Prijedlog rezolucije - B8-0878/2015Prijedlog rezolucije
B8-0878/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Bjelarusu

8.9.2015 - (2015/2834(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Heidi Hautala, Rebecca Harms u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0866/2015

Postupak : 2015/2834(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0878/2015
Podneseni tekstovi :
B8-0878/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8‑0878/2015

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Bjelarusu

(2015/2834(RSP))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Bjelarusu, pogotovo Rezoluciju od 29. ožujka 2012. o situaciji u Bjelarusu[1] i Rezoluciju od 16. veljače 2012. o smrtnoj kazni u Bjelarusu, a posebno slučaj Dimitrija Konovalova i Vladislava Kovaljova[2],

–       uzimajući u obzir svoju preporuku od 12. rujna 2013. Vijeću, Komisiji i Europskoj službi za vanjsko djelovanje o politici EU-a prema Bjelarusu[3],

–       uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice EU-a Federice Mogherini i povjerenika za europsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesa Hahna od 22. kolovoza 2015. o puštanju na slobodu političkih zatvorenika u Bjelarusu,

–       uzimajući u obzir zajedničku izjavu sa sastanka na vrhu Istočnog partnerstva održanog u Rigi 21. i 22. svibnja,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da Bjelarus jedan od osnivača Istočnog partnerstva; budući da su EU i čelnici država istočne Europe već mnogo puta potvrdili da se Istočno partnerstvo temelji na zajednici vrijednosti i načela slobode, demokracije, poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda te vladavine prava;

B.     budući da je Bjelarus nedavno izrazio spremnost na unapređenje i normalizaciju odnosa s EU-om; budući da se razvoj stvarne suradnje i partnerstva može zasnivati jedino na zajedničkim vrijednostima, a naročito na demokraciji i ljudskim pravima;

C.     budući da je 22. kolovoza 2015. šest političkih zatvorenika kojima je predsjednik Lukašenko udijelio oprost „na temelju načela humanosti” pušteno iz zatvora smještenih diljem Bjelarusa nakon čega su se vratili svojim obiteljima;

D.     budući da su u Bjelarusu i dalje prisutni slučajevi zastrašivanja boraca za ljudska prava, aktivista civilnog društva i prodemokratskih aktivista te da se na njih vrši pritisak kao i da se provode policijske racije i plijeni oprema; budući da se vlasti i dalje služe administrativnim progonom kada je riječ o nezavisnim novinarima koji bez akreditacije surađuju s inozemnim medijima te da je posljednjih mjeseci zabilježeno nekoliko takvih slučajeva;

E.     budući da je Europska unija i dalje snažno predana daljnjem djelovanju u području zaštite ljudskih prava u Bjelarusu, uključujući slobodu govora i medija;

F.     budući da će se 11. listopada u Bjelarusu održati predsjednički izbori; budući da od 1994. u Bjelarusu nisu održani slobodni i pravedni izbori na temelju izbornog zakonodavstva koju su u skladu s međunarodnim normama; budući da je OESS / Ured za demokratske institucije i ljudska prava uspostavio dugoročnu misiju za promatranje izbora u cijelom Bjelarusu i budući da će koordinirati rad kratkoročnih promatrača; budući da će, kao i obično, dan nakon izbora biti dana izjava o preliminarnim rezultatima i zaključcima te da će se otprilike dva mjeseca po završetku izbora objaviti izvješće o promatranju cijelog izbornog postupka;

G.     budući da su tijekom prethodnih godina odnosi između EU-a i Bjelarusa dobili određeni impuls kada je Bjelarus pokazao spremnost na razvoj konstruktivnih odnosa s EU-om i da je primijećen određen pomak prema postizanju boljih uvjeta kada je riječ o djelovanju aktivista civilnog društva, opozicije te slobodi tiska; budući da su, s druge strane, oštre mjere poduzete nakon predsjedničkih izbora 2010., sve represivnija politika te val represije usmjeren protiv boraca za ljudska prava i nezavisnih medija doveli do znatnog pogoršanja spomenutih odnosa;

H.     budući da je 13. i 31 srpnja 2015. Vijeće preispitalo mjere ograničavanja protiv Bjelarusa te izmijenilo popis osoba za koje vrijedi zabrana izdavanja viza i čija se imovina zamrzava, pri čemu je s njega maknulo imena nekih dužnosnika i poduzeća; budući da se zabrana ulaska danas odnosi na 175 osoba, uključujući Aleksandra Lukašenka, i da je njihova imovina u EU zamrznuta kao i imovina još 18 gospodarskih subjekata; budući da se mjere ograničavanja koje je donio EU trebaju ocijeniti u mjesecima koji slijede, pri čemu će se u obzir uzeti posljednji događaji i svi ostali faktori na temelju kojih su te mjere poduzete;

I.      budući da je 28. srpnja 2015. u Bruxellesu održan sastanak između EU-a i Republike Bjelarus radi dijaloga o ljudskim pravima na kojemu je naglasak bio na nizu pitanja koja su uključivala uspostavljanje nacionale institucije za ljudska prava, slobodu izražavanja, okupljanja i udruživanja, smrtnu kaznu, borbu protiv mučenja i zlostavljanja te prava djece;

J.      budući da je Bjelarus jedina europska država koja primjenjuje smrtnu kaznu; budući da su obiteljima osuđenika i javnosti datumi smaknuća nepoznati i da se tijela smaknutih ne predaju rodbini radi sahranjivanja niti ih se obavještava o mjestu sahrane;

K.     budući da, prema nekim izvorima, EU u okviru Istočnog partnerstva radi na razvoju novog oblika gospodarske suradnje kojim bi se Bjelarus s EU-om povezao u manjoj mjeri nego što je predviđeno sporazumima o pridruživanju, bez uvođenja carinskih povlastica s obzirom na to da je Bjelarus dio Euroazijske gospodarske unije;

L.     budući da je Europski dijalog o modernizaciji s bjelaruskim društvom pokrenut 2012. godine imao pozitivan učinak na pokretanje konstruktivne rasprave u bjelaruskom društvu o potrebnim reformama u državi i o osviještenosti o EU-u; budući da je, s druge strane, potreban daljnji rad na konceptu, svrsi, strategiji, odgovarajućem financiranju i upravljačkoj strukturi tog dijaloga kao i bolja koordinacija s inicijativama Istočnog partnerstva;

M.    budući da je Bjelarus uložio velike napore i imao važnu ulogu u krizi u istočnom dijelu Ukrajine, pospješujući dijalog između dviju strana; budući da je u Bjelarus od siječnja 2014. ušlo 27 000 izbjeglica iz Ukrajine;

N.     budući da je državno poduzeće „Uprava za izgradnju nuklearnih elektrana” koje djeluje pod okriljem Ministarstva energije objavilo da je 6. studenog 2013. otpočela izgradnja prvih betonskih dijelova reaktora br.1 namijenjenih postizanju nuklearne sigurnosti NE Ostrovets; budući da gradnja prve nuklearne elektrane odobrena 2. studenog 2013. ukazom predsjednika; budući da se predviđa da će prvi od dva ruska reaktora tipa VVER, točnije AES-2006, svaki sa snagom od 1170 električnih megavata (MWe), biti u funkciji 2018., dok se za drugi predviđa da će započeti s radom prije 2020.;

1.      pozdravlja oslobađanje šest političkih zatvorenika na dan 22. kolovoza 2015. godine i poziva bjelaruske vlasti da ih rehabilitira i vrati im sva njihova građanska i politička prava;

2.      smatra da je to važan prvi korak u poboljšanju odnosa s EU-om, ali je i dalje duboko zabrinut cjelokupnom situacijom u pogledu ljudskih prava i temeljnih sloboda u zemlji, koja se već dugo pogoršava;

3.      naglašava da su prethodnih godina bjelaruske vlasti poduzele neke pozitivne korake i da su se u zemlji mogli primijetiti znakovi poboljšanja u pogledu ljudskih prava i građanskih sloboda, ali da se situacija nakon toga iznenada ponovno pogoršala;

4.      poziva na ukidanje prepreka i ograničenja slobode udruživanja, izražavanja, kretanja, mirnog okupljanja i mišljenja nametnute demokratskoj opoziciji, organizacijama civilnog društva i NVO-ima, uključujući uklanjanje prepreka za registraciju te poziva na pravilno funkcioniranje i primanje tehničke pomoći za međunarodni razvoj;

5.      ponavlja svoj poziv Komisiji i Europskoj zakladi za demokraciju da u vidu financijskih i političkih sredstava podupru napore bjelaruskog civilnog društva, nezavisnih medija i nevladinih organizacija u Bjelarusu usmjerene k pružanju podrške demokratskim težnjama bjeloruskog naroda;

6.      s tim u vezi poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije, Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) i Vijeće na provedbu dubinske i sveobuhvatne procjene stanja u zemlji prije donošenja bilo kakve odluke o eventualnom ublažavanju ili ukidanju sankcija EU-a ili razvoju odnosa s Bjelarusom te na jamčenje pune uključenosti Parlamenta;

7.      naglašava važnost održavanja predstojećih predsjedničkih izbora u skladu s međunarodno priznatim standardima te u tom smislu poziva bjelaruske vlasti da u potpunosti poštuju preporuke OESS-a / Ureda za demokratske institucije i ljudska prava dane za prethodnih izbora; naglašava da svim kandidatima i oporbenim snagama mora biti odobren neometan pristup svim državnim sredstvima komunikacije te da im mora biti dopušteno ravnopravno sudjelovanje u izborima;

8.      prima na znanje održavanje šestog kruga konzultacija između EU-a i Bjelarusa u Bruxellesu 3. rujna 2015 o pitanjima modernizacije, tijekom kojeg su izaslanstva razgovarala o izgledima za suradnju u ključnim područjima, a na temelju sporazuma postignutih 2014. i 2015. godine; poziva ESVD i Vijeće da osiguraju da se suradnja vlasti u dijalogu o modernizaciji, uz ravnopravno sudjelovanje demokratske opozicije i civilnog društva, odvija uz potpuno poštovanje demokratskih načela u cilju razvoja održivog konkurentnog gospodarstva i poticanja demokratskih reformi te pluralističkog društva i vladavine prava;

9.      podsjeća na to da je od 2010. godine u Bjelarusu pogubljeno 10 ljudi, od čega su samo 2014. pogubljene tri osobe, te na da je najnovija smrtna kazna izrečena 18. ožujka 2015. godine; ponavlja svoj poziv na stavljanje hitnog moratorija na pogubljenja, nakon čega bi uslijedilo i ukidanje smrtne kazne;

10.    izražava zabrinutost zbog odluke o izgradnji nuklearne elektrane; poziva Bjelarus da obustavi izgradnju dok se u punom skladu s odredbama međunarodnog prava, kao što su Konvencija iz ESPOO-a i Aarhuška konvencija, i uz sudjelovanje svih dionika ne provede istinski nezavisna procjena utjecaja njezine izgradnje i rada na okoliš;

11.    nalaže svom predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici, Vijeću, Komisiji, parlamentima i vladama država članica, parlamentarnim skupštinama OESS-a i Vijeća Europe te bjelaruskim vlastima.