Procedure : 2015/2834(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0880/2015

Indgivne tekster :

B8-0880/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/09/2015 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0319

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 132kWORD 62k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.848v01-00
 
B8-0880/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,


om situationen i Hviderusland (2015/2834(RSP))


Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Hviderusland (2015/2834(RSP))  
B8‑0880/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Hviderusland, navnlig beslutningerne af 29. marts 2012(1), 16. februar 2012(2), 15. september 2011(3), 12. maj 2011(4), 10. marts 2011(5) og 20. januar 2011(6),

–       der henviser til den nylige løsladelse af seks politiske fanger i Hviderusland — Mikola Statkevich, Mikola Dziadok, Ihar Alinevich, Jury Rubtsov, Euheny Vaskovich og Artyom Prakapenka,

–       der henviser til det kommende præsidentvalg i Hviderusland, som er berammet til den 11. oktober 2015,

–       der henviser til den aktuelle krise i Ukraine, som også har direkte og indirekte konsekvenser for Hviderusland,

–       der henviser til erklæringen fra næstformanden/den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, og kommissæren for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger, Johannes Hahn, om løsladelse af politiske fanger i Hviderusland,

–       der henviser til menneskerettighedsdialogen mellem Den Europæiske Union og Hviderusland, der fandt sted den 28. juli 2015,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Den Europæiske Union er parat til at forbedre forbindelserne og samarbejdet med Hviderusland, når betingelserne i landet gør det muligt for så vidt angår respekt for de demokratiske standarder, retsstatsprincippet og overholdelse af de grundlæggende rettigheder;

B.     der henviser til, at den nylige løsladelse af de seks politiske fanger er et velkomment og tiltrængt skridt i den rigtige retning og forhåbentlig vil blive efterfulgt af andre foranstaltninger;

C.     der henviser til, at bedre forbindelser mellem EU og Hviderusland forudsætter en markant forbedring af ytringsfriheden og mediefriheden, respekt for de politiske rettigheder for både almindelige borgere og oppositionsaktivister og fuld respekt for retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder;

1.      hilser løsladelsen af de seks politiske fanger velkommen som en ubestridelig forbedring af den måde, Hviderusland behandler oppositionsaktivister på, men opfordrer indtrængende myndighederne til at følge dette skridt op med foranstaltninger, der fuldt ud garanterer ytringsfriheden og mediefriheden og de hviderussiske borgeres og hviderussiske aktivisters muligheder for til at deltage fuldt ud i det politiske liv i deres land;

2.      opfordrer de hviderussiske myndigheder til at skabe fair betingelser og muligheder for alle kandidater til at føre en ægte valgkamp og sikre, at alle partier, der deltager i valget, er repræsenteret på alle valgkommissionsniveauer; udtrykker imidlertid tvivl om, hvorvidt valget vil overholde de internationale standarder, som Hviderusland har tilsluttet sig;

3.      opfordrer ikke desto mindre de hviderussiske myndigheder til at vedtage og gennemføre de anbefalede ændringer af valgloven og til at samarbejde med Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og Venedigkommissionen i denne proces;

4.      understreger, at EU fortsat er parat til at udvide handelsforbindelserne med Hviderusland, og at landets medlemskab af Den Eurasiske Union ikke er uforeneligt med sådanne foranstaltninger;

5.      opfordrer Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil og Kommissionen til at finde nye måder at støtte civilsamfundsorganisationer i Hviderusland på, i overensstemmelse med EU’s politik for kritisk engagement over for Hviderusland;

6.      beklager, at Hviderusland var blandt de 11 lande, der stemte imod FN’s Generalforsamlings resolution 68/262 af 27. marts 2014, der blev vedtaget som reaktion på den russiske annektering af Krim; bemærker imidlertid, at Hviderusland har spillet en tilbageholdende rolle i den aktuelle konflikt i den østlige del af Ukraine og ikke har anerkendt den russiske annektering af Krim; opfordrer Hvideruslands ledere til fortsat at deltage i bestræbelserne på at finde en fredelig løsning på konflikten i overensstemmelse med Minskprotokollen;

7.      bemærker, at der i januar 2014 blev indledt forhandlinger om visumlempelse med henblik på forbedring af den mellemfolkelige kontakt og opmuntring af civilsamfundet;

8.      fordømmer den omstændighed, at Hviderusland er det eneste land i Europa, hvor dødsstraffen fortsat anvendes, hvilket er i modstrid med de europæiske værdier; kræver et øjeblikkeligt moratorium for henrettelser og tilsvarende ændringer af straffeloven med henblik på at afskaffe dødsstraf;

9.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN’s generalsekretær, OSCE's Parlamentariske Forsamling, Europarådets Parlamentariske Forsamling, SNG's sekretariat og Hvideruslands myndigheder.

(1)

EUT C 257 E af 6.9.2013, s. 9.

(2)

EUT C 249 E af 30.8.2013, s. 57.

(3)

EUT C 51 E af 22.2.2013, s. 140.

(4)

EUT C 377 E af 7.12.2012, s. 162.

(5)

EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 182.

(6)

EUT C 136 E af 11.5.2012, s. 57.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik