Menetlus : 2015/2834(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0879/2015

Esitatud tekstid :

B8-0879/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/09/2015 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0319

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 139kWORD 71k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.847v01-00
 
B8-0879/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Valgevenes (2015/2834(RSP))


Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Nicola Caputo, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Andrejs Mamikins, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Valgevenes (2015/2834(RSP))  
B8‑0879/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Valgevene kohta, eriti 29. märtsi 2012. aasta(1), 16. veebruari 2012. aasta(2), 12. mai 2011. aasta(3), 10. märtsi 2011. aasta(4) ja 20 jaanuari 2011. aasta(5) resolutsiooni,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi 12. septembri 2013. aasta soovitust nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Valgevene suhtes kohaldatava ELi poliitika kohta(6),

–       võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini ning Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste voliniku Johannes Hahni 22. augustil 2015 tehtud avaldust poliitiliste vangide vabastamise kohta Valgevenes,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahel peetud inimõiguste teemalist dialoogi 28. juulil 2015,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Valgevene ametivõimud on hiljuti vabastanud järelejäänud poliitilised vangid ning viimase kuue hulgas olid endised presidendivalimiste kandidaadid;

B.     arvestades, et vaatamata hiljutisele kontaktide tihenemisele Valgevene ja Euroopa Liidu vahel, pole positiivsed muutused inimõiguste ja demokraatia alal Valgevenes veel kinnitust leidnud;

C.     arvestades, et Valgevenes avaldatakse jätkuvalt survet inimõiguste kaitsjatele, kodanikuühiskonnale ja demokraatia eest võitlevatele aktivistidele ning hirmutatakse neid, politseihaarangud ja varustuse arestimine ning aktivistide sunniviisiline Valgevenest väljasaatmine on igapäevased nähtused;

D.     arvestades, et ametivõimud järgivad jätkuvalt tava võtta halduskorras vastutusele vabakutselised ajakirjanikud, kes ilma akrediteeringuta välismeediaga koostööd teevad, kusjuures möödunud kuudel on dokumenteeritud mitu sellist juhtu;

E.     arvestades, et Valgevene on ainus Euroopa riik, kus veel kehtib surmanuhtlus;

F.     arvestades, et president Lukašenka allkirjastas 2. aprillil 2015 dekreedi nr 3 „Sotsiaalse ülalpeetavuse ennetamisest”, milles kehtestatakse töötutele isikutele sunniviisiline töö, vastasel juhul peavad nad maksma erimaksu riigieelarvesse või täitma halduskohustust, milleks võib olla trahv või haldusarest;

G.     arvestades, et Euroopa Parlamendi delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks tegi oma esimese visiidi Minskisse pärast 2002. aastat 18.–19. juunil 2015;

H.     arvestades, et koostöö Valgevenega on mõnes valdkonnas olnud edukas, näiteks kõrghariduse, kutsehariduse, digitaalse turu, energeetikasektori, toiduohutuse ja kultuuri vallas;

I.      arvestades, et Valgevene tegevust vahendajana katsetes leida lahendus Ukraina konfliktile tuleb pidada positiivseks;

1.      on jätkuvalt sügavalt mures kestva inimõiguste ja põhivabaduste piiramise pärast ning tõsiste puuduste pärast, mida sõltumatud rahvusvahelised vaatlejad eelmiste valimiste käigus Valgevenes täheldasid;

2.      kordab oma üleskutset Valgevene ametivõimudele tagada kõikidel juhtudel demokraatlike põhimõtete, inimõiguste ja põhivabaduste järgimine vastavalt inimõiguste ülddeklaratsioonile ning Valgevene poolt ratifitseeritud rahvusvahelistele ja piirkondlikele inimõigusi käsitlevatele õigusaktidele;

3.      väljendab heameelt järelejäänud poliitiliste vangide vabastamise üle ja leiab, et see võib osutuda esimeseks sammuks Euroopa Liidu ja Valgevene suhete parandamise teel;

4.      palub Valgevene ametivõimudel vabastatud poliitilised vangid rehabiliteerida ning nende kodaniku- ja poliitilised õigused täielikult taastada, et nemad ja nende perekonnaliikmed saaksid täielikult kasutada kõiki kodanikuõigusi;

5.      väljendab muret „pahatahtlikus huligaansuses” kahtlustatavate noorsooaktivistide Maksim Pjakarski, Vadzim Žaromski ja Vjatšaslau Kasinerau hiljutise kinnipidamise ja neile esitatud kriminaalsüüdistuse ebaproportsionaalsuse üle ning mõistab teravalt hukka nende suhtes tarvitatud vägivalla;

6.      tuletab meelde, et minevikus tekkinud võimalused Valgevene ja Euroopa Liidu suhete parandamiseks ei realiseerunud, sest Valgevene võimude võetud konkreetsetele meetmetele järgnesid uued Valgevene-sisesed piirangud ja karistusmeetmed;

7.      väljendab seetõttu ettevaatlikult lootust, et praegune võimalus kasutatakse ära ja sellele järgnevad nii koheselt rakendatavad kui pikaks ajavahemikuks mõeldud lisameetmed, mis valmistaksid ette läbimurret kahepoolsetes suhetes;

8.      rõhutab, et Valgevenel on vaja eesseisvad presidendivalimised läbi viia kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud standarditega, anda opositsioonile takistamatu juurdepääs kõikidele valitsuse kontrolli all olevatele kommunikatsioonivahenditele ja võimaldada tal osaleda valimistes võrdsetel alustel;

9.      tunneb muret eelnevate meetmete pärast, millega muudeti kehtetuks varem süüdi mõistetud ja vangistatud poliitiliste oponentide osalemine eesseisvatel presidendivalimistel ning keelati valitsusvälistel ja kodanikuühiskonna ühendustel ning parteidel registreerimine;

10.    nõuab tungivalt, et Valgevene võimud viiksid sisse muutusi ja muudaksid valimiseeskirju, et tagada poliitilise opositsiooni esindatus valimiskomisjonides, avatud ja läbipaistev häälte lugemine, sealhulgas opositsiooni kuuluvate vaatlejate poolt, ning õigus valimiskomisjonide otsuseid edasi kaevata;

11.    nõuab tungivalt, et Valgevene võimud lõpetaksid sõltumatu meedia tagakiusamise poliitilistel põhjustel, mille näiteks on halduskorras vastutusele võtmise tava ja halduskoodeksi artikli 22 lõike 9 punkti 2 meelevaldne kasutamine akrediteeringuta vabakutseliste ajakirjanike vastu, kes teevad välismeediaga koostööd; selline võimude tegevus piirab sõnavabadust ja teabe levitamist;

12.    mõistab hukka asjaolu, et alates 2010. aastast on surmanuhtlus täide viidud kümnel korral, eelmisel aastal toimus kolm hukkamist ja seni viimane surmanuhtlus määrati alles 18. märtsil 2015; nõuab tungivalt, et Valgevene kui ainus Euroopa riik, kus veel kohaldatakse surmanuhtlust, teeks esimese sammu surmanuhtluse täieliku kaotamise teel ning ühineks surmanuhtlusele kuulutatud üleüldise moratooriumiga;

13.    palub Valgevene valitsusel järgida ÜRO majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste komisjoni soovitusi sunniviisilise töö elementide keelustamise kohta;

14.    kordab oma üleskutset komisjonile toetada kõigi rahaliste ja poliitiliste vahenditega Valgevene kodanikuühiskonna, sõltumatu meedia ja valitsusväliste organisatsioonide jõupingutusi ja demokraatlikke püüdlusi;

15.    tervitab Valgevene koostööd Euroopa Liidu ja muude asjakohaste osalistega Ida-Ukrainas aset leidva konflikti lahendamiseks, mille raames Valgevene võõrustass relvarahu kokkuleppe üle peetud läbirääkimisi;

16.    väljendab heameelt edusammude üle, mida on tehtud koostöö alal Valgevenega mõnes valdkonnas, näiteks kõrghariduse, kutsehariduse, digitaalse turu, energeetikasektori, toiduohutuse ja kultuuri vallas;

17.    palub komisjonil hinnata üksikasjalikult Euroopa Liidu siiani Valgevenele antud rahalist abi, kaasa arvatud Valgevene võimude tehtud väljamakseid sellest ja abi kasutamist;

18.    väljendab muret Valgevene elanikkonna majanduslike raskuste ja elustandardi halvenemise pärast ning rõhutab, et demokraatiameelsetele, inimõiguste, kodanikuühiskonna ja opositsiooniaktivistidele suunatud jätkuvate piirangute ja repressioonide poliitika üksnes takistab Euroopa Liidu ja Valgevene vahelist majanduskoostööd;

19.    võtab teadmiseks valgevene keele sagedasemat kasutamist avalikus elus ja Valgevene haridusministeeriumi kava edendada valgevene keele kasutamist hariduses ning põhiseaduskohtu poolt seadusandlike aktide avaldamist nii vene kui valgevene keeles;

20.    on kindlalt otsustanud jätkuvalt toetada Euroopa Liidu kaalutletud koostöö poliitikat Valgevene suhtes;

21.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, OSCE ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarsetele Assambleedele ning Valgevene ametivõimudele.

(1)

ELT C 257 E, 6.9.2013, lk 9.

(2)

ELT C 249 E, 30.8.2013, lk 57.

(3)

ELT C 377 E, 7.12.2012, lk 162.

(4)

ELT C 199 E, 7.7.2012, lk 182.

(5)

ELT C 136 E, 11.5.2012, lk 57.

(6)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0382.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika