Návrh usnesení - B8-0880/2015Návrh usnesení
B8-0880/2015

  NÁVRH USNESENÍ o situaci v Bělorusku

  8.9.2015 - (2015/2834(RSP))

  předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
  v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE

  Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0866/2015

  Postup : 2015/2834(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0880/2015
  Předložené texty :
  B8-0880/2015
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B8‑0880/2015

  Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bělorusku

  (2015/2834(RSP))

  Evropský parlament,

  –       s ohledem na svá předchozí usnesení o Bělorusku, zejména na usnesení ze dne 29. března 2012[1], 16. února 2012[2], 15. září 2011[3], 12. května 2011[4], 10. března 2011[5] a 20. ledna 2011[6],

  –       s ohledem na to, že v Bělorusku bylo nedávno propuštěno šest politických vězňů – Mikalaj Statkevič, Mikalaj Dzjadok, Ihar Alinevič, Jurij Rubcov, Jauhen Vaskovič a Arcjom Prakapenka,

  –       s ohledem na nadcházející prezidentské volby v Bělorusku, které jsou naplánovány na 11. října 2015,

  –       s ohledem na pokračující krizi na Ukrajině, která má rovněž přímý i nepřímý dopad na Bělorusko,

  –       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně, vysoké představitelky Federicy Mogheriniové a komisaře pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření Johannese Hahna o propuštění politických vězňů v Bělorusku,

  –       s ohledem na dialog o lidských právech mezi Evropskou unií a Běloruskem, který se uskutečnil dne 28. července 2015,

  –       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

  A.     vzhledem k tomu, že Evropská unie je připravena zlepšit vztahy a spolupráci s Běloruskem, jakmile to umožní podmínky uvnitř této země, pokud jde o dodržování demokratických norem, právního státu a dodržování základních práv;

  B.     vzhledem k tomu, že nedávné propuštění šesti politických vězňů je vítaným a velmi potřebným krokem správným směrem a že budí naději, že po něm budou následovat další opatření;

  C.     vzhledem k tomu, že k předpokladům lepších vztahů mezi EU a Běloruskem patří výrazné zlepšení svobody slova a svobody sdělovacích prostředků, dodržování politických práv běžných občanů i opozičních aktivistů a plné dodržování zásad právního státu a základních práv;

  1.      vítá propuštění šesti politických vězňů jako známku nepochybného zlepšení způsobu, jakým Bělorusko nakládá s opozičními aktivisty, ale zároveň naléhavě vyzývá orgány, aby na tento krok navázaly opatřeními, která plně zaručí svobodu slova a svobodu sdělovacích prostředků a běloruským občanům a běloruským aktivistům umožní plně se účastnit politického života své země;

  2.      vyzývá běloruské orgány, aby vytvořily rovné podmínky a příležitosti pro všechny kandidáty tak, aby mohli vést skutečnou volební kampaň, a zajistily, že všechny strany účastnící se voleb budou zastoupeny na všech úrovních volebních komisí; vyjadřuje však pochybnosti o tom, zda volby dostojí mezinárodním standardům, k jejichž dodržování se Bělorusko zavázalo;

  3.      vyzývá nicméně běloruské orgány, aby přijaly a provedly doporučené změny volebního práva a aby v rámci tohoto procesu spolupracovaly s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a s Benátskou komisí;

  4.      zdůrazňuje, že EU je nadále připravena rozšířit obchodní vazby s Běloruskem a že členství této země v Euroasijské hospodářské unii není v rozporu s těmito opatřeními;

  5.      vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost a Komisi, aby hledaly nové způsoby podpory organizací občanské společnosti v Bělorusku v souladu s politikou kritické angažovanosti EU vůči Bělorusku;

  6.      vyjadřuje politování nad tím, že Bělorusko bylo jednou z 11 zemí, které hlasovaly proti rezoluci Valného shromáždění OSN č. 68/262 ze dne 27. března 2014 přijaté v reakci na ruskou anexi Krymu; bere však na vědomí, že Bělorusko zastává v současném konfliktu ve východní části Ukrajiny umírněnou pozici a že ruskou anexi Krymu neuznalo; vyzývá běloruské politické činitele, aby se i nadále zasazovali za mírové řešení tohoto konfliktu v duchu dohody z Minsku;

  7.      připomíná, že v lednu 2014 byla zahájena jednání o zjednodušení vízového režimu, které má přinést zlepšení mezilidských kontaktů a podpořit občanskou společnost;

  8.      odsuzuje skutečnost, že Bělorusko je jedinou zemí v Evropě, kde dosud existuje trest smrti, který je v rozporu s evropskými hodnotami; požaduje okamžité moratorium na popravy a provedení příslušných změn trestního zákoníku, které by znamenaly zrušení trestu smrti;

  9.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Parlamentním shromážděním OBSE a Rady Evropy, sekretariátu SNS a běloruským orgánům.