Postup : 2015/2834(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0880/2015

Předložené texty :

B8-0880/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/09/2015 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0319

NÁVRH USNESENÍ
PDF 135kWORD 70k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.848v01-00
 
B8-0880/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Bělorusku (2015/2834(RSP))


Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bělorusku (2015/2834(RSP))  
B8‑0880/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Bělorusku, zejména na usnesení ze dne 29. března 2012(1), 16. února 2012(2), 15. září 2011(3), 12. května 2011(4), 10. března 2011(5) a 20. ledna 2011(6),

–       s ohledem na to, že v Bělorusku bylo nedávno propuštěno šest politických vězňů – Mikalaj Statkevič, Mikalaj Dzjadok, Ihar Alinevič, Jurij Rubcov, Jauhen Vaskovič a Arcjom Prakapenka,

–       s ohledem na nadcházející prezidentské volby v Bělorusku, které jsou naplánovány na 11. října 2015,

–       s ohledem na pokračující krizi na Ukrajině, která má rovněž přímý i nepřímý dopad na Bělorusko,

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně, vysoké představitelky Federicy Mogheriniové a komisaře pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření Johannese Hahna o propuštění politických vězňů v Bělorusku,

–       s ohledem na dialog o lidských právech mezi Evropskou unií a Běloruskem, který se uskutečnil dne 28. července 2015,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Evropská unie je připravena zlepšit vztahy a spolupráci s Běloruskem, jakmile to umožní podmínky uvnitř této země, pokud jde o dodržování demokratických norem, právního státu a dodržování základních práv;

B.     vzhledem k tomu, že nedávné propuštění šesti politických vězňů je vítaným a velmi potřebným krokem správným směrem a že budí naději, že po něm budou následovat další opatření;

C.     vzhledem k tomu, že k předpokladům lepších vztahů mezi EU a Běloruskem patří výrazné zlepšení svobody slova a svobody sdělovacích prostředků, dodržování politických práv běžných občanů i opozičních aktivistů a plné dodržování zásad právního státu a základních práv;

1.      vítá propuštění šesti politických vězňů jako známku nepochybného zlepšení způsobu, jakým Bělorusko nakládá s opozičními aktivisty, ale zároveň naléhavě vyzývá orgány, aby na tento krok navázaly opatřeními, která plně zaručí svobodu slova a svobodu sdělovacích prostředků a běloruským občanům a běloruským aktivistům umožní plně se účastnit politického života své země;

2.      vyzývá běloruské orgány, aby vytvořily rovné podmínky a příležitosti pro všechny kandidáty tak, aby mohli vést skutečnou volební kampaň, a zajistily, že všechny strany účastnící se voleb budou zastoupeny na všech úrovních volebních komisí; vyjadřuje však pochybnosti o tom, zda volby dostojí mezinárodním standardům, k jejichž dodržování se Bělorusko zavázalo;

3.      vyzývá nicméně běloruské orgány, aby přijaly a provedly doporučené změny volebního práva a aby v rámci tohoto procesu spolupracovaly s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a s Benátskou komisí;

4.      zdůrazňuje, že EU je nadále připravena rozšířit obchodní vazby s Běloruskem a že členství této země v Euroasijské hospodářské unii není v rozporu s těmito opatřeními;

5.      vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost a Komisi, aby hledaly nové způsoby podpory organizací občanské společnosti v Bělorusku v souladu s politikou kritické angažovanosti EU vůči Bělorusku;

6.      vyjadřuje politování nad tím, že Bělorusko bylo jednou z 11 zemí, které hlasovaly proti rezoluci Valného shromáždění OSN č. 68/262 ze dne 27. března 2014 přijaté v reakci na ruskou anexi Krymu; bere však na vědomí, že Bělorusko zastává v současném konfliktu ve východní části Ukrajiny umírněnou pozici a že ruskou anexi Krymu neuznalo; vyzývá běloruské politické činitele, aby se i nadále zasazovali za mírové řešení tohoto konfliktu v duchu dohody z Minsku;

7.      připomíná, že v lednu 2014 byla zahájena jednání o zjednodušení vízového režimu, které má přinést zlepšení mezilidských kontaktů a podpořit občanskou společnost;

8.      odsuzuje skutečnost, že Bělorusko je jedinou zemí v Evropě, kde dosud existuje trest smrti, který je v rozporu s evropskými hodnotami; požaduje okamžité moratorium na popravy a provedení příslušných změn trestního zákoníku, které by znamenaly zrušení trestu smrti;

9.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Parlamentním shromážděním OBSE a Rady Evropy, sekretariátu SNS a běloruským orgánům.

(1)

Úř. věst. C 257 E, 6.9.2013, s. 9.

(2)

Úř. věst. C 249 E, 30.8.2013, s. 57.

(3)

Úř. věst. C 51 E, 22.2.2013, s. 140.

(4)

Úř. věst. C 377 E, 7.12.2012, s. 162.

(5)

Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 182.

(6)

Úř. věst. C 136 E, 11.5.2012, s. 57.

Právní upozornění - Ochrana soukromí