Postup : 2015/2834(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0879/2015

Predkladané texty :

B8-0879/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/09/2015 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0319

NÁVRH UZNESENIA
PDF 150kWORD 80k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.847v01-00
 
B8-0879/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Bielorusku (2015/2834(RSP))


Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Nicola Caputo, Andi Cristea, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Andrejs Mamikins, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku (2015/2834(RSP))  
B8‑0879/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bielorusku, najmä na uznesenia z 29. marca 2012(1), 16. februára 2012(2), 12. mája 2011(3), 10. marca 2011(4), a 20. januára 2011(5),

–       - so zreteľom na odporúčanie Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť z 12. septembra 2013 o politike EÚ voči Bielorusku(6),

–       - so zreteľom na stanovisko podpredsedníčky Komisie / vysokej predstaviteľky Federicy Mogheriniovej a komisára pre susedskú politiku a rokovania o rozširovaní Johannesa Hahna o prepustení politických väzňov v Bielorusku z 22. augusta 2015,

–       so zreteľom na dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Bieloruskou republikou, ktorý sa uskutočnil 28. júla 2015,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže bieloruské orgány nedávno oslobodili zvyšných politických väzňov, pričom medzi poslednými šiestimi boli aj bývalí kandidáti na post prezidenta;

B.     keďže napriek nedávnemu zintenzívneniu kontaktov medzi Bieloruskom a Európskou úniou sa stále čaká na potvrdenie pozitívnej zmeny v súvislosti s ľudskými právami a demokraciou v Bielorusku;

C.     keďže nátlak na obhajcov ľudských práv, občiansku spoločnosť a prodemokratických aktivistov a ich zastrašovanie v Bielorusku pretrvávajú a policajné nájazdy, zabavovanie vybavenia, ako aj násilné vysťahovanie aktivistov z Bieloruska sú každodennou realitou;

D.     keďže úrady stále využívajú prax administratívneho stíhania voči novinárom na voľnej nohe spolupracujúcim zo zahraničnými médiami bez akreditácie, čo dokumentuje viacero prípadov v uplynulých mesiacoch,

E.     keďže Bielorusko zostáva jedinou krajinou v Európe, ktorá stále vykonáva trest smrti,

F.     keďže prezident Lukašenko podpísal 2. apríla 2015 dekrét č. 3 o predchádzaní sociálnej závislosti, podľa ktorého sú nezamestnaní povinní pracovať pod hrozbou platby osobitného poplatku do štátnej pokladnice, povinnej administratívnej pokuty alebo administratívneho zatknutia;

G.     keďže v dňoch 18. až 19. júna 2015 navštívila delegácia Európskeho parlamentu pre vzťahy s Bieloruskom Minsk oficiálne po prvýkrát od roku 2002,

H.     keďže pokrok sa zaznamenal okrem iného v sektorovej spolupráci s Bieloruskom v oblastiach vyššieho vzdelávania, odbornej prípravy, digitálneho trhu, energetiky, potravinovej bezpečnosti a kultúry;

I.      keďže spolupráca Bieloruska ako sprostredkovateľa, pokiaľ ide o snahy nájsť riešenie konfliktu na Ukrajine bola hodnotená pozitívne;

1.      je naďalej hlboko znepokojený nad pretrvávajúcimi predsudkami v oblasti ľudských práv a základných slobôd, ako aj nad vážnymi nedostatkami, na ktoré v Bielorusku poukázali nezávislí medzinárodní pozorovatelia volieb v súvislosti s poslednými voľbami;

2.      opätovne vyzýva bieloruské orgány, aby za každých okolností zabezpečili dodržiavanie demokratických zásad, ľudských práv a základných slobôd v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a medzinárodnými a regionálnymi nástrojmi v oblasti ľudských práv, ktoré Bielorusko ratifikovalo;

3.      víta prepustenie posledných politických väzňov a považuje to za možný prvý krok smerom k zlepšeniu vzťahov medzi Európskou úniou a Bieloruskom;

4.      vyzýva Bieloruské orgány, aby rehabilitovali oslobodených politických väzňov a v plnej miere obnovili ich občianske a politické práva, čím by im a ich rodinám umožnili požívanie všetkých ich občianskych práv;

5.      vyjadruje znepokojenie nad nedávnym zadržaním a pretrvávajúcim trestným vyšetrovaním mládežníckych aktivistov Maksima Piakarskeho, Vadzima Žaromskeho a Viačeslava Kasineraua v súvislosti s podozrením zo „škodlivého výtržníctva“, ktoré považuje za neprimerané a dôrazne odsudzuje násilie, ktoré boli obeťami;

6.      pripomína, že predchádzajúce príležitosti na zlepšenie vzťahov medzi Bieloruskom a Európskou úniou sa nevyužili, pretože po osobitných krokoch bieloruských orgánov nasledovali v Bielorusku obnovené reštriktívne a represívne opatrenia;

7.      v tej súvislosti vyjadruje opatrnú nádej, že aktuálna príležitosť sa zužitkuje a budú nasledovať okamžité aj dlhodobé dodatočné opatrenia, ktoré vytvoria základ pre zlom v bilaterálnych vzťahoch;

8.      zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa blížiace sa prezidentské voľby v Bielorusku konali v súlade s medzinárodne uznávanými normami, aby opozícia mala neobmedzený prístup k všetkým komunikačným prostriedkom kontrolovaným vládou, a aby sa mohla zúčastniť na voľbách s rovnakými právami;

9.      vyjadruje znepokojenie predchádzajúcimi opatreniami, ktoré znemožnili účasť na pripravovaných prezidentských voľbách politickým oponentom, ktorí boli predtým odsúdení a väznení, znemožnili registráciu mimovládnych združení, združení občianskej spoločnosti a politických strán;

10.    vyzýva bieloruské orgány, aby zaviedli zmeny a doplnili volebné normy tak, aby zaručili zastúpenie politickej opozície vo volebných výboroch, otvorenosť a transparentnosť sčítavania hlasov, a to aj opozičnými pozorovateľmi, ako aj právo na odvolanie voči rozhodnutiam volebných výborov;

11.    naliehavo vyzýva bieloruské orgány, aby prestali obťažovať nezávislé médiá z politických dôvodov, okrem iného aby zastavili administratívne prenasledovanie a svojvoľné uplatňovanie oddielu 2 článku 22 ods. 9 správneho kódexu voči novinárom na voľnej nohe, ktorí spolupracujú so zahraničnými médiami bez akreditácie, čím obmedzujú právo na slobodu prejavu a šírenie informácií;

12.    vyjadruje poľutovanie nad tým, že od roku 2010 sa v prípadoch 10 ľudí vykonal trest smrti, pričom tri popravy sa vykonali len minulý rok a najnovší rozsudok smrti sa vyniesol 18. marca 2015; naliehavo vyzýva Bielorusko ako jedinú krajinu v Európe, v ktorej sa ešte stále vykonáva trest smrti, aby sa pripojilo k celosvetovému moratóriu v súvislosti s vykonávaním trestu smrti v rámci prvého kroku k jeho trvalému zrušeniu;

13.    vyzýva vládu Bieloruska, aby dodržiavala odporúčania Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva o zrušení prvkov nútenej práce v krajine;

14.    opakuje výzvu Komisii, aby všetkými finančnými a politickými prostriedkami podporila úsilie a demokratické ambície bieloruskej občianskej spoločnosti, nezávislých médií a mimovládnych organizácií v Bielorusku;

15.    víta spoluprácu Bieloruska s Európskou úniou a ďalšími podstatnými aktérmi pri hľadaní riešenia konfliktu na východe Ukrajiny vrátane organizácie vyjednávaní týkajúcich sa dohôd o prímerí;

16.    víta pokrok, ktorý sa zaznamenal v sektorovej spolupráci s Bieloruskom v oblastiach vyššieho vzdelávania, odbornej prípravy, digitálneho trhu, energetiky, potravinovej bezpečnosti a kultúry;

17.    vyzýva Európsku komisiu, aby podrobne preskúmala aktuálnu finančnú pomoc Európskej únie Bielorusku vrátane jej vynakladania a jej využívania bieloruskými orgánmi;

18.    vyjadruje znepokojenie hospodárskymi ťažkosťami a zhoršovaním sa životných štandardov, ktorým trpí obyvateľstvo Bieloruska, a zdôrazňuje, že pretrvávajúca politika obmedzovania a represie aktivistov v oblasti demokracie, ľudských práv, občianskej spoločnosti a opozície môže byť iba impulzom na oslabenie hospodárskej spolupráce medzi Európskou úniou a Bieloruskom;

19.    berie na vedomie zvýšené používanie bieloruského jazyka vo verejnom živote a plány Ministerstva pre vzdelávanie posilniť používanie bieloruského jazyka vo vzdelávaní, ako aj to, že Ústavný súd publikuje právne akty v ruštine aj bieloruštine;

20.    vyjadruje odhodlanie naďalej prispievať k politike „kritickej angažovanosti“ Európskej únie voči Bielorusku;

21.    poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke, Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, parlamentným zhromaždeniam OBSE a Rady Európy a bieloruským orgánom.

(1)

Ú. v. EÚ C 257 E, 6.9.2013, s. 9.

(2)

Ú. v. EÚ C 249 E, 30.8.2013, s. 57.

(3)

Ú. v. EÚ C 377 E, 7.12.2012, s. 162.

(4)

Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 182.

(5)

Ú. v. EÚ C 136 E, 11.5.2012, s. 57.

(6)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0382.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia