udøvelsen af foreningsfriheden, ytringsfriheden, den frie bevægelighed og fredelige forsamlinger og tankefriheden, som pålægges den demokratiske opposition, civilsamfundsorganisationerne og NGO'erne, herunder fjernelse af alle hindringer for registrering, og opfordrer til, at den tekniske bistand til international udvikling fungerer og modtages korrekt;

5.      gentager sin opfordring til Kommissionen og Den Europæiske Demokratifond om med alle finansielle og politiske midler at støtte det hviderussiske civilsamfunds, uafhængige mediers og hviderussiske ikke-statslige organisationers bestræbelser på at støtte det hviderussiske folks forhåbninger om demokrati;

6.      opfordrer i denne forbindelse indtrængende NF/HR, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og Rådet til at foretage en dybtgående og omfattende vurdering af situationen i landet, inden der træffes beslutning om eventuel lempelse eller ophævelse af EU's sanktioner eller udviklingen af forbindelserne med Hviderusland, samt til at sikre, at Parlamentet inddrages fuldt ud heri;

7.      fremhæver betydningen af, at det kommende præsidentvalg gennemføres i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder, og opfordrer de hviderussiske myndigheder til i denne forbindelse fuldt ud at efterleve OSCE/ODIHR's henstillinger fra tidligere valg; understreger, at alle kandidater og oppositionskræfter skal gives uhindret adgang til alle regeringskontrollerede kommunikationsmidler og have lov til at deltage i valget på lige fod med regeringen;

8.      noterer sig afholdelsen af den sjette runde af drøftelser mellem EU og Hviderusland om moderniseringsspørgsmål i Bruxelles den 3. september 2015, hvor delegationerne drøftede mulighederne for samarbejde på centrale områder på grundlag af de aftaler, der blev indgået i 2014 og 2015; opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten og Rådet til at sikre, at en eventuel deltagelse af myndigheder i dialogen om modernisering sammen med og på lige fod med den demokratiske opposition og civilsamfundet finder sted under fuld respekt for de demokratiske principper med henblik på at udvikle en bæredygtig og konkurrencedygtig økonomi og fremme demokratiske reformer såvel som et pluralistisk samfund og retsstatsprincippet;

9.      minder om, at der siden 2010 er blevet henrettet ti personer i Hviderusland, mens der alene i 2014 var tre henrettelser, og at der blev afsagt en ny dødsdom den 18. marts 2015; gentager sit krav om et øjeblikkeligt moratorium for henrettelser, efterfulgt af en afskaffelse af dødsstraffen;

10.    giver udtryk for bekymring over beslutningen om at opføre et atomkraftværk; opfordrer Hviderusland til at sætte opførelsen af dette anlæg i bero, indtil der er gennemført en virkelig uafhængig miljøkonsekvensanalyse af byggeriet og driften i fuld overensstemmelse med gældende folkeret, såsom Espoo‑ og Aarhuskonventionen, og under inddragelse af alle interessenter;

11.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden/den højtstående repræsentant, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, OSCE's Parlamentariske Forsamling og Europarådets Parlamentariske Forsamling samt de hviderussiske myndigheder.

(1)

EUT C 257 af 6.9.2013, s. 9.

(2)

EUT C 249E af 30.8.2013, s. 57.

(3)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0382.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik