Procedūra : 2015/2834(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0879/2015

Pateikti tekstai :

B8-0879/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/09/2015 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0319

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 149kWORD 77k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.847v01-00
 
B8-0879/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Baltarusijoje (2015/2834(RSP))


Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Nicola Caputo, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Andrejs Mamikins, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje (2015/2834(RSP))  
B8-0879/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į EP ankstesnes rezoliucijas dėl Baltarusijos, ypač į 2012 m. kovo 29 d. rezoliuciją(1), 2012 m. vasario 16 d. rezoliuciją(2), 2011 m. gegužės 12 d. rezoliuciją(3), 2011 m. kovo 10 d. rezoliuciją(4) ir 2011 m. sausio 20 d. rezoliuciją(5),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 12 d. EP rekomendaciją Tarybai, Komisijai ir EIVT dėl ES politikos Baltarusijos atžvilgiu(6),

–       atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Federicos Mogherini ir už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingo Komisijos nario Johanneso Hahno 2015 m. rugpjūčio 22 d. pareiškimą dėl politinių kalinių paleidimo iš kalėjimų Baltarusijoje,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 28 d. įvykusį Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos dialogą žmogaus teisių klausimais,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Baltarusijos valdžios institucijos iš kalėjimų neseniai paleido likusius politinius kalinius, įskaitant paskutinius šešis kalinius, įskaitant buvusius kandidatus į prezidentus;

B.     kadangi nepaisant pastaruoju metu suintensyvėjusių Baltarusijos ir Europos Sąjungos santykių vis dar nesulaukiama teigiamų su žmogaus teisėmis ir demokratija Baltarusijoje susijusių pokyčių;

C.     kadangi Baltarusijoje kasdien pasitaiko atvejų, kai žmogaus teisių gynėjams, pilietinės visuomenės ir už demokratiją pasisakantiems aktyvistams daromas spaudimas ir jie bauginami, rengiant policijos reidus ir konfiskuojant įrangą, taip pat jėga iš Baltarusijos šalinami aktyvistai;

D.     kadangi tarp valdžios institucijų vis dar paplitusi administracinių teisės pažeidimų nuostatų taikymo laisvai samdomiems žurnalistams, be akreditacijos bendradarbiaujantiems su užsienio žiniasklaidos priemonėmis, praktika; keli atvejai užfiksuoti per pastaruosius mėnesius;

E.     kadangi Baltarusija tebėra vienintelė šalis Europoje, kurioje vis dar taikoma mirties bausmė;

F.     kadangi 2015 m. balandžio 2 d. prezidentas A. Lukašenka pasirašė Dekretą Nr. 3 dėl socialinės priklausomybės prevencijos, kuriame numatyta, kad bedarbiai privalo dirbti, priešingu atveju jie turi sumokėti specialų mokestį į valstybės biudžetą arba jie užsitraukia administracinę atsakomybę (skiriant baudą ar administracinį areštą);

G.     kadangi 2015 m. birželio 18–19 d. įvyko pirmasis nuo 2002 m. oficialus Europos Parlamento delegacijos ryšiams su Baltarusija vizitas į Minską;

H.     kadangi buvo padaryta pažanga su Baltarusija bendradarbiaujant su sektoriais susijusiose – aukštojo mokslo, profesinio mokymo, skaitmeninės rinkos, energetikos sektoriaus, maisto saugos ir kultūros – srityse;

I.      kadangi teigiamai įvertintas Baltarusijos, kaip tarpininkės, dalyvavimas mėginant rasti konflikto Ukrainoje sprendimą;

1.      lieka labai susirūpinęs dėl nuolat pažeidinėjamų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, taip pat dėl didelių ankstesnių rinkimų trūkumų, kuriuos pastebėjo nepriklausomi tarptautiniai stebėtojai Baltarusijoje;

2.      pakartoja savo raginimą Baltarusijos valdžios institucijoms užtikrinti, kad bet kokiomis aplinkybėmis būtų laikomasi demokratijos principų, paisoma žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pagal Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir tarptautinius bei regioninius žmogaus teisių aktus, kuriuos yra ratifikavusi Baltarusija;

3.      džiaugiasi, kad iš kalėjimų buvo paleisti likę politiniai kaliniai, ir mano, kad tai galėtų būti pirmas žingsnis siekiant gerinti Europos Sąjungos ir Baltarusijos santykius;

4.      ragina Baltarusijos valdžios institucijas reabilituoti iš kalėjimų paleistus politinius kalinius ir atkurti visas jų pilietines ir politines teises, sudarant jiems ir jų šeimoms galimybę naudotis visomis pilietinėmis teisėmis;

5.      yra susirūpinęs dėl to, kad neseniai sulaikyti jaunimo aktyvistai Maksimas Pekarskis, Vadimas Žeromskis ir Viačeslavas Kasinerovas ir vykdomas jų baudžiamasis persekiojimas įtariant juos tyčiniu chuliganizmu, laiko šiuos veiksmus neproporcingais ir griežtai smerkia šių asmenų atžvilgiu vykdomą smurtą;

6.      primena, kad pastaruoju metu nebuvo išnaudotos galimybės pagerinti Baltarusijos ir Europos Sąjungos santykius, nes Baltarusijos valdžios institucijos ėmėsi tam tikrų veiksmų, po kurių Baltarusijoje buvo atnaujintas ribojamųjų ir baudžiamųjų priemonių taikymas;

7.      atitinkamai pareiškia, jog pagrįstai tikisi, kad dabar bus pasinaudota galimybe ir nedelsiant bus imtasi ilgalaikių papildomų priemonių, dėl kurių įvyks persilaužimas dvišaliuose santykiuose;

8.      pabrėžia, kad artėjančius prezidento rinkimus Baltarusijai būtina surengti pagal tarptautiniu mastu pripažintus standartus, suteikti opozicijai nevaržomą prieigą prie visų vyriausybės kontroliuojamų žiniasklaidos priemonių ir sudaryti jos nariams galimybę vienodomis sąlygomis dalyvauti rinkimuose;

9.      yra susirūpinęs dėl ligšiolinių priemonių, užkirtusių kelią anksčiau teistiems ir kalintiems politiniams oponentams dalyvauti artėjančiuose prezidento rinkimuose ir draudusių registruoti nevyriausybines ir pilietinės visuomenės asociacijas ir politines partijas;

10.    primygtinai ragina Baltarusijos valdžios institucijas keisti padėtį ir pakeisti rinkimus reglamentuojančias nuostatas, kad būtų galima užtikrinti politinės opozicijos atstovavimą rinkimų komisijose, balsų skaičiavimo proceso atvirumą ir skaidrumą, įskaitant opozicijos skirtų stebėtojų dalyvavimą, taip pat teisę skųsti rinkimų komisijų sprendimus;

11.    primygtinai ragina Baltarusijos valdžios institucijas liautis dėl politinių priežasčių puldinėti nepriklausomą žiniasklaidą, įskaitant administracinį persekiojimą ir savavališką Administracinių teisės pažeidimų kodekso 22 straipsnio 9 dalies 2 punkto taikymą laisvai samdomiems žurnalistams, kurie be akreditacijos dirba su užsienio žiniasklaida, taip apribojant teisę į saviraiškos laisvę ir informacijos sklaidą;

12.    smerkia tai, kad nuo 2010 m. dešimčiai asmenų įvykdyta mirties bausmė, vien paskutiniaisiais metais mirties bausmė įvykdyta trims asmenims, o 2015 m. kovo 18 d. buvo priimtas naujas mirties nuosprendis; primygtinai ragina Baltarusiją, vienintelę šalį Europoje, kurioje vis dar taikoma mirties bausmė, prisijungti prie bendro mirties bausmės vykdymo moratoriumo – tai būtų pirmas žingsnis siekiant visiškai ją panaikinti;

13.    ragina Baltarusijos vyriausybę laikytis JT Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto rekomendacijų dėl priverstinio darbo panaikinimo šalyje;

14.    pakartoja savo raginimą Komisijai finansinėmis ir politinėmis priemonėmis remti Baltarusijos pilietinės visuomenės, nepriklausomos žiniasklaidos ir nevyriausybinių organizacijų pastangas ir demokratinius siekius Baltarusijoje;

15.    palankiai vertina Baltarusijos bendradarbiavimą su Europos Sąjunga ir kitais susijusiais subjektais ieškant konflikto Rytų Ukrainoje sprendimo, įskaitant derybų dėl ugnies nutraukimo surengimą;

16.    palankiai vertina padarytą pažangą su Baltarusija bendradarbiaujant kai kurių sektorių – aukštojo mokslo, profesinio mokymo, skaitmeninės rinkos, energetikos sektoriaus, maisto saugos ir kultūros – srityse;

17.    ragina Europos Komisiją išsamiai įvertinti iki šiol suteiktą finansinę Europos Sąjungos pagalbą Baltarusijai ir tai, kaip Baltarusijos valdžios institucijos ją išmokėjo ir panaudojo;

18.    išreiškia susirūpinimą dėl Baltarusijos gyventojų patiriamų ekonominių išmėginimų ir blogėjančių gyvenimo sąlygų ir pabrėžia, kad nuolatinė apribojimų ir represijų, taikomų demokratijos, žmogaus teisių, pilietinės visuomenės ir opozicijos aktyvistams, politika tegali mažinti ekonominio Europos Sąjungos ir Baltarusijos bendradarbiavimo mastą;

19.    atkreipia dėmesį į tai, kad viešajame gyvenime vis daugiau vartojama baltarusių kalba, ir į Baltarusijos švietimo ministro planus skatinti vartoti baltarusių kalbą švietimo sistemoje, taip pat tai, kad Konstitucinio Teismo priimami teisės aktai leidžiami rusų ir baltarusių kalbomis;

20.    yra ryžtingai nusiteikęs toliau plėtoti kritiniu požiūriu pagrįstą Europos Sąjungos politiką Baltarusijos atžvilgiu;

21.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei, Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, ESBO parlamentinėms asamblėjoms ir Europos Tarybai bei Baltarusijos valdžios institucijoms.

(1)

OL C 257 E, 2013 9 6, p. 9.

(2)

OL C 249 E, 2013 8 30, p. 57.

(3)

OL C 377 E, 2012 12 7, p. 162.

(4)

OL C 199, 2012 7 7, p. 182.

(5)

OL C 136 E, 2012 5 11, p. 57.

(6)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0382.

Teisinė informacija - Privatumo politika