Procedure : 2015/2834(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0879/2015

Indgivne tekster :

B8-0879/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/09/2015 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0319

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 143kWORD 71k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.847v01-00
 
B8-0879/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,


om situationen i Hviderusland (2015/2834(RSP))


Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Nicola Caputo, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Andrejs Mamikins, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Hviderusland (2015/2834(RSP))  
B8‑0879/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Hviderusland, og navnlig beslutningerne af 29. marts 2012(1), 16. februar 2012(2), 12. maj 2011(3), 10. marts 2011(4) og 20. januar 2011(5),

–       der henviser til sin henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten af 12. september 2013 om EU's politik over for Hviderusland(6) ,

–       der henviser til erklæringen af 22. august 2015 fra EU’s højtstående repræsentant/næstformand Federica Mogherini og kommissæren for naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger, Johannes Hahn, om løsladelse af politiske fanger i Hviderusland,

–       der henviser til dialogen om menneskerettigheder mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland af 28. juli 2015,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at de hviderussiske myndigheder for nylig har løsladt de sidste seks politiske fanger, herunder tidligere præsidentkandidater;

B.     der henviser til, at det endnu ikke er bekræftet, at der er sket positive ændringer med hensyn til menneskerettigheder og demokrati i Hviderusland på trods af den nylige intensivering af kontakten mellem Hviderusland og EU;

C.     der henviser til, at der fortsat forekommer tilfælde af pres på og intimidering af menneskerettighedsforkæmpere, civilsamfundsaktivister og forkæmpere for demokratiet i Hviderusland, med politirazziaer og beslaglæggelse af udstyr, samt at fjernelse med magt af aktivister fra Hviderusland stadig er en daglig foreteelse;

D.     der henviser til, at myndigheder stadig anvender praksissen med administrativ forfølgelse af freelancejournalister, der arbejder for udenlandske medier uden akkreditering, idet adskillige sager er blevet dokumenteret gennem de seneste måneder;

E.     der henviser til, at Hviderusland er det eneste land i Europa, der stadig anvender dødsstraf;

F.     der henviser til, at præsident Lukasjenko den 2. april 2015 underskrev dekret nr. 3 om forebyggelse af social afhængighed, der indeholder bestemmelser om tvangsarbejde for arbejdsløse med trussel om betaling af en særlig afgift til statsbudgettet eller administrativ hæftelse i form af en bøde eller administrativ frihedsberøvelse;

G.     der henviser til, at Europa-Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Hviderusland aflagde sit første officielle besøg i Hviderusland siden 2002 den 18.-19. juni 2015 i Minsk;

H.     der henviser til, at der er noteret fremskridt i sektorsamarbejdet med Hviderusland inden for bl.a. områderne højere uddannelse, erhvervsuddannelse, det digitale marked, energisektoren, fødevaresikkerhed og kultur;

I.      der henviser til, at Hvideruslands inddragelse som mægler i forsøget på at finde en løsning på konflikten i Ukraine er blevet positivt vurderet;

1.      er fortsat dybt bekymret over de vedvarende krænkelser af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt over de alvorlige mangler, som uafhængige internationale observatører har konstateret i Hviderusland under tidligere valg;

2.      gentager sin opfordring til de hviderussiske myndigheder om at sikre, at de demokratiske principper, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i alle forhold respekteres i overensstemmelse med verdenserklæringen om menneskerettigheder og med internationale og regionale menneskerettighedsinstrumenter, som Hviderusland har ratificeret;

3.      glæder sig over løsladelsen af de resterende politiske fanger og betragter dette som et potentielt første skridt på vejen til at forbedre forholdet mellem Den Europæiske Union og Hviderusland;

4.      opfordrer de hviderussiske myndigheder til at rehabilitere de løsladte politiske fanger og til fuldt ud at genoprette deres borgerlige og politiske rettigheder, idet de giver dem og deres familier mulighed for fuldt ud at udøve alle deres rettigheder som borgere;

5.      udtrykker sin bekymring over den nylige tilbageholdelse og fortsatte strafforfølgelse af ungdomsaktivisterne Maksim Piakarski, Vadzim Zharomski og Viachaslau Kasinerau på grund af mistanke om ”ondsindet hooliganisme”, som det finder urimelig, og fordømmer på det kraftigste den vold, som de er blevet udsat for;

6.      minder om, at de tidligere lejligheder til at forbedre forbindelserne mellem Hviderusland og Den Europæiske Union ikke er blevet benyttet, eftersom de specifikke skridt, der er blevet taget af de hviderussiske myndigheder, er blevet fulgt af nye restriktive og straffende foranstaltninger i Hviderusland;

7.      udtrykker derfor sit moderate håb om, at den nuværende chance vil blive grebet og fulgt op af flere foranstaltninger, både af omgående og langsigtet karakter, idet der skabes grundlag for et gennembrud i de bilaterale forbindelser;

8.      understreger, at det er nødvendigt for Hviderusland at afholde det forestående præsidentvalg i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder, at give oppositionen uhindret adgang til alle regeringskontrollerede kommunikationsmidler og give den lov til at deltage i valget på lige fod med regeringen;

9.      er bekymret over tidligere foranstaltninger, der har ugyldiggjort tidligere dømte og fængslede politiske opponenters deltagelse i det kommende præsidentvalg, og som har nægtet ikke-statslige organisationer, civilsamfundsorganisationer og politiske partier mulighed for at blive registreret;

10.    opfordrer de hviderussiske myndigheder til at gennemføre ændringer og ændre på valgnormer for at garantere, at den politiske opposition repræsenteres i valgkomitéerne, samt garantere åbenheden og gennemsigtigheden i stemmeoptællingen, herunder af oppositionens observatører, og retten til at gøre indsigelse mod valgkomitéers afgørelser;

11.    opfordrer indtrængende de hviderussiske myndigheder til at standse chikanen imod uafhængige medier af politiske grunde, herunder praksis med administrativ retsforfølgelse og den vilkårlige anvendelse af artikel 22(9)(2) i forvaltningsloven mod freelancejournalister for at arbejde med udenlandske medier uden akkreditering og derved indskrænke ytringsfriheden og retten til informationsformidling;

12.    beklager det faktum, at dødsstraffen er blevet eksekveret på ti mennesker siden 2010, idet der alene i det sidste år er sket tre henrettelser, og den seneste dødsdom blev fældet den 18. marts 2015; opfordrer indtrængende Hviderusland, det eneste land i Europa, der stadig anvender dødsstraf, til at deltage i et fælles moratorium for gennemførelse af dødsstraf som et første skridt mod permanent afskaffelse af dødsstraffen;

13.    opfordrer regeringen i Hviderusland til at respektere henstillingerne fra FN's Komité for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder om at ophæve de elementer af tvangsarbejde, der findes i landet;

14.    gentager sin opfordring til Kommissionen om med alle finansielle og politiske midler at støtte det hviderussiske civilsamfunds, de uafhængige mediers og de hviderussiske ikke-statslige organisationers bestræbelser og demokratiske forhåbninger;

15.    glæder sig over Hvideruslands samarbejde med Den Europæiske Union og andre relevante aktører om at finde en løsning på konflikten i det østlige Ukraine, herunder at det er vært for forhandlingerne om våbenhvileaftaler;

16.    glæder sig over, at der er noteret fremskridt i sektorsamarbejdet med Hviderusland inden for bl.a. områderne højere uddannelse, erhvervsuddannelse, det digitale marked, energisektoren, fødevaresikkerhed og kultur;

17.    opfordrer Kommissionen til at foretage en detaljeret opgørelse over Den Europæiske Unions finansielle bistand til Hviderusland frem til i dag, herunder dens udbetaling og de hviderussiske myndigheders anvendelse heraf;

18.    udtrykker sin bekymring over de økonomiske vanskeligheder og forværrede levestandarder, som den hviderussiske befolkning oplever, og understreger, at en videreførelse af politikken med restriktioner og undertrykkelse af demokratiske bestræbelser, menneskerettigheder, civilsamfund og oppositionsaktivister kun kan virke demotiverende på det økonomiske samarbejde mellem Den Europæiske Union og Hviderusland;

19.    noterer sig den øgede anvendelse af det hviderussiske sprog i det offentlige liv og det hviderussiske Uddannelsesministeriums plan til fremme af anvendelsen af det hviderussiske sprog på uddannelsesområdet samt forfatningsdomstolens offentliggørelse af retsakter på både russisk og hviderussisk;

20.    er fast besluttet på fortsat at bidrage til Den Europæiske Unions politik med ”kritisk engagement” over for Hviderusland;

21.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden/den højtstående repræsentant, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, OSCE's Parlamentariske Forsamling og Europarådets Parlamentariske Forsamling samt de hviderussiske myndigheder.

(1)

EUT C 257 E af 06.09.13, s. 9.

(2)

EUT C 249 E af 30.08.13, s. 57.

(3)

EUT C 377 E af 7.12.2012, s. 162.

(4)

EUT C 199 E af 07.07.12, s. 182.

(5)

EUT C 136 E af 11.05.12, s. 57.

(6)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0382.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik