Procedūra : 2015/2834(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0879/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0879/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 10/09/2015 - 8.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0319

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 169kWORD 81k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.847v01-00
 
B8-0879/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Baltkrievijā (2015/2834(RSP))


Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Nicola Caputo, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Andrejs Mamikins, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Baltkrievijā (2015/2834(RSP))  
B8‑0879/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Baltkrieviju, jo īpaši 2012. gada 29. marta(1), 2012. gada 16. februāra(2), 2011. gada 12. maija(3), 2011. gada 10. marta(4) un 2011. gada 20. janvāra(5) rezolūcijas,

–       ņemot vērā tā 2013. gada 12. septembra ieteikumu Padomei, Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam par ES politiku attiecībā uz Baltkrieviju(6),

–       ņemot vērā ES augstās pārstāves / Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Federica Mogherini un kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu komisāra Johannes Hahn 2015. gada 22. augusta paziņojumu par politieslodzīto atbrīvošanu Baltkrievijā;

–       ņemot vērā 2015. gada 28. jūlija dialogu par cilvēktiesībām starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā Baltkrievijas iestādes nesen ir atbrīvojušas atlikušos politieslodzītos, tostarp arī sešus pēdējos, kuru vidū ir bijušie prezidenta amata kandidāti;

B.     tā kā, neskatoties uz to, ka nesenā pagātnē kontakti starp Baltkrieviju un Eiropas Savienību kļuvuši intensīvāki, pozitīvas pārmaiņas attiecībā uz cilvēktiesībām un demokrātiju Baltkrievijā vēl joprojām ir jāapstiprina;

C.     tā kā Baltkrievijā joprojām nav mazinājusies spiediena izdarīšana uz cilvēktiesību aizstāvjiem un pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas aizstāvības aktīvistiem un to iebiedēšana, rīkojot policijas kratīšanas un aprīkojuma konfiscēšanu, kā arī aktīvistu piespiedu izraidīšana no Baltkrievijas;

D.     tā kā varas iestādes joprojām izmanto administratīvo vajāšanu pret neatkarīgajiem žurnālistiem, kas sadarbojās ar ārzemju plašsaziņas līdzekļiem bez akreditācijas, kas iepriekšējos mēnešos dokumentēts vairākos gadījumos;

E.     tā kā Baltkrievija ir vienīgā valsts Eiropā, kas joprojām piemēro nāvessodu;

F.     tā kā 2015. gada 2. aprīlī valsts prezidents Lukašenko parakstīja dekrētu Nr. 3 "Par sociālās atkarības novēršanu”, kas paredz bezdarbnieku piespiedu darbu, piedraudot ar īpašas nodevas maksāšanu valsts budžetā vai administratīvo atbildību naudas soda vai administratīvā aresta veidā;

G.     tā kā 2015. gada 18.– 19. jūnijā Minskā notika Eiropas Parlamenta delegācijas attiecībām ar Baltkrieviju pirmā oficiālā vizīte kopš 2002. gada;

H.     tā kā ir panākts progress nozaru sadarbībā ar Baltkrieviju, cita starpā tādās jomās kā augstākā izglītība, profesionālā apmācība, digitālais tirgus, enerģētikas nozare, pārtikas nekaitīgums un kultūra;

I.      tā kā Baltkrievijas iesaistīšanās kā starpniekam, lai rastu konflikta risinājumu Ukrainā, ir novērtēta pozitīvi,

1.      ir ļoti nobažījies par to, ka joprojām tiek pārkāptas cilvēktiesības un pamatbrīvības, kā arī par nopietnajiem trūkumiem, kurus konstatējuši neatkarīgi starptautiskie novērotāji iepriekšējo vēlēšanu gaitā Baltkrievijā;

2.      atkārtoti aicina Baltkrievijas varas iestādes visos gadījumos nodrošināt, ka tiek respektēti demokrātijas principi, cilvēktiesības un pamatbrīvības saskaņā ar Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un starptautiskajiem un reģionālajiem cilvēktiesību instrumentiem, ko Baltkrievija ir ratificējusi;

3.      atzinīgi vērtē atlikušo politisko ieslodzīto atbrīvošanu un uzskata to par iespējamu pirmo soli attiecību uzlabošanā starp Eiropas Savienību un Baltkrieviju;

4.      aicina Baltkrievijas varas iestādes reabilitēt atbrīvotos politieslodzītos un pilnībā atjaunot viņu pilsoniskās un politiskās tiesības, ļaujot viņiem un viņu ģimenes locekļiem pilnībā izmantot visas pilsoņu tiesības;

5.      pauž bažas par jauniešu aktīvistu Maksim Piakarski, Vadzim Zharomski un Viachaslau Kasinerau neseno aizturēšanu un pret viņiem vērsto kriminālvajāšanu uz aizdomu pamata par “ļaunprātīgu huligānismu”, kas ir nesamērīgi, un stingri nosoda vardarbību, ko viņi pārcietuši;

6.      atgādina, ka līdzšinējās iespējas uzlabot attiecības starp Baltkrieviju un Eiropas Savienību netika īstenotas, jo Baltkrievijas varas iestāžu veiktajiem īpašajiem pasākumiem sekoja atkārtoti ierobežojoši un soda pasākumi Baltkrievijā;

7.      attiecīgi pauž cerību, ka pašreizējā iespēja tiks izmantota, īstenojot gan tūlītējus, gan ilgtermiņa papildu pasākumus un nodrošinot pamatu lieliem sasniegumiem divpusējās attiecībās;

8.      uzsver, ka Baltkrievijai gaidāmās valsts prezidenta vēlēšanas ir jāīsteno saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem, nodrošinot opozīcijai neierobežotu piekļuvi visiem valdības kontrolētajiem plašsaziņas līdzekļiem un ļaujot tai piedalīties vēlēšanās uz vienlīdzīgiem noteikumiem;

9.      pauž bažas par agrākiem pasākumiem, ar kuriem par spēkā neesošu atzīta iepriekš notiesātu un ieslodzītu politisko oponentu līdzdalība gaidāmajās valsts prezidenta vēlēšanās, kā arī liegta reģistrācija nevalstiskām organizācijām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām un politiskajām partijām;

10.    mudina Baltkrievijas varas iestādes īstenot pārmaiņas un grozīt vēlēšanu tiesību normas, lai garantētu politiskās opozīcijas pārstāvību vēlēšanu komisijās, balsu skaitīšanas atklātību un pārredzamību, tostarp iesaistot opozīcijas novērotājus, kā arī tiesības pārsūdzēt vēlēšanu komiteju lēmumus;

11.    mudina Baltkrievijas varas iestādes izbeigt neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu vajāšanu politisku iemeslu dēļ, tostarp administratīvu vajāšanu un patvaļīgu Administratīvā kodeksa 22. panta 9. punkta 2. apakšpunkta izmantošanu pret neatkarīgajiem žurnālistiem par sadarbību ar ārvalstu plašsaziņas līdzekļiem bez akreditācijas, tādējādi ierobežojot tiesības uz vārda brīvību un informācijas izplatīšanu;

12.    pauž nožēlu par to, ka kopš 2010. gada nāvessods izpildīts desmit cilvēkiem, no kuriem tas trīs reizes izpildīts tikai pagājušajā gadā vien, bet pēdējais nāvessods izpildīts 2015. gada 18. martā; mudina Baltkrieviju, kas ir vienīgā valsts Eiropā, kas joprojām piemēro nāvessodu, ieviest vispārēju moratoriju nāvessoda izpildei kā pirmo soli pilnīgai tā atcelšanai;

13.    aicina Baltkrievijas valdību ievērot ANO Komitejas par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām ieteikumus atcelt valstī piespiedu darba elementus;

14.    atgādina par savu aicinājumu Komisijai, izmantojot visus finansiālos un politiskos līdzekļus, atbalstīt demokrātiskos pūles un Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības, neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu un nevalstisko organizāciju centienus Baltkrievijā;

15.    atzinīgi vērtē Baltkrievijas sadarbību ar Eiropas Savienību un citām attiecīgajām iesaistītajām pusēm, lai rastu risinājumu konfliktam Ukrainas austrumu daļā, tostarp organizējot sarunas par uguns pārtraukšanas nolīgumiem;

16.    atzinīgi vērtē panākto progresu nozaru sadarbībā ar Baltkrieviju, cita starpā tādās jomās kā augstākā izglītība, profesionālā apmācība, digitālais tirgus, enerģētikas nozare, pārtikas nekaitīgums un kultūra;

17.    aicina Eiropas Komisiju veikt detalizētu novērtējumu par Eiropas Savienības līdz šim sniegto finanšu palīdzību Baltkrievijai, tostarp tās izmaksāšanu, un par to, kā Baltkrievijas iestādes to izmanto;

18.    pauž bažas par ekonomiskām grūtībām un dzīves līmeņa pazemināšanos, ar ko saskaras Baltkrievijas iedzīvotāji, un uzsver, ka nepārtrauktā ierobežojumu un represiju politika pret demokrātijas, cilvēktiesību, pilsoniskās sabiedrības un opozīcijas aktīvistiem var tikai bremzēt ekonomisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Baltkrieviju;

19.    pieņem zināšanai baltkrievu valodas lietošanas palielināšanos sabiedriskās dzīves jomās, Baltkrievijas Izglītības ministrijas plānus veicināt baltkrievu valodas lietošanu izglītībā, kā arī to, ka Konstitucionālā tiesa publicē tiesību aktus gan krievu, gan baltkrievu valodā;

20.    pauž apņēmību turpināt kritiskās iesaistes politikas veicināšanu Eiropas Savienības attiecībās ar Baltkrieviju;

21.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei, Padomei, Komisijai, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, EDSO Parlamentārajai asamblejai un Eiropas Padomes Parlamentārajai asamblejai un Baltkrievijas varas iestādēm.

 

(1)

OV C 257 E, 6.9.2013., 9. lpp.

(2)

OV C 249 E, 30.8.2013., 57. lpp.

(3)

OV C 377 E, 7.12.2012., 162. lpp.

(4)

OV C 199 E, 7.7.2012., 182. lpp.

(5)

OV C 136 E, 11.5.2012., 57. lpp.

(6)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0382.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika